20 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

BÜT Son. günlerdi Busyarile Pölo- |:X ASSS ae V Te a ee CT e L DA OŞ YY K ER Fr Zç y aa Grm Y SSES N CĞN İ Mayülnk AA N ALAL A N L G A İ lerde SY ——— Pa arasında Kellog — misakının Üisihdar etiği sulh” pölitikasına ğ İ İ Ki ğ y Va ce n ea İSON VAZİYET NEDİR| Fraliçe mari İTAHLİYE YGAZİHZ. W Akisler tevlit eden siyast - bir ERSF ADK ROMANYÂA KRALİ- EDILEN[LER # Z. HH Şo yapılmışır. Dü sarra | NM ANULLAH HAN TAAR- | ÇESİ BUGÜN ŞEHRİ- 4 # Dün hey'eti vekile * |. | mî.mîkî."m“îşkîğıîî'îyâm RUZA GEÇMEK ÜZREDIR | MİZEGELECEKTİR. MEVKUFLAR .DÜN!. içtimama iştirak (| Polonyanın “bü'nötaya nasil bir T KRALİÇE İSTANBULDA (ÖĞLEDE -SERBEST buyurdular .. | Ş vedigi” ve düdelörn | İNAYETULLARN KENDİ RİZASİLE —| 4GÖN KALACAKTIR iestiyle hi EE BIRAKILDI Ankara; 19 (Mülliy-? ü "'ı:;; 2:::".“ Mh:::: HİNDİSTANA GİTMİŞTİR MemraRer KEaade Meri | y euit dün öülçdün Üâ—'ı'ıı"ı?:;":u"'—î El| aA Teümi OS'OLRAK pp (Ş Ş YO AA AERE.. * ü . M g S ĞÇ AYW ee c ae AA ö tla : 'öellan n * GEaEAR. Ü
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FO g” ni İstanbul, M: Göneve ve munderya SİYASİ BİR DÜELLO Son günlerde Rusya-ile Polo- OD Ya arasında Kellog misakının İstihdaf ettiği sulh” politikasına dair beynelmilel hayatta mühim isler tevlit eden siyast - bir ÜCclh yapilmıştır. Bu satırları Yazdığımız anda Rusyanın cevabt Rotasını / okumüş ” bulunuyorduk. myanın bü nöcaya nasil bir S€vap — verdiği” ve düclellonun hgi tarafın ricatiyle —hitam Dülacağı kati sürette — malüm Şo'mamakla beraber hadisenin tahlil etmek ve her 'Künkü —mutalâı İemek müşkül Olması Kellog mi Yeti iktisadiyesinin Ci CtİRİ esirl Vve mistik bir bir İ Prmüldür. Beynelmilel hayatta daha . tecrübeli ve bağrı yanık Olan Avrupa bu formülü ameli hayat sahasından mümkün mer- Ütele uzaklaştırmak için her nevi İhtiraz! kayıtlara müracaat etmiş- Arerikalilar bile - kenolleri en büyük hakikat olan Monroe nazariyesine temas eden Shvalde bu formüle kulaklarını kapamışlardır. Şimdilik her dev- *t ancak kendi İşine yarayan Sülha taraltardır. Mülli — siyaset cti Olarak harbe müracaat edil- Memesi - taahhüdüi — beynelmilel Ş Merih gibi İçin ifade etrmektedir. Kalnla / beraber meydanda eİlog Mmisakı yardır.Bü mi AZ 14 devletin tasdikını Meriyete gire- _tvlnıer tasdik “e etmedikleri ehüz bu Ve cezi p &den ” Ru Büvük . ko Temin için bi T teklifte bü- Âymn v ifte bü. li Rusya ile he- n ve Lehistanla Seçitmiyen Kittanyaya “da : Salh politikası ve Kellog rından bu tek- tabillik ve biç, âsı abir Rusyanın29 bli notası Polon- Te Onun Mensup, olduğu ÖMreyi hayli , şaşırti. Ve ©8 teklifinin. husule getirdiği '"İrîw;ğ.ıvg;_c endişeye 4:1-31: Üi şudür Ki p fk' berkesin. inarur gibi gö senin Si Ye - bakikat — halde-kime Cihan Tnanmadığı bir " hülyadır, nümş fullıu politkasının zahiri zz 'Yişleri arkasında müvazene ü '::"* siyaseti bütün küvve- ır:"lm etmektedir. ya ancak Pransanın, Ro- :'“"yıııııı. VE diğer Versı'yı'mu— 3 :drımmesi Müdalilerinin işine 'Cren sulhü- İsteri “Bunun için aralarında kuv'yetli anlaşmalar var- Yir. Sulhun mühafazasına matuf bir teşebbüste bile bunlar mün. derit hareket etmeyi — tehlikeli görürler, Polonya “için en ziyade baizi ehenrmiyet olan nokta Kel. log misaki değil, bu ittifak ve Müvazene - sister Ruslar bu hakikatı bütün çıp- ğ ile dünya efkârı umu önünde tezahür — ettirmekli Mahiranç bir kıliç darbesi ind oklarına z nı şüphe — yoktur. 'da “manevi — zaler -onlar tarfındadır. — Gayeleri - ne-- olursa Olun “sulh ve n tahdidi Neselelerinde — Rusların daha sa- Mimi ve daha açık bir hatti takip ctükleri - bütün a bir defa daha anlaşıl- 2reket Cünya Miştir, a L “'%m İdarehane: Ij% İstanbul, Ankara caddesi, # 100 Telgraf adi GLEdAN y içererbeler J0 beraştar. Grlen evrek peri berimez. Nushası S Ekeruştur AMANULLAH HAN BÜYÜK BİR TAARRUZA HAZIRLANIYOR |TAHLİYE EDİLENLER MEVKUFLAR .DÜN ÖĞLEDE -SERBEST! Telefon numaraları: İstan! , SOl1 — 8912 — 3913 husaslar ;çin mününyete w ürocaat edimelidir. SON VAZİYET NEDİR AMANULLAH HAN TAAR- RUZA GEÇMEK ÜZREDIR İNAYETULLAN KENDİ RİZASİLE HİNDİSTANA GİTMİŞTİR VAZİYET TAMAMİLE TECEDDÜT PERVER. LERİN LEHİNDEDİR. KANDIHAR BÜYÜK BİR HAZIRLIK İÇİNDEDİR Al | birden bire inanimamak dığımız son ve hususi malümata göre meğe başlamıştır. Kâbili terkeden Kral Amanullah H.Kandiharda teşkil ittiği büyük ve muntazam askeri kuvvet- leri âsiler Üzerine taarruza hazırlamaktadır. En kısa bir zaman zartında milli ordunun ta- arruzu başlayacaktır. Emin olmax lâzımdır ki: Ecnebi mahafilden tereşsuh edan malümatın ve mubalağa' K bildeki Türk sefareti ile hükümetimiz arasında muhaberat muntazam bir suretle devam etme- kte olup son alınan malümata nazaran bir ara- ayettullah han kendi arzusile | Kralıktan çekilmiş ve Hindistana gitmiş.Vaziyet tamamile mütecedditlerin lehine olmak inkişaf etmektedir. Kâbilde sukün vardır. Esir hakkında ecnebi menabiineden gelen ru olmadığı anlaşılıyor. HINDİSTANDAKİ PRENSLER ekserisi yanlı: lik Kral olan haberlerin Kalküta, 18 (A.A) (Röyter) mülteci bul KRALLIKTAN Alganistandan alıman daha doğrusü muhtelif ccenaebt mena- bin oradan aldıklarını söyle- | yerek- neşrettikleri — Haberlere Tâzım olduğunu söyliyerlerin ne kadar haklı oldukları bir kere daha anlaşıldı. Bit iki gün evel Kral Amanullah Hanın - istifa- ettiği hakkında çıkan haberler müna- sebetile yazdığımız üzre Alga- nistandaki vaziyetin henüz ta- karrür. etmediğini söylemiştik. İmayetullah Hanın Afgan tahtına çıkması, Amanullah Hanın tera- gati demek - olmuyacağını,Kan- dehara giden Kralın orada ken- disine taraftar bulacağı ve kuvvet topliyacağı muhakkak - olduğu anlaşılıyordu, t ,Son gelen bir haber bize İnaye- tullah hatun da tahttan indiğini Habibullah hanın elan asiler relsinin Kâbilde nüfuz ve haki- miyeti ele aldığını bildiriyor. Görülüyorki — buşeratt — altında Alganistan vekayli yeni bir safha arzet- an bir haylı Algan Prensi Atganistan h: satı dolayısiyle mümkün mertebe bu memleKetten uzak bulundurulmak için Birmanyaya sürülmüştür. —e aa — VAZİYET FENA DEĞİLDİR İNAYETULLAA HAN NİÇİN dan ibareyti üzre »« Eskiden bı buyalhanesinde — Şahlığı — ele geçirmeyi kurduğu cihetle kadın- darın tesettürünü behane ederek irticar körüklemiştir , Soysuz bir herif olan bu çeteci kendisine şimdi Habibullah namını vererek İnayetullah Hanı tahttan indir- miştir . SERDAR MEHMET ÖMER Fakat sahneye başka bir adam daha giriyor: Serdar lakabı verilen Meh- met Ömer çoktan - beri Hindis- tanda bulunuyordu. - İngilizler bu adamı biryere bırakmıyorlar- di Fakât Şayanı — dikkattirki Mehmet - Ömer — Afganistânda vaziyet karışınca Hindistandan kaçmış, Afganistana girmiştir. Hindistanda — bazı <mülteci Afganlılar vardir, Bir. telgraf bu mültecilerin Afganistana gir- €t İhtilale karışmalarına mani olmak için kendilerinin başka bir yere sürüldükleri bildiriliyor, Lakin Mehmet Ömer Alğaniş- Alfganistanın — vaziyeti istikrar peyda etmiş olmaktan uzaktır. Bundan — çıkarılması lâzım gelen bir netice varsa o da Alganistanın dahili ahvalinde şayanı dikkat bir safhanın ken- dini terdiğidir. Şimdiye ka- dar vi U Ama- pullah aleyhinde bir hareket olduğuna hükmediliyordu. Hal- buki kralın Kandehara gitmesi üzerine Kâbilde Afgan tahtına geçtiği söylenmiş olan İnaye- tullah Hanım da şimdi ta- bt terketmeye mecbur olması üzerine hakimiyetin asiler reisl Habibullaha geçmesi - Afganis- tanda hanedan meselesini mey- dana Çıkarmış oluyor demektir. Çünkü asiler A; 'y.ı:-":ıı,ıı bii 'Nit geçmesini - yorlar damekiiii ” Kltm Buradaki Afganlı mahafiliı fikrince İsyan evvela lr-üw bir perde altında başlamış, eskiden berl bir takım ihtirasat besleyen bazı eşhas Kralın teceddüt ha. rekâtı aleyhinde cehaleti körük- liyerek Işe koyulmuşlardır. BEHA SAKİ KİMDİR ? Telgraf haberlerinde Beha Saki namı altında zikredilen asiler relsinin hakikf ismil Ia- kabı Behadır, kendisinin «Sucu» ZEKİ MESUT Edirne meb'usu manasında «Saki» derler. Beha Saki bir çete reisidir , Fakat tana girdikten sonra.., İKİSİ ARASINDA Şimdi Beha Saki ile serdar Mehmet Ömer arasında müca - deleye başlanmıştır. Sucu Beha Padişah olmayı kurarken serdar Mehmet Ömer de bu. fırsatı kaçırmak — istemiyor. Bundan tahmin edilebilir ki İkisi arasın- da mücadele uzamak İstldudın- dadır. AMANULLAH HAN YETİŞİNCE Fakat dediğimiz gibi Ama - nullah Han Kandebarda kuvvet topladığı, teşkilât vücude getir- diği için her iki asi reisin başı- MüÜhyaA HEbzaepann valadaeemrdrri Sitr | Kraliçe mari ROMANYA KRALİ- ÇESİ BUGÜN ŞEHRİ- MİZE GELECEKTİR. KRALİÇE " İSTANBULDA 4 GÜN KALACAKTIR Romanya Kraliçesi Mari Hazretleri ile kerimesi Prenses İle- * ana bu gün " Göğleden 80- nra Daçya vapuru — ile şehrimize © gülecekler- dir. C Kraliçe H- —. azretleri Vi- iyet namı- na Vali mu- avini — Fazlı B. tarafından İstikbal edi- lern: ve yanı Bi dide ::wnıı facaktır. Romanya Sefareti er- Kraliçe Mari kânı da Kraliçeyi Istikbal - ede cektir. & Kraliçe Hazretleri Ro- bert Kollejde ikamet ede- cek ve dört gün şehrimizde kalacaktır. Perşembe günü Roman- yaya avdet edecektir. Kraliçe şehrimize tenez- ::ııı etmek üzre gelmekte- P » —ies ei — TIP FAKÜLTESİ NEŞRİYATA CEVAP VERİYOR P fakültesinden ald- ağımız. malümata göre, bazı neşriyat ve tenkitler dolayisile taktilte mecfefain tekcar topte- naceğı değii *degildir. Fakülte, artık aleyhteki hücu- mların ilmi mahiyetten * çıkıp şahsi bir şekil almasına bina- en bundan sonra hiç alâkadar olmayarak tamamen lakayt bir yaziyette fpulunmağı — tercih et- mektedir. & Diğer taraftan Etibba muha- denet cemiyeti de cuma günt bir içtima aktedecektir . Tasvip ederse mahkemeye müracaat edilecektir . Konya ve Bolu Hekimler birliği , cemiyetin bareketine zahir olduklarını bildirmişlerdir. DİŞÇİLERİN MÜRACAATI Cuma günü dişçiler bir içti- rak diplomasız dişçi dişçi diploması ve- rilmemesi için' Sıhbıye Vekâletine müracaata karar vermişlerdi. Dişçiler dün Vekâlete müracaat etmişlerdir. Dün bu hususta bir muhar- ririmiz. Sıhluye * müdürü — All Rıza B.ln fikrini sormuş ve şu * amokb'casua NLANEINTU'E BIRAKILDI Mevkuflar dün öğleden sonra tahliye edilmişlerdir. Tahkikatla- meşgül olan müstantik- - Hayrettin. bey çarşanba;günü meni muha- keme kararı vermiş halbuki İkinci Ceza relisi Vasıf bey tahkikat — evrakında - - bazı noksanlar gürdüğünden ka- rarı tastik etmemişti. Bu kanuni noksanların ikmal edilmesi için mevkullar per- şenbe, duma günleri de mev- kuf kalmışlardır. Bu noksan- ların biran evel ikmaledile - rek mevkufların - tahliyesi için dün Asliyede barız bir faaliyet vardı. Dün sabah Hayreddin Bey müddel umumi Kenan beyi ziyaret ctmiş bir parça sonrada İkinci -Ceza Reisi Vasıf Bey müddei umuminin nezdine gelmiştir. Tahkikat evrakındaki şekil noksanları dün ikinal edilmiştir. Bundan sonra Vasıf Bey. Tahlive edilenlerden cavabı almıştır. | — Disçiler müracaatlarında belki hulkı ve-belki de haksız- dırlar . Bunu vekâletten gelecek cevapta hepimiz anlayacağız , Haç suya atıldı Papa Eftim efendi dün Pa - nalya kilisesinde haçı suya at- mıştır. Haç bir kazana atılı iştır. iküdarı temamiyle ele geçirmek için hiç bir gayretten geri kal- na töpladığı eşhası dağıtarak memleketinin sükün ve huzuru- mu yeniden tesis edecektir. SON ALINAN HABERLER Alfganistana dair son alınan malümat Behu Sakinin KAbI! ve cıvarırda Nüfuz sahibi olduğunu gııııı iy İnayetultah — Han CU Kucl ndan csir edil- Miştir , Diğer taraftan Amanul- lah Han Kandiharda pek emin bir — vaziyettedir. ve Krallığını muhafaza etmektedir . Diğer bir brbere göre İnayetullah Hanın lo | de Kandehara gitmektedir, mıyaçağı ve buna HLOE Mmuvaflak Algasistan ve İngilizler Alman gazeteleri Afzan kiyamın. dan İngilizleri meş'ul addetmektedir. Kreuz Zeltnuz gazetesi İ nin uzun zamandan beri 191 sinde kırılan Afganistanda eski nüfuzunu tadeye sonta diyor ki : “İngiliz musliharte hulâl takipten bir an- geri kalmamışlardır. Bu 500 seneden beri İngilterenin zalf milletlere karşı takip ct tin bir tecellisidir. Bu Bi giltere 9 sene> i İngiliz Çalıştığını yazdıktan -U haberler mütenakış - ol. maktan kurtulmiyor. Fakat mu- hetvak addedilen bir şey varsa © da Amanullah Hanın nüfuz ve dünya tevekkül ile şahit oluyor. Fakar bir gün gökten bir yıldınm inecek ve İngiliz İmparszorluğunu en hassas naktasından vuracaktır.,, neye gönderilmiştir. Müzek- kerenin gelmesi üzerine tey- kifhane müdürü Ziya Bey mevkufların hüceresine gi- derek — kendilerine tahliye | edileceklerini, — hazırlanma- larını söylemiştir. Bu haber iil:e[rlnnel Imevkunır Pek çok vinmişler ve hazırl: başlamışlardır. SS Nihayet saat 3,5 dı Hlar tevklfaneden Çıkmışlar mür a € vedi ayrılmışlardır, Mıevk.ulfd:dr:: Kemal beyde Cerahpaşa ha: hanesinden tahliye & Mcikuflar tevkifane; derken memaun görünuyorlar. dı Yalniz Kadriye hanım bir parça sinirli görünüyordu. Kad- riye hanım resmini çıkarmak isteyen fotagraf muhabirlerine mumanaat etmiş ve yüzünü şemsiye ile kapatmiştir. kadriye Hamdiye, Nadide hanımlarla, =m P.“._,' Vefik, Tevtik, billerle — tevklihaneden mışlardır. e- t esadal muhakemelerine dün baş- landı. Tatsilat son haber- lerimizdediz. Nasir Bi ııı:;:.»im KAf mavna bulmak çok MmüÜşkül olmuş, Lim: irketi 'n.ı:'ı:lk ıı:::ıııkeme ı(kıı'ırmı Konatak ne kadar vesai v::.::u;::..'ı BaAü ll d= arardan kiralamış — olmasına — tağmen gene ; l uııııyımı'ı'ı'n':':::k ihtiyacı tamamile tatmin edememiştir. l(ırılııılyınım" e lm aa Şirket vaziyeti — telgrafla Detisat Ahone ve Gazetemizde çi yi a Nan Ücretleri aların hukukü mahfuzdar İlan tarifesi Bret Sümfede San ümi “ d0 8700 #r 1400 « « * '__â | GAZİHz. # Dün hey'eti vekile , İçtimamna iştirak buyurdular Ankara, 19 (Milliy- 3 ©t)—RelsiCumhur Hz. # mesinde mühim me. Eseleler yaktu. Gazi E hazretlerinin iştiraki VESAİT YOK! BUHRAN VARDIR Lâiman işlerinin bözukluğa hakkında vaki olân bazı neş- riyat münasebelile Liman şir- keti müdurü Hamdi B. şu izahafı vermiştir : Beniyor ki- — - Anversten limanımıza gelen bir mal için 10 İira navul verilirse vaptır-: || karaya yani mağazaya kadar da 10 hita masraf gidiyor'» kadar 15 lira Ve bu masraf y bir - şarinda”| görü memiş masraftır — Ancak | butıdan — şirketö” 225 kürüş kalır ? Bü 225 kuruşla şirket mayvuna, amöle, römnrkör, muşamba, bekçi gbi bir çok masraf yapıyor ve bu para-ile 4 bin kişiyi besliyor. Halbuki eşyanın nhamdan Güm- rük anbarı kapısına kadar olti mas: rahı şirketin aldığı ücretten fazladır. Gümrük İamallarının aldığı p bu miktarın iki mislidir. £ günlerce mavunada — kaldığı da söy Jeniyor. Halbuki bu iddia ile şirketin | müdafsası yapılıyor. Eşyamın — günlerce mavunalarda kalması Istanbulun ezeli bir derdidir. Eşya kaç gün kalırsa kalsin — şirket muyuna parasını tüccardan almaz.» 500 mavna dolu* Dün sabah 500 den fazla mavna | eşya ile dolu olduğu için Timanın Vekâletine bildirmiştir. BUGÜN S-el Bacl - - E——hı.ı_ş_ Hdkcarmuştur İ « 40 4 (ürkiye - İtalya - Yunanistan iti- lafı hakkında mühim beyanatta ND bf bulunan İtalya hariciye müsteşar LİMANDA 500 - MA-| —.. — M Grendi VNA DOLDU 'Dİ KATON M CRANDI ŞİRKET Ü. MÜDÜRÜ|TÜRKİYE-YUNANİ İZAHAT VERİYOR, İSTAN-İTALYA İTTİ FAKINDAN BAHS- EDİYOR “m. İlilâf ve ittifak müzake yalı müsait bir. zemin üzerind. d etmektedir. ATİNA VE ROMADAN GELEN MALÜMAT Atina 18 (” neksartitos' M. Grandi' Romada| gazetecile- re tekrar şu beyan- atla bulu « — Atalja dir Ş çok nesiller için İ sulha muhlaç- tır. Türk - Ya- nan - İtalyan evfik Rüştü ğ eZ müzakeratı - samimi bir müselles vücud. itilâfi zetirmek için Bu Csas üze- rinde in kara ve Atinaya yap- tığım seyahat- darın — yeg'üne Xayesi Şarkta sulha — hizmet için * Ankara, M. Venizelor — Roma ve Ati- “uya müstenit ve üç devlelin rasin ittihadına müesses- bir itilif meydana getirmeye ma- Tuftu , p 2 inci sahifemizde : 1— Almanya mektubu: Çocuk terbi- yösi teniyor. 3— San hadörler 3 üncü sahifemizde: 1— çocuk vefiyatı ile nasıl mücadele etmeliyiz? #— Halicia — tethiri tarelendi. 4üncü Sahifemizde: 1— Hava saporu 2 — Pi 3— Düsündüklerimiz 4— Pelel $— Kulük misal'ri &— Askeri bahis 9— Sıhhi hilgi $— Hiktye, VS bidâyesi gee Gıncı sahitemizde: 1— Millet mekteplerine devam edenler için ko- lay okuyup yazma sü- tunları ve eğlenceli yazı- lar. nıı:—ıll—ıklıhıhı ği n ve * — İtalya sulhun umumi- yetle ve bilhassa kendinin alâ- kadar olduğu Şarki Bahrısefitte takviyesine matuf her teşebbüse iştirake hazırdır. Sulh binasına kendimiz de bir taş ilâve eder- sek - pek imemnun — olacağız . Türk > İtalya itilâfi sulh bina- sına konulan en büyük taştır , Bu itilâfa ne büyük ehemmiyet verdiğimizi - söylemeğe tüzum görmem . At -. setiri M Arlulta'M. vonize, losu ziyaret ederek, M. Grandiye hüsnü kabulden dolayı teşekkür etmiş ve Türk - Yunan mü- zakeratı. hakkında izahat istediği gibi bir an evel (ti- tâf husulü hakında Vekilinin temenniyatını etmiştir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler