11 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

- KARA KUVVET Kara kuvvet, tarihin her dev- Tinde taassubun, cehaletin tim- Olmuştur. | Ne yazık ki, bu etin ” tirihteki — hakimiyeti & “çok üzan sürdü “Dünya tarihi Hadlmer ile nurum mücadelesiri “Bösteren misallerle doludur. 3 0kler n İletin " tarihi, taassüp *kucanldriyle; cehalet —maznun- #leriyle doludur. - Bu , betbahtların ;buyalleri, tarihlerde milli benliği atandıran İekeli sahifçler hafinde .bayret! Ve Töretl diye >Dağıniyor. d bü Mmevzüa deması ebep, Afganistandaki il Bi saatığ Afganım müceddir “Krâli ve önün tarafdarları taas- subun, eehiletin; Ve- bunların Kaynağı olan kara Ku vyetif yak ukları ihtilâl tü dürmek İçin katilı bir -mücadeleye giri tilâl- amştırmağa Hecet yoktur. Bütün geri Şark memleketlerinde olduğu Pibir” Afganistanda-da, teceddüt, modeniyet. ve bir - kelime — ile Sadam almak.; alcyhtarı bir. züm Te vardır. Bunun vazifesi, saf ve çebil halkın taassup - hislerini Aabrik ederek,. yeniliğe — doğru Atılan adımları durdurmakur. ». Aceba irtia, burada yenideh ;n:vıffık nıüğı me ' hükmlü muıy Karanlık beheme: hâl aydınlığa yeniletektir Cehalet ve tasubu . temsil eden kara buyvet, “medeniyet yolunu açan ilini ve hürriyetin önünde diz çökecekrir, —— Hayatın hadiseleri, bizim için lriz basit bir temaşa mevzuu dir. Bizim pibi ânkişaf yolun- er hadise Tüzk milletinin, irfan - seviyesi ıuî:miyıc- büyükt <Garp - millet- Teriilen dun olduğunü inkâr ede- cek - değiliz; amcak, >milletimizin eğbli gelimine, biri - zekasna da Dihayetsiz bir trimadımız vardır. Hükümetin cn esadlı vazifesi '"îî_"fî halki Kara ve cahilâne ;t_' inlere Karşı siyanet ötmektir. ,a:ı':'gaqmn yalnız maddt hayat- öi lEBiİ manevi bhayat ve Mniyetlerini de konumak İâzım- KUŞ b ttole e y;g,ubühnesı tekrar ve <Ü mîğwın. inkilâp yotundan a aA .ç lar- vatan haini- Isri.ıî;. :!'ılık kanünlârı, vam hain- di F;ı:sı.:_üiîzmndırıçqı'ıı tayin İ 'A arihin menfur misalle- Şit Bmı, :ı;lây ımü.ıııdn etme- ğ yle memleketre, hî;";lnüfvın “Meddi' ve mancvi ni Enuı“ın Kküvti yuhmml Nt caktir, ” z D “SÜRT SiPuusu 3üncü sahifemizde: z Te çi M aa 2— Londra “otelföloeyeri kemesine Mı.:"' isİn muha, “Müncü Sahifemizde: 1— Mava taporu Fıkra
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul, Gözete ve n HdEdeli 4 cçeni oya cit KARA KUVVET kuvvet, tarihin her dev- Tinde taassubun, cehaletin tim- sah olmuştar. — Ne yazık ki, bu " tirihteki - bakimiyeti $ “çok üzun sürdü. Dünya — tarihi t er mücadelesini ludur. Bösteren misallerle d n İletin ç cehalet — maznun- Bu , betbaht Her uP n Jekeli sahifi hayret! ve Töreti di Bizi bü Mmevzi iganistandaki ihtlâl- subun, kaynağı tıkları ihtilâl - ateşi İçin. kanlı bir -mücatleleye Miş bulu . Bu dökülen Ranların mes'uliye dere sütürt Büunu uzun uzadıya cet yoktur. Bütün araştırmağa Ha geri Şark memleketlerinde olduğu da a teceddüt, kelime — ile Te vardır.. Bunun v çahit —halkın — taassup ğ z ( S MW'! hat Telgraf adresi İstanbul, Milliyet Sama J1 .<.u" '.ı. :unmpuwiwşm e' 0 b 0 t : mwmqumîıml Sene 4 1088 Gi m t Ş St ü e g*'_mım!-nmi' Abone 'voİlan” Üeretleri —— <ç KT Ankara caddesi, Je 100 ğ ! E Gazetemizde çikan yazıların hukuku mahfüzdur K AĞN Abone / şartları A İlan tarifesi a Yeefınmumanlar — g Bi es5E Ş 3911 — 3918 — 3918 & İ ğ 2 Ay'ığı 400 'k.ıı W;I'.'h hasuslar çir müreccat edümelidir . ğ 4 Dd 750 « « '0 kurus'ur. Gelen evrok gerl gerllmez. Ba (2 « 5 Hdanmdnşıt B mahnsa & BUĞÜN TÜRK MÜCADELE TARİHİNİN -KAYDETTİĞİ * #k mücadele tarihinde ilk büyük zaferi kaydeden Gazi Mustal Kemal ordularının birinci İnönü harbine kumanda eden İsmet Pş. tabrik ederek,, yeniliğe doğru Atılan adımları durdurmakur. Aceba irtica, burada yenideh muvaffak olacak mi? Bu nokta- da endişenin yeri yoktur.Tarihin hükml kat'tdir. Karanlık beheme- hâl aydınlığa yeniletektir Cehaler ve tastubu . temsil eden kara kuvvet, “medeniyet yolunu açan ilimi ve hürriyetin önünde diz çökecekrir, Hayatın hadiseleri, bizim için <yalrız basit bir temaşa mevzuu değildir. Bizim gibi nkişaf yolun- dıw millet için Ker hadise bir CĞ& ye tetkik müvzundüur Tüzk milletinin, itihariyle irlan - sevivesi Garp - millet- Teriklen dun olduğunü inkâr ede- gelimine, biri —1rg.yem bir trimadımız vardır. Hükümetin cn esadı vazl! ç halki Kata ve cahilâne ."2"1.( e karşt siyanet ctr Ş aşların yalnız madd arin değil manevi ha LI"'"'HLIUHHİ de korumak Hâzim- &n Ş hakikatı, bihassa tekrar ve #GDİL etinel lyiz, v Vatandaşları, in kilâp yol Yimağa çalışanlar vatar haini- I'-r;:ıı Türk kamimlârı, vazn hain- ö Dasil Gezalendıracağını tayin Miştir. Tarihin menfur misalle- TİNL tekrarn $ , asla Müssade - YZ TBnndan bi sade etme aydi dir! Hz. ve mühârebeden bir salıne (Tarihi sesimlerimdaden) BİRİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ BUGÜN BİRİNCİ İNÖNÜ HARBİNİ KA- ZANDIGĞIMIZIN 8 İNCİ YIL DÖNÜMÜDÜR BU BÜYÜK ZAFERİ HANĞİ DEVR İÇİNDE VE NEGİBİ ŞERAİT ALTINDA KAZANDI- GIMIZI BİR KERRE DAHA GÖZ NÜNE GETİRELİM B ügün, Türk milletinin serçfli taritrinde biç unatulmuyacak olan bir yıl dönümüdür. Birinci İnönü zaferi... Türkün dar- ihinde pek çok zalerin parlak hatıraları vardır. Fakat tarihimizin gene hiç bir şerefli vakasi İnönünde milli Türk Ordusunun kaza- mdiğı bu ilk zaferle ölçülemez, n 921 senesi Kânumusaninin 11 inci günü İnönünde İ: kumandasındani - orduların kazandığı bu zaler taşaı yeceğimiz kadar çetin olan şerait içinde elde edildi. Büyük Gazl mizin biç yoktan vücude getirdiği milli ordu bu zeleri kazandı; Birinci İnönü z«ferinin istihsulinde ordumuzun tekip ettiği hare» kât bugünkü nushamızda askeri muharririmizin yazdığı mekalede çok iyl Izah edilmiştir. Biz bu sütunda, Türk milletininin azmü iradeti, hür ve müstekil bir millet olarak yaşamak için verdiği kararın pek parlak bir tecellisi olan bu zaferin İstihsal edildiği günlerde bizi imha için düşmanların neler yaptıklarım da hatırlatmak istiyoruz. miş bulunuyordu. Fakat duşman nekadar İlerlemiş olursa olsün bu Türk milletinin azmini kıramamıştır. DAMAT FERİT VE YUNAN ORDUSU haya üzeri yavları üzerinde, yülniz ve yal. hakim- olar —- Harkci zeleraf ve 3— Haftalek- Siğmi dı:lık y 8$ TTAMİEE — fabet kundırdı het T CSU Almanları A7 San haberleri “Müncü Sahifemizde; 1— Hava raporu — Tıkra 8— Erkek tözüyle Kadın Sinci sahilemizde: 1— Sincara hayatı B ucı sahifemizde: T — Millet mekteplerine dövam-edenler için ko- lay oküyup' yazma sü: lunları, Ddi | Mmanasız, butlak bi zamanlarda Yunanlıların ileri harekâtı Damat Eerit hükü- metinin kabul ettiği mahat Sevr muahedesinin Anadoluya da cebren kabul ettirilmesi ümidini düşmanlara vermişti. Lükin duşmanlar işte bunda derin bir gallele düştüler. Çünkü Yananlılar İzmir, Bursa ve Trakyayı çoktan Işgal ettikleri ve Papulas kumandasındaki Duşman ordusu Atadoluda talüni denemeye kalkıştığı halde büyük Gazinin sevkü işaretile mücadeleye girişen milletimizin azmına hiç halci gelmemiştir.Duşman nihayet İnönünde milli ordumuza bir darbe indirmek istedi. Fakat kendisi için pek müthiş olan bir darbe yedi. Işte o zamandir ki Papulas bu hezimeti zımnen itiraf mecburiyetinde kalarak kuman- dası altındakl orduların » magrurane ric'atı ettiklerini dir. tebliz ile Nân ediyordu: Daşmanın bu hezimeti diğer duşmanlara şu ha- kikatı kabul ettirdi: — Sevr muahedesini Türklere cebren kabul eliirmek münkün- Şu halde kendilerini görüşmek için Londraya çağıralım, Anadoludaki müli ve hakiki Türk hükümetinin tastiki 4 diğli... Bu demekti BÜYÜK ZAFERİN FERDÂSINDA İDİ. Ki irinci İnönü Zaferidir ki milli hükümetin 21 şubat 921 de B""*'dı toplunacak konferansa davet eltirmiştir « — Füyük Gazinin her şeyi büyük - bir isabetle keşiü- tahmin €N dehası vekayi ve Kadisatı kehdine rametmiştir. Tetanbuldu ir hükümet vardı. iülak ÇAA da Çerkes Etemi İle hain kardaşları düşmana lühak etmişlerdi. Astanbuldaki miskin hükümet Mülli - cmelleri anlamaktan acizdi , ğ Çerkes Etem de Anadoluda duşmanların ekmeğine yağ sürüyordu. KAHRAMAM TÜRK ORDUSUNU TERCİL EDERİZ şte büyük Gazi bütün bu mü getirilen Millt on ha takip Cetti. Bu ka Anadol şkülatı yendi. Hiç yöktün vücude 'a İnönünde Kazandığı bu Zaferi diğerleri man Türk ordusuna vücut veron” ve kuz: aseeri zaleri siyast muvaffaki, etlerle terviç eden büyük Gehaya, İnönünde “milletin maküs 1 921 senesi Anadoluda Yunan ordusu ileri barekâta çokları geç- | IN,TIHAP BUGÜNYAPILIYOR ABDULHAK HAMİT BEYİN MEB'USLÜĞÜ İNTİRAP MERASİMİNASIL PLACAK ; Bugünkü meb'üs in- Hhabı için, icap eden | tertibat hey'eti teftişiye tarafındaz tamamen ol- ınmıştır. Yalniz bu sabah ya: pilması takarrür eden a'aydan “sarlı nazar edi'miştir. İntihap san- dığı dün. bilâmerasim konferans - şalonuna nakledİlmiştir.... Salon süslenmiş ve bayrak- lar aslımıştır. MEVKUFLAR KARA_RN'AME YARIN BUNLARIN. TAHLİYESİ MUHTEMEL, - GÖRÜLÜ Mev)qınır hakkındaki tahkika- tın kaftf neticesi yarın “ anlaşıla- caktır. Mücidet. umümülik talep- namesini yaz: liğe - Vermişti. İsttntak hakimi Hayrettin — B; kararna mesini yarin verer Ür. yazılantahkikat evrak 200 sahife tutmaktadır. Kadriye hamımın ne için An! karaya gittiği, Nasır Beyle Kadi riye Manim arasındaki muhabes ratn — mabiyeti — anlaşdlamadığı zannediliyor. Tahkikat hey'eri azalalrından kısmı dün Kenân Beyin riya- cti alımda toplanarak bir rapor ihzar etmişlerdir. Tahkikatın bü- Detn — safhalarını ve — netayic | ihtiva eden büu rapör dün Adliyı Vekaletine gönderilmiştir. Tahminimize nazaran istintak hakimliği mevkutlar — hakkında memi muhakeme kararı yerecek ve — mevkullar — yarın — tahliye edilecktir . Mevkulların — ihtilattan mem- müiyetleri refedildiği. halde. guze- tecilerle görüşmelerine — müsade edilmemiştir. Müddei umumi — Kenan bey dün Adliye müfettişliğine gidecek mülesttişlerle bir müddet görüşe müştür. SIRP KABİNESİ EYELA MEMURLAR AZALACAK Belgrat, 10 (ALA,) — Siyasi mahafil Jivkov- iHeh kabinesinin sulhu ve Avrupada Vaziyetin tahkimini istihdaf eden M. Marinkovitchin ha- rici- siyasetini takibe bulunacaklır. Vereme gazetesine nazaren nazırların ad- edi dokuza inecektir. Yeni hükümet idarede essaslı ıslahat İcrasına ve bilhassa memurla. rin adedini tenzile te! essül edecekti devam edeceği fikrinde Böyle bit Şey hiç olmamıştı! Bir kaptanı dalgalar göver- -» teden - âldilar; “tekrar. Yerine getirdiler , ' Kardyel fırtınası “üç günden beri bütün şiddetiyle 'deyam ediyor. Fırır manın şiddeşi Ak y t ve Karı di şliyen vapurların * seferlerini alı Üst ti, hati işey Befer Me aralık Bile soğradı beklenen vapurlar liman- Jara sığınmak y Mmecbariyetinde kaldı. Vapurların seferlerinde- İLK BÜYÜK ZAFERİN YIL DÖNÜMÜDÜR! | Birharıka | DOKTORLAR (- BUĞÜN TOPLA NIYOR BU İÇTİMADA M - HİM KARARLAR MI VERİLECEK NEŞ'ET OSMAN BEYİN - İZAHATI ; Btibba Muhadenet Cemiyeti saat 10.30da /Türk Tevka'âde bir içtima İçtima çok İlaha- ve mühim kararlar gtlilecaktir. — İçtimada B. merhumun ölümü otrafında “gâzetölar e yi noşriyal mevzün hahsedilecektir Dün bu —husüsta rois N , Osman B. demişlir ki : «12 imzalı bir takrirle heyeti timar dalop edildi : Yarın Gbügün) toplanacağız . Içlimada mülüm kararlar veril meosi mühtemelpar . p . İNGİLİZ LİRASI Yavaş yavaş düşüyor Evelki gün pek kuvvetli bir tereflü istitadı — göstermiş olun İngiliz lirasi dün Barsada tenezz- üle meyletmiştir. İngiliz İirasının son günlerde " fazlaca yükselmesi kambiyo azlığından ileri yelmek- tedir 4 ) az açıklarında andıran dehşerli ikinci kaptınla yanında duran — bir Onların zişana Zzulüm — gösteritmesinin TüzamzuzlRÜRA Kati Ginmş ol ki ganın her nasılsa ” Facıa arasın- şalık devüm ede — dürsun, el iyle geçen Narveç a - gülünç -bir maceta geçirdi. Vak'ayı anlaralım * Norveç bandıralı Sen Jazef vapuru Boğüzaı 25 mil H N açıklarında Kara- aKON denizin dağları Y ea MÜİAl A Galgatarı arasında B ” — yalpalayıp dürür. YARIVZ — ken kocaman bir dalga vapurun güvertesini kaptan ü silip süpürmüş, oesnada nöhette- bulunan taylayı alip götürmüş.. Fakat tesadüfe bakın ki kudurmuş, azmış denizin dalğaları bu iki bed- bahtın mezarı ol- S duğuna hükmedilir. — — AA ve arkadaşları da ğ R d aglamağa barır: '—'-—?XKM danırken “bir dela ei ikinci bir dalga galiba biraz eve) — vapırın Üst tara- fını sihp süpürea arkadaşının insafsız merhametsiz — davrandığına — ve bu — kadar can Beviikle dalgalar arasında . çırpa- -| nan Dü iki Zavallıdan kaptanı kuca- gına Marak, tekrar güvertenin üstüne birakmış - ve Mııırı:ml İscanın — zararını yarı yarıya i a EiDE Bu ikinci dül- * hutal ve şefkatine Tayık. göcülmiyen tayfa. ise azgın tabiatın hidderine kurban olup git miştir. da cereyan eden bu komik sahneye gülmek mi yoksa ağlamak mı İâzım geldiğine hükmetmeği karilerimizin keyfine birakıyaruz.. AA TERRE HDAM Dİ NİN ABONE FİATLER ve Millet mekteplerinin vazife tevcih etmiştir. çalışmaktır. Bü vazileyi harf Ink; 1di. Yeni. harfleri kanı tatbik eden ilk gazete «Milliyet: ilâdının Muhterem karilerinden gördi küçültmemiş, bilâkis huyııl!nnu karilerinin adedi azalımamıştır. Hatta esi kaydetmeğe . Binaenaleyh “Milliyet., H a Hü teveccühe bir şükran mukabelesi olmak üzre seki İğ sahifesinden maada ara $i yapmağa karar vermiştir. berveçhi âridir: DAHİL İÇİN Senelik Yalnız 1400 Altı aylık » 750 » 400 RESİMLİ İLÂ Büyük Gazinin emrü irşadile yeni Türk Alfabesinin Latbikı açılması «MİLLİYET» kanun çıkmazdan çok 2vel sütunlarında «MİLLİYET» iştür. Müstemirren sekiz Olarak çıkan yeğane İstanbul gazetisi «MİLLİYET» Tir. Gazelemiz kırk gündenberi ©e nisbetle hafif bir tereffü aşladığımızı de: memnuniytle karilerimize bildirecek agir vaziyetteyiz. #f edeceği gibi abone fiatlcrinde de mühim - tenzilât ediyoruz. Bu tarihden itibaren de abone fiatlerimiz f Filhakika —son — zamanlarda İzmir; Samsun; Mersin gibi tica: fet ve -Hhracar merkezlerimizden ümit edikliği derecede kanibiyo gelmemiş, buna mükabil; -irhal edilen- buğday, münifatüra-bedel- leri tesviye Ulunmak- için . fazla mikdarda — kambiyo > telel - edil- miştir. Şu günlerde bu mahallelerden ehemmiyetli mikdarda kambiyö würudu beklenmektedir. Beklenen nispetre Kambiyo geldiği tükdirde İsterlinin düşmesi — muhtemeldir. ingiliz Mrası dün — Bursada 090 kuruşta açılmış, 990,25 - kunuşa yükseldikten sonra akşam 099 kuruşta kapanmıştır. Düyanu müvahbade 926 lirada açılmış, 295,5 Tiraya düştükten sonra akşam 92575 İirada ka panmıştir. 4 Borsa hariçinde 858 kuruşta açılmış, aynen ka- panm NDE TENZİLÂT VELERİMİZ Matbuata da mühim bir $ bidayetinden beri ifa etmekte * olmuştur. kanundan sonra da gü teveccühe istinaden hacmını sahite f yeni harflerle çıktığı halde karilerinden gördüğü bu & ra renkli ilâveler takdim İlk ilâveyi buğün takdim HARİÇ. İÇİN. Senelik Yalız — 200 Altı aylık Üç aylık ” Emanet İşleri hakkında izcat almak üzre Muhittin beyi An » karaya davet eden dahiliye ve- Kili Şükrü Kaya bey ÜÇ iş SÜT, OKTURVA VE MEZBAHA MUNHİTTİN B.ANKA. RAYA ÇAĞRILDI Dahiliye Vekâleti Şehremini hittin beyi Ankaraya - davet ermi; Ankarıdan gelen — malömata — göre Muhittin Biden sür, okturva, mezbzha — Mmes'eleleri hakkında izahat 1 ktr. Dün -biz muhürririmiz. — Muhirtin beyi görmüş Ve mubtelif mec'eleler hakkında konuşmuştur. Adalar elektirikl Mübittin B. Ankaraya hakkında diyor ki: **— Nafla “Vökületi ile' Hehanet Arısındı Adalar elektirik Mukavelesi. nin imzası için Nafta, Emânetin bir dMümessilini - İstemiştir. Müukayeleyi ben imza etmek yurdum; bunun için Dehiliyeye m racanıla Ankaraya gitmek Üzre Zöniyet İstemiştim. Vekiler de merüniyeti emir almadımı, yeni — bir istenilmemiştir. belki daveri bu Yermiştir. Ağrıca — bir. dosva da hakkında da bunlürın. getirilmesi için henüz bir emir almadıım; Bi ehremaneti bütçesi ancak Hüt ve memurine alr müsarife isthlâk — edildiği, — şöhre y iğı ve teşkilâin lü- inde olduğu, bu- min mevcut ihtiyaç mun küçüküln bulunduğu söylenmektedir. > Bo mesele hakkında 'da Muhittin B. diyorki; “—Bana böyle bir sual teveh edilmemiştir. Benim kanaarlm büldeye — 4 a - nazaran tanzim — Olunan kadranün ihtiyaca tekabül cttiğidir. Başka kas maatta balunanlar da olabilir ., Beyaz — Ruslara ğ terk - etmeleri için — verilen — san — mühlet G şubatta bitiyor. Muharririmiz bu müddetin üzal. ulıp uzalılmadığını da sormuşorr, Vali vekili Muhittin B. demişcir kâ *—Bu hususta yeni bir şey yük- tul C Mühüttin B. yarın Ankaraya gide- cektir. Hindistanda 3000 aç Lahur,t0(A.A.)— Eski — yerli askerlerden üç bin kişl zaruretlerini göstermek Üüzre dün m buraya gel mi: r. Bu adamla: zaruretlerini iş yoklu- — ğuna ve toprakların fa. kirler arasında takslır edilmesine atfetmekte- dirler. Polis nım:.y.ı::;f İ hükümete ait ğ dğru gitmekten ğ tiğinden fakirler açlık igrevi yapmak tehd

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler