18 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

Mi POTNUACE | A İVEVİLN O LA LE AA V a e a ea e e a ae e a a n a eee Fransız Daşvekili — Poincarb İ a ada | SON VAZİYET NEDİR? VİLAYE.T'Iİ*EE İş değişti |Zabit ve- Ş Y yenl bir kuvvetle çizdiği ULLAH HANIN KRAL- ' TAS Halima övneli memurlal' w KT ğ AMAN Klahat programını tatbik ı—uxıcg( a arei Si am || LIKTAN FERAGET ETME-- |DEFTARLIKTA DA| — işde etti — SİRKETİ HAYRİYEİ| büyük rından — biri uıı.!u- YOR TXbl— İYF YAPU D[ VAPURLARİNDA a ?.'J,î'kı İĞıqı DIĞI BILDIR[LI : | VEHHAP İ DE Tas- Mevkuflar uflar hakkında NISIF ÜCRETLE mhur “olan - Poinca KRALIN KANDIHARDA YENİ VE MİLLİ| — PİYEYE TABİ! yeni tahkikak | SYN AL'İDE
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

) Wödde ç çei M. POİNCARE başvekili Poincare | Pit kaç gün evel mebusan mec- Tisinin hararetli istizahlari 'netice- Sinde tokrar itimat Teyi almış Ye “yenl bir küvvetle - çizdiği | ahat programinı tatbik etmeğe imdü| Koyulmuştur. Pojncare nin asrın vlk| büyük adamlarmdan biri oldu- aktur. Bit çok def | "da mümtaz bir mevki' sahibidir. #| Züman ekseriya büyük şöhretle- Hİ Tin düşmamıdır. Önün “her an değişen şeraitine uyabilmek, onun O yıpratıcı tesirlerinden kurrulmak İPek de kolay bir şey değildir. Fakat 'oincare zamana da hakim olmuştur. Filhakika Poincarâ nin yıldızı icmen 16 senedenberi saynı kuv ©| Yetle parlamaktadır. Balkan har- binin cumhuriyet reisliğine çıkar- dığı Poincare cihan harbi esna- hde| ada çok sıkıntılar çekti. O a| Teisi cumhurluğunu alelide Za- efaf| Manlarda olduğu gibi, merasim €| Ye - ziyüferlerde- deği; siperleri e) Ziyaret ve memleketin enerjisini artırmak- için şehir - şehir dolaş- Makfa geçirdi, Fransanın ve Poin- G0 nin telil birleşmişti. Zaferle Reticelenen budali Roincard yi tarihin — muvaffak — olmuş adamları arasına kaydetti. Poincare reisicumharluk müd- a Iduinin hitamından — sonra, selef- | İctinin yaptiğı gibi rahat bir kö- *€ye çeklimedi. Ondaki ça daha - ziyade artmıştır. Vatanı, müşkül zamanlarında onu işbaşına davet edince hemen ko- Şüyör, - kondisine lüzüm - kalı " ima- yınca da hemen mevkiii adamlarına bırakıyon ü. Frangın | da tarbiki [m-[ı“bıkı Zarüri görülen islahat c.l;ı.,ı-amının asını temin edek- kl Yegüne — devlet ı_emııeı olduğu kan 'Gincarâ parlak m: ati bihakkin yaratm f,î Poincare ha adamının ndadırlar. le bu kana: gi fırkaya men- lıı,î.':ğü'?r Bunu — hakkile tayin iecek müşküldür. Muhakkak olan İ *Z Varsa onun fırkalar fevkında A CT Zamanın icapettiği şarait r:ıdı: Fransiz vatanının yüksel- M Pojmeş e lişmakta bulunmasıdır. | hm“'t Fransanın klasik cum- P ıyuçı ve demokrat büyük ı..ı:ı,'" silsilesindendir; ve tec- bi le dolu dimaği mücerret b ';“pîrrf, sırıf “mücadelelerine P Ka ücidelelerine “saplanıp vaı:::u" çok uzaktır. Polgcire tü menfastı öyle icap edin- Dü kendisinin en büyük siyasi ilömı telekki edilen bir Herriot e de beraber çalışmaktan sakın- maz, ve Fransiz. toprağı da öyle feyyazdır.ki ©o da istediği unsur- lar her an emrine hazır bulur, Polncar& nin bütün kudret ve nüfuzu ,hiç şiiphesiz Fransız mil, tinin siyasi terbiyesine,ve onun vüyük adamların — hizmetlerini onutmıyan vefakâr muhabbetine Ktnat etmektedir. Bu sebepten müspet bir program ve parlak bir mazi ile Fransız millet ve- killerinin huzuruna çıkan Poin- car& nin yeni bir itimat ve kuvvetle yeni bir ıslahat devresi açacağı evelden tahmin oluna- bilirdi. ZEKİ MESUT Atinada Ziyatetler ı"Aıı;eı 17 — M. Venizelos bu vat Beln şereline bir ögle ziyafeti vermiştir. Cevat W0 isu KA a€ | Cama' 18 K.sani 920 İstanbul, Milliyet Gönele ve matbaoya cit hususlar #çin heler J0 kerustur. SA EAR Ca AMANULLAH SON VAZİYET NEDİR? | VİL İdarehane: İstanbul, Ankara caddesi, JF 100 Telgraf adresi: Telefon numaraları: İstanbul, müdüriyere Gelen evrtak - Eâcaruştuar — AMANULLAH LIKTAN FER (AA.)— nan mal ondra, bilde: İna m ilmektedir. N KIZ HABERLER Alganistanda tan vekayil hakkında alınan Berlinden gelmiş olan bir telgraf Han büyük biraderi İnayetullah Kandehara gitmiştir. Bu haberin l1 — 8912 — 3918 rııııllılı hanın hükümdarlıktan etullah han lehine fer: akip tayyare İle Kandel HANIN KRAL- AGET ETME- DİĞİ BİLDİRİLİYOR : İKRALIN KANDIHARDA YENİ VE MİLLİ BİR MUKAVEMET TE'SİS ETM ESİ ÇOK MUHTEMEL GÖRÜLMEK TEDİR TÜRKİYEDEKİ AFGAN MAHAFİLİ NE DÜŞÜNÜYOR? esmi İngiliz telsizi) Kâ- lümatta Afgan Kralı Am- burlllı biraderi at etli ?I ve bunu ra gittiği bildİr- Anadolu ajansının:“Ankaradaki Alfgan sefare- tine bu hususta henüz malümat gelmediği yap- tahkikattan anlaşılmıştır, Gereyan eden hadisata-dalr gelen haberler bir ;Irtıı tutmamakta devam ediyor. Dün de yazdığımız gibi Atganis: bu mütenakız haberlere İnanmak hususunda ihtiyatı elden bırakmamak icap ediyor. Dlüü=cume ullah vardı, Buna göre kral Han lehine tacü tahtını bırakarak derecel sihhati hakkında Türkis yedeki Afgan mahafilinde malümat yoktur. KRAL YENİ TEŞKİLÂT YAPIYOR L ğ sukutunu dürdürmak 1926 | Üğenesinde İşbaşına g Poin- ) Sire, yalnız 0 zaman Deri Miş olduğu hizmetlerin — tesirile Mevkiini son derece — takviye © “miştir. Fransızlar bundan sonra S : Ptur? Poincare hangi zamanın | Algan mahafiline göre : Ahiraılerl lehine tacını tır. Çünkü Amanullah Han akmak mecburiyetindi gitmesine yeni hükümdar Ihtimali imkar sız görülmekt! biraderi kendisinin gi etmiyecekti. Amanullah Hanı Emir için şu büyük mahzu saltanatı ele geçirmeye çal İnayetul Bu itibarla Kandeharda A: nüfuzlu dayıları, hısım akral Amanullah han or: Amınullnll Han filhakil dehara gitmiş ise bu, Kİ SALT? VAT HABERİ Alık “deta hafilinin fikrince lir: Kâbilde sefirlerine telgraf riçteki sefirler de ne keyfiyeti haber vermiş olabili Şimdiye kadar ki o da Amanullah Hanın nn melidir. Amanullah Has Feragat etmediği A HEYETİ ASKERİYEMİZ Diğer taraftan Paşaverden takviye ediyor. Âm mücadele etmektedirler, e son tarikile alaral tndistandan 14 tarihile gel H Türk hey'eti askeriyesi hara vasıl olmuştur. Bu Celalabat havalisinde akti için teklifatta bulunmuştur. Tivayete gL Afganlstamın veziyecini Geğildir. Bu. Habetleri ökürken, dinl hakkında izami ihtiyar 'Tekrar edelim ki Algan mahafilinin kalmıyacağıdır. MİRALAY :LAVRENS» İ tereyi ismini Afganistanda mahut casus l.!;r:ı:ııı)ıışnm M. Venizelos İle ye nazırına bi Verecektir. SA Dalli Telegraf gazetesi muhtemel olduğunu yazmaktadır. manullah Hanın - vaziyetin sevkü tacü tahtını bırakmak mecburiyetinde kalsaydı öz önünden uzaklaşmasına müsaade manullah Hanın büyük biraderi lehine İstifa ettiği haberi Berlinden — gelmişti. bu Berlin telgrafı ancak şu suretle izah edilebi- İmayetullak Han tahta çıktığı ande hariçteki Af öndererek bu tebeddülü bildirmiş olal Saulundukları memleketlerin hariciye nazaretleri- Kandeha!: tacü tahtını tekrar eline geçirecektir, NEREDE? ita toplanan yeni kuvvetler Hlliye bi Amanullah Hanın haberlere göre sükün vardır. Ahmet Han kabilelerin rilesasını Amanullah Hanın biraderi lehine ferağat etti vyylaş 'nlndduı gitiği şayi olmuştur. Mamafi pek karma karışık göst termek icap istanda bugünkü vaziyet ne olursa olsun, buradaki kansat ve imanı genç Kral Amanullah Hanın memleke - ünin teceddik ve terakkisi yolunda girişmiş olduğu mücadeleden geri icbarile büyük terketmesi ihtimali pek uzak- faraza tahtını biraderine bır- e kalmış olsaydı kendisinin Kandehara tarafından meydan verilmesi edir. Amanullah Han bir kere büyük ın Kandehara gitmesinde yeni r vardır ki kendisi bir kere oraya gidince boş durmıyacak, teşkilât yaparak tekrar ışacaktır . Han İle Emanullah Han kardeştirler . Fakat anaları ayrıdır. Amanullah Hanın validesi Kandeharlıdır. manullah Hanın son derece busi vardir. aya gitti ise? ka gelen haberlere göre Kan- | oraya giderek her türlü faa- liyetten vaz geçmek için değildir. Bil'akis Amanullah Han Kandiharda validesinin mensup dayılarının muzaheretile pek kolay gibi kendisine son derece sadık asker de bulacaktır. olduğu kabile ve nüfuzlu teşkilât yapabileceği | NASIL ÇIKTI? Buradaki Afgan ma- irler. verdiğimiz bu malümattar bir netice çıkıyor istifa ettiği hakkındaki rivayetlere birden bire inanılmaması lâzımgeldiğidir. Amanullahı Han Kâbll. İnayeti lan ge asında — telekki he a İstediği kuvveti toplayarak Dildirildiğine göre Kandehar ve Krala sadık olan - askerleri kuvvetleri, asilerle şiddetle osta ile gelen Avrıw: gazetelerinin Hindistan verdikleri haberleri de şu sureti le hulâsa ettik, den maltmattan anlaşıldığına göre Afganistanın merkezi olan Kandı- Hindistana yakın olan 'Amanullah Han namına Ali davet ederek devamlı bir YUraAr (distan - Afganistan hududun- da yegüne yol olan Hayber geçidinde münakalât devam ediyor. Hindistan hududunda 'devran eziği döylenerek Hondraya bildirilen bir ve kendisinin 'yokanda kaydettiğimiz östermek isteyenler yok lerken döst memleketin dahilt ahvali eder. NEREYE GİDİYOR? ngiliz gazetelerinin yazdığına göre İngıliz hükümeti Lavrance (Lorens)in Hindistandan İngil- € avdetini emretmiştir. Lavrance Hindistanda “SHAw i taşımakta Idi Molla kıyafetine girerek uzun müddet yaşadığı zannedilmektedir. | Lavrance in Mısırda kalması Slilliyet HAN YENİ MUKABİL TEŞ ÂYETTE TASFİYE DEFTARLIKTA DÂ TASFİYE YAPILDI VEHHAP B. DE TAS- FİYEYE TABİ! VEHHAP BEYİ BÜTÜ ISTANBUL TANIR, NEDEN 'I'Xr'l"hr Y IĞRADP Vilâyet Tasfiye komisyonu dün Vâli Vekili Fazıl beyin riyasetinde içtima etmiştir. İçtimada Defterdar Şetik B. Hle daireler müdürleri bu- lunmuşlardır. Bu - içtimada Vilâyet - Yazı İşleri kalemi Mümeyyizi — Abdülvehap B. hakkında da tasfiye kararı verilmiştir. t Abdülvehap B. bundan üç dört ay evvel Vilâyet Yazı kalemi Hü- dal B. ile ka- *em arkadaş- ba- zıları hakkın- da bir tahkir davası açmış- tı. Fakat mah keme bu mes'- eleye Vilâye- tin bakması lâzım geldiği < | cihetle evrakı | vilayete lade etmişti. Söylendiği- ne göre tas- Abdtlvehhap Be- tiyeye — tabi İş değişti Hakim evrakı iade etti Meykuflar hakkında yeni tahkikat İstintak hakiminin kararı niçin iade edildi ? Bıyrîîıııunl harek- ette bulunmakla maz- Mevkutlar hakkında müs- kararı vermiş, karar tastik edilmek Üzre İkinci ceza mahkemesi reisi Vasıf beye » Vasıt bey bu tetkikatı esnasında evrakı yin mahkemede tutulan Abdül alınmış bir resmi vehap B. bu karara itiraz edecektir. Mu- maileyh Devlet Şurasına müracaat etmek üzre Anka- raya gidecektir. DEFTERDARLIKTA Tasfiye komisiyonu Defter- darlık memurlarından dört ki- şinin de taşfiyesine karar ve- rilmiştir. KOMİSYON AZASİ | — Tasfiye komisyonu dalre- lerden evrak geldikçe içtima etmektedir. Komisyonun Re- isi Vali muavini, azası Def- terdar, Sıthiye, Maarlif, Vi- lâyet, Yazı İşleri Müdürü ile diğer dîwrlerldır. Muğlada Kağmur Muğla, 17 (AA.) — Üç gündenberi sürekli ve şid- detli yağmurlar yağmaktadır. BUGÜN Zinci sahifemizde : 1— Haftalik siyasi icmal g— Atinada M. Grandi İle yapılan ünakere ve Türktye 1— Şeker ye gat inhkar idareleri Tağvediliyer — Kunlar bir istasyonu ve Jasdar- ma karakolunu bastılar 5— Beden terbiyesi müs, Badea terbiylik mlkkitiresi n 4üncü Sahifemizde: 1— Hikâye, karikatür V.8 B inci sahifemizde 1— Siaçma Tiimleri ü ve — baftanın Bıncı sahifemizde: 1— Millet mekteplerine devam edenler için ko- lay okuyup yazma sü- tunları ve eğlenceli yazı-| lar. Ağır ceza mahkemesi reisi Sabri bey zurunda yapılmıştır. İstlevaba- tın mevzuatı kanuniyeye maga- yir olması üzerine rels bey ev- rakı lade etmiştir. Bu yaziyet üzerine dün Ağır ceza reisi Sabri mustantık Hay- seti altında bir İctima aktet- rdir Bu noksan ikmal edilir edi- Wmez evrak tekrar riyasete lade tik — edilmesi İHTİYAT ZABİTLERİ HARCİRAH NASIL VERİLECEK? l u. mm:::".’ gelmiştir. İhtiyat zabit ve memurlarına da ceip ve terbislerinde, muvazzaf zabit- lere verilen harcirahia ayui verile eektir. Abone ve Ilan Ücretleri izde çikan yazıların hukuku mahfuzdur İlan tarifesi Zabit ve memurlar ŞİRKETİ HAYRİYE VAPURLARINDA NISIF ÜCRETLE SEYAHAT EDE- CEKLER ŞİRKETİ HAYRİYE ARTIK İSKELELER- DE DE TENZİLÂTLI aa larak tevkithanede| “TARİFEYİ TATBİK :ı.ı::.ıı:ı'ı“ ==-" er- EDECEK Ormanlarımızın inkişaf ve karaci v ı-ıımıçuru.l'ımım. TimaladaKİ şirketierin | Tüenü : muhafazasile yakın- KaLon. tahlakabı evelik | Hifelerinin tetkiki için T- "";k::::";"u'::" . | careti Bahriye müdürü Zdki Şo yedeki şekil nnksanıdır. | | | öti lel Râhmi Bey tarlfe komisyonu dün içtima ile Şirketi hayriye tarife ve hesabati — tetkik — olunarak intac olunmuştur. Şirketin Boğaziçi Iskele- 'ORMAN — | TETKİKATI İKİ HEYET FAALİ- ve mevkufların tahliye edilmeleri muhtemeldir. gılâh altına alınan - İhtiyat zabit ve askeri memurlarına ne bin kuruşa kadar maaşı olanlardan nısıf ücret bun- dan yukarısı için tam ücret olunmakta idi Nısıf ücretle seyahatın umum memurine teşmili kararlaştırılmıştır. Liman tahmil ve tahliye şirketi tarifelerinin tetkikine dün başlanılımış, Tkindi içtima gelecek haftaya talik olun- müştur. BOĞAZLAR Komisyonun Raporu hazırlanıyor Boğazlar komisyonu her Ti yonun her sene akvam mec- lisine göndermek mecburi- yetinde bulunduğu rapor muhteviyatı hazırlanmış ise- de henüz tah'" a de he 'a verilme u seneki rapor geçen senelere nispetle pek o ka- dar uzun olmayacaktır. BOLU HÜKÜMET KO- NAĞI YANDI Bolu, 16 (AA.) — Bu gün saat on Üç. buçukta anl olarak çatı arasından fırla- yan alevler Bolu hükümet konağını kâmilen yakmıştır. kuyudu resmiyenin kısmı azamı kurtarılmıştır. Yanğı- lerinde aralık iskeleler tahkikiyede bazı şekli nok- | (ÖT m= görmüş tenzilâtlı bir. tarife , Err'ı" =:r"n esbap ı': :::ıî:l zabitanı askeriyeden — yüz Y E BULUN- göstererek müdel umuml- | başıya kadar olanlardan MAKTADİR liğe lade etmiştir . nısıf ücret ve bundan yuki O M kananiyemize göre | rısı için tam ücret almamak- AMENAJMAN AMELİ. :ıu 8 .':“hm;.ıîç,.“:;: ta İken bü mısıf ücretin bu-| YATI. TEMAMEN ir hey'et huzurun - | tün zabitana teşmili takar- . Ş mesi ı:ımı:':n :::ı:ııııı ve- | Tar. etmiştir. Bildat başka | ANCAK ON SENEDE a memurini hükümetten üç BİTEBİLİYOR —e z İktisat Vekâleti Orman- larımızın hüsnü muhafazasile yakından alâkadar olmakta ve Vâzım - gelen almaktadır. tedbirleri Geçen sene yaz mevsi- minde ormanlarda yapılan amenafjman ameliyatı tespit edilmektedir. Mart iptidasında Adapazar ve Düzce cihetindeki orman ların amenajman ameliyatına başlanacaktır. Şimdiye kadar beş orma- nın pilanı ikmal edilmiştir. Plilanlari ikmal edilen or- manlar Kırklarelinde Batras, |Zafranboluda Helkiye, Tarna, Elağlu ve kokurdan orman- larıdır. Bu ormanların saha- sı 15,000 hektardır. Hali hazırda biri Anadoluda, di- geri Antalya cihetinde olmak üzere Iki hey'et amenajman ameliyesi yapmaktadır. Lakin iki hey'et kâfl gelmediği için adedinin tezyidi mu« karrerdir. Alâkadarların söylediğine göre daha on hey'et faaliyete başlasa bütün ormanların ameliyatı ancak kirk elli senede bitebilecektir. TÜRK GECESİ Beynelmilel Radyolar nın baca ateşinden zuhur ettiği anlaşılmaktadır. Baş- | kaca hasar yoktur. Vaşington, 16 LA:A.J — Kehnan B. yrettir (Röyter) Yeni kabineyi teş- edilecektir. Buıza)’:::nî kil vazifel nazikesiyle şimdi meni muhakeme kararını ıı: 1 bulunan Mr. Hover (Hoover) riyaseti cumhur yazlfesini deruhte eylemesi- ni müteakip bir hususi ko- misyon teşkil edeceğini ve bu komisyonu men'i müskirat mes'elesinin hey'eti umumi- yesi hakkında tahkikat lcra- sına memur eyleyeceğini haber — vermiştir.. Mezkür komisyon meşrubatı küuli- |yenin satılması — ve gayri | meşru bir surette İstihlâk | edlmesine ait — davalarda | takip olunan adli usulü mu- hakeme hakkında da tahki- kat Icra edecektir. !Serbesti verilecek mi? “Cemiyeti her millet için bir milli gece tertip etmiş- tir. Evelki gece, Türkiye Cumhuriyetine tahsis edilen geceydi. Bu münasebetle Avrupa- nın bütün İstasyonları, rad- yo dinliyenlere, Türk- ten, Türk edebiyatından, Türk musikisinden, Türk inkilâbiınden bah ler- dir. Avrupa ndyumoıı. ları saatlerce Türk musiki- sini bünyaya tanıtmiya va- vasıta olmuşlardır. İstanbul radyosu da sami- lerine Budapeştedeki - tes'it merasimi dinletmiştir. Bu- rada bir Macar kardeşimız söylediği nutkunda Türk tnkilâbının kendilerine bir örnek olmasını temernni etmiş, bunu mütcakip bir Türk genci istiklâl harbi safahatını anlatmıştır. i .

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler