19 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

 'IkaıYl _____ N Alıbı —üt çe BİR bEMıDE ISTANRULDAKAÇ KİŞİ DOĞDU, EVLENDİ, ÖLDÜ! Esrarengiz | Korkuaç | DİŞÇİLER Maruf [ngılız Hastalıklar VERILEN KARAR ..Shavc,—aîl—ıî:—ı ; Vasi mücadele Ka.:ı':nl:;::ıv;îi“ tavv,, ismile yola Y Sakr ll tadimdin seniki. İstemivorlar
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. tah ile M 'Whıı İstanbul, Görete ve mrorbeuya cit A b deli g (çeras Aeler B » TÜRKıYBAN ATISı Harict âlemin yeni Türkiye hakkında verdiği hükümler dalma Yanlış oluüyor. Çünkü bu yanlış Üümlerin istinat etüiği esaslar Çürüktür. - Esasen - Osmanlı - tari hindeki — hareket ve hadiselerin Yeni hayatımız için bir mikyas olarak alınması doğru - değildir. Yeni Türkiyenin - siyast ve içtis Mal telekkileriyle Osmanlı tari- hirin mümet vaziyetleri ara- #ında münasebet Şimdi biz, yeni bir. kafa ile büsttitün yeni bir devre yaşı- Yoruz, i, vardır. Yeni , Türk c meplür ve haysi- Yet kıran bir devir kaydedeme Yiz. Cahillerin, — geri fikirlilerin Memleket idaresinde artık yeri Olamaz. Bu vatanda, yalnız ilim, fazilet ve ehliyet hakim olâcaktır. Vakıa. inkılpata da adalet vardır; fakat, inkılabın adaleti -hiç - bir Zaman yine inkılabın yıktığı geri ve Bankör akideletle münakaşayı bile- Kabul etmeziBaşlanan büyük esere Zatar verecek her:hamle mutla: ka kırılmağa mahkümdür, Türkiyede inkılâp rejimi küv- vetlidir, sağlamdir; “çünkü mil- letin ruhuna uygundür, medeni ihtiyaçlarına uyğundur. — Bizde inkılap hareketleri cebr ile, ik- millete kabul ettirilmiş Geğildir. O Türkün umumt ha Şatında, — tahilm bir->tekâmülün- ua & GA Eee, git görmiyenler var. Bunlar. umutu, ORL e At Yörlür K” hayatta, ilimi' ve irfa, Tn yanifda bir de zekâ vardır. bu iki Dek Mi hi irk — milletinde Mi bir dereec arzek diyorc Hatf inkılabı - ve- millerim bu Inkıtaha karçı göstenliği tehar lük, Ve İrfa, yakin bir atide ilim n cephelerinde de Dir aafçı Jiyor, ha Türk , milleti, eğer — tarihte N, Zaman — yanlış — yollara _':'ıî_'ımışsı bu. aldanışların sebebi çanda — bulunanlara emniyet ;î:::hrslılir Halbuki buğün Ga- ilhamatına tabi olan millet, ;:i,l'üsyk şefine karşı nihayetsiz Timat besliyor. Bu İtimat, :'ızi değildir. Müşkül - senclerin, . 'm:-mıbeıedn_ mahsulüdür. Bir mâ!_ı Müceddir, inkılapçı bir & diğer “tarafta ona yüksek ;J'f İtimat ve muhabberle » mer- Yüt kıbmyzv.li bir millet.. Vazi- Yeti bü Çepheden terkik edince, Stikbale, tam — bir emniyet - ve hüzür' ile Bakabilmemizin manası af adre ea S Eiceraamterr” aramamalıdır, * Cumartesi 19 K.sani920 !E'R MA >M T aN e ea Tn , Askara 'cüddı E vi 4 100 Aasaslar için MüdÜnyere mürcON! edi melidir. 10 Anras'ar . Cilen evrak geri verilmez. BİR SENEDE ISTANBUL Maruf İngiliz Casusu “Shavy,, ismile yola çıkan “ Lorens ,, nerededir ? Rus mmon- balarından gelen haberlere göre İ Lorens Afganis- tandadır —;“zm'îzt' '"”"_Wİ;ĞHZ Te Mücadele lâzım L at ea ni eĞ harekâtı p çe esrarenğiz Mir şekle gir- mektedir. La- vrencein ner- de bulunduğu meselesile İn- giliz gazete- Bir senelik istatistik Çocuk vefiyatı hepimizi düşündürecek bir haldir leri — meşgül Geçen sene Istanbulda (12,701) Bi şanA doğum kaydedilmiştir : Örrler ni geee Saşire dliraL eee de b ( eemEkL Tarem ea 928 senesi istatistiki de Ikmal edilmiştir. Fakat bu istatis- sön. vesini, *Shaw,, İs- milcayın 12nci cumartesi - günü Rajpüutavo vapuru ile hareket ettiğini yazıyor. Casusun bu tarihe kadar Şimali - Hindistanda bulunduğunu ilâve — ediyor ve diyor ki; “Bu esratngiz adamin nereye lgıaecem'nı kimse bil- miyor. İsmi vyapur yolcuları- nin İsimlerit larasında okun- -maktadır. Hükümette başka, bir mahalle - naklediidiğini bildiriyor. Misıra nakledil- miş olması — muhtemeldir. Rajputana hareket etmezden evel Vapura girdim ve Mr. | *“Shaw, 1 görmek istediğimi | söyledim.. cevap - olarak bu | tikin gösterdiği rakamlar içinde bulunduğumuz sıhhi 'şeraitin ıslaha muhtaç olduğunu İspat. etmektedir. Bir sene zarfında İstanbulda ölenlerin miktarı çoktur. Şehrimizde bir sene zarfındâ tam 13,048 kişi ölmüştür. En -çok - velat- mart-ayı içinde vukua gelmiştir kı, yalnız bu bir ay zarfıda 1,580 kişi aramızdan ayrılmıştır. Bir senede doğanlar 42.701 “doğum kaydedil miştir. Fakat henüz kayde- dilmemiş bir çok tevellüdat vardır. Doğanlardan 6,511 ri erkek 6,190 mı kızdır. , Evlenenler kaç kişi? Bir sene zarfında 4,027-erkek ve kadıfi evlenmiştir. Bu izdivaç yekünu az değildir. O halde vefiyatın sebeplerini daha başka yerlerde aramak icap edecektir. yine istatistik bizi bu meraktan kurtaracaktır. VEREM VE ÇOCUK VEFİYATI Bir sene içindekt verem ve çocuk vefiyat, 'bu yekünu kabartan iki büyük Takamlar teşkil etmektedir. Bir sene zarfında tam (1762) veremli ile (3359) çocuk ölmüştür, " Bilhassa çocuk — vefiyatı umumi yekümu veliyatır dörtte birini teşkiletmektedir. O halde çocuklar için veremle olduğu kadar mücadele açmak lâzım geliyor. MÜTEHASSISLARIN FİKRİ Şehrimizin maruf çocuk hastalıkları mütahassıslarından biri ile bu hususta görüştük. Blze şu izahatı verdi: “— Memleketimizde- çacuk — vefiyatı maalesef çok fazladır. . Bunun başlıca üç sebebi vardır. Evela bir çok kimseler çocuklarını sıhhi şerait altında büyütmezler. Bu bakımsızlık bir çok yayvrularımızı elimizden alır. Bunu gıdasızlık takip eder. Düşüncesiz bazı izdivacların ortaya attığı bir kısım yavrucuklar da buna kurban olurlar. > EN MÜHİM DERT 1sea ü ı 1 Geriye en mühim bir dert kalır ki o da çöcuk hasta- miyeceğini sölediler, Bütün hareket ederken de rıhtımda durdum. Fakat Mr. Shav yol- | cular arasında değildi Lav- rence müfarakatından dolayı müteessirdir. çünkü burada bir zaman hüviyetini sakla- mağa ve izint kaybetmeke muvaffak — olmüştü. Fakat karşıda tayyare zabitliği etmekte — olduğu söylendi. Bir rivayete göre de hoca, kıyafetine girerek Amritsar şehrinde - komonistlerin ha- rekâtını tetkik - ediyordu, Rus ve Alman manbala- Müilliyet DA KAÇ KİŞİ D Esrarengiz Korkuııç DİŞÇİLER yolcunun. kimseyi kabul ede- ' * Vapuru dolaştım ve vapur || gizli kalmak İsteyordu. uzun l' Hastalıklar Vasi mücadele Tıp fakültesinde mü- him bazı teşkilât .yapılmıştır Darülfünun Tıp, Fakültesin- de mühim bazi teşkilât yapıl- mişlir, ç Verem, — sarkön ve — diğer bazı — hastalıkların ziya — ile tedavisi için de bir müessese yapılmıştır. Toplanan kafalar Anadoluda prolesör - Dita tarafından toplanan tarihi ka- faları fakülte profesörlerinden M. Muşo tetkik ve tasnif etmek. tedir Fakültenin kanser - enstitü- sünde ölüler üzerindo tetkis kat yapılırken, kalp zarnna mahsus bir kanser” vak'ası tespit edilmiştir. Bu mesele ile meşgul olan is Hamdi Süat - B, d nada top- marazi kikatını bildirecektir. Hamdi B. dün bir muharri- rimize demiştir ki ; — Majğnezıyum tedavisinin kanserli - » rda az çak hüsnü lduğu anlaşılınış” sada henüz in$anlardan müs- pet bir netice alınmamıştır. Firengi meselesi Firengi -hastalığının 1 ve şifasinı kontrol ve grafil tespit için fakültenin bılza sıh- hat Jaboratuarına — yeni — bir « Sifilimetri » cihazı getiri'n ) ğ * Aboöne veç © 9 Arısı 800 — ha. Fi LA | B « 2700 « — Nuslhası & OĞDU, E Gazetemizde çikan yazıların hukuku mahf SA ZSN A v n" “Bneli/ Bene' W 1056 FT Abone ve İlan ücretli E 1 â VERİLEN KARAR Kalfaların vesika almasını hiç istemiyoıflar —redse Okunan raporda ileri sürülen noktalar dişci kalfalarının vaziyeti tetkik edildi. Okunan raporda kanunun yanlış tefsir edilmesi bir çok haksızlıkları mucip olduğu ileri sürülerek deniyordu ki: «Kanunun sarahatına rağm- en bir takım dişci kalfaları Mahallelerden uasılsa aldık- ları ilmü haberler ve diş tabip- lerile birlikte çallştıklarına dair topladıkları vesalk ile, Darüllü. nun diş tababeti şubesindeki imtihanlara girmişlerdir. 1 azaları okunan ra- Poru tasvip etmiylerdi Dişçi ne demek? Disçi kelim “inin yanlış an- laşılması — do- tayisile, yalnız laboratvarlarda bir — müddet bulunmuş — o- lanların, has- talarla işligale müsaade alma ları — tehlikel” olduğunu söy- lemiştir. Söylendiğine göre disçi me- ktebinden ve- sika — alanlar 180) kişiye ba» olmuştur, Daha (90) kişi de imtihana gi- recektir. Bun- lardan Vekâle- —— yatet eden te- (400) den —H Hayri B. fazla müraçaat vardır. Muayene hanelerde —müsta- htem bir çok kalialar imtihan için müracaat ediyorlar. Müna- kaşalar neticesinde, sul tefeh- hümü mücip maddei kanuniye- nin yeniden tefsiri için teşebbü- satta bnlunulması Sıhhiye vekü- letine ve diğer salâhiyettar me- kamlara malümat verilerek ka- Maların icrayi san'at etmelerinin Önüne geçilmesi kararile ictimaa hitam verilmiştir. Cemiyet azası arasında tesa- Dünkü içtimaa T yHüdü takviye için temas etmek Soldan: 'Teşrih protestrlermden Ma- — çüzre Cuma hir ve Hamza Beşlerle M. Müşe olup yakında - balka açılacak ye müderris S, kâmil B. tara- fından bir konforans — verile- cektir. Diğer - taraftan — Fakültenin emrazı efrenciye — ve cildive günü bir çay ziya- deti tertibi de t Sertibi de takarür etmiştir. S;t onbeşe n — Cemiyeti belediye âza- yeni bir teşebbüste Mf — dür n tal Son zamanda Kâbil civarında ifşa edilen darulaman Afganistan Kâbilde neler oluyor? Yeni Kral İnayetullah han da tahtından fe- ragat etti Alfganistandaki vazıyete dalr alnan malümat bir. birial tut- mamakta devam ediyor. Bilha- ssa Londra tarikile şehrimize gelen haberler vazıyeti karışık göstermekte dir. Hindistan hu- dudundan alındığı bildirilerek verilen bu . haberlerden — dün şerimize — gelen bir - telgrafta Kâbilde sokak — muharebeleri olduğu zikrediliyor. Asi kabilee lerin efradi Kâbile girmişler, mildafilerle asiler arasında s0- |kak muharebeleri cereyan etmeye başlamıştir. Bur haberden anla. şılabilirki Kral Amanullah Han Teri ile asiler arasında harp devam ediyor demektir, Amanultah Hanın Kandehara | gittikten sonra yeni teşkilat vü. | cüde getirdiği ve asileri tedip Içln küvvet getirdiği anlaşılıyor. Gece eon vaziyete dair Şu tel. gratı sidik: Moskova, 17 (ALA) — kâbilden bildiriliyor: İnaye- tullah Han gerek kendisinin ve gerek hükümet azasının | tecavuzdan masuniyeti şar- tile bu sabah tahtından fera. gat etmiştir. kâbilde kat'ı sukün vardır. çarşılar açıktır. (Atganistana ait geç vakıt aldığımız telgraflar son ha- berlermizdedir.) tasvib edildi hıklarıdır. Bütün bunlara karşı ciddi tedabir. alınmadıkça Müderrisi “Roşat B, Firengi todavisi için hayvanlar üzerinde yapılan etkıkatlar iyi netice- rından gelet haberler Lav- rTencein Afganistanda yaşa- makta olduğutu bildirmek- sı bulunacak Cemiyeti belediye âzasından D "'[-'IŞ"';»“' mebdusü çocuk vefiyatı eksilmiyecek, belki artacaktır. SSİNUE | MEVKUFLAR | . NİHAYET ğ eli a Lâyıha Devlet Şura- sında bu hafta müza- kere & —etlke ği Ankara, 18 (Mllliyet) — İk. tlsat vekületinde hazırlanan ye- ©İ orman komisyonunun işlet- meğe ait faslının tatbik suretine dalr orman İşletmesine esas ol- mak üzre tanzim edilecek - tali- Matname için bir komisyon teş- kili takarrür etti. Komisyon mütehassıs - Ber- hart B. riyasetinde 2 ve 5 şu- batta İstanbulda toplanacaktır. 'Orman kanya layıhası da bu hafta içinde “Deylet ş.ı:.ıın M©üzakere olunacaktır. İhsan Abidin B. Şehrimizde bulunan İktisat Şekle ait noksanlar ikmal edilecek — Mevkuf — bulunanlar hakkında verilmiş olan men'i muhakeme kar- rarı üsüle ait bazı no- Tlalardan tastik edilm- emişti.İstintak hakimli- ği bu cihetin ikmaliyle meşguldur. Noksanlar ikmal edilerek evrak tekrar mahkeme riya- setine tevdi olunacak- tır. Kararın şekle ait hususattan dolayı tastik edilmesine göre bun- ların ikmalile men'i muhakeme — kararının Vekâleti Müsteşarı İhsan Abidin İtastik edileceğine ihtim- Ankaraya gitmiştir. mal verimektedir. tedir. ——— e— Sait Molla Kıbrısta İkIMl kar mahküm oldu 150 lik kara listeye dahil ma- hut Sait molla, Kıbrısta sabık Hicaz Kralımın yanına sokulmuş ve onu da dolandirmak için sa- hte bir senetle Kıbrısta mahke- meye müracaat etmişti. ra kar bastı ©On gün evel sehrimizde ilk kar yağdıktan- sonra B havalar tedrict bir sürette ısınma: ya baş- Kıbrıs. mahkemesi kararını | Jamışiki gün evcl hararet epiyce vermiştir. Mahut Saldia dolan | Yükselmişti. Tâkin evelki ' gün dırıcılığı sabit olmuştur. Hakim | akşam üzeri hava gene birden- Los İsmit kararnamede; «Saldin | bire dönmüş saat, ultıdı b krala, ble tuleyli sıfatı İle so » | y L p ASA MNDAreri Helağilü ” Yü MN bakğ.| ? gmur başlamıştır. ümldile oraya asıldığına kani | SAbaha karşı » yağmur — kara oldum: diyor. tebeddül etmiş ve bir hayli kar Sâlt molla ile Iki avukat | düşmüştür. Havaların bu suretle T.'..'.f.',"f"".""“""“"" değişip “durması nezle, grip gibi hastalıkların. çogulmasına' Sebebi. yet vermektedir. Dün soğuktan hemen herkes evlerinde oturmuşlardır. Rasata- nenin verdiği malümata - göre SİNEMA ENSTİTÜSÜ Ankara, 18 (Milliyet) — Ce. miyeti akvamın merkezi Roma- da olan beynelmilel sinema ens- ttüsü, Türkiyenin 1 İebikülüüle; Havenetini bü gün hava kapalı olmakla bera- ber kar ihtimali yoktur, Iernl_ıııılığını ve şimdi insanlar üzerinde olduğunu söylemiştir. tetkikat yapmakta Şiddetli Todostan son-| EMDEN,, GELİYOR —— (15) ayda devri âlem Almanların Emden kro- Vazörü 11 şubatta İlmanı- muıza gelecektir. Emden şim- di Napoli limanındadır. 22 k. saniye kadar orada kala- caktır. Gemlde 122 deniz talebesi vardır. Emden devri âlem seyahatına çıkmıştır, seyahat 15 ayda bitecektir. - Yayyare yolcuları artıyor İstanbul - Bremdizi - tayyare hattına karşı, son zamanlarda da yolcuların rağbeti artmıştır. Hattın temdidi - ve tayyarelerin İzmire de uğraması düşünül- mektedir. bazısı, taralından yapılan tetki- kat Ssüt fiatlarının ehemmiyeti' surette tenzili mümkün olduğu- Nu göstermektedir. Hazırlanan projeye mazaran, süt müstahsil- lerinin pahalı fiatlarla ve kepek ve paspal tedarik etmemeleri için (40.000) Hralık bir. kredi açıldığı takdirde yemi Hiatı 3 kuruşa; — bunun tesirile sütün kilosu 15 kuruşa- indirilebile- cektir. Bundan başka İstihsalâtın ihtiyaca gayri kâfi olmasına binacn hariçten “Çok süt veren çins ineklerden celbi de muva- fık görülmektedir. Bu mesele hakkındaki tak- ririn yakinda Cemiyeti beledi- yeye tevdli muhtemelldir. Dil Hey'eti âzalari Ankara, 18 (Milliyct) — Dil Hey'eti azasından im Nec- mi ve Cevdat beyler geldiler. İzmir Orman Müdürü Ankara, 18 (Milliyet) — İz. mir merkez orman müdiriyeti- me Tarsusa tabi Cucak ormanı fen memuru Abdulkadir B. ta- ,yin olundu. İ — seser — Ankara, 18 (A.A) — kel- | İstifa etmemiştir/ Kralım kuvvet. —< log misaki hakkindaki ka- — nun Layihası B.M.M. hariciye encümeninden tasviben geç- miştir. ve meclis hey'eti tadır. İ İ 1 — Atina mektabu, M. Grandinin seyahari 2 Amerika Kellor misakını tastik etei 3— Son habarler 3 üncü sahifemizde: £ — Bu sene fakâkeden doktac çıke mıyacak * — Btanbul Cama — günleri — aasıl eğleniyor S üncü Sahifemizde: 1 — Hava rapora 2 — Fıkra B — Felek: Hahanıin yazısı 4 — Hikâye, V.S Sıncı sahifemizde: 1— Millet mektı N devam edenler için ko- lay okuyup yazma sü- tunları ve eğlenceli yazı-; lar. ' Kellog misakı —

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler