25 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

 DOĞRU MU" aüamlinliü Mf u aa | DATA VLA FACIASI MES'ULLERİ MAHKLMEYE VERILECEKLER . birinin Tp fakülesi Taklrdü İ » &| YANGINDAN MES'UL OLAN-| LİMAN LAR KİMLERDİR Yaritesi | XON Tevhitten gemee rifesi z Va - sI'ğJİ*IİEMMIYETLİ sa'ha V"Zâ'g—e—tîîl—ığdımi Ş SURETTE TENZİL i bi yetle Ema- ” bi hi MEöZiyet PANe Tn cid tevklai -<« | him beyanatı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul D( )bîlU MU? » Belli " başlı hakimlerimizden birinin Tıp fakültesi bakkırida Bözetecilere söylediği garip söz- Si okuduk: Tıp Fakültemizde Tükeminci tahsil olmadığından Kapılarını Kapamak daha iyi imiş: Fakat dahası var-Biz. de söy- İvelim ki Lisçlerimiz ayrupadaki Tstiletinden henüz pek cuzak- Gdır. Ziraat, Ticaret mücssese- Terimiz, darijltünum ve bu >misal- keri istediğimiz kadat — çoğalta biliriz. hepsi ayni haldedir. Her şeyimiz asri müçsseseler Mükemmelliğinde olsağdı; umde- lerimiz - arasında, avrupalılaşmak “€ kgarplılaşmak kelimelerinin ne Tözumu vardır? Bugönkü neslin başladığı bü- Yükiş, daha bir kaç nesil kan ve ler dökerek tamamlıycaktır. Bah- Scttğimız sözleri söyleyen genç kim şimdi iktidar mevktinde Bulunan müceddit zümredendir Ve bu zümrenin. vazile ve mes" Lliyetler. den, hepisinden onun GA agır bir hissesi “vardır. Bu yvatanda hiç bir gencin Yalnız tenkit hakkı alabilmesinin; Ve bilhassa — çalışar | yın şevkini kırmasının doğru ölduğunu zan- Çtmesi affedilmez. Bir mesleğin Surlarından ümitsizce pemvür” Rasının müspet Semeresi azmı kırmaktan başkâ ne olabilir. SPamak, birakmak. — çekilmek. Cmuz sikmek - Ankaranın bilme dİğİ ve uzaktan yakından kendi Sine Önispeti olanların bilmesini 1 görmeyeceği çeylerdir. Bü fırsatla gazetelerimizin ân- cak , hir; ikisinde devam cden Sokrurluğa' ait münakaşdların sa- Kin bir safhaya- girmiş olduğunu söylemnek isteriz . Bir ince mesleki Mes'elesinin - mütahâssişlarla- hiç Mütehassıs olmuyan arasında müz- Min bir cidal şekline - girmesi Şirkin oluyor, En sevgili arkadaş- ]ırınd.n birini kaybeden bir ve- kilin, hem iztirâp, hem vazile bisleri ile daha fazla hezaket değildir. Bir Başlığa &a ikirlerini söyledikten v lr”— Mes'ul mercii resmen izaha ü verdikten Taporların icp tarih ve numara ve “Taptndan- esrar- çıkarmağa Uğraşmanın faydası yoktur” Eğer Güva ayni mes gin mütahassıs T arasında olup da - bir akaşaya tavassut etse, % | şeklini almasının 'nı temiz olduğuna şüphe aşımız daha taşımamalıdır. Ealih_lğş_fkı Esn_af teşkilatı Cemiyetler meselesi Vilayeıle tetkik edilecek — Esnaf cemliyetlerli hidi için, Fırkaca ::.'..::; mürahhaslarına davetiye gön- derilmiştir. Fakat tasfiyesine karar verilen cemiyetlerden bir kısmı, buna itiraz ede- rek, diğerlerinin kendileriyle tevhidini — istemişlerdir. Bu Vaziyet karşısında mesele Firkada mevzu bahsolmadan Meselenin Vilayet hez'eti İdaresi — tarafından — tetkik edilerek bir karar vermesi kabul edilmiştir. Vilâyette :ı'rıumesı günü toplanılacak- HTIVM.__“Ü( _—i - ş İ Tahkikat için İzmite gitmiş iyada MEktep olan İstambulün. Orman - Ba K mere l Yeni İstanbul meb'usu miüdürü İzzeç B SöRTaRMARİ l:;]llyıı vilâyeti - dahilinde $5 Mevsukan aldığımız malümata göre Divanı muhase- | &tlmiştir. çei Hi Erkek Millet mektebi | bat riyasetine nakledilen Fuat B. den inhilal eden İstanbul AlABA ASA GOT aBf lin, 6142 erkereplerde 4,347 ka-| meb'usluğuna Maarif Emini Behçet B. In na: il. | İStimal büyüktür. İzzet B. rapo- 142 erkek dersokuyor. Lg 6 olduğun Beyoğla gurubu gelmiştir. ların mecmuu 36 dır. Bunlardan 6 sı âmir, 90 zu nelerdir . Miştir. Hafbuki yaş Su sirketi M. kastelno aleyhinde kanumt takibat icrası kat'i ve mu- hakkaktır. Mumalleyh henüz mafi, muhakemesinin mevcuden cere; maktadır. Coma 25 K. sani 929 © İdarehane: il, Ankara caddesi, JF 100 Mi TATAVLA FACTASI YANGINDAN MES'UL OLAN-| LİMAN LAR KİMLERDİR tarifesi Vali B.in mü- —- EHEMMİYETLİ Elk Bayanatı SURETTE TENZİL im bey, " EDİLDİ YAPILAN TENZİLÂT “NEDİR? iandlişir BN E A l ta hış!ldıu__ liman tarifesinin tetkikatıtı İkmal etmiştir. Limamn şirketi tarilesinde yapılan ehe- mmiyetli t şunlardır. Dyizbır;gı:.n:n lmdden 100 kuruşa iudirtimiştir. Birinci kı- sım eşyaya dahil dökme hubu- bat. Çavallt tarifesi 225 den 120 kuruşa indirilmiştir. İkinci kısım eşya 225 den 220 ye indirilmiş- Hadise adliy tevdi edilmek üzeedir —— Terkos su şirketi m. de tevkif edilecek mi? Vali Muhittin Bey Hadisenin ehemmiyeti büyüktür * sebebiyet vermekle maznun olan iki erkekle | ür. Bu kr Eşyaya petrul, be- üç kadın hakkında yaptiğı tahkikalı lılılrırekı nzin çinko da dahildir. maznunları dün Polis müdüriyetine göndermis Mavnâlara, — Salapuryalara —— ..nsei— 'atavla yangını hakkındakl tahkikat devam etmektedir. Dolapdere zabıtası yangına ised2 ikinci şute tahkikatı noksan görmüş ve maznunları evrakı ile beraber tekrar Dolapde- re merkezine iade etmislir. erkez bu noksanları da ikmal nunlar Adliyeye verilecektir. bani 218 ev ile 12 dükkâ, eczahane ve 1 de karakol binası olmak Üzre tespit miştir. Bunların içinde kaç tanesinin siğortalı olduğu henüz malum değilldir. “Zabıla sigaortalı binaların adedini de tesplt ile meşgüldür. Bir taraftan mvali metrukeye alt kaç ev yandığı araştırılmaktadir. Açıkta kimse kalmamıştır : Yınxınduı çıkanlardan açıkta hiç kimse kalmamıştır. Muhtaç bir aile de öteye beriye Yerleştirilmiştir. TERKOS ŞİRKETİ MÜDÜRÜ TEVKİF EDİLDİ Mİ? gelince birinci sınlfa dahil orta Kayık, Manna, büyük mavna - lardan beher günlük ilcretinden 25 kuruş Indirilmiş, ikinci sınıfa dahil Salapurya, Su kayığı, ve büyük Mavnalardan tahminen "AI5 tenzilâat yapılmıştır. Ayrıca aktarma tarifesi de kabuledil - Miştir. Bu tenzilât marttan iti- baren muteberdir. Komisyon gelecek hafta da teşekkül edecek ve bumdan sonra faaliyetine nihayet verecektir, yet MES'ULLERİ MAHK goe d E Son Safha Vaziyet par- laktır Kandıhardâa âk- dolunan içtima Asilerim reisi parçalanmıştır! Afganistanda — vaziyetin Emanullah Han lehine, genç Kralın açmış olduğu teced- düt ve inkilâp harcketinin muvaffakiyeti namına inki- şaf ediyor. kralliğa göz dikerek Beha Sakinin irtikâp etmiş olduğu hiyanetin cezasız kalmadığı anlaşılıyor. Çünkü bir çete reisi olan merkumun katledildiğine — dair haber gelmiştir. Bu haberin tecyüt etmesi bekleniyor. KÂBİLDE SÜKÜN VAR Kâbilden alınan haberler ora- da sükünun devam ettiği hak- kında evelce de verdiğimiz lümat teeyyllt ediyor. Am:ııı;l h ık olan bir çok kim- :'c::r. K=|dl=l Kandehara git- mişlerdir. Eski nazırlardan ba- zıları da İnayetullah Han ile bes raber hareket etmişlerdir. Kral Amanullah Han Kan« dehara gittiktenberi teşkilâtını ikmale çalışmaktadır. Kral orada — Dünkü akşam rülekamızdan biri terkos şirketi direktoru M Kastelno ile Yangını kilisedeki tulumba il€ söndürme- ye çalışarak Hfalyeye vaktile haber vermedikleri için Tatavla Rum hey'eti ihtiyariyesinin tevkifleri hususunda Ankaradan emir verildiğini yazmıştır. Bunlar tevkif edil- memiştir. Polis müdürüyetinin böyle bir emirden haberi yoktur. Mamafi yangının facıa haline girmesinde dahli olduğundan dolayı Terkos şirketi hakkında her halde tahkikat ve taklbat yapılması mukarrerdir, MUHİTTİN B. İZAHAT VERDİ; Hm Ankaradan şehrimize avdet eden Vali Vekili Muhittin B. KÜÖNAN VE HİKMET BEYLER Adliye Vekâletinden vaki olan bir davet üzerine İstz>- bul müddci umumisi! Ke-, || nan ve Birinci DD ltabeli zöir gölmer doğra Emanete gitmiş ve Tatavla | C€za mah- yangını hakkında izahat almıştır.. Buudan sonru Cerrahpaşa | kemesi âza- Hastahanesine giderek yangında yaralanan İtlalye eiradından | larından Hik- yaralananları ziyaret etmiş ve hatırlarını sormuştur. met beyler Bir muharririmize dün Muhittin B. yangın hakkında teessürlerini Ankaraya git- | bildirmiş "ı â-nzkm yerini gezmiştir. Muhittin B. Bakırköy yangın Hüzldrdin ine de gidecektir. ş . Y*RUMPARNYA SU VERMEĞE MECBUR DEGİL MİZ? 'Tahmin ed- Muhittin B. Terkos su şirketi hakkında da demiştir ki: ildiğine göre * Kenan B. Kenan ve hikmet beyler san tevkifat hakkında Vekâlete izahat vermek üzere davet edilmişlerdir. Aynı zamanda tahkikat evrakını da beraber | götürdükleri söylenmektedir. Tahliye edilenlerden Kad- riye hanım ve rülekasının — Şehrin kocaman - bir kısmı yanarken şirhetçe “su vermeğe mec- bur değitdim, demek nasıl olur? Şirket müdürü cevabı müddet umumi- liğe versin. Kumpanya bir iki milyon tiralık mühim bir servetin ateşler arasında heder olmasına nasıl fırsat verebilir. Biz müsebbdipleri yakalar Ve Adliyeye veririz İşittiğimize göre Terkos imtiyazı sön yangın üzerine yakında fesholunacaktır. MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ DE TAHKİKAT YAPACAK Aıdıpmıı malümata göre Mülkiye Müfettişliği de tahkikata başlamıştır. Müfettiş Müfit bey yangın yerine giderek yangının suüreti zuhurunu tespit ile meşgul olmuştur. bir dava açacakları şayl Telelon Şirketinin 'de hadisede mes'uliyeri olduğu söylenmektedir. İhbarın | olmuştu. — Böyle — bir — şey telefon mc de geciktiği henüz tespit edilmemiştir. Fakaf Galata kulesi- yoktur. nin zili tam 99 yi 3 geçe çalmıştır. 4 geçe Beyöğlu İlfsiyesine haber veril - L ilni e b miş, onun t yangıiyle meşgul olduğu anlaşılınca 22 yi 5 geçe İtan: JAbdülhak ".'ll"'"'lflne bul İtfaiyesi haberdar edilmiştir İ Bgeçe itfalye hareket etmiş, ? geçede küle yangının çok mühim n bildirmiştir. ş İstambul itfaiyesi tam 22,95 te yangın yerine muvasalatetmiş 22,30 da da Ankâra, 24 (Milliyert) — Ab- dülkak Hamitin perestişkârları Pazartesi günü Karpiçte şerefine bir'böğle zıyaleti veriyorlar. Fırka vilâyet tı;ııgrısı Ankara, 24 (Milliyet) — Cu- İfatyeden Emanete verilen rapora göre, yangında hafif ve ağır yaralanan- Bazı refiklerimiz. sigorta edilen evlerin bedelini — 150,000 liraya çıkar- ptakımız tabkikat bunun pek cüz'i olduğunu güstermiştir , n mhuriyet Halk firkası yiliyet S“ Ü aa ahimiı vi ci a ÇAA l.uıı,xrrıîışnnı.(nınııı)h.plın.)ur. demiştir ki: hki bit sarar GürüYorsunuz Ki henüz tevkif edilmiş değilim. Şirkelte kabahat Tahkikat bitti ç Bu def'a tam vaktında su verdik. Mahkemeye sevkedilsem bile — veraet edeceğimden eminim Muhakeme mevcud. Diğer taraftan öğrer Orman iistimalinin büyük olduğu anlaşıldı İzmit orman mmtakasında meydana çıkan sui İsti; male ait tahkikat bitmiştir, en yapılacak ftan öğrendiğimize güre Terkos şirketi müdütü tevkif edilmiş değildir. Ma- yan edeceği anlaşıl- ceği muhakkaktır, 'MZCE gösteril. | rünu İktisat Vekületine gönde- " recektir. DB karışıklık çıkmışır. kadar müşkül olduğunu gösteriyor. Esasen son bir haber bu berifin öldürüldüğünü bildiriyor. bir beyanname neşrederek her- kesi vazifeye davet etmiştir. kri sadakalla hizmet ederek bastıracak ölan krtanta ten Mmükâfat verilecektir. — — KRALIN VALİDESİ ÇOK ZENGİN Kral - Âmanullah “Hanım” validesi | Kandeharlıdır. Amanullah Hanın orada pek nüfuzlu dayıları valide eibetinden akhabası vardir ki bunlur. kendisine hiç bir yardımdan — gerl kalmiy: lardir. Krafın validesi çok zengindir. Avropa güzetelerinin - verdikleri lümaca göre kendisinin serveti hatsiz; hesapsız denecek der çoktur. Amanullah Han: 1 bütün bu. cesim serveti yegüne, oğlunun emrine terketmiş Kralın völidesi oğlunun bu İsyanı bastırması için hiç bir fedakârlıktan ir . Kral Amanullah H kardeşleri ile birlikte Beri kalınmamasına son derece çalış- masını bildirmiştir . /-KANDEHAR İÇTİMAL Kandeharda Kral Amanullah Hlan tarafından büyük bir içdmâ aktedil- miştir, İçtimada Krala sadık olan bü- yeti terkik e İsyanı < için icap edea tedbirleri müzakere etmişlerdir. İçdma nedcesinde asileri tenkil için şiddetli harakâta geçilmesi takar- Tür etmiştir. BEHA SAKİNİN ÇETESİNDE Dünkü posta ile gelen - Avnıpa | gazeceleri lan alarak ya: dıkları malümata göre Beha Sakinin kum! asiler arasında dasındaki Bu baber merkumun vaziyeti me ere daha Telgraf adresiz Telefon numaraları: Abone şartları İ İlan tarifesi * tanbul, Milliyet Ç — İstanbul, 3911 — 3912 — 8018 Tükye — Narle #e0l SGülfüdle San dt — 08 he T eti :f"..uıı “giN gürür. l mürecaa. edimelidir. g : Av_ıı #ıf ku ’m ka _:—vtll « « » 30 Merktef. Gelea otveli gert verimet, MBaşımmakarrciri Silmt xmeb'auasu NLARENEUT B« H00 * gito * el ç UŞ ç Nusbası & EKuruştur Bi S CN i 4 vT Nushası G Wuruntur e Tevhitten vazgeçildimi Vilâyetle Ema- netin tevhidi SON VAZİYET HAK- KINDA NE-DENİYOR3 —a — Dün " Ankaradan * avdet | “#den Vali vekili ve Şehra- idi Mühittir B. — muhtelii | işler hakkında bir muhar- ririmize şu izahatı vermiştir Ankaraya Naofia vâekleli ile Adalar elektrik imtiyazını im- zalamak üzre - gitmiştim. Bu mukavele imza olunmuştur. Tevhit işi Vilâyetle Emanetin tev- hidinden vazgeçildiği şayl olmuştu. Muhittin B. diyor ki; *Vazgeçilmesi mevzubahs olmamıştır; mesele - tetkik ediliyor. Fakat elde bir çok kanunlar var; bu sebeple uzayabilir. Yeni belediye kanunu “— Yeni Belediye kanunu Devlet Şurasından çıkmak üzeredir.,, ,” » Papaya kat'i talimat Atlna, 24 (rumca gaze- teler) -- Bugün M. Venizi losun riyasetinde yapilacak içtimada Ankara müzake- rati için M. Papaya kat'i talimat verilecektir. Bu tallmatın müzakeratı tesri ederek müsalt bir saf, haya sokacagı muhakkak addediliyor. Abone ve İlan Ücretleri — Gazetemizde çikan “yazıların hukuku mahfüydur mariya kıra'icesi Mati Hz. dün şehrimizden n enleketine müte- veccihen hareket etti. Resmi- miz İngiliz sefirini karliçe ile 4:0!'1!!1"(::' göster mekiedir KRALİÇE GİTTİ MARİ HZ. DÜN ŞEH. RİMİZDEN AYRIL- MIŞTIR Dört günden beri şehri mizde — bulunan Romanya Kraliçası Mari Hz. dün Pren- ses Marya Vapuruyle kösten- .ceye avdet etmiştir. Kraliçe Hz. Galata rıhti. mında şehir namına Ema- ;> BCZACILAR —— 130KÜRÜSTAN İSPİR; 'TO İSTİYORLAR Eczacılar p güü Turk ocağın- da İspirto meselesi İçin bir içtima daha yapacaklardır. Bu fevkalade — ictimada — ispino fiyar i olmak için görüşule- cekti bir halle raptı için çalışılacaktır. Şimdiye — kadar — kolanyacılara 150 kürkştan ispirto verilmekte idi , Yalmız bu ispirtoların içine esans ve kinin — anılmaktadır böyle devam edı İnhisar seltmekte ve mesclenin İleride de bu lüresinin maksadı k olmak olduğundan ecz caklırı ilaç! an İÇİn aynı şek mi; ispirto arının da aşağı Tilmesini Olmasını yatları B00e çıkar. sa ilaç fiyarları da m p hakkak - surette B. bir be: ceğirl Mmukabil eczacılarda bi iz istedik, bu da ecza- net muayvini Hamit ve Valj muavini Fazlı Beyler tarafın- dan teşyi edilmiştir. Mari Hz. ne ve kerimesine ayrıca birer buket de taktim edil. miştir. Teşyi Merasiminde Ro- manya Seliri ve sefaret er- kânı ile İnglliz sefiri hazir bulunmuşlardır. : kraliçe Hz. şehrimizde bulunduğu müddetçe hakkın- da gösterilen misafirperver- lize ka müteşekkir kaldı ğını söylemiştir. M übadele komisyonu ŞUBATTA GÜMÜLCÜ- NEYE GİDECEK Muhtelit mübabele komis- yonu, evelce verdiği karar üzerine ülcüneye nak) için hazırlıklarına başlamış- tir. Aldığımız malümata göre Gümülcünede komisyon İçin henüz bir bina bile tedarik edilmemiştir. neler beynidde mevcut ufak tefek farkın izalesi içindir. demektedir. Elyevm eczaneler beyninde ufak tefek bir farkı fiyat vardır. Ma- mafih — tahtitten sonra — fiyatlar fenakus etmiştir, Çünkü eskiden 38-4 reçete ile dtekmil yevmiyeyi temin eden cczaneler- şimdi çok iş yaptıklarından — fiyatları , tenzil etmişlerdir. Binaenaleyh torifenin tatbikinden- sonra ispirto fiyatla-' zının — tereffâ- — edeeceği makul degildir., Her halde vaziyet yakında tavazzuh edecektir, * bir çarpış uştur. Bu;variyet Kral Amanullah' Hana sadık olanların ürnit ve metanetelerini kadar bu vekayün neti e hareket etmek için bek lemeyi tercih eden kabileler de bu vak'a üzerine Kral Amanullah Hanın Ayın 16 x0cı günü Beha Sakinin kıtsacına iltihaka karar - vermişlerdir . Hulâsa vaziyet Amanullah Hanın lehinde inkişaf eemektedir , BUGÜN 2 inci sahifemizde : " g— Haftalık Siyesi Temal 9—Resyada gizli bir teşkilat meydana çıkarıldı #— San haberler Büncü sahifemizde: 14 — Niçin ve masıl ötdücöldü? # iüncü Sahifemizde: 1— Hava taporu 2— Fıkra n Dabelezi TOMAN karikatür.W.ğ Sinci Sahifemizde: 1— Milliyetin eğlencesi Sıncı sahifemizde: 1— Millet mekteplerine devamı edenler ,için ko- lay okuyup Yazma sü- tunları ve eğlenceli yazı lar. 2

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler