13 Şubat 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

13 Şubat 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M MoLi/TE Tel koptu üfusza bir zayiat olmadı yalnız bir at telef oldu Dün saat üç Taddelerinde tak- 'm : neticesi teci ola- bilccek bir ka- za olmuş, fa- kat yalmız bir hayvanın telef olmasıle — pek bafif geçmiştir. simde tam avay teva- uf mahallin- de tramvay teli kopmuştur. O sırada tevakkuf mahallinde epi- ce bir. kalabalık bulunmakta idı, Kopan elektrik teli ehalinin üzerine düşeceği esnada tevak- kuf mahallindeki piyanko kişe- Sinln saçağına çarpmış vs ar - kaya sıçrayarak orâda duran bir beygiri kömür haline kalb- etmiştir. Tel tekrar bağlanınca- ya kadar bir müddet tramvay Münakalâtı kesilmiştir. * Bir sarsari donarak öldü - Bimekân — takımından — 60 yaşlarında baltaci Mehmet dün | gece Karagümrükte kar içeri - unmuş ve karakola şsede — bir —müddet sonra vefat etmiştir. Bir hursızlık — Küçük- pazarda ayazma kapısında 15 numaralı dökmeci Abdülkerim efendinin, dün gece dükkâzına arka comunı kırarak hirsiz gir- B ve birçuval patares, bir takım elbise çalarak kaçmıştır . Yankesici Hayraddin Hayreddin isminde birisi Akşam gazetesinde çinkograf Mustafa beyla tramvayda ceplerini ka- mişürirken yakalanmı — Tahtakalede Şüleyman Ef. zabıtaya müracasıla bir alacak meselesinden Istavri ve Dimitri tarafından darb edildiğini iddim « eimiştir. * Arkadadşını soymuş— Sirkecide kahvelerden birlüde yatan Hasan, arkadaşı Hakkıyı soyarak kaçmıştır. MAHKEMELERDE Marmara- Sevinç Müsademe davasının rüyetine devam edildi Marmara - Sevinç facıa- sının muhakemesine dün Birinci Tica- ret mahke- mesinde de- vam edilmiş- tir. Seyrisefain & vekillerinin | ehli vukuf ra- MT porunu tctkik etmeleri için muhakeme saşka bir güne kalmıştır. » Zemmü kadeh davası- Bir müddet evel gümrük Mmülettişi iken Mardin Vilâyeti gümrük » nakledilen Celâl bey tügü heyeti Raif bey a davası “aç Tekişiye Ahmet bir zemmü kadeh Davanın — me iş - Rail bey hüne Şür a süylemiş bey nezdinde baysiyerini karscst ve müdiri umumi İhs de b elkinaca bulunmuştur Celâl ikame emiği bu dava yakında Birinci Ceza mahkemesinde nüyet Bu davada güm. rük mületüşleri ve muayene memur- darı çahit bulunmaktadır. ——— edilecektir. —— ve yarından itibaren trenlerim intizam — kesbedeceğimi — tomla etmektedir 200 KOYUN DOMDU P çlki gece KeRerburgazda (200) koyun ve*kuzu do- narak ölmüştür . Kısıklıda jandarma karak olu civarında Gedikli küçük zabit mektebi talebesinden — Behçet efendi, kurtların bücumuna mı ruz kalmış ve jandarmalar tara- fından kurtarılmıştır. , bir çok el silâhı atılması ize- rine kurtlar kaçmışlardır . Dettardarda Ali beyin kah- vesile aşcı İsmailin dükkâmı , karların sıkletinden yıkılmışsa da ayufsca zayiat yoktur . MİLLİYETİN ŞEH Yeni sigaralar TAR İnhisar Avrupa için yeni bir nevi sigara yaptırıyor Ramazan - sigaraları Beyazıt sergisinde satılıyor Tüzün inhişarı idadresi Avru- pade satılmak tizre yeni bir nevi siğara — yaptırmaktadır. Diğer ta raftan idare İzmirde türün müs- fahslllerinin — vaziyetini (a yiye için küllüyerli mikdarda mühayaat yaptırmaktadır. İdarel inbisşariye Ramazana ma hsus olmak üzete yaptırdığı $ raları satırmak - için — Beyazıtta bir Meşber açmış Behçet B da dün bir Şi malümatı ver- tütün — işleri muharririmize miştir. Behçet Buln be) — Ayrupada en yüksek ad- dedilen bir nevi sigara vardı.Biz bu sigara nümulerinden celbettik. Bu nevi slgaraların 1 000tanesi 90 natı liradır. Biz bu sigaraların tütünlerini tahlil ettik. Nihayet ki bi türünleri bizim Yenice ve Sij anladık siğaraların ocağı tütünleri ayarındadır. Meğer bizim Yenice ve sipahi Ocağı sigaralarının tütünleri Avrupada cn eyi tütün addedilmekte imiş Biz bunu nazarı dikkate alarak Avrupa — piyasalarında — satılmak üzere yeni bir sıgara yaptırmak YZ yapıyoruz. ümbnvalı ve bunun için de tet- ., İzmir tütün müstah yardını olmak içir rda tütün müba İdare sillerine bil külliyetli mi sasına başlamıştır. Mübayaatin- ve yaman ikmal edileceğini ve ne mikdera baliğ olabiteceğini — şimdiden — kestire- mem. Bu vaziyetin alacağı şekle bağlıdır . Ramaza" sigaraları Ramazan ctiketli sigaralarmızı satmak için Beyazırta bir meşher açtık Ramazan devam - ettiği müddetçe bu meşherde satış de- vam eyliyecektir. Behçet bey Ankaraya ancak ©on on beş gün sonra gidecektir. ———...— ISCANRUL BORSASI İSTİKRAZLAR a u ö beliran dahili Döyarü müvahide İkramiyeli demir yala SENETLER K bankası Anadolü demir yolu K Tramvay. 5. L US Şirketi L Su Şirketi T. Tütke A & 1 Değirmen $ $. Değirmen $ A Çimesto $ 1 Telekn $ $ M Feza $ & Hayriye TAHRVİLAT Azıdolu D.Y. LT E x7 Tünel şirketi Bektirik şirketi Rıhtim Şirkedi. H Paça Nman görkeri ÇEKLER Londr Neryurü Faris Atina Koma ev38..Louratl lar İnmeğe mecbur. olmuş ve ancak gece yarısından sonra hat temizlenebilmiştir. Gerek Anadolü ve gerek Şark demir yolları bonliyö turife- leri henüz muntazam bir hale gelmemiştir . AVRUPA TRENLERİ serkesköy yolunun açılması Ç üzerine tahrik edilen Av- rupa trenleri yolda Hadımköylü ile Çatalca arasında tekrar kara saplanmış ve ancak dün akşam geç vakit şebrimize gelebilmiştir. Kumpaaya bugün — Avrupaya ekspres treninla gönderileceğini Suda balık! Hocıı;aşı çesıînesin— den5santim boyunda balık mı çıktı? Dün — matbaamıza Hocapaşa mahallesi Muhtarı Niyazi efendi Belmiş, ve şişe içinde bir balık Betirmiştir. Niyazi efendi bu balığın Ha- capaşa mahallesindeki Kırkçeşme suyundan — çıktığını / söylemiştir. Bunun üzerine bir mubarririmiz, vak'ayı şehremaneti Sıhhiye Mü- ilen fenni tathirat hakkında iza- hat istemiştir. Neşet Osman bey tir kl: ğ - Kirkçeşme suları bentlerde toplanır, tonoz kemerler içindi şehre getirilir. Şehir içinde künk lerle çeşmelere gider. en hu künklerin bozulan yerleri demir - borularla * değişti- rilmiştir. Su Yoldu ve ya bentte televvüs ederse bu hemen izale edilir. Bunu anlamak için de çeş- melerden sık sık nümune alarak tahlil ettiririz. Geçenlerde tez- gâhçılarda bir çeşmenin kirlen- anlaşıldı. - Hemen - televvüs ni Bularak beton borularla c sayu şebe- di mal tecrit ettik. Kırkçı k büyüktür. Hepisinin lenni bir hale ifrağı n meselesidir. BİZ pi |para ve za rak vaziyeti idare yderpey bulunduğu iddia edi- öyu 5, kal 3 antim kadardır. Bu kadat kçe bir balığın çeşine deliğinden çıkabilmesi ihtimali — uzakçadır, Bunları tesbit ve tetkikat icrası için balığı bu gün Emanete tcx- lüm edeceğiz. » Süt işi — Süt muayene ye- dleri ancak mart: iptidasında açı- dacaktır. Muayene yerlerinin dok- tör ve memuürlsi tayin edilmiş € berayı malümat vekâlete arze- dilmiştir. Kı —Ş (Birinci sahtfeden Mabat) dolünün yağmurlu, Şark — mun- tıkalarımın karlı olduğunu bil - dirmektedir. KARLAR ERİYOR. D terareda yükselmesi. ne ve yağmura rağmen karların bir. kısmı erimemiştir. Her — tarafta Halkın - iştirakile temizlik mücadelesi hararetlen- miştir. Fakat Emanetin — vesalti kâfi olmadığı için eriyen karlar kaldırılamamış ve — Istanbulun ekseri caddeleri çamurlu bir bataklık ve göl haline gelmiştir Yüksek yerlerden eriyerek çu- kur mahallere akan kar suları- 'mın yolları kapaması Üzerine Emanet kar sularına geçit ver- mek için © tarafa derhal amele göndermiştir. BAZI SAÇAKLAR ÇÖKTÜ Karların erimesi üzerine şe- hrin evlerinin damları akmağa başlamış, Şirketihayriyenin kö- prüdekt İskele binalarının dam- larında mevcut saç levhaları ve daha bazı dükkânların saçakları — çökmüştür. — Eriyen karm altısda bulunan buzlar, pek çok kimselerin düşmesini mucip olmuştur. Halkı en ziya de iz'aç eden şey otomobillerin bataklıklardan geçerken etrat saçtığı zifoslardır. TERKOS GELDİ Dün akşam Kâtane sırtla- muda patlıyan Terkos borüsü tamir — edilmiş — ve — şebir Susuz kalmaktan kurtulmuştur. Mamafih, yollar açılmadığı için | menba suları henüz bulumua- maktadır. Istanbulun mülhakatla irti - bat temin olunmuştur. KISIKLI TRAMVAYLARI K Skh, tramcay battında dünden itibaren seferlere mübaşeret edilmiştir. Ankara | ekspresl eveciki akşam Fener - yolunda karlar arasında kalmış ve banliyö - tr de yolun İR VE Bir talimatname tan- zim edecek komisyon toplandı İktısat — vekâleti bir talimatnamesi — hazırlaması bir komisyon teşkil etmiştir. Mütahassıs profösör Bernhar- din riyaseti altında olan ve İst anbul, Antalya, Orman Amenaj- man Reislerile Orman mektebi Âlisi Rektörü ve ikt profesörden ibaret olan komisyan dün sabah Hk içtimamı yapmıştır. Bu ictima ihzarı mahiyette olmuştur. * Ühtilaf bitmiş gibi— Ma - Orman için İğlini askeriyeye müavenet hey- | €etle Harp malülleri cemiyeti atasındaki ihtilâf halledilmiş - gi- bidir. Vaziyetin böyle müsait bir salhaya — girmesine en — büyük #mil çıkmak üzere olan malülin kanunudur. Her iki cemiyetin 'n vetecekleri balo da tehir edilmiştir. * Hır!kıcdelzrı muavenet — HilâBahmer — Cemiyeti - hkaraya para tevziine devam etmektedir. Cemiyet Tatavla —harikzedeleri için mübayaa cttiği battaniye | ve kömürleri bu gün Tatavlaya sevk edeçek ve bü gün kabil Olamazsa yarın tevzi edecektir. Dün — harikzedelere komisyonu Beyoğlu Dairei Bele- kite kadar içti- muavenet diyesinde geç ma etmiştir. * Zararu zian Istidası — Fran- sız beylik gaz yemisi olan Ron Çanakkalede Tavi vaptruna çarpmış ve hasar yap mişt. - Dün Tavilzade — vapuru kumpanyası müdürü Vilâyete bir istida vermiştir. Bu istida da Tavilzade kum panyasi, Fransızlardan zarar ve ziyan İstiyor. İstida Hariciye Ve- kâletine gönderilecektir. Vilğyete teşekkilr — Elekirik kumpanyası, Sılihtar ağadaki İa- brikaya kömür sevki için lâzım gelen emri verdiğinden dolayı Vilâyete teşekkür etmiştir. * Hilmi bey — Maliye vekâleti muntazam Bborçlar müdürü Hilmi bey şehrimize gelmiş ve dün Vali vekili Muhiddin beyi ziyaret etmiştir. Doktorların balosu — Etibba Muhadenet — cemiyeti — heyeti idaresi bu akşam — toplanarak tehir edilen balonun gününü tes- bit edeceklerdir. » Polis tayinleri — Aydın serkomiseri Mehmet Ali B. Ba- kırköy ve 4 üzcü şube başme- murlarından Cavit B. de Gedik- paşa merkez memurluğuna ta- yin edilmişle: Acaba kudurmuş mu 7— Dolapderede kaçak rakı satan bakkal Koçonun — dükkanı ta- harri edildiği sırada ağzından köpükler saçılarak memurların ellerini sırmağa başlamış, az- gın kaçakçı derdest olunmuştur. » Şark demir yollarına ihtar — Şark demir yolları idaresine yolcu madığı takdirde bat yapılacağı tebliğ edilmiştir. * Mavna huhranı— Fırtına- ma dinmesi Üzerine lmammıza İt çok, vaparlar geldiğinden hissedilmeğe yapuru Salkımsöğütte tramvay cadde- sinde İsmali ustanın dükkânın- gan, Tütün gümrüğünde Liman iskelesinde bakkal Nikonun dü- ktamından ve — Bakırköyünde Kartal tepede tahsil memuru Asal beyin evinden yangın çık- mışsada derhal yetişilerek sön dürülmüştür. Basket ve Voleybol— Mıntakı B ve -Voleybol — Heverinden: 9 Perşembe Günü Beyoğlu Amerikan kulübünde Voleybol Maç- larına Devam Edilecektir. — Ka Taksım iz H Kdi bey saat 13,30 2 Istaubul Spor-Beykoz Hatem Necmi bey saat 1430 8— Beşiktaş-Hilal Hakem Muzalier| bey saat 1515 aa MEM Sanat mektebi < Zksetaee n Matbaacılık gece san- at ve terzilik mek- tepleri açılıyor adai Matbaacılık mekteb' Devlet matbaasında açılacak olan matbaacılık mektebinin kadrosa arif Eminliğine — sebliğ - edilmiştir. Bu mekrepte tertip, tıshih, upografi, hitografi dersleri - macbaacılık mekte- binin esas derslerini teşkil etmektedir Bu mektebe kaydedilecek talebe- lere bu derslerden mada, vatani ma- Tümat; resim, kaligrafi, kimya - fizik, hesan, iktisar dersleri de okutulacak- . Tahsih kursu Tashih kunauma orta mektep me yunları, Çinköşraf kursuna arta mek- tep ve sanat mektebi mezunları, diğer kursları da — bilâmum — madbaalarda, atelyelerde çalışan — işcilerle, yeniden sanata intisap cimek isteyen kimseler yaş ve menşeleri nazanı itibara alın- maksızın kabul — olunacaklardir. Bu mektebin tıhsil müddeti iki senedir Tashih kursu dört ay devam ede- gek ve senede iki kurs - yapılaçaktır. Nazari derslerden masda tülebe & bikar için Devlet matl techizanından — istifade ed memleketin — matbaacılık mübim rol oynayacağı muhakkaktır. Maarif vekâletince bu müesseseye büyük bir ehemmiyet - verilmektedir. Marbaacılık mektebi müdür vekâle- üne Faik Sabrı, mektebin baa- Cılık — derslerine — İngilterede eden Hamdi Emin beyler edilmişlerdir.. Gece sanat mektebi bayatında tayin intsap — etmek daşlara muhtaç oldukları ve nazari bilgileri en son ve i üsüllerle vermek maksadiyle bir gece şanat mektebi — açılacakur, Bu meyanda İstanbul - sanatlar mek- tehinde de böyle bir şube bu gün- derde açılacaktır. Gece - san'at mekteplerine — yaş ve tahsil farkı gözerilmeksizin bütün vatandaşlar kabal edilecektir . Yeni çubeler İstanbul sanarlar meksebinde açi ması düşünülen şubeler şunlardır. T -marangazluk ve mobilyecilik, £ - elektirikcilik, 3 - tesviyecilik, motör- cülük 4 - gihhi vesisat, 5 - divarcılık ve betonculuk, 6 - boyacılık ve nak- kaşlık, 7 - döşemecilik. Bu şubelerden her hangi birinin açılması için aagarı 15 talebenin müracast ecmesi Jazımdar. Murakaba heyeti Veni sorta sanat — mektepleri talimatnamesi — mücibince — teşkkül edecek olan mürakaba / heyetleri ak: Çam sanat mekteplerini de murakaba edeceklerdir. Simdilik Maarif — Vekilerince açıl- ması sakareir eden zlişam sanar mektepleri İstenbul, Barsa, İzmir, Ankara, Konyada açılacaktır. Sanat mektepleri için celbedilen ccnebi mutahassıslar akşam sanat mekteple- rinde de isuhtam edileceklerdir. Terzilik mektebi — Terzilik mektehinin tahsisatı günderilmiştir . Bu mektebiri masa v Tevazımalı ihzar edilmiştir. Yakında san'at mek binde açılacaktır » Rühsatiyesiz - dişçiler Dişçilik tTühsatnamesi < mak — Üzre $Sıhbiye vekâleiine müracast edenle ti imthanlar — Mart — iptidasında Darülfünün diş tababeti şubesinde yapılacaktır. Mektebin müdürü, bu imtihanlara gireceklerin mikdan (50) ye baliğ olduğunu ve yeniden vuku bulan bazı müracaatlana — Vekâlet taralından tetkik edilmekte bulundu. günü ; imtihanlar hakkında, çıkan İtira t olmadığını süylerniş: v Diğer taraftar Diş tabipleri © miveti, İmtihana girecekler arasında bulunan dişçi kaltaları aleyhinde bü- kümer nezdinde teşebbüsatta bulnn- maktadır. İbrahim Tali Bey Tecssürle haber aldığımıza göre bir kaç günden beri şeh- rimizde bulunan birinci umumi müfettiş İbrahim Tali bey has- talanmıştır. gündür dışarı çıkamamaktadır. Kendisiye seri bir ufiyet temen- ni ederiz. Nikâh Berat v beyin Ka ve Akşam — vefiklm muhürrirle V Nürettin hemşiresi Sündüs hkanımla B rafından Nür Sibaci beyin nikâhlar evelki gün kıyılmışzı. Tarak merbüm — Nünettin cn det dileriz, tahsil | Tall Bey bir iki | hüstanesi civarına inen Kort sürüleri korkunç ulumalarile © çivar ahalisini sabaha kadar uvunmamışlardı. Gene evelki gece Balikesir İzmir ler mahallesinde Garipler mezarlığı Civanna — nakledilmiş olan — koyan sürüsüne çok kalabalık bir b sürüsü hücum ermiş, çobanlarla epice mücadeleden — sonra kırrtlardan izlâ cdilerek dğerleri kaçırılı Kışın şiddetinden her sürü beşer onar kayun iclelat vezmişlerdir. *Fırtınanın tesirleri merkez kazasında tuğyand dönüm beğday, 430 dönüm arpa 04 dönüm haşhaş, 45 dönüm baklı, 80 dönüm Savuklardan haşhaş vüzde en beş derecesinde ları bozulmuştur. Bahkesirde bötün vilâyet dahilinde Kardan evel ova arı ve baklaların yaprak- çok fazladır. köyleri mahsulatı toğ £ nisbetinde zarar gör Burdurda — ekinler karlı müştür. Henda uyanmağa ağaçların - zarar çörmüş olmasından korkuluror. Barüdet nakis cn birdir. Denizlide son - baharda ve kişta havalar zeriyata müsait gitmiştir. Bu sene Denizlide — y yağımarlar geçen seneki yağım esine yaklaşmıştır. Ekinlerin neşvü nüması mükemmeldir. San gönlerde yağan karm kalınlığı 22 sangigıdir. Bürüdet 'nakıs dokuzdür. Çanakalada evelce mğyana maraz Kalan — hubübat — bakla Ve zeytin mahsulatı sön donlarda yüzde on Zarara uğramıştır. » Zararlı kuşlar — Köremime Büseneki zeytin mabsulti - çok meb zuldür, Son — günlerde Sığırcık kuşları müsüllet olmuştur . Bu . kuşlar — Edremit — Afdkım — si- yah bulutlar gidi kaplamıştır. - Bu müzar mahlüklar ezytin - danelerini a örtül de: Ankara, 12 (Mülliyet) Himayel etlal relsi Fuat Bey cemiyetin son mesaisi hakkında mesalmizi 23 nisanda başlıya- rak 30 nisanda bitecek olan Çocuk haftası ctrahında teksif ettik. Her memlekette olduğu kadar memleketimizde de bu haftanın ehemmiyeti ile mü: nasıp bir mükemmeliyette geç- mesi ve beklenen faydaları ve rebilmesi için şimdiden uğraş- mak mecburiyetindeyiz. Bu hat- tanın ebemmiyeti tasavvur edil- diğinden ziyadedir. Büyük memisketler — çocuk haftasına icap ettiği echemmiyeti sarfetmektedir. Bizlm de husefer ayal ehemmiyeti — atfettireceği. mizi ümit ediyorum. Bu çocu! haftasında bize türk ocak'arı yardım - edeceklerdir . Gerek ocaklarda — gerek rde çocuk hakktında muhtelif mev- zalara dalr konferanslar verile- cektir.. Hafta zarfında üç gün çocuk törbiyesi, üç gün çocuğun içtimal vaziyetine dair radyo ile konferanslar - verilecektir . Bu konteransları İbrabim Necmi , Kâzım Nami, doktor İhsanHilimi, Sabiha zekeriya , Darülfüzun terbiye mütderrisi Hakkı ve Hasan All beyler vereceklerdir . Bu hakta zarlında daima çocuğu mları alâkadar edecek € uğraşılacaktır. Neşti cağız çocuk haf- ta kitapa Hirmayei ctfa- lin mesal ve tarihçesinden - çimdiye kadar ektiği ve yetiştirdiği çocuk: lardan halkın cemiyetimizle alakasının vereceği mülit “neticelerden bahse- dilecek ve muhtelil güzel resimler düşündürecek, işlerle sergil içim şim ç namı bulunacakur . yalaf hasara uğramıştır. Balikesirde 8 Şubat gecesi Askeri | ye | Balıkesirde kurtsürüleri Azgın kurt sürüleri şehrin kenarına gelerek koyunlara hücum etmişler Fırtınanın muhtelif vi __V Sığırcık küşlarile mücadele başladı âyetlerde tesirleri dirler. Bötün zeyüinciler telişa — düşmüşr. Tüköme Edremit Si için bu muzr hayvanların aĞi bir. tehlike olduğunu mazaşr —— dikkase alarak memleket . ikusadiya- fti himaye için bu kuşların izlâhına balkı mecbur. tutmuştur. Her nüfur onar adet sığızcık kuşlarından — idlii edecek ye zirsat memurluğuna teslim . *İzmirdelik maçları — İzminde İutbol lik maçlarının birincı devzesi bizmiştir. Muhtelit takımların kazan- Gığı dereceyi yazıyoruz. ve Görztepe Altın Ördü Ba maçları daha he iziyete ikinci gel takıra sifn bir sayı ile galip gelmiştir. Altav-C A müsabakı geldi. Bayramd nin maç yapmak davet edildiği malümdür. Istanbul mıntakası bu davete henüiz Gevap vermemiştir. Ramazan içinde müsper karşı tepe küçük. Ö-4 galip ül eunbtetiri- üzre — şehrimize bir cevab geleceği memuldur. Apulyont gölü dondu Bursa, FF CA A, ) — Apnlyont gölü ( 15 ) santim derinlirinde don- | muştur. Göldeki Halil bey adannz araber ile ve yaya olarak gidilmek. tedir. Şehir dahitinde bir ksdım çocu- giyle donmuştrr. Kar ve soğuk devam ctmekte mülhakata — Vessiti nakliye gidememektedir. ÇOCUK HÂFTASI İÇİN Himayeietfal mühim hazırlık- lar yapıyor ocuk seviniz: mesut olsun eviniz lm çocuğa yar olur: Mutlaka bahtiyar olur Hu Halkımızı çocuklarla alükaya davet eden mütaaddit mevzularda afişler ve karpostlarla, anakucağı Mücsresemizi gösteren güzel lavbalar yaptınyoruz. — Mevki — sahibi - hamım elendiler taraından cemiyetimiz na- muna ziyafetler teriihini temin edece- Biz ve hasılatı da tabil cemiyete air Glacaktır. Çocuk haftasında birer kuruş me- kabilinde çocuklara ve hulka tevzi edilmek Üzre bayraklar yaptırmakia- yız. Bunların her tarafta — asılmasını — iemin edeceğiz. Ba bayrakların her iki tarafında da llli €emiymümizin bayrakları bulu Boğrakların ak tarafında da : Çocuk yardun en temeli , Ona hüczmet etmeli Çocuk - seviniz Mes'ut olsan eyiniz Kim çocuğa yar olur mutlak bahtivar olur yazıları ile himayel etfalın mesa- isinden bahis fıkralar / yazılacaktır. — her nevi tebrik teleğrafnemelari hi- mayci etlal menfastine küçük bir ücret mükabilinde gayet — zaril ve — restmli kartonlara yazılması için hey 'eri vekileden musaade almıştık . — V Bu telgrafnamelerin tab'i maatte- “essüf bu bayrama yeüşmeyecek ise dç kurban bayramından çok . evel tabedilmiş bulunacıktır. ( Avrupadı — dadei ziyaret için bizzat gitmekten vareste kalmak için haslatı hayır pörver müessiselere aht olan bazı — karılan istimal ederler biz. de ba nevi kartlardın yaptıracağız. Hirgp- hat cemiyetimize xit olan bu kart- lan kendisini ziyaret ermiş arkadaşını gönderen zat bizzmt indei ziyaret eyl emi sildedilecektir. (Bundan masda Hime yel etfalin ilk teşekkül eriği zaman işgal eniği odadan buğüne kadar işzal eylediği binaları gösteren yitmi dört adetli bir kart serisi — tabertin mekteyiz . der

Aynı gün çıkan diğer gazeteler