13 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

UARE DUŞYVLANI ei Salğr ae Şark ve TAsya — miülletlerinde — Yeni fikirli inkilâpçılar - ya” başa > geçmişlerdir. ve Blahatçılık yap- maktadırlar, yghüt — izdihamları Uyandırmak — üzredirler. — Uzak Alrika lsı)1|ıırııı n U Çin nihı- yetlerine Tadar hen, yerae bu uyaaş hareketlerine rasgeliyoruz. her yerde inkılâpçıların kar- Şısına belli ,başlı bir kaç hasım unsur çıkaşaar> 1 - Eski nesillerin kara, kafalı enkazı, 9- Rejimlerin Ve kafaların değişmesinden zatar görenler.3. Bu üçüncü Basmin atlını ver- Mezden evel kilçük- bir methak ihtiyaç - var. Dahildeki - Hasım jenmek, —genç - inkilap- n iç olmamıştir. Asıl âr Bu kardnlık Kuvvetleri getiren, silâhlayan, teç biz örfet, sevkeden”yabancılarkdan " geliy ikada yakın Ve uzak Şarkta- garpçiliğin en - korkunç düşmanı bizzat Garptır. Şark millerlerini garplı veme “deni oldukları için köle “olmağıt dayık gören garphılar; saymı mil- 5 leterin kendi mederiyetlerine gir- Mmesini - Mmenetmek — için — bütün Doltüka e Düğtün Sdah fabrikakırını selerber ermiş gibidirler, Şimdi Garba kârşı Müslüman assadumu areşliyenler Garp pa- paslarıdır. Eskiden orduları hırıs. tiyan düşmanlarına — saldıran kili- $6; « bugün cami — cumaatlarını Garp dümanlığı ile “ yoğuruyor, Büyük menfaar, insaniyet idea- Histlerini, yanıyamlata insan eti wıqm faydalarından bahsede- K nnı&m İ i% Barp _mmâmxcm Wrım ııııl.'ırd'n Gâatp mede- olmak Yazile u!mls u).ınL-uuuıı yardım örmektedirler. Şimdi vn büyük düşmanı (!m;nr' w Cünkü Şark,milletleri Anaddolu Ve KölLüki çeşit insanlık iYacaktır. Şarka şaor vermek, - ! ir. ( Tp humeum,dl ıdzvı. """—k'îhîl iyeye şuurdan korkuyor. Garpta Şarka Şimdi şu haykırış * Aman Garpli olmayınız. nrilletlerine ilk öğretile- İ ll—ax budür. Her yerde Iıler Tos ve kavuğum üs: M'ılv sarıktan evel, - silindir a" Ku ıl—:ıhııluh Sarığı çıkar- _"“ PALIH RIFKT #nasünleninder Gtigent vi mettuplı sömema .rg..'.â.";'.fnl'n ike ııe'ını_ı Mektatür — Sarhıstandaki lök deyam W mir amiferin #eüalcuği v::..., Jvıeıııı #leik üti ç v
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul, Milliyet Güze'e re mail oi İstanbul, 8911 — 3912 — 3918 kusmalar için medodr'pele müracesi edirerindir. Müdoleti ş eçenrushelor 10 kurustar. Gelen evrak geri ver'imez. Mum sslie GARP DUŞMANI Şirk. “ve Asya > milletlerinde Yeni fikirli inkilâpçilar . ya” başa geçmişlerdir. ve alahalçılık “yap- mâkzadırk.r, “yahut izdihamları uyandırmak “üzredirler. o Uzak Afrika kıyıları in niha rine hada hen, yerac bu ş hareketlerine rasgeliyoruz. her yerde inkilâpçıların kar- başlı l Şısına kaç hasım belli sir “metbake Dahildeki * hasım Mezden evel ihtiyaç var, Afrikada” yakın We uzak Korkunç geliyor Yarkta” garpçılığın “en bizzat Garptir. Şark millerlerini deni oldukları için köle “olmağıt layık gören garphlar; “aym mil in kendi medurüyetlerine gir inesini menetmek için - bütün Polidka ve bütün lah fabrikakırını selerber ermiş gibidirler, ide ordular hips saldıran kili se, atlarını bugün Garp dümanlığı ile Büyük menfaar, insapiyet idea Hstlerini, yam; yemenin. faydalarından bahsede- sek hâle sokmuştur, cami Şaryo, mlara, insan eti irmeğe Şalşar niyetini sini önüy almış yi &örmektedirler. Şimdi en bü Garp Kö uruştınr Cinnet nübetleri içinde ne yaptığını bilmeyen aşık Bedlayı öldür- İ dükten sorra mahkemede sinlatıyor ve diyor ki... Aşk, cinnet, cinayet Kan kırmızı bir kalp ve vahşi bir zevk peşinde Bedia bir yol kenarında nasıl ölüme boyun eğdi? Geçen teşrinievelayında feci bir cinayet ol- muş,Feyzi Ati talebesinden Tevfik Fikret efendi ve mektep talebesinden Bedia hanımı bıçakla öldürmüştü. Döri sene devam eden bir really kanlı bir neticesi olan bu ha- di Ağır ceza mahkemesine intikal efmis ve muhakemeye dün başlanmıştır. V aznun Tevfik Fikret elendi 18 yaşında uzun boylu bir i ei Dört senedenberi Feyzi All Hsesine devam etme! İ tedir . Katil mazmun genç jasdarmalar refakatinde salona geldi, ve dava evrakı okunmaya başlandı . Mustantik kararnamesinde T . Fikret efendinin cürmt şöyle hulasa edilmekte idi : “ Bedia hüm bıçakla katletmekle maznun T. Fikret efendi Bedlavı nikâhla almak istemiş , fakat ret ce: alması üzerine , Cadde Bostanında Bediayı cerh ve katicimi; . Bediayı öldüreceğini evelce de arkadaşlarına söyleyen T. ret efendi ceza kanuynunun 448 , 450 nci maddeleri ile tüZumu muhake- melerine karar verilmişür . akü Şark milletleri Anadolu Fürkleri gibi suyandıkları zaman, bükün Şark yararları Anadolu gibi VesİStAKİL we” gerefli rdı insanlık ör vermek; #PİZhn demir kafesinin kapısını rp hütiyettenliznden, Ye şurdan Korkuyor. “aTpta Şarka Şimdi şu haykırış #eliyor. Aman arpa ola Şark iç cek p illerlerine ilk imiz. ğretile. Her yerde (65 Ve Kavuğur mdf, an “evel, -silindic İstündeki © Sarığı çıkar. AMR Götze ve nictup'ar Mia. mekrutyi Tamirat me Altan sey. hidderi, Rear “me isin de Süucü sahifemizde: 1 —Ankarıda cere yah ed fana müzaketatı mi Tika 2— Sitçüley verme Bİr haldir. li cant eri e Mata 2 Camirerin mezafcede nane çe Metal oleik itiyor. P #üncli Sahifemizde: Hava raporu 2 Frira 9— Dâşündöklerimiz 4— Felek: | $— Aster babi 8 Hikâye karikatür V.S i 5 inci sahifemizde Dün krümiye kazanan cumaralar | Sinci sahitemizde: vE Millet mekteplerine Di Vani edenler için ko- “V okuyup yazma sü- ları, ii Davacı mevkiinde maktulenin validesi Hallde hanımın vekili bulunuyordu. Müddei vekilinin verdiği bir istida da okundu,bunda: maznunan Bedlayı 3,5 senedenberi takip ,. fakat bedi, bir gn bile maznuna müsamaha etmediği söyleniyor ve istidâ şöyle nihayet buluyordu : Tevfik Fikret elendi cmeline muvaliak olamayı, tamamiyle masum olan Bediamn önüne. çıkarak ca kızın üzerine saldırmıştır. Bu esnada kırmızı boynuz saplı biçakla Bediayı kelbi üzerinden üç ve diğer yerlerinden dört'defa cerhet- mış ve İşkence İle öldürmtüştür. Bi sonra maznunun İsticvabına. başlanmıştır. Serbes fakat boğuk bir sesle cevap veren mektepli katil genç Bediayı 4 senedenberi . tanıdığını. Ada gezintisinde — tanış mektepte” verilen mü: emalarda ara Sira gördl Bediâv sevdiğini söy sözlerine şöylece m etmiştir. Severdim, onunda bana karşı alakasıvardı! oda beni severdi! Alâkası olduğunu Beden anladınız İkimizde Şişlide otürurduk, bazen tramvayda rastlardim, ben ayakta yer olduğu halde . oda ayakta dururdu! sonrâ beni gördüğü zaman Tengi atar ve helecan'anırdı Pusizi” sevdiğinemi “yoksa sizden körktuğunümı delildir Bvnu Ahh bilir! bana iki mektip yazmıştı. Ben yazdığım siek tupta benimle “nışanlafımazsan İctiher adeceğim demiştim.İBama cevap Olarak şu mektubu yazmıştır bulunacağınızı işitiri,, böyle İcna “Hikret, sizin bir çocüklükta yler düşünürsenir size acırım, yapmayınız! Sonra. nişanlanmamız”için bir mektup yazdım, buna cevaben bir mektup. yazdı Bundr. sidece “Evet, diyordu. Evet cevabından sonra nlşanlandınız” mi? — Hayır! “ne için” vaz “geclğini bilmiyorum, Üç Sene sade gözlerimizle bir birimize bakardık — nihayet eylül ayında * takdim edildik. Son defa olarak Kâzim beyin kazı Neyyire hanımlarda götü- şmüştük, Artık birbirimi: önde bir gürüyorduk. i esnada mahkeme reisi kırmızı saplı ekmek bıçağını göstere- ek şunu sordu: Siz mektepte aşcılık felanda okuyormusunuz, bü aşçı bıçağını neye taşıyordun. ? — Bilmiyorum! Siz bunu Bediayı ölçürmek ibin arkadaşlarınıza da söylemişsiniz. — Bilmyoram, Vurduğumu bilmiyurm, gelmiştir, «7 Sia Bedianın Mülir isminde biri ile nişanlandığını haber alınca vurdum. demişsiniz! Mazmun. Sirtarak bu suale de cevap “vermedi. Evelki ifadesini itiraf ediyordu Bitün tahkikat evrakından anlaşıldığına göre hadise şöyle ceryan etmiştir: 7 Mazham. mektebe gidip gelirken, nema ve müsamerelerde 16 yaşında olan çok güzel uzun saçlı Bedinyı görmüş yetakibe başlamıştır. Üç sene devam eden bu aşk hulyaları nihayet tahakkuk etmeyince efendi sevgilisini öldürmeye ve bundan sonra intihar etm karar vermiştir. Hulyalı genç masım “bir kız olan Bediayı yedi yerinden yaraliyarık öldürmüş, fakat sonra intihar etmek küdretini almışsımız ve bu fikrinizi Üzerimde bir buhran i kendinde göstermeiniştir. Muhakeme bazı şahitlerin celbi ve karli bıçağın tehlil edilmek | .ARİC SİYASET TEVFİK RÜŞTÜ BEYİN BEYANATI HARİCİ SİYASETİMİZ FAALDİR; DAHİLİ, İNKİŞAFIMIZDA KATİ SAFHSINA GİRMEKTEDİR SULH VE BİZ TEVFİK RÜŞTÜ BEY DİYOR Kİ... Hati Vekilimiz “Tevfik Rüştü 8. Nen& Üğimer 7“ muhabirine aödeki beyanara bulunmuştur i için n Lokar ) tesmiye nos edilen a #İberhangi bir mitaka | muhtemel gör - 'denin meri'yetini | kafi olacak nedir? Ru mesele: bir Miifeden ibarettir. Bizim şimdi yal- Mİ ver Frene, Saniye huğudura dair, Yunanistanla fi aalinin mübadele e emvalinin taz eN iyesi hakkinda ve "evni Rüştü, Yogoslavya ilede wöslümen gatihaçirleriri emvabine mü 'davalarımız. vardir. Mahaza ben g fikirdeyim ki hu son mes'ele hizi: Yügoslavya ile bir m hede akne lıkla sevkedebili ve Yunanistan Yunapistnle müşasedatımız. göz güre, eyileşnektedir. erat © eyi bir“cereyan alip ediyor, Si larda, epey. terakki “Hast Olmuştur. Netice « hakkında ben nikbisim. yö Venizelosun:. aklıselimine | itimadım var, | Türk « Bulgar misakı Bulgaristanla “Türkiye arasındaki / münasebatı gelince, mesa ğ başka bir meselemiz yoktur. Türkiye Bulgaristan daima dostane. bir naza“ “| Ja müşahede etmiştir. Bulgar milleri” min harpten mücevelit müşkülüran çıkmak için serfcttiği gayretleri dostğa bir alâkayla takip ettik; Bu dostluğu” muzu çağlam bir misekla ifadeye berdem hazırız. İki bükömet beyninde cereyan eden müzakerat, mü dez İmhal. edildikten sonra, yeniden İ başlamıştır. Bir ay var «Bulgar hüm Ane | karadaki elçisi Ais tam siyle bize, eljevm bir munhedât proj ir. Bizde bugünlerde tek- Solyaya mukabil liflerimizi Fikrimce , Balgur hcdesi bin hakem » ademi tecavüz ve bitarf- İsk muahedesi olmalıdır: Türkiye ve ulti Hlhasıl, siyasetimi? ancak herkesle iebetlerimizin takviyesini temine ma iye dahili, inkişafınn kari safhasına giriyor. O bu işe tam bir” şükün ve eemnişede” hasnefs | etmek isler. Siyasetimiz binnetice iaaldir. | Harici siyasetimizde faydah v. kalar ve tahakkukat ile iktifn karar vermişizdir. Â Büün diğer devletler ve bilhs sa komşularımızla. Ker” halde destane, devariir ve sarih münasebetler tesis | etmek “isi MUHİTTİN BEY DÜN ANKARAYA GİTTİ Vali “vekili ve Şehiemini Muhittin B.. dün ökşüimsAnka; raya gitmiştir. Muhilün B. Ankarada Nafia Vel mid Emanet arasında akdolunan Adalar elektirik imtiyazı muka- velesini itaza ederkt Muhittin B. EF işleri hakkın © Vebâletine şifahi malümat ektir. Vali vekili ile bera- Vilâyet -Husrsi: Muhasaba üdürü Cemal: B. de anka- ra gitmiştir. Mulütin B. ankarade beş gün 'kadar kala- Bu müddet 2: Muhittin böye Vali m vZ zre tibbı adliye gönderilmesi için kalmıştır azı B. vekâlet ederektir. ISTANBULUN MERAKLA BEKLEDİĞİ MAHKEME İkramiye Dün kimilere çıktı 300,000 liralık ikra- miye bir yahudi tacire “çıktı Kız muallim mekte binde iki kiz kardeşe de 100,000 lira çıkmıştır Dün bütün Ikramiyeler çe» kilmiştir. 5 inci o sahilemize dercettiğimiz bu numaralar içimizdeki talihlileri ayırıyor Kimler 2? Tayyare piyankosunun be- şinci tertip son keşidesi dün dartijilinum konferans salonunda icra edilmiştir . Bu keşidedeki ikramiyeler müteaddit ve dolgun olduğu için kalabalık her za- mankinden fazla idi. Bu keşidenin de talilileri birer birer anlaşılmaktadır .- Bu me- yanda Çarşıkapuda köseleci Hamail efendiye 300 bin, Sultan hamamında Şimşiroğlu birader- lere ve Yüksek Kız milallim mektebi talebesinden Muzaffer ve Şahsine hanımlara da (100) bin liralık ikramiye çikmıştır.Diva- nyolu Maliyeşubesi tetkik memuru Rağıb beyin biletine de (4) bin Ira İsabet eylemiştir . Bu keşi- dede 200 bin liralık birde mü- kâfat vardır . Bu mükâfat on ve en “ra çekilen on irmişer bin Tira isabet cur tumara iştir. Bu. mlkâfattan “büşka bu keşidenin 36,000 tane de amor. #isi vardır. Keşidenin sonunda ikramiye dolabına (5) den (9)a kadar olan. numaralar atılmış | ve'ali tanesi çokilmiştir. Bu halt numara YA üâmort isa- bet etmiştir. amortiyi nihayetle- ri 0,1,23,4,7 olan bilatlar kaza: nmişlardır kazanan numaralar ve diğer haberler beşinci suhifamizdedir. Abide komisyonu Ahiren © toplanan “Taksim abide komisyonu , — abideye «air hesabatı tetkik ederek bitirmiştir. Şimdi Fi net key'eti - jenniyesi “Taksim me daninda keşfiyat yapmaktadır. Heyeti femiye,meydanın alacağı şekli, tramvav ve elekirik şebekesinin. vaziyetini tespit ederek Taporupu verdikten sonra, komisyon İnşsat İnaliyetine başlıyacaktır. İlaçlar pahalanıyor! Aldığımiz mülümate göre ilaçlara mahsüs“ İspirto * fiyarlarının. tezyidi hakkındaki karar, benüz tatbik edil. mediği halde ilaç fiyatlarında tea başlamıştır. Buzacıların bit kısımı, ellerindeki ispirto biikteni sonra *yeni malları pahalı alacakları Hel süferek ba iht bil ve zarar! addetmektedir. Abone ve ilan ücretleri Gazetemizde çikan yazılarım hukuku mahfuzdur İlan tarifesi önc Sahifede Sar imi 3 he “ s0 200 BAŞLADI MAHKEMEYE VERİ LEN GAZETECİLER 3 gazetenin sahip ve müdürleri ne ile maznun? Sivasta ievkifat * yapıldığı hak kındaki neşriyat üzerine Akşam, Son Sânt, İkdam gazöicleri Mahkemede 14.KA, SANİ MARKEMEGÜNÜDÜR İkdam sahibi imtiyazı Ali Naci, müdürü Son saat me s'ul müdürü Selim — Ragıp Akşam müdür mes'ulu - Enis İl Tahsin beyler hakkındaki ta- hkikat evrakı ir müddet evvel Şişiiğe bi Goğum” facıası olmuş, Lâmiağ hanım ismindeki resmini detce- ttiğimiz genç kadın bu İncıaya kurban gitmişti, 2 Şubatta bu facıarın müla- kemesine başlanacaktır. Hadise vukut itibarile snekadar elim oldu İse fauhakemesinin de 6 kadar ehemmiyeti haiz olacağı şimdiden anlaşılnaktadır. “wi Bürhe” ari IPEK YAKINDA tayı muhakeme — iile MUHAKEMEYE verilmiştir. in Sadık be | BAŞLANIYOR Sonsaal ve Tarık . Ve Necmettin Sadık beylerin | aleyhinde dava İl ikamesi © için Müddei umu - ŞİŞLİDEKİ DOĞUM FACİASI VE MAH: KEMEYE VERİLEN İKİ DOKTOR Bir müddet evel vuku bulan vir Tarık ey ue bu” zeval iv vikte muli- akeme edilmelezi muhtemeldir. Gayri kanuni teşebbüsat Yeniden tahkikat yapılıyor Mevkullar hakkındaki tah- kikat evraki müddei umumüiliğe verilmi; Müddel umumülik tahkikat iera ederken mevkuf. lardan Nasır bey ile kadriye hanımın ifadelerinde bazı nek | Yöre Istanbul ağır ceza dünle gördüğünden evrakı tah. | mahkemesinde 2 şuba- kikat hakimi Hayrettin beye | tta muhakemeye başla, ide m emen Maznun mey- unun üzerine Hayrettin be dün töykifhaneye giderek Kad, 6 me riye hanmın ve Nasır beyin | ZeVci Cemal Beyle rom- tekrar ifadelerini almıştır. Şim- | ken mutahassısı Ke- diye kadar yapılan tahkikattan / nan Hasan, doğum mi- müepet bir netice çıkmamıştır. | tahassısı Atıf beyler bulunmaktadır. Hadise ratındaki adilye tahi katı ei pr ve müddei umumil kararnam li esini hazırla Idığımız malüâmata Şimdiye kadar “yapılan tah- kikata ait bir rapor ihzar edi. i ili dün vekâlete | Şişli mahafilinde si r. Hayrettin bey bu son istic- pon hele ! vabatı ikmal. ettikten. sonra # alaka uyandırmış | evrakı müddei umumiliğe vere. | olduğu cihetle 2 şuabat İ Da asa umumilik -t€ | sabahı mahkeme salo- müddeti kannniyesi olan y gün zarlında iddia mamesini amme Be Va kas İhzar edecektir. Bunden dolayi maznunların tahliyeleri bir mü- ddet daha techhür edecektir. bil hassa samilerin müh- Im bir kısmını hanım. Mustantik kararnamesinin bu| ların edecekleri hafta zarlında tanzim edilmesi | anlaşılmaktadır. z ye maznunların meni muhake- —>—>—— mesine karar verilmesi kuvvetle M. Grandi e eğ Atina, 11 (fos) 5 Me Grandi 105 MEMUR Brindiziden hareket etmiştir. müşa- : runliyeh yarın (bu gün) Pireye- vasıl olacaktır. Yunan — hariciye ağn M. Karapanos ile mihmandarlığındı tâyin edilen sabık Paris sefiri M 62,000 LİRA İHTİLAS ETTİLER BU MEMURLAR TEVKİF © | Atos Romanos tarafından östiklel EDİLMİŞLERDİR. edilecektir. M. Grandi Atinada üç Maliye - heveti — tefişiyesi | #ö> kılscakar Arina 11 (os) — Cevat B. çare şamba günü Yunan reisi comhuruna vedanamesini verecektir. Cevat Beyim; © halefi hakkında henüz Yununistamını fikri istimzeç edilmemiştir. —————— 000 lirayı mütecav 18 kişi de mahkemeye verilse tarafından o 1929 Sanes vaz turnesi esnasında işlen el çek- tirilen ve ya tahtı tevkife aldı- rılan tuemurlar ile zimmet ve ihtilas mikdarı tespit olunmuştur Buna nazaron işten el çek- ürilen, tevkif olunun'memvrin ecza ili meydan vermek için bir tarife hazırlamaktadır. adedi 105 tr. miştir. - İşten el çektirilenler Tespit edilen zimmet ve | arasında İzmit Defterdarlığı ihtilas mikdarı da 62,466 lira | Nazım, Malatya döfelerdarığz 13 kuruştur. Şeref, Beyazit Defterdarı İsa Tekalifi muhielifeyedit alıp | Mansur ; © Kayseri; © Deği ikmalen tahakkuk © ettirilen | Nizam © boyler ile bâzı mal noksam © varidat mukdam'da | memurları vardır.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler