10 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

 kame a— MESLEK İNZIBA'TI Astın — terakki ümdelerinden ; Biride meslek inzıbatıdır. İlim Ve ihtisasın hayata hakim olduğu bir devirde Bu inzıbata gerek ; İüsüsi ve gerek ümümi — işlerde - Mutlaka riayet etmek lâzımdır. hayatır muhtelif taaliyet Şubelerini teşkil eden her mes- kin iki - cepheli biri — inzıbatı Yardır. Bu cephelerden biri daha ziyade maddi — olup — meslekin “büsnü icrasını temin eden kudret ve ihtisasa taalluk eder. Diğer cephe de, meslekin haysiyet ve “Şerefine alttir ki, bu daha ziyade terbiye ve ahlâk kanunlarıyle alâkadardır. Her meslekte müt- laka Mmevzüubah solan bu - iki “Cephe birbirinin - mütemmimidir. Adeta bir kumaşın yüzü ile tersi İBibidir. Biri “olmazsa diğerinin ehemmiyeti kalmaz. Milii faaliyetin hususi - mahi- Yette olan şubelerinde meslek İnzıbatının en büyük müeyidesi Tekabet ve mes'uliyettir. Rekabet sAahcak işlerinde muvallak - olan” ların yaşamasımı, ve diğerlerinim faaliyet sahnesinden çekilmesini İstilzam eden bir seçme kanunu- dür, — Mesleklerinin, sanatlarının Maddi . ve manevi — dazıbatına Tiayet edenler? Mmuvaffak olurlar Ve binaenaleyli yaşarlar, İnkişaf ederler. Nefislerini inzibatın çetin İcaplarına - uyduramıyanlar, yer- lerini evelkilere bırakırlar, ve Meydandan çekilmeğe — mecbur Olurlar, Tabil bu muvaffakiyet- sizliğin mes'uliyet ve mazarratı doğrudan doğruya meslek, - ihti- :ıv:ı:;ıydm ihmal - eden- ir, Bu itibarla rekabet Ve mes'üliyet, —mesleki — nizam bahsında çok> Sküyvetli ve mü- — Gsir bir rol oynarlar. Küvyetlerin israf edilmemesi VE Mit hayatta acı tecrübelerin :UŞlınadl tekerrürüne meydan erilmemesi maksadiyle, medeni : riayet etmiyenleri _eeıalâr!.ıgrnnık yola getirirse de G kalkmalar gemiyetin ÇAM ve terakkisini de ihiâi edebilirler. Onun için gerek ka- :îı;hîm Ve — genek meslekt ce- müçeTin — kendilerine — mahsus utıy:duk'riylc vatandaşların mes- Hr;bıtmı behemehal riayet k esbabı temin olunur. Medeni seviyesi ='=hm' TİRYEt Ve teminine büyat Mütenasiptir. Milli ga mesleki — inzibat ğ İyetin devlet işlerine r Ol. ine ( m,,u h::'h'.ldn meslekt inzı- mühim piş Gha muğluk ve daha Kai işlerii ka devler Haktadır. Bundan in, fenalikların erindeki “ ârıza. azih, daha », üceleri daha ioarlıdır. için umum! — Onun t '!my:m:mı“ Be. Hasna kümet ve idare meslek , ! hü- ve inzıbatının W!"dn*.mv: fazası pek Çok dikkat vııuıı.. gketle ” derpiş edilı 'PİŞ edilmek lazımdış;
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ka gn & e MESLEK İNZIBA'TI Astın — terakki uümdelerinden ; Biride meslek inzıbatıdır. İlim Ve ihtisasın hayata hakim olduğu “bir devirde Bü inzıbata gerek Mf.hıs_uıı ve gerek umümi - işlerde gaN Alüödeti peçennaskelar - Mutlaka riayet etmek lâzımdır. |/ hayatır muhtelif taaliyet Şübelerini teşkil eden her mes- lekin iki - cepheli biri — inzıbatı Yardır. Bu cephelerden biri daha Ziyaâde maddi — olup — meslekin “büsnü icrasını temin eden kudret ve ihtisasa taalluk eder. Diğer Cephe de, meslekin haysiyet ve “Şerefine alttir ki, bu daha ziyade terbiye ve ahlâk kanunlarıyle #lâkadardır. Her meslekte müt- laka Mmevzüubah solan bu - iki Cephe birbirinin — mütemmimidir. Adeta bir kumaşın “yüzü ile tersi Bibidir. Biri - olmazsa diğerinin ehemmiyeti kalmaz. Milit fasliyetin - hususi - mahi- Yette olan şubelerinde meslek İnzıbatının en büyük müeyidesi Tekabet ve mes'uliyettir. Rekabet Ahcak işlerinde muvallak - olan” yaşamasını; ve diğerlerinim faaliyet sahnesinden çekilmesini İstilzam eden bir seçme kanunu- dür, — Mesleklerinin, sanatlarının Maddi ve manevi — dazıbatına Hayeç edenler? muvaffak olurlar Ve binaenaleyli yaşarlar, İnkişaf ederler. Nefislerini inzibatın çetin icaplarına uyduramıyanlar, yer- lerini evelkilere bırakırlar, ve Meydandan çekilmeğe — mecbur Olurlar, Tabil bu muvaffakiyet- sizliğin mes'uliyet ve mazarratı doğrudan doğruya meslek, — ihti- Sâ$ ve haysiyetini Ihmal eden- İere Facidir. Bu itibarla rekabet Ve mes'üliyet, mesleki — nizam bahsında çok“öküyvetli ve mü- ssir bir rol oynurlar. Küvyetlerin israf edilmemesi Ve Mi hayatta acı tecrübelerin '"“f&'ınadî teketrürüne meydan Yerilmemesi maksadiyle, medeni ::'î:::“ km:lhkların yuku- di Ka ga bkalmağa gel t DAĞ b icaplar ct CEzalande . Tüyet etmiyenleri hu düşün Kayala getirirse de üü lkmalar cemiyetin © terakkisini de ihiâi Cdebilirler. Onuni için gerek k Büfletla ti yek AŞ GECTEK Ka Miyetlerini yebiyek - meslekt ce- Tlerkleleriyl vansda a a lek i"?.ıbın“ vatandağların mes- etmeleri ]"l behemehal riayet ; mmbı temin olunur. İN medeni seviyesi TİRYEt Ve teminine Mütenasiptir. MNit mesleki — inzibat menfi âmillerden kur- Mült gaiĞE ve terakki eder. v alan v Yetin devlet işlerine ah Kısmında 1 inz Cxi Mes'legi dâha mesleki inzı- mühim bir mgj muğlak ve daha hüsust “hayayiş ge alır. Çünkü OyNiyan Tek h'-:’);ilk ıgi,ı rol mücyidek Mes'uliyet iya 'reaı'r:î Ücilet işlerinde :—Iı.__ ka “devler tadır. Bundan in, fenalikların '“k-:d âtıza- azih, dahı 'eri daha için umumt hizeatttlidir. Onun Yit faaliyeterin tekni ifasına kümet ve idare mesleki, * hü- ve inzıbatının  fazası pek çok şketle temin 5 yi Y miuha. a dikkat ve a derpiş edilmek lazı Beynelmilel hayat Mücadelesinde — milli ;liç bir suretle İsrtafına meydan Vermemek İstiyen —de vletler bu MEcle ile — yakın yakındar 5 Olmaktadırlar, Yör te ÇAM - hizmetleri Ha etmek kendine Mahsus vasıfları ve üğ TLolan nazik ve mühim bir Tir, ve her meslek - gibi 8 İki taraflı bir inzıbatı Ve keyf Yazilelerinin kemiyet chem;.î?"' itibariyle pek çok ğ mmı“ kazandığı bir devirde Tin en üN Muhalazası milletle- di 1 hayat —mes'elele- ihden Dirini teşkil eder, BC Zeki Mesut Ve Kküvveş €Merjinin - Yİİ1liRIIIlîlllNMI!IHIEIIM!IIHIiIm»u li İstantmi, Telgraf adı İstanbul, Mi Gözete ve motboaya Cit hususlar için müdüriyele müracaaf edilmelidir. Nuslhası b Hdumnruştur BÜYÜK ŞAİRİN ISTANBUL MEB'U Perşembe TOK. sani rehane: Üo Ankara esaddesi, A 100 . Telefon numaraları: İstanbul, 3911 — 8913 — 8918 10 kurus'ur. Gelen evrak geri ceritmez. |Dün hey'eti teftişiye toplandı ve Büyük Şair Abdülhak Hamit Beyli namzetliğini ittifakla kabul etti BÜYÜK HAMİT MEPB' DAHİ ŞAİR: HAYATIMIN EN BÜYÜK MEFHARETİ T. B. M. M. NE AZA " OLMAKTIR... DİYOR İNTİHAP CUMA GÜNÜDÜR; ŞAİRİN İHTİ- SASLARI VE TERCÜMEİ HAÂLİ ma günü Istanbulda münhal meb'usluk için İntihap yapılacaktır. Namzet Büyük Türk şairi Abdülhak Hamit Beydir. Istanbul müntehipleri için bir şeref ve sevinç menbaı olan bu intihap münasebetiyle dün hem kendi- leri ile görüşüp kıymetli ihtisaslarını öğrendik, hem de intihap merasimi etrafında tafsilât dık. HEY'ETİ TEFTİŞİYEDE İ nühap hey'eti teltişiyesi dün de toplanmıştır. İçümada C.H. Firkası 12inci mantıka müfettişi H. Şinasi Paşanın İmzasiyle gönderilen arzıhal okunmuştur. Arzıhalde Fırka tarafindan Abdtil- hak Hamit beyin İstanbul meb'usluğuna namzet gösrerildiği bidi- rilmiştir. Abdülhak Hamit beyin namzetliği heyeti tettişiyece müttefikan kabul edilmiştir. Şimdiye kadar hiç bir kimse müstakli olarak namzetliğini vazetmemiştir. Namzetlik için verlleçek İsti- | dalâr buğün öğleye kadar kabul edilecektir, İatihap Için mülhakata telgraflar çekilmiş, Şehir dahilindeki ma- hallelere tebligat yapılmıştır. REYE İŞTİRAK EDECEKLER apılan tahkikat neticesinde İstanbul müntehibi sanilerinden 1,A51 init reye İştirak edebileceği tahakkuk etmiştir. Müteba- kisi vefat ve ya diğer sebeplerle inhilal etmişir. Varın intihap 4,5 saat devam edecektir. Mülhakattan yerlerinde rey verenler netice- yi saat 17 ye kadar telgrafla bildireceklerdir. Srat 18de netice almmış olacaktır. BÜYÜK HÂMİDİN RESMİ HAYATI ünbel İstanbul - meb'usluğuna namzet gösterilen şairi âzam Mlıir çok memüriyetlerde bulunmuştur. Mumailey evvela mülga Hariciye nezareti tercüme odasına intisap etmiş, oradan Tahran sefaret kâtipliğine tayin olunmuştur. Bundan sonra tekrar Hariciye nazaretine almarak — muhtelif kalemlerde hizmet — ettikten sonra Paris sefareti kâtipliğine tayin edilmiştir. Bundan sonra — sirasiyle PöüGolas, Bambay — şehbenderliğinde bulunmuş, buradan da Londra sefaret kâtipliğine tah dili memuriyet eylemiştir. Bir müddet burada bulunmuş sonra Lahi orta elçiliğire buradan da orta elçi unvaniyle Londra sefareti müsteşarlığına tayin edilmiş bir aralık Sefiri kebir muavini ünvanım almışlır. Bundan sı firliğine tayın olun- muş ve Brükselde iken kendisine payesi — verilmiştir. Son vazilesi Meclisi yan “âzalığıdır. ŞAİİRİ AZAMIN İHTİSASLARI T l en dir muharririmize müşarünileh İhtisas- larını bercechi ati ifade etmilerdir. * Tertümei halimde görüleceği üzce bir çaok hizmetlerde bulun Edebiyata da hizmetim var. Lâkin en memnun olduğum hizmet budur nönla memnun ve mültehirim. Çünkü en sön hizmerim bu olacıktır. Öy ahtm varki kendimi bildiğim günden bilmiyeceğim güne kadar hizmet ede- | ceğim. Mükâfatını da milletten görü yozum.,, Benim meb'ustuğum da öyle oldu. Yani vazilalerin en büyüğü olan mebuslukta bana en sanra Böldi. C TI F. tarafından Abdülhak Hâmit beyin namzetliği €n evel kendisine Hakkı Şinasi paşa tarafından haber veril- Miştir, n Dön sahah Vali Muhitin Bey Abdülhak Hamit Beyi evinde ziyaret eylemi DAYAK YASAKTIR Dahiliye Vekâleti Po- lis Müdüriyetine gön- derdiği yeni bir emir- de polis merkezlerinde bazı eşhasa dayak atıl- dığından şikâyel olun- duğunu, tahkikat icra sını tebliğ etmiştir. | İzmirde intthabat İzmir, 9 (Milliyet) — İntı - hap hey'eti teftişiyesi l'ııı;ıiı, tıplandı. — Münhal meb'usluk inlihabı cuma — güvü saal on da Türkocağında yapılacaktır. Her tarafta fırtına İzmir , 9( Milliyet) — fırtı- nadan limanda ÜÇ şat hasara oğratmışbı , n-ı,ııııılıırrlı-! Silrt mehb'wusuüa NMARNEUE — # « tur. D (10) Tirahıkların intacını mütceki,; li HAVA FENA KIŞ BU SENE ÇOK ? OLACAK TINA DEVAM E- DİYOR, — VAPURLAR ÜN ŞAŞKINA “ DÖNDÜLER İHTİKÂR DA ALARILDIĞINE | DEVAM EDİYOR Evdlki gün biraz sükünet kespeden havalğr dün şiddetlenmiş ve karayel fırunget devam eemiştir. Karadenizden beklı vüparlardan” ancak - İkisi dün gelehilmiştir. Akdenizde fırtr Ülilenizde tırna Tirtkçe tezayük etmektedir. Üç gündenberi beklenen *Dalmaçya. vapuriyle diğer gemiler henük,meydanda yoktur. $ Karadeniz vapuru Hupadadır. Telsiz malâmatına nazaran Cumhuriyet va- Purü yoluna devam edebilmektedir. < Vapur vapur üstüne ! Firuna Limanımızda tesirini gös termektedir. Topane açıklarında düran & vapuru demirini tarayarak, “Nikölas,, vapuru üzerinc düşmüş ve ehemgliyetli hasarata sebep olmuştur. Dün Mudanyadan gelmesine intizar edilen Asya vapuru Armutluya İltica ya mağebur olmuştur. Soğuk arttıl.. Dünde şehrimizde soguk dalgaları hüküm sürmüş ve muhtekirlerin meş'- vm İsaliyetlerin artmasına 2mil ol- müştür. Rüzğarinin sür'adi akşam üzeri saniyede 28 metroya kadar çıkmıştır. Dün serpinti halinde kar düşmüştür. Rasatane yarından İubaren souğkların daha fazla olacağını ve kar yağaca- Çını çalımin etmektedir. Fatin B diyorkil.. Fatin B. kışın biraz teehbura ugra- makla çok şiddetli olacağını, Ankara- daki — xelzelenin mevzli — mahiyene olduğugu söylemişti UZUN İŞMİ ? GEKDÜNERADAR YERE SUYULUYOR ? “Düyünt umumiyede Düyunu umumiyede evtakı na tıkkikatı tiye sui ist deva evmektedir. Mül tüşletin —mürakz besi alında esi evrakı — naktiyey İ saymakta olan(3$ |) tadat memuru, ye yevmiye ancı! (60000 ) ader mübtevi (90) k: dar paketi edebildikleri içi memür mit-anı teryidii — vafr Bu ihtiyaç, kadr haricinde — kal: Türk tadat mec Şütfek — murlârı ile temin edilecektir. Şim diye kadar (1,000) ( S0 )- ve (25) Hirliklaarın sayıl mase bitiri'miş olup Hiralıkların mühim bir kısmı da ikmsl olunmuştur. Şüpheli noktalar Dünkü tadat esnasında — gö bazışüpheli noktalar tekik olunmuş- 6) liralıkların tadadına başlanı Hey'cti tefişiye resi - Salfet B. tahkikat hakkında Maliye günü —gününe söylemiştir. istlmalin tahmidin elenden çok letine malümat verildiğini | Sazla olduğu anlaşılmıştır. BURSADA BİR MESELE * ELİN YERİ KAÇ DEFA TİLMİŞ ? <, Bursa, 9 (Milliyet) — Bifkaf idaresinin — burada yaptıracağı otelin yeri hakkıtda bir mesele çıkmıştır. Arsanin sahibi — evelce 150 metio — mürabbar bir malik iken mühasebel * hu ve belediyeye bunu kısim kısim satmış, * şimdi " evkalfa da “bi Parçasını sacmak ( fin haber verm tapuya intikal etmiş ve tahkikar başlamiştır. Satila satila bu arsanın nasıl olup da bitmediği tetkik ediliyor. | şehir tiyatrosu, | gurüp, - şimş A :'u'f Tasfiye Darülbedayi Şehremini izahat veriyor Tiyatro;ıcuîı_adı da değişecek Şehremini Muhlttin Bey Darülbedayi san'atkarları ara- sında çıkan ihtilaf dolayısile üç aktörle bir. kadın — san'atkârın istilaları şayi olmuştu. Darülbedayi müdürü Supbi B. bu rivayetlerin doğru olmadığını söylemi ları ilâve etmiştir n'atkârlı r meyanında yal- Behcet B. E. Muhsin | idart sebepler dol ile mu- ine - çıka- san'atkârların başındadır. F vakkaten kadro h: rilmiştır. — Diğer psi vazileleri b& istifayı mucip olacak bir ih da yoktur., Darülbedayi rejisörü de, ihti- laf ve bir'şey bili Muhittin B. diyor ki: Şehremini — Muhittin B. bu Mmüessesenin İşlerine dair suallerc cevaben şu izahatı vermiştir. — Draülbedayi isminin “ktan- bul tiyarrasu, — veya — “İstanbul şeklinde değiş- tirilmesi mutasavverdir. Darülbedayi temsillerinde, yatra kapılarının dokuz buçukta kapinmüsı © bazıları " t itirazla — karşılanıyor. Bir. prensip meselesi ol itirazlar varit görülm fından at bü duğu için nektetir. Darülbedayi saat esinde sema, yağmmı vücude kar ve diği N Şey üzre icap eden AÂvrupaya sip: cument getirmek vessit ve iş letler edilmiştir. Er- B. murakabe rariyle kadro hari» cinde bırakılınıştır. SIRBİSTANDA Belgrat, 8(A.A) — Za- grep ticaret ve Sanayi odası memleketin hak- kikt inkişalı iktisa - disinin e nı teşkil edeceği kanaatine bi- naen Kralın istar ettiği beyannameden dolayı iktisadi mahafil namına derin memnuniyetini izhar eylemiştir. Belg- rat, ihracat tacirleri birliği ve ticaret odası da millet namına derin minnet ve — şükran - larını izhar eylemşicre dir. Behzat encümeni & A gNN öramzi İlan Ücretleri Gazetemizde çikan yazıların hakuku mahfi ©) mııziııl’ 1047 Abone ve Abone şartları 000 1000 « * Pi 40 1700 XD0 « $ Bacl » « 160 Nushası M Hdunrumntur z İ A SLUĞU VE İHTİSASLARI Hlan KANSER TEDAVİ ÇARESİ BULUNMAMIŞTIR MÜDERRİS: HAMDİ SUAT BEY NE DİYOR Ha Gazetelerde bir Şari Vido ismr ilacın müddctreh beri biri - tarafından kanser — hastabığı olduğu yazılıyor dü. Bu hüsi mürsesat eti miz Tıp fakülte Fi teşrihi - maraz nilderrisi ye kan ser İahuratovar müdürü Doktor Hamdi Suat bey || gazetemize şu be- vanatta bulunmuş- yadyum şirketin eipa açi Hamdi Suat B. lidir . Profesör , — doktor. değildir . Bizim — fakükemize de — müracasla bu ilacın istimalini roca etti . Biz de muvafık görürsek tarbik edileceğini bildirdik . Yoksa kansere deva bulunmuş. olsaydı Mmediniyet çalkanırdı , Diğer taraftan aldığımız mülemi- ta göre bu ve huna benzer ilâçlar Tadyum tesandatının bir mahlâl içine teksif edilmesinden ibarettir ki sene- lerden beri malöm ve her taraftan imekte Olan bir usuldür. OD z İNTİHAR BIR GENÇ RİZ KENDİNİ ASTI Tütün amelesinden Adile İs- minde 12 yaşlarinde bir genç kız evelki güv f kendisini asma karşı Kati bir. bütün dlsmi etmiştir. Adile tütün — tacirle- rinden Ali B. isminde bir za- tin metresidir. || İntihara sebiş çok sevdiği A B. tarafındar terkedileceğini | zanneylemesi-| y l dir . Bu husu: — taki — talsilat ADİLE zabıta sütüni. — azdadır . MEVKUFLAR Thkikat ikmal edildikten sonr. Tevkilat etrafındaki tahkikatın ik- mal edildiğni ve ihtilattan memnu bulunan mevkufların ihtilâttan mem- muiyetlerinin refedildiğini yazmışak Bü tahkikatm birinci kısmını | eden hey'et âzaşından Burhan, Ni ve istintak hakitni Süreyya, Hayrettin beyler dün de müddei umumi Kenan riyaseti alında bir içtima işlerdir. Bu içtimada tahkikat evrakı üzerinde tetkikat icra edilmiş ve tahkikatı idare eden zevat Kenan Deye şifahi izahat vermişlerdir. Evrak verildi Müddei umumi mutslâansmesini yazarak evraki müstanlikliğe — ver- miştir. Muswntik karamamesininde bugün yazılması ve neticenin cumar- tesine kadar anlaşılması mühtemeldir. Mevkuflardan Ali Riza, Kemal beylerle Fofo hakkındıki. ihi memnulyer karan evelce refedilmişti. Nasır, Vefik, Faik beylerle Kadriye, Nadide, Hamdiye, hanımlar hakkındaki karar üzerine hemen heme bir. afle efredından mürekkep olan mevkuflar aynı salor da toplanmışlardır. Dün mevkullar. diğer akrıba ve dostları da ziyaret etmiştir. Japonyada İğtişaş Ozaka, 9 (ALA.) — Jifu ka- zasındaki zürram burada yapı- lan irva ameliyatı dolayisiyle düçür oldukları zayiat netice- sinde mühim bir İgtişaş olmuş- tur. Nümayişilerden 40 kadarı polis e vukua — gelen müsade- mede telci ve ya mecruh olmu- Ştur, buraya Tsurngadan kıtaat gönderilmistir. karar da evelki gün ref edilmişti. Bu | ün gıdasız çocuklara “ Hilali- âhmer tarafından yemek tevzi- ine başlandı. Yarının büyükleri olan bugünün çocuklarınâ iyi — Pakmak mecburiyetindeyiz ÇOCUKLARA GIDA TEVZİİ (İLK YEMEK HELV/ İLE EKMEK OLDU Hllâli ahmer dün ilk mektep - lerdeki gıdasız çocuklara gida tevzüne başlamıştır. Hilâli ah- mer bu fakir çocuklara gıda tevzli teşebbüsüne geçen sene başlamış ve halkın büyük |yar dımlarile bütün sene zarfında 6000 fakir çocuk beslemiştir. Geçen seneden alınan iyi ne - ticeler dolayısile bu sene de gıda tevzline karar veren Hilâli ahmer Maarif müdüriyetinden Yik mekteplerdeki fakir çocuk- ların istemiş, — fakat mektep — müdürlerinin listeleri vaktile gündermemesinden me - sele bu zamana kadar nzamıştı! Dün şehrimizin bütün resmi, hususi akalliyet ilk mektepler - deki Takir çocuklara gıda tevzi edilmiştir. DÜNKÜ HELVA VE EKMEK Dünkü tevziae helva ve ek- mekti. —Evelce yapılan hi üzerine beher çocuğa 15 dirhem belva ve bir. kiloluk ekmeğin altıda biri verilmiştir.. Havalar böyle soğuk gittikçe çocuklara helva verilecektir. Bu sene gıdasız çocuklar ( Hilâli ahmer bıııçıîı!ıcıaı ız,ıîı:'ı lira vardır. Bu para ile 3.000 Çocuğa sene ulhayetine kadar gıda verilecektir. 4,500 LİRA YVARDIM Cemiyeti belediye bu sene Şehremaneti bütçesine fakir ço- cuklar için 4,500 lira koymuştur,. Şehremaneti memurları da ara- larında 500 lira toj uşlardır. Ayın 18 inde slnyy'—ı_ ı!ynm' sunda fakir çocuklar için müsa- mere verilecek ve 1,000 kadar çocuğa daha yardım edilecektir. DÜNKÜ TEVZİAT ESNASINDA Dün saat ondan itibaren yemek- Ter mekteplere tevzi edilmiş vı talebe üçüncü dersten çıkınca yemeklerini hazır. bulmuşlardır. Talebe istiklâl marşını söyle dikten sonra yemeklerini neş'ı içinde yemişlerdir. BUGÜN 2 İnci sahifemizde : 1— Hürlel telgtaf ve mektuplar g— Berlia mektadu- Niçin movaftak olumtyoruz? 8— M Mizolini ve sön Sırp hadisari *#— Son haberler Süncü sahifemizde; i— Teffiz işinin son saftaları nedir? ©- Ticaret odasinda İatihap ve yeni kararlar 4üncü Sahifemizde; 1— Havz raporu a— Fıkra #— Düşündekterimiz 4— Felek #— Muüsiki Hahsi 6— Hikâye, Karikayür Sinci sahifemizde: 1—- Hariçle geler oluyor 2—- Mülliyerin eplencesi 6 ncı sahifemizde: 1 — Millet mekteplerine- devam edenler için ko- lay okuyup yazma si tunl

Aynı gün çıkan diğer gazeteler