15 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

e ” GU E' a» FB DREE UAK RAUYVLİ VU LLİMD) DİRK LA LEİRİ VU LAKLZİ © Lodostelâketi'M. Grandı] Ecnebiler Bir vapur kısmenW Mübadele |1 Kâ. Saniden parçalandı a e e muzakeratıî ıt)baren : Yakın süüübre Xa_î;mn.adu 'Türk-Yunan Labülyek Lr0nk Cte pur]ar qef_eıı' — mzakbrat Kakkıtıda hvılayeîıı!_te!)lığı e eeDieree sin Ker kesi Ymüzlerip n Tacrasına ait - İüzum Mit ee ĞDARE :
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul, Telgraf a di Sah 15 Kısani © İdarehane: Ankara caddesi, M 100 Telefon numaraları: KA Ahone ve ilan Ücretleri. , Gazetemizde çikan yazıların hukuku mahfandur Aböns çartları Türkpe İlan tarifesi Gzci Söhifede San im TÜRK Şölgrafları şahsi bükümlerle | alkışmak hata idi, imliği Türk askerliği İle beraber memleketin en eski İki garp mücseeklır, ve bu ttiryizin diğer meslek sev <her husuşta kavi isabet te iddia ct- İstanbul, Mi Coare'e ve marbacya ııIıPıı.va lür için B üi K DCÜ T geşenene Acle Nizeha HEKIM_UĞI sin Ker kesi müzlarip Tacrasına ait Tüzum Nec: BZ gazete dedi koduları Türk imlerini mütçessir btan a “gelen birinci TMaştır., dedikter incc ihtisas MG iki'mesleğine seyiyesi de memle İeiinin Tevkinda'ır. Bu meslek #damlarının ferni kararlarını müs- | mühakeme — cdecek | kem kim li? Mahke Meler bile liğe ait dâva- Tar ahdak hekimlere terkik ettir | hanki bir Hata veya bu hata ve olursa dikkarsizliği ber hekimlerimizin ör Fi nssl Lasayvur- ohunabilir? Ti *lüm çaresini bulmamıştır. Hatta Mez, her Taçia için bir mes'ul ara- Mak insanların adeti ise de h Ölüm facıasından tıbbi mes'ül tut- Mak “Türkiyenin her küşesinde er gün binlerce vatandaş matırağ- tan, kaza üölümlerinden kurtaran Türk hökimliğine karşı ağır hak. medeni # - şeyiyesini vucüde getirmek- te,Türk hekimliğinin - şeref his- $8i büyüktür. Vakıa sihht teş- Stamu hönüz) memleketin jhri- Yaçlarına kâfi” olmaktan uzaktır, Takat hangi teşklltümız tam ve kâmildir? Göylerimizde — bülun- | mayan yalnız- bekimmidir? Her köyün ; müallimi var mı$ Hata Her köye mektup ve telgraf Bİdiyor mu? Mato ve mu- ! uzak, taşrada henüz İptidai ve sakım aeya üsülleri Rvattadır, ve bu müstehaseler | 'u"y:mı tıbba karşı emnivetsizlik Şandırmakta — berdeyamıdırlar. #zilemiz bu kara cehale olmamalıdır. teşçi biz şuna Her Tück h hastası — kendi: :":ğğv"r Türk Tlekimine teslim (,ım"l'- i dikkatsizlik 4 değil, f k hekiminin Temiz' vicday h Katsizliğin anı oru hata ve dik- Fiak yö y Hesüliyetleini atama mün, namak küçüklüğün- Tiğiat :u*î’-=h tutar. Türk hekim kıran a,.u“"f’ €eden ve cesarcı Dihağet' B koduların, bir an eve , Ve Uİmasını temenni cde- Dasırlığı tamim cden ve n Muzın ilk yazilfesi fen """"'“Ynhm. Ğ olduğunu FALİH RIFKİ lwhk!kl olanlara Hmm"“'“ bono verilecek SE mese bu gibiler verile- Bono verilecektir. İçin "TİPİİR İ kân idaresi ile Emlâki metruke idaresi arasında muha. :Iılcı tarafımdan fuzulen işgal v’-.' emlâk hakkında ihtilaf klldl. Mes'elenin halli Temlik anununun tefsirine mutevakkıf =lu kanun tefsir edile- Kahired içtimi rede siyasi içiima *Kıh'm 14 (AA) — Kabine Vetd urkasının —hükümetin dük:atörcesinc detmeği Dngroy ile karar vetei ASUVVUZ etmekte olduğu müsaüde ezmemeğe irrifak ştir. Hükümet bu ca maabik “göstemmek - için - böyl iz kongcanın. “emniyeti vmu: İt edeceğini el miyeyi ileri sürmettadir, ; 'vlıfıılıııl. $ arüracaaf eğimeeidi 2 C, Geln GÖT Delmez , B Maruştns Bakırköy dün bir tehlike geçirdi ve yedi ev yandı, beş e:faiy memuru yaralandı 'BAKIRKÖY YANGINI 5 ETFAİYE NEFERİ YARA- LANDI 7 EV YANDI, 3 KADIN TEVKRİF EDİLDİ ETFAİYENİN FEDAK ÂRANE VE HAYATLA: RINI İSTİHKAR EDERCESİNE GAYRETİ BAKIRKÖYÜ KURTARMIŞTIR Dun Bakır köy halkı büyük bir tehlikegeçirdi.! İstanbulun bu güzel ve mamur munlıkası, bunak bir Ermeni kadınının dikkatsizliği yüzün- den az daha kül haline gelecekli. t gayret va fedakârlığı tehilkenin, mevzli kalma- sını temin etfi. Maalesef, yangının tevessüüne mani Olmak üzere tahrip tel wi tatbik edilirken Fakat etfaiyenin Bir va_pur Kısmen pa»r_çalandı Y purlar sefer yapamamışlardır oturanlarım » dün çektikleriazap Lodos fırtınacı Y dün şiddetli sürmüştür. bir surette - hüküm Havanın muhalefeti dolayısıyla vapurları, Şirketi Hayriye va- | purlarından bir kısmı seferlerini yapamamışlar Seyrisetain vapurları saat ondan itiberen muhtetif fasılalarla işleyebilmiş- lerdir. Adalar ve Pendik hatları saat altıdaki geferletini yapa- mamışlardır , Şirket Hayriyonin Üsküdi dan” hareket ile -7,10 seferir yapan 67'numeralı vapuru Saray burnü açıklarında — dalgaların hucumuna marüz kâlmış, dalga- dar vapurun İskele baş omuz- Tuğunu parçalamıştır. . kıranını aşmaktfa- idi. Sabahla in Anadolu Pöstasi seferide ile Moda yapılama- miştir, sazt (10,15) a adalara aket” eden Vapür” yoluna amı odemiyörek en yakın iskeleye Tttca etmeğa mecbur olmuştur. “Şiekğif T Etfaiye etradınlan (5) kişi mecruh dü: tü. Bün- | do harem ve Saladak & :::ın ikisinin yaraları ağır. olup- hayatlari | vanlmamıştır. Yangın nasıl çıktı? DDöeku yangın, / Bükürköyüüde Ttanbul caddesi sde Madani Ebrük isminde ihtiyar bir Ermeni terzi kadının İsticarı altında olan (124) numaralı üç katlı ahşap hanenin üst katından çıkarak sür'atle etrala sirayct etmiş ancak (6) ev yandıktan Sonrü Söndürülebilmiştir. Madam Ebr-ükün kiracısı Gülük kadın, hanenin Yüst katında yaktığı sobanın kapağını kapamağı unulmuş ve şidetli İodos ruzgârı tesirile #obadan çıkan kıvılcımlar odanın düşemele- rini saat &n bir buçukta yakmağa başlamıştı Gülük kadın, ancak odunun tahtaları tutuştuktan 'sonra bunan farkına varmış ve istimdat etmiyerek kendi kendine yangını söndürmeğe uğraşmış, fakat ateşin gittikçe arttığını ve nihayet kendisininde yanacağını hissetmiş ve Kaçmağa mecbur olmuştur. ATEŞ ETRAFI SARDIKTAN SONRA Pt evin ali katında bulnnan Cbrük ile hemşiresi Sotenik te ateşsaçakları sarıncaya kadar yangıni ihbar etmemişlerdir. Bir çeyrekzarfında korkunç alevler bunun yanındaki evede geç- Miştir . Bu sırada oradan geçen polis memuru Naci E.nin ihbari üzerine Bakır köy etfaiyesi on biri elli geçe yangın yerine yetiş miş ve vaziyeti çok ehemmiyetli görerek İstanbul etfalye grobun- dan yardım istemiştir Açik denizlerte firtına sü- künet bulmüâ&i üzerine dün liümanımıza--bir çok - vapurlar gelmiştr. Bunlar arasında - akibeti çden endişe edilen yunan bandı- rah Pulrolina vapuru da” var- dir. Bü vaj nceden 12 ygünde gelmişlir. Emaneti Protesto E. Behzat B. protesto- suna cevap almazsa dava 7ecek Altı ay müd- detle — kadro “İSTANBUL ETFAİYESİNDEN YARDIM Imı?:aîııla Be talye kumandanı İnsan beyle Istanbul grubu da — yeti; FAİİNEL L el F sble sanem yüzünden ınynşıuı bir - Vaziyete: ..ı....'."h'." wwıwî“ Civar evlerden alınan sarmıç suları kâft gelmediği için denizden | atkârların dan su alınmak suretile esaslı bir faaliyete geçilmiştir : Ercüment Lükin bu tertlbata rağmen ateş ©o sırada bulunan diger ikl | Bohzat B. dün eve de geçmişlir. Bunlar arâsında yangın dıvarı bulunmadığı için, | hakkındaki ka- ateşln tecridi müşkül olmuş, tahrip vesaltile alevlerin ıçins kadar | |. kâtibi ilerliyörek bu ahşap evlerden yangınin cirala sirayetine manl | — V l o cea. olmak üzete Çalışmıştır. Si e hi prot Enkaz altında kalanlar ü TFt — DeD v Hü Iwda. ölümdi istihkur ederek ü l BN Uee aa aa ae Sa ci e bir eyin geka düvan yülmiş ve | elmiştir. M MİLE , ftaraftan yangın etftiyı Kir armaların yardımiyle enkaz. altında: bulunanları” kostarmıştır. - Bunlardan Ruşen, Hasan ve Ali 'nekledilmiştir. Diğerlerinin YA SRldir. Alinin' hayatı. tehlikededir. " Yangın suat n döre buçuku Töndürülmüştür. Yanan evlerden' birinin üst katında- kalan Bakırköy ciradından Hanit onbaşı iple inerken kendisini yere atmağu rmecbür olafak yâralanmıştır. Ateş o civarda bazı eylere de geçmişse de bastınlmıştır. YANGIN YERİNDE ALINAN TEDABİR Xyeagn yerine Poli ve Jandarma Doktaları ikamç edilmiş ve izdiham ö lmaştır. Zabıta, yangına s€ n Gülü 'dî::k ıgıç vakta ıZdıı isticvap etmiştir. Zabıta tabkikatına göte, Hüt Çkan ey Sigortasız. olun diğer evlerden dördü sigortahdır. Yangında Kast olmadığı ve kazacn vakua geldiği resmen tespit edilmiştir. Şehtemz- heti muavinlerinden Hâmit B. dün yangın yerindeki tertibata mezaret ecmiş. ör. Yangının goyuu üzerine dün İstanbulda bit çok Bakırköşlüler işlerini buakarak oruya gümişlerdir. Dünkü yangında / kitapı Biymen, Şoför Hüseyin, Barut fabrikası kâtbi Halit, Kaynatan, csbabi emlâkten Nikolaki, Agop efendilerin evleri yaumıştır. Bunlardan başka Yağ fabrikası kâtibi İrfan B in evi de kısmen. yanmıştir. açP E. velat eden zevcesinin cenazesile, ateş arfasımda. D yapıcağa KİNE Cehüze ik M angın çıkan © Öyyel ü h'"“—'l"üîn;'rınî::l olduğundan eşyası yanmı gy YANGIN NİÇİN BUKADAR BÜYÜDÜ ? Te y eee erardaldr n Vyosoan evlerin — alişap ölekasi ve büna / İazimam ederi Tüzğâr karşısında bücün - B n yanmaktağ kurtulmasın amili İstanbul eriaiyesinin Tedakâtlığıdır. Dünki te, bir Kadının da yandığı Şayi olmuşsada te, iyesi her yhtamale karşı - dün geç vakta kadar kalarak sü işlemekte devam e. eünemişüir. 27 başında bep olan Gülük ile o evdeki kiracıları Bebzat B. hu ihraç kara- rmı, Darülbedayı nizamname- sile telifi imkânsiz ve gayri kanuni olduğunu, san'atkarlar, Şehremanli tarafından memuür addedilse - bilo, | ortada böyle bir kararı haklı gösterecek -bir yaziyet bulunmadığını ve bi- naenlalöyh ' vazifesine — iade edilmesi Tazun geldiğini ileri sürmektedir. Behzat B. bu - protestoya Emanetten müsait bir cavap almadığı, takdirdep — Emanst aleyhine dava ikame ede söylüyor. Atrikada kıyam Benimellal, 13 CAA.)— İkmal yetli —harc- neticesinde erbabı. kıyam sı — Eransız — küvvetlerinin h a karşı koymak için lâzım gelen tedbirleri tetkik ey- lermek üzre toplannuşlardır. | kitaatının - muvafi: kâtı HB snşzan valasa e wdmd Sllist kinÜs'unsıza NEAFEMEU'ER — İLodosfelâketi kın sahillere va-| (Köprü-Haydarpaşn ve Kadıköy) | Dün fırtına çok şiddetleniniş ve dalgalar Hayda Paşa dalga M.: Grandi * sereı - Mübadele müzakeratı |Atinada Türk-Yunan müzakeratı. hakkında kısa bir müzakere Kadıköy ve havalisiıukııw. Mukolinisin »okz tayı nazarı nedir? M. Mossolini Atina 13 (fo ) — m. Grandi bugün m. Veni zelosu ziyaret ederek uzun müddet görüş - müştür. Bu mülâkatta iki hükümet arasında lak bir vahdeti efkâr mevcut Olduğu müşa hede & r. m Grandi bu Mülâka!l nasında TürK - yunan meselesi hakkında An- karanın noktai nazarını izah etmiş ve m. muso- Pninin bu mübadele | M. Grandi M Venizelor, meselelerinin bir an evel halli ve Türk - yu- nan itilâfının akdı husu- sundaki temennliyatını tebliğ etmiştir. m.venizelosm. Cran- diye yunanistanın Türk- yunan - itilâfının husu - lünü semimiyetle arzu ettiğlal ve m. Papaya iHilâfın tesrii için teki- den talimat verileceği. ni beya etmiştir. Bu akşam yunan hariciya nazırı M Grandi şerefine bir ziyafet — verecektir. Bu ziyafete ilk davet edilenler arasında sefir Gavat B. ile Türk sefareti erkâ- Di memurinl vardır. Atina, 14 ( Aneksartilos ) — Yuman hariciye nazırı M . Kara- panus dün akşam M. Grandinin şerefine verdiği ziyafet esnasında Irat ettiği nutukta M. Musolini- nin bütün eserinden mütevellit takdir ve hayretini beyan etmiş | ve milletinin refah ve saadeti şerellne içmiştir . M. Grandi bu nütkü cevap vererek M. Muüsoliniye . göste- n muühahbottö — teşekkür etmiş, ikl mitletin münaseba- | tındaki samimiyeti ve Romada imzalanan İtalyan-Yunan mi- sakının Balkanlarda ve Şarki Bahrisefitte sulhu ve iki tarafn menafiini” terakki — ettireceğini tizkâr etmiştir. siyasi meselelerdemut | 400 bu, 1$0 « Ecnebiler (d Kâ. Saniden itibaren w eee — Tabiiyet kanunu ve vilâyetin tebliği Polis şimdiden sonra ne yapacak? Vehi Uatandaşlık — kanunu mücibince 1 K. sânidem itibaren Türkiyede doğan ecncbi çocuk- darı Türk tebausından addolu- nurlar. Vilavet, bu hüsusta aşağıda Ki esas dairesinde hareket o- lunmasını - Polis — Müdiriyetine bildirilmiştir. 1 — Türkiyede 1 k. saniden İlibaren doğan ecaebi çocukları sİnni rüşte baliğ oluncaya ka- da: Türk tabiiyetinde addolu- nur, Ancak slani rüşte vasıl olduktaa sonra Türk tabiiyetini | muhafaza edebileceği gibi Ister- se ecnebi tabilyetini de iktisap eder, Sefaret ve konsolosane me- murlarının çocukları için Türk tabliyet şartı yoktur, bunlar mü- Si L K. sanlen itibaren, sefa- ret ve konsoloshaneler memlur- Tarının Çocukları hariç, doğan ecnebilerin çocukları — Polisçe ailesinin ikamet teskeresine ilâ- ve olunmıyacaktır. Bu çocuklar allelerinin ikamet ettiği mahalle ihtiyar bey'etlerinden allnacak ilmaber ile nüfusa yazılacaktır. Hazirana kadar bu kayt mu- ameleşini yaptırmıyanlardan ce- za almacaktır, Mevkuflar Müddei umumilik mutalâasını bugünler- de yerecek Tevkifat etrafındaki tahkikat bitmiş ve Müddei umumiliğin tesisi tahkikat talebi üzerine tekrar tahıkikata başlanmış ve mevkuflardan Kadriye hanımla Nasir bey tekrar istlevap edil- mişlerdi. 'Son talıkikat ta dün ikmal e- dilmiş ve evrakı tahkikiye Mü- ddel umamtliğe verilmiştir. Tah- kikatla meşgul olan zevat dün Müddei umumi Kenan beye şi- fahi izahat vermişlerdir, Müddi ümümilik mütslâzna- mesini yazarak bugünlerde istin- tak hakimliğine ver İstintak hakimliğininde hemen kararnamesini yazması ve mev- kufların bir iki gün içinde tahliye edilmeleri mühtemeldir. BUGÜN 2 inci sahifemizde : 1 Arina mdktobur Çerket “Etem ve hempasına Basıl yol verildi? 2— Bedlin —mektubu: Almaoyasın Şakşakçı başısı? ektir, 1— Gazetecilerin mulakemesi 2— TıP Fakülresi kendisini müdefaa edecek 8— Gayri mübadillerin hakkı sarihtir. 4üncü Sahifemizde: 1— Hava raporu g— Fıkta 3ç Düştadükterimiz 4— Felek $— Askeri bahis 6— Kolak misafirt 1— Hikâyekarikatir VS 8— neşriyat hayatı 5 inci sahifemizde 1— Mühyetta Eğlencesi Bıncı sahifemizde: 1— Millet mekteplerine devam edenler için ko- lay okuyup yazma sü- tunları ve eğlenceli y lar. —MÜUTHİŞ BİR TEHLİKE GEÇİRDİ Ankarada — yeni üzmedir. a da Uavet üt Heyeti : DİL HEY'ETİ YENİ TEŞKİLÂT ANKARADA FAALİ- YET BAŞLAMAK ÜZREDİR il Encümeni sene başında mesaisini İkmal eylemiş idi. Bu Encümen yerine kalmı olmak ve ilsan işleriyle — müs- temiren iştigal eylemek — üzre teşekklllü — ta | karrüir eden Dit Hey'etinin teş- | kilâti ahiren Ik- mal - edilmiştir. Haber al gımıza göre ye- ni hey'etin me- rkez. bürosuna milli Talim ve B. Terbiye dairesi reisi Emin ve azasından Avni B. lecle “Ragıp Hülüsi , Ahme İşhak- Rafet Cevat, Hıs: Fehmil B. ler Ve hey'et azalıkla- rma mebuslar dan Falih Rıfk Rüşen Eşref Yakup Kadri; Ahmet “Rasim, İshak Rafet,Ve: let Çelebi, Faz Ahmet, — Cel Sahir B, le: l Sahir B. Talim ve Ter- biye azasından İlisan B. ve mil- tahassıslar dan İbrahlım Osman İbrahim Necmi, İsmail -Hikmet Haâmit Zübeyr, Baha B. ler ve Etnografi müzesi müdürü Ma- saroş B. tayin edilmişlerdir. Yeni Dil Hey'eti büyük bir Jügat tertibi için şimdiden işe başlamıştır. Bunun için Icap eden fiş tertibatı hazırlanmıştır. SÖZ DERLEME İŞLERİ Söz deme işleri de - Dil Hey'etine merbut, olarak devam edecektir. Bu hoy'etin neşriyatı için *Türk Gill mecmiası » namı altında bir de mecmua meşr DİL HEV'ETİ TAHSİSATI Haber aldığımıza göre Dil Hey'etine memur - olanlara iki tertip üzerine tahsisat verile- cektir. Bunlardan devletçe zaten maaşlı olanlar hakkı huzur ala- cak, maaş almayanlara da makta ücret verilecektir. Hey'et Içi maktu ücretlerin ayda 300 lira ve hakkı huzurların içdima ba- şına 20 İlra olarak tespit edil- diği haber alınmıştir. . DİL HEY'ETİNDEN GİDENLER Dil Heyeti azasından Ahmet Ceyat B. dün “T. Ankaraya hareket etmiştir. İbrahim Necmi B.de yarın akşam Ankaraya gidecektir . âfı Çin-Japon Hanka, 14 CA.A>) — Çinli bir harzalır. Bir Japon” Heferi tarafından yere güyürülerek öldürülmesi yüzün denihaponlara karşı burada Doykotaja başlanmıstır.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler