12 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

 K LİNDBERGİN ANASI — Okyanusu bir hamlede geçen |. hava kahramanı Lindbergin anasına — timi uzatırken,sanki;bir dişi kar. talın pençesine dokunmak - üzre — İthişim gibi irgildiğimi hissettim. | Bu kadının benim cinsimden Bir mahluk olduğuna nasıl ihtimal Verebilirdim © Onun — dünyaya #etirdiği çocuk , daha- bir- yıl olmadı.çimdiye kadar hiç bir İlâ. hın, hiç bir kuşun geçemediği Bihayetsiz At enizini bir ham- lede baştanbaşa katetmiştir. — — Eski millederin Mitolojilerin. de, çocukken dinlediğimiz masa- " İlârda, Kâli bir. Boluta yaslana: — Tak şehirden “şehre, adadan ada- Ya cevlân edeni İlâheleri, kah ismi var cismi yok bir. Kuşun sırtında Kaf dağını aşan sevdali Ve sihirli aşıkları hatırlıyoruz. Fakat Heredotün Ademle - vücu- din hudüdü zannettiği korkunç ve mehip Okyanusün yanında Olemp İlâh ve İlâhelerinin üstünde Uçuşdukları Akdeniz havuzu nc- Yi ilade ederi: Kaf dağı genç Amerikalının vasıl olduğu baş dö- Hdürücü enerji irtifama nazaran “Biralçacık çit sayılamaz mı? Her Ne tarafından bakılsa varacağımız Dir hakikar Vardır ki öda Ya hükmeden insant enerjinin hayret verici badisatta bütün eski Maburlarin ePalini geçmiş olma- sidir. Fenni terekkiyatın ber muhali mümkün kıldığı bu yeni dünya- da bize Hoömerik âlcmin hadisatı hirer çocuk oyunu gibi görün- mepe başlamıştır. Ru itibarla şu — günlerde aramizda Büulunan bah- tüyar kadının oğln bize “tezayaklı Hermes'ten, binkat daha esatiri, Bin kat Gaha cfsanevi gözükmek- tedir. c -Dimki milletlerin ancak hayal- e çet “Bintahttem Tmicizeler” Tomirosun “değil, fakat, tlade #gazcte mühabirlerinin ya- A?W'f»rı'ınmcm teşkü örmektedir. *&ljjqni mucizeler yalnız İcu Makine saycsinde mi vukubulu- İiz'bu. tarzda düşünmeği mu- hor medeniyetin şerefinc karşı Ki T 'g.*_ı,kümı telekki ederiz Bahrimu- İ iki günde aşıp — geçiveren bindiği tâayyare midir, S1 bizzat Lindbergin kendisi Midir?Daha doğrusu bu denizi iki Bünlük kisa bir zaman zarfında ” “hadisesi — tayyareciliğin ;::Wl: slğmettir,yoksa (sant iradenin, insani cür'etin te- m'lıu Mi işürettirtGenç Lind- Yaptığı İşin insani kıymetini “anlamak için her şeyden evvel geç leleyi halletmemtiz Tazım Bizce Bahrimuhiti aşmak hadi- Sesinde makineye ait hiç bir şe- D bissesi — yoktur, bu. münhası- — Tan,beşeri itadenin, beşeri azmit alerinden baçka bir mana ifade m_" mez, - Lündberg — bu azmin, bu adenin hudutlarını muhale kadar MMM e birini daha kaldırmış olmakla hariküla- de, esatirt bir mahluk gibi gö Tünüyor. Onun içindir. ki Madam
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nuah, LİNDBERGİN ANASI Okyanusu bir hamlede geçen hava kahramanı Tindbergin anasına tlimi uzatırken,sanki,bir diçi kar» talın pençesine dokunmak - üzre imişim gibi irgildiğimi - hissettirn. Bu kadının benim - cinsimden Bir mahluk olduğuna nasıl ihtimal Yerebilirdim ©. Onun — dünyaya teirdiği — çocuk, daha- bir. yıl olmadı.çimdiye kadar hiç bir İlâ. hın, hiç bir , kuşun: geçemediği Dihayetsiz Atlasdönizini bir ham- lede Laştanbaşa katetmiştir. Eski milledlerin Mitolojilerin. de, çocukken dinlediğimiz masa İlârda, Kâli bir Boluta yasland. fak şehirden şehre, adadan ada- Ya cevlâan eden İâheleri, kâh ni var cismi yok bir. Kuşun sırtında Kaf dağını aşan sevdali Ve sihirli aşıkları hatirlıyoruz. Fakat Heredotün Ademle - vücu- din hududü zannettiği korkunç ve mehip Okyanusün — yanında Uçuşdukları Akdeniz havuzu ne- Yi ilade ederi: Kaf dağı genç Amerikalının vasıl olduğu baş dö Hdürücü enerji irtifama nazaran Biralçacık çit sayılamaz mıf Her Ne tarafından bakılsa varacağımız Dir hakikar Vardır ki oda dünya- Ya hükmeden insani enerjinin hayret verici hadisatta.bütün eski Maburlarin eFalini geçmiş olma- sidır. Fçnni terekkiyatın ber. muhali mümkün kıldığı bu. yeni dünya da bize Homerik âlemin hadisatı hirer çocuk oyunu gibi görün- mebe başlamıştır. Bu itibarla şu günlerde aramizda Bülunan bah- tiyar kadının oğin bize “tezayaklı Nermes'ten, binkat daha csatiri, bin kat Gaha cfsanevi gözükmek tedir. Dümki milletlerin ancak hayal- İetindle çer Bitahtten “mücizeler Muğttüç lomirosun değil, fakst, Alelade gazctc mübabirlerinin y Alarinakmeyza teşkil örmektec Bu beşeri mucizeler yalnız ( Yöor? medeniyetin şerefine karşı ı:ı külür telekki ederiz Bahrimu- iki günde aşıp geçiveren Lündbergin bindiği ıEyyıreç midir, Yoksa bizzat Lindbergin kendisi Midir?Daha doğrusu bu denizi iki Bünlük kisa bir zaman zarfında f:mı hadisesi — tayyareciliğin ğ "tekkisine mi — alâmettir,yöksa Pat iradenin,insani cürletin te- Ülüne mi işarettirfGenç Lind- :ı'linqugı İşin insani kıymetini yamak. için her şeyden evvel Muadeleyi halletmentiz lazım gelir, Bizce Bahrimuhiti aşmak hadi- :j;—ır.ıln makineye ait hiç bir şe- ©İ hissesi yoktur, bu. Tan, beşeri itadenin, beşeri azmit Zalerinden büçka bir mana ifade etmez, Lündberg — bu azmin, bu iradenin hudutlarını muhale kadar genişletmiş, adeta, hakikatle ha. yalin arasındaki farklardan birini daha kaldırmış olmakla hariküla- de, esatirt bir mahluk - gibi gö- Tünüyor. Onun içindir. ki Madam Tündbege — elimi bir dişi kartal pençesine dokunmak üzteyim gibi irkildiğimi hisser- tim, uzatırken Yakup Kadri Mme, Lindberg geldi Maral tayareci Lindbergin Annesi Mme. Lindberg Aıııınîı- Ya gitmiş ve Tayyare Cemiye- finin misafiri olmuştu. Mme, Lindberg dün Ankara- Şehrimize dönmüştür. :-ırlkı sefirl ile refikaları ukaradan avdet etmişlerdir. Cumartesi 192 K.sani929 Tstanbul, Telgref süresç Taaaa aa gaB İstanbul, Milliyet İstanbal, 8911 — 8912 — 3918 9ç ve malbacya cit hası: Vüddeti geçenneshelor 10 ha Olemp İlâh ve İlâhelerinin üstünde V& makine sayesinde mi vukubulu- ünhası- | İdarehane: Ankara caddesi, JF 100 y için müdüriyele müracaat edi'melidir tar. Gelem evrok geri Derilmez. n b EdünmuşÜücr intihabı dün yapildi ve büyü. | p edildi. BÜYÜK ŞAİR MEB'US Abdülhak Hamit B. (1,564) reyle müttefikan intihap edilmiştir. İlk reyi H. Şinasi Paşa verdi Gabık. Nafla vekili Behiç B.in Peşte setirliğine tayini üzeriae l meb'uslağu İntihabı * dün İcra edildi , egi şâle Abdülhak Hâmit B. Istanbul ve müll- hakatından intihab: işdrak eden (1,564) müntehibi sani tara- fından müttefikan |h bul meb'usluğuna iİntihap edildi , 'at dokuza doğru intihap heyeti teftişiyesi ile ilk - seyi istimal etmek isteyen müntehibi sanilerden bir kısmı, Darülfünun konferans salonu- ma gelmişlerdi. Salonda çehir bandosa ahzl mevki etmiş ve her taraf bayraklarla süslen- işti. Jandama, polis ve Zabitai belediye memurları bulunuyordu. Münhal İstanbal meb'usluğu şalrimiz Abdülhak Hamit B. müttefikan Yegüne Üyük — şalrimiz — Hamit , için salondak isiyah tahtaya gu ibara yazılmışlı; « C. H. Fırkası namzeti büyük şalr Abdülhak Hamit B. E.,, andığın iki tarafında süngülü fandarmalar bulunuyordu İlk reyi vermek ) işteyenler arasında hararetli bir münakasa — cereyanediyordu. 'Tam (dokuz buçukta intihap sandığı açılarak musyene edildi ve sandığın baş oldu Hu resmen anlaşıldıktan ve mühürlendikten sonra şehir bandosunun terennü- matı arasında İntihaba başlandı. Hazır bulunanların tastihile C. H. F, mület- Şinasi y t Haydar Mühiddin tih ve Beyazıt müntehibi Fırka için vermeğe — geliyorlardı. hey'eti teftişiyeden iki zat tarafından muzyene Başka kimler vardı ? Tayere piyankosu için yanlışlıkla gelen bir hanımla diğer da salora girmelerine müsande edilmişi. Rey verenler tehibi sani- meb'uslar da balunuyorlerd Uzak yerlerden gelen müntehibi sanilerih Sıralârı haricinde - vazilelerin yapmalarına müsande edildi. Bu meyanda Kemerburgzlı yetmiş yaşında bir di harilerimizle yazdığım Abdülhak Ha- mide rey vermeğe geldiml. yordu. Yeni Meb'usumuz Abdülhak Hamit B. dün bir muharririmize demiştir ki; — Meb'us intihap edildiğim l= çok mem- nunum mes'udum, müftehirim. hap mazba- tasına ait maamele bitince Ankaraya gidecegim., zi möraklıların arasında “bazı Hamit B. salunda Mzşehbi. senilerin, Hlzmidi yakından görmek - iştiyakmı takdir. eden Şehremini tarafından vaki davet üzerine büyük şairimiz, saat önbirde salona geldi ve hararetli ve samimi tezehüratla karşılandı. Yeni meb'usumuz, Milliyet MEaşımcakaartreiri Sidrt meb'ausüa MARNMU'T KAPLICA Umumi fikir Bursa kaplıcaları şirketi iş başında fikirler sermayenin tezyidine taraftardır Ankara, 11 (Milliyet) — Bursa kaplıcaları Türk Âno- nim — Şirketinin — içtimamda bulunmak üzre bir müdddettir Tstanbulda — bulunan — Ewkaf Umumi Müdürü Niyazi B. 550,000 liralık sermayı buçuk misli daha tezyidi etra- fında konuşmuşlar ve mes'ele- nin inlacını mali raporun tan- zimine talik etmişlerdir. Sermaye artacak Umumi f sermayonin bir buçuk misli tezyidine taraflar- . Malüm olduğu üzre bu. şir- kotte Ev L':ıf,!lglhıılıa*ı. Sanayi Bankası ile Ticaret ve Sanayi Ban zer bin Hrahık biter ye, Bursa Balediyesi ile Hususi idaresi ve Ziraat Ban- kası da öllişer bin lirahık mısıf hisselere maliktirler . Mali rapor tanzim - ve bir ay sohra heyota arzeğilece- ginden ser- mayenin toz- yidi de kabul olunara 1,375,000 ne baliğ olacak- Ur. Şirketin A- vrupadan celbettiği mu tehastiş Bur- sadaki bütün kaplıcaların sularını tahlil Niyazi B. etmiş ve Acemler istlasyonunda Kara — Mustafa — kaplıcasının suyunda ratlyo bulunmuştu Önümüzdel ta başlanarak Bi ları da — Avrupadal mükemmel bir. hale getirile- cektir. -FIRTINA DURDU Dün kara denizdem altı vapur geldi - - eden fırlına dün kısmen dür- salonda bir buçuk swat kadar kaldı. Şehremini ve H. Şinasi Pş. ile konuştu. Sinnine nispetle zinde görünen bu lâyemut şairimiz, kendisine karşı izhar edilen yüksek ve samimi hissiyattan çok mâtehassis ve mütceheyyiç olmuştu: TTeveccühl Amme benim için en büyük mükalattır ? diyordu. Abdülhak Hamit; hasbihal esnasında, Bilhasta — mçmlektir imarı meselelerine temas etmekte idi. Yüksek şair şehir bandosunu beğen- miş, Mifit müsiki işine ehemmiyet verilmesi Tüzumundan bahsetmiş ve Bu husüstâ Mühittin Bin verdiği izahata çok alâkadar olmuştur. Şehremini B ” An:ıı!rıhıdn ve Istanbulda toplanan halk müsiki cserlerinde mürekkep koleksiyonun. kıymeti"(200000)lirayi " mltecaviz olduğunu, Garp vsülleriyle hazırlanması mükarrer musikimize milli hususiyetin bu eserlerle verileceğini söylemiştir. v Hamit BBizans kokusundan uzak olan bu saf eserlerin neşredil- mesini temenni etmiş ve İngiltereye ait bazi hrtralarını anlatmıştır. Suı yarıma kadar Fatih ve Beyazıt xııiinıı—hihj sanileri reylerini istimal etmişlerdir, İntibap münasibetile hey'eti teftişize şere” fine bir öğle ziyafeti verilmiş Ve sast bir buçuktan itibaren diğer Müntehibi saniler — reylerini vermeğe — başlamışlardır. İntihabat tam çe îrdldn hitam bıılr)ııu.:mn " - dş Sön reyi vermek te bir mesele olmaşta. Heyeti teftişiyeden Emin Âli, Beyoğla metemedi Kâmül, Emanet müfettişi omumisi Tevfik beyler Hüsamettin Pş, bilhassa israr ediyorlardı. Nihayet Kâmil B. diğerlerinden evel davrandı. nn ada Hüstmettin Py gn parmağı sandığin kapaği alında kalarak Rexlerîn tasnifi Müteskiben salon tahliye edilmiş ve heyeri teltişiye huzurunda açılarık reyler tadat ve tasnif edilmiştir . Neticede İstanbuldan (1431) Şileden (30) Çatalca ve Silivriden (102) müntehibi saninin iştirak ettikleri ve hepsinin Fırka Nam- zedine Tey verdikleri, (56) kişinin vefar ve hastalık dolayısile bulunamadıkları a lmuştır. Bir rey verakasında isim okunamamış, yalnız (A) harlile başladığır hükmez dilmiştir.Dahiliye vekâletine intihabın neticesi telğrafla bildirilmiştir Bugün mazbata encümeni vilayette tetkik Olunacaktır. muştar . Mamati kar yağması ilıtimali halâ vardır . Dün karadenizden altı vapur gelmiştir. Akdenizdeki vapurlar ise mişlerdir . Onbeş yir- mi kadar vapur Bozçadanın arkasında beklemektedir . Ak- denizde bulunan — vapurlardan dün yalmız Mersinden Konya vapürü gelebilmiştir . Evelk! akşam Kurabigadan fimanımıza gelmekte olan Ban- dırma vapuru Çekmece açıkla- rında bir. aydınlık görmüş şüphe ederek üzerine gitmiştir. ÜÇ KİŞİNİN HÂLİ Aydınlığın — üzerine igidildiği zaman bunun İçinde üç kişi bulunan bir motör olduğu gör- ülmüştür. Moturdekiler soğük- tan donma raddesinde olduk - darı bir halde vapura alın- mişlar ve motör de bağlanarak Hmanımıza - getirilmişlerdir. Antalya nakliyat Şirketine ait olan bu motör Eminönünden Haydar paşaya giderken yolda makinesi bozalmuş; ve suların şiddetinden Çekmece açıklarına kadar düşmüştür. Fırtmadan başka kaza olup olmadığı hakkında henliz resmi malümat yoktur. Soğuklar tesirini göstermiş, bilhassa evelki gece herkes ev- lerine kapanıp kalmıştir. Dün hava biraz durduğu İçin gine herkes eğlenme yerlerine gide- bilmiştir. Lun (200) doktor Türkocağını — toplandı ve son neşriyata dair bazı kararlar verildi “—HEKİMLER DÜNKÜ İÇTİMA NECATİ BEYİN VE- FATI VE YAPILAN « NEŞRİYAT İÇTİMADA (200) DOK- TOR BULUNDU VE BİR KARAR VERİLDİ Maarif vekili Necati- beyin elim bir tarzda vefatı üzerine yapılan bazı meşriyattan müteessi olan Türk etibba muhadenctr cemiyeti dün Türk ocağında fev- kalade ve hafi bir içtima aktet- miştir. On beş imza ile verilen bir takrir üzerine yapılan bu içtiimaa (200)kadar doktor iştirak etmiş ve 3 pt KöA Abone ve İlan teretleri Gazetemizde çikan yazıların hakaku mahfuzdur Abone şariları İlan tariföyi Türkeye Hariç Gnci Sahifede Santimi — 25 ku B 400 ha. ha 'de A P 'a 50 e 1# * ıgğ t Gekis ei MT 2700 4 ncl e * 200 Ç Edumruştur Abdülhak Hamit B. müttefikan meb'us, intihap ed T K HT ARTİ:STLEli K Darülbedayi Muhittin , Beyin mühim beyanatı e Darük: | “İcap ehremini Mühittin B. bu gün Ankafaya gidecektir. Mühittin B. bu-hususta dün bir muharririmize demiştir ki : L Ankarayr Adaların - ele- küirikle tenviri meselesile meşgut | olmak üÜzere —mezunen yarın akşamki ( bugün ). eksperesle idecegim. Darülibedayi mesi Darülbedayi san'atkârların- dan bir, kısmının istifa ettikle- rinden haberdar — dağilim — ve istifa etmiş oldukları söylenen artistlerin hissi seliminden bunu beklemiyorum. Darülbedayi Bir resmi mü- essesedir. Bunun başında buü- lunan amirlerin — kararlarına, müessesede çalışınların t elmesi lâzımdır . istedikleri Buna rliayet etmiyenler git mekte serbestirler. İnad . eder- İke Darülbedayli kapatırım, fakat | kiç bir zamam disipline muga- yir ve keyfi bir harekete mülta- vaat ve müsamaha . edemem Darülbedayideki — san'atkâr- ların vaziyeti leikik edilmiş, bütce imkân nispetinde beş altı san'atkârın — maaşlarına zam — yapılmış, — diğerlerine, maddi imkânsızlıktan — dolayı zam yapılamamıştır. — Orlada evyelâ takrir okunduktan sonra Necati beyi rmiayenç ve tedavi için Andkestaya'ğidei'Neşec Önrer, M.Kemli AkiH Müuhtar beylerin hastalık ve tâfzı todavisi hakkmda verdikleri izahat dinlenmiştir. Münakaşattar sonra — süretini atiye yazdığımız — hususat karar altına alınmış ve bunun Müler Meclisi - riyasetine, - Baş Vekâler, Sıhhiye Vekâleti. Matbuat umum müdürlüğü, Anadolu ajansi ve diğer şehirlerdeki tip cemiyetlerine tel- grafla bildirilmesine karar veril- miştir, ei karar sureti *” | — Maarif Vekili merhum Necati beyin velatından dolayı Ççok müteessir olan hey'etimiz meştum akıbeti hazırlayan hasta- bk hakkında bazı gazetelerde görülen neşriyat üzerinde yzuün Uzadıya - tevekkul etmek- ten hazer eder. Ve pek septik ve tesekküple * fevkalade — had bir e Kısa bir. Müddet icelenen bu akından alâ davi mes- lektaşlarımızın icabında bir hey'eti fenniyehi urunda hesap vermeye amade olduklarına kani ölduğunu beyan eder. 2—Son zamanlarda birer vesile ile ve bilhassa san vak'a dola- yisile bazı gazetelerin Türk he- kimlerine, Türk tababetine karşı almış oldukları vaziyetten dolayı teessürünü alenen beyaneder. 3 — Uzun harp ve Tfelaket senelerinde bütün cihanın maz- harı takdiri olan Türk hey'eti «hhiyesi — bütün — mücadeleleri hiç: bir yabancının — muavene- | üne arzı iflikar — etmeksizin yapmış, memleketine Azami hiz- meti ilaya muvaffak olmuştur. a— Medent, tıbbi, i?timat bütün terakkiyatı hatve behatve takipten bir an hali” kalmıyan tetkikatı fenniyede daima onlarla muvazi — yürüyen Türk heyeeti kendi ilmi kifayetinin memleketin Ihtiyacatı varlığının inflali mucip olacak bir sınıl Arilstlerden bir grup meselesi yoktur. Bu - sadeca bir bütçe meselesidir. Halkın — taemaşa - ihtiyacını tamin için âzım gelen feda- kârlıklar - yapılacaktır. Anka- rada beş gün kalacağım. . Elektirik- “mükâvelesi - işini intaç — ettikten - sonra — avdet edeceğim .» , ——— Kime çıkacak? Tayyare piyankosun- un son keşidesi bug- Un icra edilecektir.Bu | keşidedeki ikramiyeler. çok zengin olup büyük adır. Mevkufların vaziyeti Mevkuflar hakkında makamı iddianın mü- talası nihayet iki güne kadar bildirilecek ve bundan sonra vaziyet- | kanaatindedir. Mahaza aksi kanaatte olanların daha şayamı — itimat “gördükleri acaatta muhtar oldukları 5 — Eikân umumiyede Türk tababeti aleybine — itimatsızlık telkin eden neşriyata Karşı tees- ssürümüzü beyan ederken bu hususta meseleyi daha — itidalle muhakeme eden büyük bir kısım k matbuatına — takdi. bedâyü kapatırım” | olan bu kamustaki mukabilini hakkında Dü Encümeninin fikir leri fişlerin zevata günderileçektir. YUNAN FMLÂKİ şartile münakasa aç rarlaştırilmiştir. ikramiye 300,000 lir- | İ teşekkürü bir vecibe adidlederiz. < amuısu - bazırlamakla meşgul Dll encümeni azsından yakup kadri ve Ruşen Eşrei Beyler DİL ENCÜMENİ ae — ÖZ TÜRKÇE KELİ: MELER FİŞ HALİN- DE TOPLANIYOR DİL ENCÜMENİ KA- MUSUN TANZİMİ İLE M Ankı EŞGUL 12(Milliyet) Dil Encümeni mesaisine devam ediyor. Encümen kamusun zimi ile meşgul olmaktadır. Bir tiraltan eski Tügatlar ile kamus- larda hulunan öz Türkçe meleri de fiş halinde toplayc diğer taraftan Türkçede Müst: mel lâhikaları tespit ederek Tür: kçe kelime cezirlerinin, müşteka. tıhin . nasıl tayin olunu- yor. tan- keli. vucüde - getirileceği »Larus üniverset inayni olacak mefhumların bulacak,bu Jâhikalar Tanzımine — menlür Mali: Vekâleti müteğayyip Yunan emlâkinin teftiz olun- inamasını bildirmişlir.. Mamafi şehrimizde bu gibi emlâk zaten tefl'iz - olunmu- mıştır, Ahşap traves' * Ankara, ti (Milliyet)— Devlet -demir yollarında demir trâves yerine ahşap travos is timali tekarrür etmiş ve Ana- dolu-Bağdat hatlının muhte- stasyonlarında tossellümü ması ka- BÜUGÜN 2 1nci sahifemizde : 1— Harici telerat ve mektuplar â— Almanya mektubu. Ulak fekat güzet 3— Fransada kabine meselesi. 4— Katba cenbabi kaşifi ne diyor? $— Sön haberler Büncü sahifemizde: 1— btlmlâk ve imar işleri hakkında | Mühittin beyin beyanatı g— Fakır çocaklara g— İstanbal — Cema eğlemiyor 4 üncü Sahliemizde: 1— Hava taporu a— Düşündüklerimiz Felek | Hattann yazısı — Kalak misatiri 5— Hikâye Sinci sahifemizde: 1 — Millet mekteplerine devam edenler için ko- lJay okuyup yazma sü- tunları.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler