16 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

16 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çarşamba16 K.sani 929 Ahone ve Jlan ücretleri MHAKKINDA İKİNCİ KARAR VERİLDİ TÜRKİYE KADASTRO İj: YUNANİSTAN ş HEY'ETI M. GRANDİNİN Mü- | Ernanette maaş | DünN SETRİMİZE İ İstanbul, Anı":ır:h:;ı'uı. » 100 Gazetemizde çikan yazıların bukuku mahfazdur. Telgraf adreni: Telefon num e Abone şartfarı Han / tarifesi İstanbul, Milliyet ' İstanbul, 8911 — 8912 — 3918 Ka îâ'a":, , Bnct Sahifede San ömi — 23 ka kosaslar için müsüfiyete mârocaat editmelidir. .. vE8 e SA HĞ Maşım di Silrt mebusa MLARENUNE C *T allk T Geçen sene - içinde - Yunan Milletinin iş başına getirmiş ol- | duğu Venizelos başlıca üç gayeyi |— İstihtaf ederek, faaliyete girişmiş Ür Bü gayelerden biri, devletin fit Emniyetini temin ederek, dahili inkişaf ve tçrakkiye serbes | Kaçılıra ©: Cöteya ve milletih K birün enerjleini. mümir ve müs- HİM BEYANATI — | Maaşlar 2,5 milyon e bi te toplamaktır. W aa TU KA : yi I hd n Tmkainina gel | &”n İF BAÇIIDIR. X Mi er b TAPU U. MÜDÜRÜ Ğun ıh.;ri(ıı;în;:(ürnzkllıl;lı:â:lx; Atina, 14 İnşaat ve u"m'r“t_ AçiN ATIF BEYİN Törtebe süratle Casliye etmeğe | | (Fos ) — da 2,5 lira sarfediliyor BEYANATI KPi ll Çalışmıştır, Kendisinin iş basına - Heçi €sasön İngiltere ve- Fransa - git Akdenizde hakim rolünü oynay devletlerin teyeccühünü bir min> Net hatırası olarak, tekrar Yuna- Nistan üzerine celbetmeğe Kâfi gelmişti. Bundan sonra Venizelos Mussolini İtalyasının Yunanistan hakkındaki yatıtı tadil için Uğraşm, On iki adalar meselesile Korfo hadisesi iki devletin mü- tekabil münasebetlerine haylı ger- | Binlik - vermişti. İtalya - Yunan Misakı bu gerginliği kaldırmış ve Grandinin son Atina seyahati iki Memleket sarasındakl yeni mu- habbetin kuyyetli bir tezahürü Olmuştur. Bu muhabbet devam “edecek ? Şimdilik alınmıyan on iki adalar m he kadar üyuyacak ?... Bal ayla- Tında pek İnce düşünülmez. Bu #ualler ancak sarmaş dolaş devrinin hitamından sonra sırıtmağa başla Yümnanistanı en Pürüzlerden biri de Yugos ile olan ihrilâfa. Yunan Makc- ğ'ur_y inan ve bilhassa Selâniğin Tünda ağır bir gülle zahmetini veren Sirp metalihi - Yunanlıları bihakkin endişeye düşürmekte idi. Bu müzmin ve tehi tilaf ta son zamdılarda — esa: ğ hallolunmuş gibidir. ki son dahilt : aziyet Selânik lesinin daha ziyade Yunan fık bir surette hal- Tacağma şüpbhe Ö izelos, Yunan-Bulgar mü- leüw.)..tm l4 muhsBbetli olmasa © tabit mecraya sevket> | teşebi | olan mevkuflar hakkındaki tahkikat bir kaç gün :'rıc müvaffak olmuştur. Türkiye € olan mübadele işlerini de kat't bir surette halletmek âarzır :mıı beslediği — görülmektedir. ynı arza bizde de daha evel- den mevcut olduğu için her iki Taralça muvallakıyetli - bir neti- Ceye vasıl olunaçağı şüphesizdir. Enizelos bu süretle Yunanista- Tn harici emmniyetine tasluk lcn xilyexivıl tahakkuk ettirmek Üzeredir. Yunan — başvekilinin (ıfu'“fı GESYESİ de — memlekette & uk;t! rejiminin muhafaza tiğir Y Yesine matuf bulunmak- ESnıın:ır,âşun son senelerde da- d Pek Çok bulran ve sarsın- Maroz kalmıştır. —Bunl: :.K'F(en'ilrunu tmeydan birakmamak I;mmc'ırlekcmkı hükümet — ve © sistemini her cih S hmnlaşarmak çok #mübim — bi xsdedır. Venizelos bu mülaha- tesiri altında « mevci devler uzuvlarına birdevler çaç e bir & ei muyafık Demül Ü Üavesini kanunlar Yunan mı eclisi tarafından kabul edilmlq::b Venizelos bu yeni devlet müj, esseselerinin ihdasile Yunan cum. Bilı anı huriyetini Fransız cumhuriyeti Yeyi Işgal eden mevkufların isimleri şunlardır : modeline göre tensik ve takviye etmek istemiştir. Yunan devlet Şurası, hemen aynile Fransız devlet Şurasının ve vazaifini almıştır. Âyan meclisi de bir çok Noktalarda Fransız Âyan meclisine yakındır.. Yaltız. Yunanlılar mec. ls! teşkil edecek 125 azadan 18 İnin ziral, —sınal, fikri ve diğer mcîlckf Cemiyetler İntihabı. esasıni — kabul etmek ızihı'3 Bir y göstermişlerdir. Ş :kahm_ Yunan — cumhuriyeti, Na Ünan hül t idaresi bun- Ca LONTA nasil bir istikrar arz- Secekt. Bunu — bize — istikbal Gti KSST tarafından tmüş ve bunlara ait | ven müddel Ep! zamandanberi tevkilhanede bulunan ve gayri kanuni büsatta bulunmakla maznun olanların meni muha- kemelerine karar verilmiştir. Mustantikliğin ikinci defa verdiği bu karar mahkeme relisi tarafından da - tastik edildiği takdirde tahliyeleri icra edilecektir. — YENİ KARAR NE? — MUSTANTİK KARARINI VERDİ MENİ MUHAKEME KARAKI TE'YİT OLUNMUŞTUR 's attalardan beri tahkikatı devam eden ve H müstantık kararnamesi dün verilmiştir. İstintak hakiminin kararında maznunların meni mahke- mesine karar verilmiştir. Gayri kanunt? harekette bulunmakla maznun evel hitam bulmuş fakat müddel umumiliğin talebi üzerine tahkikat tekrar başlamıştır. Bu ikinci tahikat dün bitmiş ve müddel umum! mu- talaanamesini istintak hakimine ve: ti. Esa- sen tahkikatla meşgul olan istintak hakimi Ha. eddin bey kararnamesini yazmıştır. Kirk sa- gh'n baliğ olan kararnamenin tebyizi akşam üzeri hitam bulmuştur. W kararnamede maznunların cümlesinin menl muha- ||Grandi An- izam edilen tevkifat hadisesi hakkındaki | Paristen |. bura gaze- telerin bil, dirildiğine köre m. karaya git- tiği zaman muallâk meselele. rin hali için sartı (— mesal et- tüği gibi .' Atinayı zi- yaretind. AÂnkanada Türk “Yunan m. Venlze-" ŞŞ N” yosnezdin- — M. Papas de de ayni teşebbüste | bulunmağı deruhte at- | miştir. Bu sayede İtal- yanın bu kadar alâka gösterdiği Türk- Yunan misakı tahakkuk ede- çektir. Atina, 1 (fo) — M. Grandı bugün gazetecileri kabül ederek halyan - Yunan münascbatı, iki mleketin - teşrik mesaisi ve 'Türk » Yunan münasebeti hakkın- da beyanatta bulunmuştur. M, GÖr İtâlyan - Yırnan ki dfin iki- milteğin ile münasebette bu- lunan — Akdeniz - dÜevletlerinin sulh dairesinde inkişafına ma- duf olduğunu ve bu - program üzerinde iki dost hükümet ara- sında tam bir tetabukı “efkür bulunduğunu söylzmiştir. M. Grandi Türk - Yunan mü- nasebatından bahsederek bu iki devletin itilâfinı pek mümkün gördüğünü ve ancak bu sayede Bansefitle Balkanlarda sulhun tak- viye edilebileceğini beyan etmiş- ve kemelerine karar verilmiştir. kararnamede maznun- lara isnadedilen fliller tadat edilmektedir. Müstantik bu fiilerin tespit edilemediğini esbap ve delaili ile izah etmektedir. Hayreddin bey kararnamesinin usülen bir mahkeme reisine tastik ettirmek üzere bir mahkeme relsine müra- caat etmiş, nihayet evraki kinci ceza riyasetine vermiştir. Meni muhakeme kararının üç gün zarfında tastik edil- mesi icap etmektedir. Eğer mahkeme reisi, istintak hakiminin kararını tastik edecek olursa bütünm mevkufların tahliyesi lazım gelecektir. İklıcl ceza mahkemesi relsi Vasıf bey dün kendisiyle görüşen bir muharririmize şu izahatı vermiştir. n «— Meni muhakeme - karartnı Heclittetkik aldım, Bittabi kararın mahiyetini bilmediğim için tetkikattan evel karartn tastik edilüp edilmeyeceği hakkında şimdidem bir şey söyleyemem. Yalnız verilecek karar bütün — maznunlar hakkında —aynı Te A ©e 'eni muhakeme kararının bugün tastik M Tahkikatın bidayetinden beri büyük gmumi bey dünde gazetecilere bir İstanbul hakiminin kararnamesine — göre, v bir netice alınamamıştır . dından ibaret olan mev- Günlerce etkârl umumi- muhtemeldir. bir ketumiyet göste- şey olmadığımı söylemiştir. Be tahkikattan müsml Bu suretle , hemen hemen bir alle elra: kuflat şu günlerde tahliye edileceklerdir . Hamdiye , Nadide ha- uat Şemgi , Kemal bey- evelce ref- Yıldız imzalı mektubun sahibi Kadriye Terlen yi Nasir Ali Riza , Ahmet Vefik , Mevkaflar hakkındaki ihtilattan memnulyet kararı edildiğinden hepsi ayaı yerde bulunmaktadırlar. mevkutflar tahilye edilecekler mi 7 M"stantığın menal muhakeme kararın mevkuflar her nasılsa dün haber almışlardır. Bu lâde sevinmiİşler ve tevkifanenin bu hücresi adeta bayram yerine dönmüştür. Zevkuflar aymı zamanda heyecanlarını gizleyeme- mişler ve : “Yaşasın Cumhuariyet adaleti!, ©yt bağırmışlardır. gösterecektir. Venizcdlosun üçüncü ve mü- him bir gayesi de Yunafı iktisa- diyatının terakki ve in f Bu hususta da — muvaffakıy | işler görmüş — olan komşumuzun zaına çalışmakta olduğu maktıdır. Zeki Mesut Edirne meb'usu karar üzeriae mevkuflar fevka- tir. Atina, 14 (Fos) — M. Grandi yann ( dün ) Romaya hareket ediyor. L TÜRKİYE-İ MÜZAKEREYE NE ZEMAN BAŞLANACAK — İran sefaretl müsteşarı Salt Han yeni tanzim edil- mekte — olan sefaret bina- sının noksan- larını ikmâl için dün An- karaya gitm- iştir. Bir kaç güne kadar sefir Fruği H.Z. de gide- cek ve mü- © ünileyhin »— =mınlııden sonra Türki- Un Sefiri Furuğt Hz. ye - İran müzakeresine de- yam edilecektir. GAZİYE ALBÜM TÜTÜN İDARESİ ALBÜM HAZIRLADI Reji müdüriyeti umumi- yesinin bir hatıra olmak üzre takdim edeceği albüm ihzar edilmiştir. Bu albüm muhtelif fabrikaların rejiye ait şubelerinin yüz, yüz elli parça kadar resimlerini ih- tiva etmektedir. Sküz, ,',L kendi varidatım bel'ettiği söy- —e Öteden beri Şehremanettnin dey'ü fenniye müdürü Ziya B. leniyordu. Dün bu — hususta tetkikat yaptik, Emanet 6,5 milyon Jralık varidatından her sene 2,5 mülyon Tirasını inşaat ve tamirata ayırmakdadır. Bu miktara kanalizasyon masa rifatı da dahildir . Senede 2,5 milyon lira da memurin maaşı tutlmak- tadır. Şehremaneti Hey'eti Fen- niye müdürü Ziya bey bu hususta müharririmize demiştir ki : Ben emanetin bu bütçe ile yaptığı işlerden müllehirane bahsedebili: ve Hey'eti Fen. | yler dün avdet Kadastro hakkında tetkikatta | bulunmak üzre Avrupaya giden Tapu ve Ka - dastro Umum Müdürü —Atıf niye Müdürü Halit Ziya be- etmişlerdir, Dün Ahf B. bir muharriri- mize şu izahatı vermiştir: Berlin, Dres- den. Viyana, Şerburg Lozan, Atıf Bey Bren ve Pariste dolaştık. Bu tetkikatımız Türkiye ka- dastrosunun süratle — ilerle - mesi için ne yapılmak lâzım geldiğini tayin hususunda bizi ilmi ve fennt yollarda tenvir etmiştir. Kanun Me- | deninin kabu- lünden soyra gayrı menkula- j | tin tasarrgif t | akkını — temin H. Zişa B. — için Avrupada ancak İsviçrelilere tatbiki mü- yesser olan bu çok - mütekâmil usulü tatbikten bauşka çare yoktur. » Biltün Avrupada Kadastro- nun hukuk ve fen kısımları ay- ridir. / Yalnız İsviçrede birdir. TEFFİZ İŞLERİ Müddet marla ka- dar üzatıldı —e Yani teşekkül eden 2 nu- maralı teffiz komisyonu dün dlk içtimamı - yapmıştır. 3 numaralı komisyonda bu hafta faaliyete geçecektir. Teffiz talebinde bulun- mak üzre vesikalarını geçen ayın sonuna kadar İskâna getirmemiş olanların hakla- rı sakıt olmuştu. bir akşam gezetesi bu müddetin Marta kadar uzatıldığını yazmıştır. Vilaâyetten tahkikat yap- tık, böyle bir emir gelme- miştir. Esasen Istanbulda yaktinde vesikalarını getir. miyen 7 kişidir. ——— İstifa mı edecek? Nevvysrk, 15 (A.A) — Herald ve Tribün gazetelerine göre son dürt sehe Zarfında Daves pla - Binin tatbikini - kontrol — etmiş olan M. Parker Cilbert dosya - ları mutahassıslar komisyonuna tevdi eder etmez derhal İstifa etmek fikrinde bulunmuştur. * Kellog misakı — Vaşington,15(A.A.)— M. Kollog M.Kulçin (Goa- lidege)in riyasetinin hi- tamında kabineyi terk- edeceğini bildirmiştir. Dayak atılmış mı? Tahkikat aksini österdi Hıplıghısnî:o bir ma- hküm mülkiye mülfetti- şilğine müracaat ede- rek Sergardiyan tara- fından dövüldüğünden CUK DA ae Tn 4 şikâyat etmiştir. Soğuk fena müfetliş tahkikat ya-| , Roma, 14 (A.A,) — Şimali mış ve bDu muştekinin İtalya da bir soğuk dalgası hüküm — sürmektedir. Hararet ır Hapisanesinden naklolunan azılı bir ma- hküm olduğunu görm- üştür.Bu mahküma da- yak atılmadığı da anla- şılmıştır. —— İkı ihtisas işini birden görebi- lecek unsurlar yetişirse birleş- ürilmesi mümkün olur. Buda faydakdır. - Kadastrosu ikmal edilen yerlerde lsviçre sisteminde sicili emlâk tesis edeceğiz. Za- ten bunun için bazırlanmıştık. Biz şimdiye kadar İsviçre sistemin! takip ettik ve bunu takibe devam edeceğiz . Yaptı- gımız tetkikat bizi fealiyetimizi ö SN ea stenlar. Niçin öldürüldü? Moskova, 14 (A.A) — Verangel ordusunun eski jenerallarından olup son seneler zartın- da Moskova askeri me- ktebinde — profesörlük eden Slaşev apartma- nında katledilmiştir.Te- vkif olunan katli 24 ya- şındadır,ifadesinde ce- nubi Rusya ihtilâlinde Idam edilmiş olan kar- deşinin intikamını al- mak için cinayeti İrti- kâap ettiğini söylemiş- tür. SIRP KÂBİNESİ Belgrat ,14 JA.A.) — Belgrat belediye relsi Posta nezaretine tayin edilmiştir . Mumalleyli M. Marinkoviçin (Marinkovitch) gaybubeti zarfında hariciye ne- zaretl işlerini de vekâleten İfa edecektir . » MEFSUH (KANUNLAR: Belgaat, 15 (A.A) — Resmt ce- ride teşrli, mıntıkavi eyalât ve nahiyeler İntihabattma alt kanu- nların melsuh olduğuma dalr olan yeni kanunları neşretm. ektedir. derecesi Milan ve Türen de aa. kıs 17; Trant ta nakıs 15 ve dağlarda nakıs 26 derecedir. Adij nehri büyük buz parçaları fatelisi bugün İçtima - ederek faktilte aleyhinde neşriyal ye- pan doktorlar hakkında müza- Xeratta bulunacak ve bazı mü- him kararlar ittihaz edecektir. İKİ İÇTİMA DOKTORLAR TOPLANIYORLAR BUGÜN ALÂKADAR. LARDAN İZAHAT ALINMASI MUKARRERDİR Darülfünun — Tıp — fakültesi meclisi müderrisini bu gün top- lanacaktır. Bu içtimada, fakül- te aleyhindeki neşriyat tetkik edilecek ve bu dedikodulu va- ziyetin vuzüh kespetmesi İçla Jâzım gelet mukarreratı İttihaz edecektir. giyleden sonra da Darül- funün divanı toplana. tak ve bilhassa İlmi istilahlar meselesiyle meşgul - olacaktı Bugün tıp fakültesindeki tmada Darüilfünun emini Dr. Neşet Ömer B. de hazır bulu- nacaktır. - Alâkadardan İzahat almması mukarrerdir. Tıp fak- ültedi reisi Dr. Süreyya B. he nüz İstifa için bir. müracsat olmadığımı söylemiştir. Fakültenin nakli? Bazı doktorlar, Tıp fakülte. sinin Istanbul veya Beyoğlu cihetine nakli Jâzim geldiğini söylemektedir. Fakülte müderrislerinin ek- serisi bu makle aleyhdardır. Bir kaç sene evelde ayal fikei Htizam eden doktorlar vardi. ———..—— Ahmet Zogu Berlin, 14 — Tirandan bildirildi- gine göre Ahmet Zogo bastadır. Kralın hastalığının fazla sıgara isti- mali yüzünden bir nevi nikotinle zehirlenme neticesi olduğu zannedi- Tiyor, * ROMANYA MECLİSİ — Bükreş, 14 (A.A) — Parlamen- to mesalsine tekrar başlamıştır. BUGÜN 2 inci sahifemizde : 1— Roma mektubu: Törkiye-orguruy maahedesi 2— Berlir mektubur İspaayul dikta- törü yaptıklarını anlatıyor B— Söon haberler — Emanet çamer arıyor 4üncü Sahifemizde: 1— Hava raporu İ 9— Kıkra İ # Dişündükkümle İ .— | 4— Felek -(. vi 5 — Falih Rifki beye açık | — mektup Etem Akif beyin Tıp | F. ne yadılan hücumlar müna- sebetile yazdığı bir mekale g— Sihki bilgiler 1— Romüa, Hikâye, karikatür .V.S 5 inci sahifemizde 4— Mülttyetin: Eğlencesi w Bıncı sahifemizde: g 1— Millet mekteplerine | devam edenler için ko-! lay okuyup yazma sü- ; tunları ve eglcnü,) lar, K sürüklemektedir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler