17 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

 “if*fş fjdğnmjf*”jjİ:TABABETIMIZ DAİMA YUZUMUZU AĞANKTACAK HALDEDİR | Ülğün. DK BAA / difedenili l Mesüt bir | Oldu, hatta gazetelerde bu nok- | DŞ ha İzmitte |ANTRZPO — | A h eti BUHRANI,, B 6 ızdıvaç Orman SUl FIRTINADA'GECIK.* '* WGaZ' Tiz.minma- | içtimali — | MİŞ VAPURLAR. Ş — F nevi kızı evlendı Fltiei TAREZ BİRDEN GELDİ (W | —ei | ! (RTATTTINAT AD Nİ MA ©
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v Perşembe 17 929 CA / * » T ii İzm hı iü Abane ve İlm ücretleri mn sakal sı e Gülüeniel çikan yazlar hukuku. mallar YE AR * Abone şartları lan tarifesi : Jae ŞAR — Telrraf adresi: Telefon numaraları: Türkiye © Hariç | İstanbul, Milliyet İstanbul, 3011 — 3912 — 8013 7 Gözel ve müibaoya cif hususlar için müafripele mürocaat edimelidir. İ yea le i ğ. oceiz keler. 1. haci El rol geri vermez. Başmukarriri Siirt mebusu MAHNINI e : ses alli 5 Kuruştur K X Nuaşhası 5 Kuruştur TÜRK. HEKİMLER — smear Merhüm “Necatinin , hiç bek- Jenilmiyen * bir. anda. vefatını Düze rabbi “hatalara > dufedenldr «Oldu, hatta gazetelerde bu nok- "ini nazarı, haydi bu. zannı diyelim; > terviç * edici yazılar intişar etti, Gerçi. Necati gibi levent ve gürbüz bir gencin apan- disit nevinden basit bir deren ansızın “göçüp, gidivermesi: . hepi- Miz üzerinde bir cedlikaza tesis tini icra etinekten hâli “Kalma Mışur ve zavallı arkadaşımızın Sekerat esnasında vukübulan bir kaç. hadise, ; söylenen” bir kaç Söz de bu bise Kuvvet vermiş” tir. Herşeyden ewei şunu itiraf €deyim Ki ben de bu hissi taşi yanlardan biriyim. Belki bu bu- Susta yes ve elemime mağlup oluyorum, esasen böyle" olması da Kepimizin yüreğine dert olan bü meseleyi fenni bir cepheden münakaşa: edebilecek bir sulahi- yeti kaiz değilim, onun içindir ki bu hususta “söyleyecekisrim an- cuk” yukü'bulan © bü hüdiselere. Söylenen bu! sözlere istinat €de- biler. Benim . gibi: herkes te bilir. ki Necati bağırsaklardan — muztarip Odi, batin geçen sene bir defa daha Kihe apandisitten yatuğını hatır- €piyce zamandan beri Jayanlar pek çoktur, binaemaleyh velatile hastalığı o arasndaki bu pılma ğa suali pek mizden. geçe bilir, Eğer İnrzedile. bile bine bütün Türk hekimlerine ve Türk hekimliğine bir ihmali” yüdudu it bir bata “gibi” göstermek sala doğru değildir. Çünki böyle ve iddin » yasım “ ölün. taşlmağa mahküm olduğumuz aziz arkadaşımıza Ye- viden hayat vermeyeceği Upra da bir zan <eye* kadar yeni « bir “diyagnostik teessüsüne yardım yi Tıbbı eski zamanların kehanet veya sihirbazlığı nevin den Yarı ilANE “yarı şeytatni bir İlgi yerine koymak ve ondan Mümkün olmayan şeyleri istemek tbiba lüzumundan fazla ve aduta ş. ane bir iman “TİMAttır, ve Bilmek Hzamgelir ki bütün ire ilimler gibi tup ta tabia- » verdiği © bir takım Çdone)ler erine Yapılan şahsi müşahedelere Mistenirir.. Bu. (done) ler ekse- “on derece seyyal olduğu 5 Bugün riyayi ilimlerin ke iYi bile şüphe ve müna- aşiları davet etmektedir, kaldi ki veriliyor mg i| |, bkla ifadan bir an hâli kalmıyan Tıp fakültesi miderrisler meclisi dün hararetli bir içtima yap- tılar ve Türk tababetini yüzünü kara çıkartmak istiyenleri mahcup edecek bir vaziyet mevcat olduğunu bir defa daha te'yit ettiler , Müderrisler içtima Âleyhtar neşriyat tamamen haksızdır Bu gibi neşriyat tamâmen gayrı varit ve memleket menfaatine muhüliftir ra am Fakülte meclisinin kararı Dorüitünun Tıp fakültesi meclisi,dün sabah ” toplanarak, fakülte aleyhindeki bazı ne$- riyat üzerine vaziyeti tetkik etti. Çok hararetli TABABETİMİZ DAİMA YÜZÜM izdivaç Gazi Tiz. nin ma- nevi kız evlendi <a Reisi Cumhur Hazretlerinin | manev kızı İNebile H. ile | Viyana seiareti baş kâtibi Tahsin Rüştü: Beyin evlen- me merasimi saat on beş buçukta: Emanette yapıl- mıştır. Gazi Hazretleri yanlarında Nebile H. ile umumi katip ve seryaver Beyler olduğu halde Emanete. gelmişler; adliye, dahilive ve hariciye Vekilleri Beyjörle Vali “ve | Şehremini vekili Vehbi B. tarafından karşılanmışlardır. Evlenme - #nörasimi * Vali B. tarafındön yapılmış. büyük Gazi ilk önce cvlat- larını o tebrik etmişlerdir. İzmitte Orman Sul istimali Merasimde Gazi Hz. | ; üsti bulunmuşlardır. Gece eş gn A üyük et Bey'de izmite e pelet Di yü) iti tahkikat imlaişaf Ankara, (6 (Milliyet) — ediyor htanbul Orman haşüdiri Jzzet Bey İzmit Orman minta- kasında tahkikat yap- lılmış ve alâkadar me- İ murlara işten el çek- tirilmiştir. münakaşalarla üç saat kadar devam eden bu| Evlenme detterini şahit ola- | “ . #aoyanda İzmit orman elmada almanlar daş lâzım gelen izahat alın-! Tak adliye, dahiliye ve ha- | merkez mudiri Arf B..de dı ve dikkafa şayan bazı kararlar ittihaz edildi. | riciye - vekillörile Kütahya | vardır. Mei e Gree magriyalı De verim meb'usü - Nuri, — Erzurum Istanbul Orman ei ii arşılayan fa e talebeleri meclis salonu ” | meb'usu Tahsin ve diyanet | diri İzzet B. ile aç i idoriarda topl, y | deki kor planmışlardı. işleri reisi Rifat Beyler | müfettiş İzmite. gitmiştir. Dönkü içlimaa, Darüllünun Emini Dr. Neşet Ömer ve fakülte aleyhinde bir gazeteye beyanatta bulun- duğu söylenen müderris Kenan B.ler ve maruf profesör- lerde İştirak etmişlerdir. Celsenin dını mutaakıp 'akülte reisi Dr. Süreyya Ali B. celseyi açarak gün- “wX lerden beri fakülteye'dair yapılan neşriyatı ve bir çok dedikoduları mucip. olan, hücumları anlatmıştır. Bunun üzerine söz alan müderrisler, teessürlerini izhar etmişler ve fakillte aleyhinde söylenen şeylerin gayri varit oldu- gunu beyan etmişlerdir. Bir müderrisin, gazeteye beyanat vermesi bir mesele addedilerek, bundan sonra bu harekette bulunulmaması takarrür etmiştir. Mderris Kenan B. kendisine atfen intişar eden beyanatın yanlış yazıldığını ve fakülte aleyhinde bir söz sarfetmedi- gini söylemiş ve bu İzahat kâfi görülerek meselö kapanmıştır. Zspia geçen kararda. müderrislerin devlet memuru vâziye- tinde olmalarına binaen beyanatin bulunamıyacakları tasrih olunmuştur. Fakülte meclisinin mukabelesi inzibati tarzda bir bazı gazelelerde tevzi aynen sudur : « Bu gün toplanan fakülte meclisinde fakülte haricinde bazı etibbanın, tedrisatın hali hazin ve fakülte heyeti ilmiyesi alöy- hinde yazı yazmaları mevzuu bahs edilerek hakikata tamamen muhalif olan bu yazıların indi ve bila tetkik müfalâatları ibaret olduğu görüldü. Teessüfü mucip olan bu hütumlarda başlıca: Fakülte tedris heyetinin vazifesini ihmal etiği ve hariçte mes- | leğine tovaftık etmiyen işlerle meşgul olduğu cihetleri hakkında izahata lüzürn görülmemiştir. Çünkü faktilte tedris hey'erinin sure tâvzifi ve vazilelerinin tarzı Ması ve hirçte meşgül olup olmamaları hususları finun nizamnamesi me- vaddı mahsusası ile tayin ve tahdit edilmiştir. Hükümetin murekabası, mltm. da bulunanıbu müessese tedris. hey'etinin kavanin ye nizama, mevzan haricinde “hsreket etmeyeceği tabidir. ei Binaenaleyh - senelerden beri teessüs elmiş ve mevcudiyetini Avrupada da ihsas etmiş bulunan Tip Şakülfesine ve Türk #ababetine karşı vakı olan bu garip neşriyat silsilesinin mem- Teket menafii âliyesile kabili telif olmadığı bedihidir.. Vazilelerini bihakkin müdrik olarak tedrisanmı #zemi himmet ve fedâkâr- i Tıp fakültesi hey'ei talimiyesi; “aleyhinde vaki olan bu indi neşriyatı hayret ve teessüfle karşılar» TIP T, DE PROTESTO EDECEK. 'mezkör neşriyatı proteste için biriçtima aktinc Tepede in müm dün İk “rn sİyret etmişlerdir. Li Bin bir mühüiririmizin içre ettiği tetkikat, Tıp fakillesinin vessit ve faaliyet itibarile iyi bir halde bulunduğunu, bu bir asırlık müestesede tedri- sat takviye için yeni bazı teşkil yapıldığını, talebenin her gün seat on sekize kadar mektepte çalıştıklarını ve hatta fazla mesai yüzünden bir kısım muallim ye talebelerin Sıhhatleri bozulduğunu göstermektedir. Talebe arasında, ağır tedrisat ve tarbikar dolayisıle cinnet getiren, vereme ve bazı; tehlikeli hasta ıklara tutulanlar yüzde beşi mütecaviz bulunmaktadır. NEŞET ÖMER B. İSTİFA ETMİYECEK m Yetime Emini Neşef Ömer B. istifa edeceğine dair bir gaze- ede münteşir fıkranın doğru olmadığını söylemişür. Dr Nazım Şakir B. fakültenin islâhı lüzumundan bahsederken “Talebeyi disiplin al tuna almak, imuhanları kestion pose halinden çıkarmak, askeri talebe kadar takyit etmek Jazımdır.. demiştir. Tip talebesi, sivil talebeden liyaka kafi olmiyanların seosf geçemediklerini ileri sürmekte ve çok tedrisat talimatnamesinin kurbanı olan tecennün etmiş, gözleri ve verem olmuş talebeden bahsetmektedir. Bır ol e ağır olan kaybetmiş imza etmişlerdir. Yeni evliler merasimde buluhan., zevat © tarafından tebrik edilmişlerdir. Gece yen! evliler şerefine Ankara palasta büyük bir balo verilmiştir. Baloda(500| davetli hazır bulunmuştur , diplomatik, meb'uslar davet- liler arasında bulunuyordu . edilmiş , eğlence sabaha ka- dar devam etmiştir . İSVEÇTE Parlamento açıldı İsveç Parlamentosu ahiren küşat edilmiş, Kral tarafından ifttahi nutuk söylenerek ken- di: yelmiş yaşına girmesi üzerine memlekelin her tara - fndan hakkında göster merbutiyet asarındari çol ! tehassis olduğunu söylemi Krat İsveç sulh için çalıştığını, fakat ha- riçten kendi dahili işlerine kârışılmaması maksadını, ta- kip ettiğini ilave atmiştir. Bun- dan başka Kel İsveçin Kelloz misükımı, hakem mMuahedesini kabul ettiğini de söylemi; Kral İsveçin. iktisadi Yâziyeti iyi olduğunu” ilave eliniştir. Lehistan -- Rusya Varşova, 16 (A.A.) —“Hari- ciye. encümeninde: M. Zalcski Lehistanın harici siyasetine ait şimdiki © meseleler. hakkında teşrihatta bulunarak Alman - Leh münasebatının olduğunu beyan Alman propagandasında iki memleket arasında bir muka- renet tesisini müşküi olduğum ilave ei ie Mumalley * Lehistanın Sayi ne Sr rüsalemetkarane yat beşlemekte oldi teyit etmiştir. ea İhtiyar kaplan hasta Paris, 15 (A.A) — M, Kle- manso ( Clemenceau ) sekiz günden beri hafif bir surette gripten muztarip bulunduğun- dan odasından çikmiyor. Ma- haza hastanın ahvali katiyen balsi endişe değildir . Nabız ve harareti tabii haldedir . tabiileşmekte ve mamafi Hey'ti Vekile azası , kar- | Salonlar son derece tezyin | hükümetinin | izzet beyin bugün şehri mize avdel eimesi muhle- mejdir. YAKUP B, TAHKIKATI işten el çektirifen Istan- #şlerinden (o Yakup (Obey olunmaktadır. MEVKUFLAR EVRAKİ VASIF B. TETKİK EDİYOR Mevkaflar hakkında verilen kararı dün tetkik edilmiş- dr. $! evrakı * tahki- kiye ve müs- “il tantik karar- oamesini tetkik Dün istintak hakimi Hayret- Havrettin 4. ün de Vasıf beyi Ziya..i etmiş ve ka. rârname hakkında şitahi izahat vermiştir. Vasıf beyin tetkikatının bu- gün bitmesi muhtemeldir. Karar tüstik edildiği taktir de evrak tekrar müstantıkliğa / iade edilecek ve mtistantıklık bir tahliye * müzekkeresi. yaza. caktır. Bu taktirde mevkuflar asgarı müddet za tahliy. edileceklerdir. Kii > Dün akşam adliye baş mü- fettişi, Kenan beyi Ami ei miştir. Akşam geç vakta kadar görüşmüşlerdir. Hırsız çetesi Bir soyguncu çetesi yakayı ele verdi eee — Beyoğlu ile Istanbulun Fatih Edirne kapu gibi semtlerinde muhtelif sirkatlar yapan bir hirsiz çetesini polis yakalamış- ar, Çete beş kişiden mürekkep dir, onun üçü ee geçirilmiştir. İstmleri Tevfik. Hasan ve İb- rahimdir. Bunlar bir de trikotaj fabri- kasını soymuşlardır . o Eşya- nın bir kısmı meydana çıkarıl- mıştır. Hırsızlardan diğer İkisi yakalanmak üzredir. Orman memtrlarına! bul mintakası Orman müfet- hakkındaki tahkıkata devam ÜZÜ AĞARTACAK | ANTRZPO BUHRANI,, FIRTINADA GEGİK:! MİŞ: VAPURLAR BİRDEN GELDİ MAVUNALAR BU MA. LLARI ALMADIĞI Gİ- Bİ ANTREPOLAR DA KÂFİ DEĞİL Tj'yaların bir kaç gündür fırtınalı gitmesi yüzünden beklenen vapurlar o zai emişler ve bava ir bulmaz hepsı bi m lejiir , Bu yüzden tüccar eşyasırmı hamil olan bu vapor- ların hepsinin birden tahliyesi kabil olamamış , antrepo buh- ranıda çıkmıştır . Liman inhi- sarı umumi müdürü Hamdi Bey bir muharririmize şu malâmatı vermistir . “ — Firtina purların hepsi birden gelmiştir. Bu sebepten dolayi bu vapur- lardaki tüccar eşyasını tahliye etmek mümkün, olmamıstır . Şimdiye kadar tahliye edilen eşya ile 200 mavunamız dok Uman şirketi u. müdürü | Hamdi bey muştur. Elimizdeki mavunalar ihtiyaca kâfi gelmediği İçin hariçtene da mavuna almağa mecbur olduk. Eşyaların toplanması hase- bile ortaya bir antrepo bulranı çıkmıştır. Bilhassa Tophane an- trepolarının iki aydan beri eşya almaması buhranın şiddetlen- mesini mucip olmuştur. Müz- min bir hale gelen ba liman ve antrepo işlerinin hükümetçe bir an evci ıslahı lâzımgeldiği bu gibi tecrübelerle daha ziyade zarari bir hal almaktadır. vunaların tabliye edilememesi bizi de müşkül vaziyete koyma- ktadır. BUGÜN 2 inci sahifemizde : 1—Almenya mektubu: Bezlinde Türk balosu 2— Afganistan: Kralının, terki taclls taht ettiği halkında alınan malömatl 5 Sön haberler 3 üncü sahifemizde: 1— Uşak şeker fabrikasının. slağıma karar verildi 3 Emanet memurlarının aaşları tetkik ediliyor 4— Darültünen divanın içimin üncü Sahifemizde: 4 Hiya mapori 2 Bakra, 3— Düşündüklerimiz Felek: Hikâye, karikatür V.S 5 inci sahilemizde 1— Milliyetin Eğlencesi. Gıncı sahifemizde: 1— Millet mekteplerine devam edenler için ko- lay okuyup yazma sü- tunları ve eğlenceli yazı-| lar. den va- Malije Vekili Saraç oğlu EN BU SENE YAPILA. CAK, MALİYE VE. KÂLETİ KARŞILIK BULDU B.M. M, NE TEVDİ EDİLECEK, OLAN LAYAHA HAZIRLANDI Ankaradan gelen habere gö re memurların maaşlarma Zam icrası ve derecelere tefriki ka. nun layıhasımın Şurayı devlette tetkikatı hitam bulmuştur. Maliye vekâleti, bu serçe bu layıhayı mec. İ isten çıkarmak ve memurların maaşatına zamların hepsini ol. masa bile bir miktar zam yap. mak niyetindedir. Bu zammiyata kâşılık ola. fak Maliye vekâleti meclise iki kanun layıhası vermiştir. Bunlardan, biri vergilerin cibayed usulünü islah kanunn- dur, Bü kanuna göre vergiler bir elden ve bir kalemde ye Yalnız maliye tahsil memurları tarafından toplanacaktır . Bu vergilerin yekünü küsü- fata yuvarlak rakam şekline sokulacağı için 10 para , 20,30 para gibi küsurattan mühüm bir yekün toplanacaktır . Bundan başka agnam vergisi de bir az fazla para getirecektir Maliye Vekâleti tabanca ta- Şıyanlardan da vergi alacaktır. Kendisine tabanca taşımak mii» sadesi verilmiş olan her fert senede bir lira vergi verecektir. Bunlardan hasıl olacak va- ridat. fazlasile, yeni kanunun lüzüm gösterdiği zammiyatı bir iki hamlede tahakkuk ettirmek kabil olacaktır. TEBEDDÜL Rİ- VAYETLERİ Dün Adliyede bazi tebed- dülat olacağı hakkında bir şayla çıkmıştır. Bu Şayıaya göre Ağır Ceza mahkemesi reisi Sabri bey terflen Mah- kemei Tömyiz âzalığına ya- hut, İstanbul Müddel umu- miliğine tayin edilecektir. Demir yolları sattldı Berlin, 16 (A.A) — Şang - haydan bildiriliyor: Rusya hü » kümeti Mançurideki şarki Çin demir yollarındaki hissesini 300 milyon Ruble mukabilinde Ja - ponya hlikâmetine tekli eyle * miştir. Tancanın idaresi Briiksel, 15 (A.A) — Lö Su- var gazetesi M. Himans ın İn - giliz, Fransız ve İtalyan sefirle- rine Belçikanın Tanca usulü idaresine müteallik olan itilaf - nameleri kabul etmiş olduğumu tebliğ eylediğini yazmaktadır.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler