30 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 2

30 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ne benden şüphe mi edecek? A;(_—T—ı_g_â.n babasına kastimiz olsaydı —isöe e Bhl%e?-nl:;:;dlğüâ yapar mıydık ? Hükümet bir beyan- Küliyelin letrikası : 49 AYHAN narmne neşretti — Bat sen, karda yığm_ış,|ıimwı?ı-dışıığmıd::m-u süp- Allaha şükür olsun şu Ali ilejhe edip vesveseye kapılmasın. azlaşıldı, yoksa “Ümmeti Mu-| Şimdiye kaâdar hep ınlışahnu aammet” çok güçlük çekerdi. mazlık yüzünden devletin başı- Diye güldü, Mehmet Paşa: — Öyle sultanım, dedi, tas- diketti, sonra Ali Paşanın Dış Kalede tahkimat yaptığı haber- leri üzerinde durdular, Hurşit Paşa buna ehemmiyet vermi- yordu. L Ali Paşa nasıl ojsa bir gün Kaleyi bırakmağa mecbür ola- caktı: z — Mehmet, sana yene Aliye kadar yol görünecek, bir saata, kadar Kaleye varmalısın! —. — Aliyi gör, af fermanı mut-. lak gelecektir, ben teminediyo- rum, yalnız kendisile çok - gizli bir işe dair kendim görüşüp ko- nuşmak istiyorum. — Aman yoksa Kaleye mi gitmek istiyorsunuz? Hurşit Paşa gülmüştu: — Sen çocuk musun Mehmet? Ben onun inine nasıl giderim? — Ya sultanın oda buraya gelir mi? — Ne 0 gelir ne de ben gide- rim! Elbet ikisi ortası bulun- mak lâzım, ben çok düşünüp ta- şındım: Ali Kaleden çıksın, Yanya gölü ortasındaki küçük adaya geçsin diyorum. Ben de yanıma seni ve Kaftancı başını alıp gi- derim. çalışı- rız, şu hizmeti çok makbüle ge- ecektir çi ! Aman be yoldaşım Hurşit Paşa delirmiş mi neydi? hiç Ali Faşa gibi gölgesinde en aşâ yüz “cin” dolaşan biri Kaleden şıkıp ta göl ortasındaki Allahın adasına gider miydi? Bunu di- vane olan yapmazdı. — Efendim, re baş uzatan yuca Hisardan çı- kıp Göl adasına gitsin? — Ne? Benden şüphe mi e- decek? Bizim onun başına kas- tımız olsaydi her istediğini ya-| par mıydık? Kaleyi boşaltıp ğeriye vermedik mi? İstanbula affı için Telhis yazmadık mı? — Beli: doğru, Kaleyi verdi- niz telhisi yazdırdınız! — Bunlar yetmez mi? Ben Kaleyi bana teslimetsin demi- yorum, — Kaleden dışarı çıksın di- yorsunuz! — Rum Fesadı işlerini gö- rüşmek için... Eğer isterse Ka-| leye koyması için kendine top| da veririm. Kalede gene kendi adamları kalacak, Kaleyi is- tediği kadar tahkimetsin, ben Göldeki adacığa yalnız iki kişi ile geçeceğim. Eğer daha kala- geçtiğimi — görürse kar- şıdan bizi kurşuna tutsunlar. Aliye izin veriyorum: Yanı- na istediği kadar silâhşur da alsın, daha ne ister? Sen şimdi yanına Kaftancıyı al Aliye git Selâmımı söyle, bi- yakıt ruhuma ebediyen parlayan bir Küneş ziyası doluyor: “Bu eser, o- Bunt..” diyorum. .. ŞÜKÜFE NİHAL ... na bu belâlar geldi, iki kardaş biri birile “su” işler üzerine müşavere edecek... Anladın mı? — Anladım Paşam. — Bak Mehmet, bu hizmetin çok büyük olacaktır. göreyim seni, .. Mehmet Paşa bu teşebbüste müvaffak olacağını hiç te zan- netmiyordu. Ali Paşa Kaleden çıkıkıp “Pandelimonos” —Ma- nastırma gitsin?... Bunu bir deli olan yapmazdı. Mehmet Paşa yanına Hurşit Paşanın kaftancısını alıp - Or- dugâhtan ayrıldı. Evvelce lâ- ğgımla atddan “Litariça” istih- kâmı tarafından geçtiler. Dış Kale hendeği kârşısma - geldi- ler. Hendek, her zaman olduğu gibi ağzına beraber su doluydu. Köprüyü kaldırtmış sımsıkı ka- pattırmıştı. Mabadl var ———.——— Ka gyilterecde Işsizlik derdi Londra, 28 (AA) — Dün M Macdonald ile bir çok nazırların maden amelesi federasyonu icra komitesi arasında yapılan kon- ferasta -uzun uzadıya — cereyan eden müzakerat neticesinde kö- mür madenleri vaziyetinin kabi- nenin karşısına çıkan dahlit me- selelerin en vahimi olduğu an- laşılmıştır. Daily Heraki gazetesine na- zaran, hükümetin yakında bu hususta bir beyanname neşret- mesine intizar edilmektedir. Kö- mür madenleri sahipleri ile hü- kümet erkâni arasında bir kon- feras akdi için tertibat alınmıştır. Hindistan umumi valisi Bombay, 29 (A.A.)— Hindi- stan umumf valisi Lord Erwin, bugün İngiltereye gitmek üzre vepura binmiştir. ——— Ankara-Istanbul telefonu Ankara,29 (AA) — Bir Tem- muzdan İtibaren Ankara-İstan- bul arasında yalmız İstanbul abonelerine munhasır — olmak üzre telefon muhaberatına baş- tanacaktır. Beyoğlu aboneleri bir kaç gün sonra — görüşebile- ceklerdir. Türkocağı kâtibesi Aldığımız bir. mektupta öğ- rendiğimize göre /stanbul Türk- ocağı kâtibesi Nimet Hanımın ahiren vazifesine nihayet verli. miştir. Bunda şayamı dikkat olan cihet şadur. Bu hanım beş seneden beri bu vazileyi Ha etmekte olduğu halde şimdi vazifesine nihayet verilirken hiç bir sebep zikre- dilmemiş olmasıdır. Türkocağı- mdan bir Türk kızının vazifesine nihayet verilirken bir. sebep zikredilmesi daha muvafık olur- du ; deniyor ve diyoruz. Acaba bu sebepzikredilmez- ml ? Türk cumhüriyetini bu adımyarat- tı, Türkü, Türklüğü bu adım kur- tardı. SELÂMİ İZZET SELÂMİ İZZET HALIL FiKRET BEYİN CEVABI BEYİN CEVABI Gazini en büyük eseri, istiklâl harbini muvaffakiyetle neticelendir mektir. İstiklâline bilftil nihayet ve rilmiş, maddi ve manevi her türlü dahilt ve harict ” dağılmış, ve W—EWM #i İle dünyanm en büyük ve yegâne eser! birini . Bu- Selâmi Gazi, büyük İzzet Bey fük nutkunda diyor ki “1335 senesi Mayısının 19 uncu gü- nü Samsuna çıktım. .." İşte, Gazinin en büyük eseri, senesi mayısının İ9 uncu günü, Sam : |Pa kültürüme daha fazla yaklaştıra. cak; 2 — Türk milleti manasız taassuj 1335 |lardan kurtulacak — n 3 — Bilhassa maarifin geniş halk tabakasına kolayca yayılması - saye« halkın d İ ve sunu attığı bu ilk adımdıı Berlin: 97 (ALA)— — Volf ajan- sı bildiriyorz Reisicumhur ile Rayih hükümeti şu beyannameyi neşretmiş lerdir: (B Haziran günü bir. matem günüdür. On sene evel Alman sulh murahhasları Versayda hak ve haki- kan, sulh dosdlarını inkisarı hayale uğratan bir vesikaya zorla imzalarını atmışlardır. On senedir bu muahede Alman milletinin bürün çabakaları üzerinde fikri hayat, iktisadt — hayat, anele ve köylünün hayatı üzerinde tazyikini İcra etmektedir. Durmaksızın çalışmak ve Alman milletinin bütün aksamının birbirile tam vahder halinde bulunmaları, vatanımızın mevcudiyetini tehdit ve bütün A; n iktisatlf — refahıni tehlikeye sokan Versay mushedesi. nla biç olmazsa daha vabim tesirler yapmasına mani olmuştur, Almanya müshedeyi imzalamıştır, fakat banu yapmakla ne harp mes'uliyetini üze- Tine almiş ge de bu. hareketile mil- letimizim huzur ve cafahına kavuş- masınt ve Milletler arasındaki emni- yerin Ahlal edilmesini istihdaf etmiy- tir. Börün Almanlarla bemfikirsolarak harpten yalıığ Almanyanın mes'ul olduğu iddiasını reddederiz. Ve ati- min emredilmiş şekilde muahedelerle değil, bür ve namuslu ve aynı zamanda müsavi haklara malik mil |, letlerin telikkilerinde mutabık kalma- Tanma müstenit hakik! sulh fikrine alt olduğu kanaatini izhar ederiz.> Her tarafla nümayişler yapıldı Berlin, - A) — 28 Haziran akşamı, Almanyanın her tarafında Versay muahedesinin — onuncu yıl dönümü münasebetiyle — mütcaddir nümayişler yapılmıştır. Bilhassa Ber- linde sağ cenah ile alâkadar askeri ve siyast teşkilita mensup 50 bin kişi Stade da toplanmış ve n& mil- letin ne de Kaysarın umumi harpten mes'ul olmadıklarını beyan - eden, muahedenin tadilini ve Işgalin refini ıstarla talep etmesini hükümetten istiyen bir karar sureti kabul etmiştir. Raybiştağda burjuva fırkalarına men- sup bütün meb'uslar umum! harpten yalnız Almanların mes'ul — olduğu yolundaki — iddiasına ve İttihamıma karşi kesif bir kalabalık “huzurunda protesto 'etmiştir. Cumhuriyetin müdafaası Berlin, 28 (AA) - Ray meclisi, cumhuriyetin ıl= mükeellik kanunun müddetini temdit eylemeyi kabul etmemiştir. Renin tahliyesi meselesi Münih 98 (A A.) — M.Sehacht ticaret ve sanayi birliğinde İrat etriği bir nutukta Paris mükülemcleri ve Young plânı hakkımda uzun uzediye izahat vermiş Rayhiştağ ekseriye- tinin bu plânı, Ren arazisii ve bilâşart tahliyesini talep etmek- sizin, şimdilik Sar meselesinin momn- nüniyeti — calip bir sürette - hallile iktifa ederek tasdik edeceğini kuv- vetle Üümit eylediğini beyan eyle- miştir. Nümaypyişçilere karşı Berlin, 28 CALA) — Bugün A manyunın bir çok şehirlerinde bilhassa Berlinde, Münihde, Vaymar, Polonya ve Stutgarda Versay müshedesi aley- hinde protestoda bulunmak maksadiyle içtimalar yapılmıştır. Berlinde yüzler- ce darülfünunlü relsi cumhur sarayı ve maarif nazareti önünde toplanarak Versay muahedesi aleyhinde resmi tezahürlerde bulunulmasının men'edil- mesinden şikâyet etmişlerdir. Zabıta havaya silâh atmış ve nümayişçileri dağıtmak için usturpa kullanmağa mecbur olmuştur. Ç 4 — Münevver tabaka kendi ka- buğundan sıyrılarak maarifi seve- cek olan halkla daha samimi ve sıkı $ — Bütün bunların neticesi ola- rak Türk milleti az bir zaman için- Halil Fikret Bey de medeni ve asri bir devlet kurabi- lecektir. Orta muallim M. Terbiye muallimi Dr. HALİL FİKRET ... MEHMET MİTA BEYİN CEVAB MİLA Y FAZAR — 30 HAZİRAN Acele 6lmeden iş ileri gitürüleeek. Washingron, 29 (ALA. ) — Hariciye nazırı. M. Stimson dün bahrt bir konferansın acilen iç- tima imkânı Bakkında fikrinin sorulmuş. olduğunu söylemiş, fa- kat bu fikri hiç bir kaydu ve şart ileri sürmeksizin tasvip etmiş | olduğu haberini tekzip etmiştir. Salâhiyettar erkânın tarzı hare- keti, meseleyi - fealiyetle ihzar ettikten sonra aceleye kapılmak sızın ileri götürülmesi arzu edil- diğini ispat etmektedir. Fransanın Amerikaya borcu Washihgton;>-20- ( AÂ. ) — (Havas) ajansına göre, salâhiyet- tar hükümet erkânı HFransanın müracaatını müsait bir telâkki ve kabule- — mazhar — olmasının mümkün olmadığı mütalcasında- dır. Hatta M. Hoover ile kabine bir alicenaplık göstermek arzi- sunda bulunsalar bile böyke bir harekette bulunamazlar, çünkü kartınu csast buna müsait değil dir. Esasen köngranım ekseriyeti böyle bir “harekete muhaliftir, Zita bu ekseriyet Fransaya bahşe- dilmiş olan Şartların mümkün olan azeml şartlar olduğu fikrin- dedir. Fazla olarak hali hazırda tatil bulunan kongrayı hususi sürette içtlmaa davet etmek kabil değildir. AMERİKA İŞTİRAK EDECEK New Yoörk, 28 (A.A.) Herald Tri- bum gazetesine nararan — Amerika hükümetinin Bahri silâhlanmağı tah dit mes'elesini tetkik eylemek - için ister Akvam cemiyetinin mevcut teş kilâtı dairesi dahiliade, ıster bu teş- kilât haricinde toplanacak bir konfe- ransa iştirake hazır bulunduğunu M. Macdonald a bildirimlesi için M. De- 'wes e talimat verilmiştir. Bu husus- ta verilecek herhangi bir karar hak- kındaki teşebbis, M Macdonald a ait bulunacaktır. Nevw York, 28 (A.A.) Miz Jensen ve Mis Gentev isminde iki kadın ta yareci mukavemet rekorunu kırmal için Roosvelt Fieldecen biri — saat 19,32 lardır. de, diğeri 20,49 da havalanmış- REKORU KIRDI Los Angeles, 25 (A.A.) Yüzbaşı, Frank Hawks dün New - York ile Los Angeles arasında 19 saat 10 da- kika ve 28 saniyede hava tarikile bir cevelan yapmış. evelki rekoru $ sa- atlik bir farkla kırmıştır. İranda Maliye nazırının tevkifi Moskova, 27 (A.A.) — Tas Ajansı bildiriyor: İsan maliye na- zırı, Firuz ve salr mühim şahsi- yetlerin tevkifi münasebetiyle İz- vestiya gazetesi muhalazakâr ve İngiltere temasta bulunmak töhmeti altında. kulmış kimsele- rin tevkifile büyük halk kitlele. rinin emniyetinin kazanılamıyaca- ginı, ademi memnüniyeti izale için yalnız içtimat islahatın tesir icta edeceğini ve aynı Zamanda köylü ve şehir halkını da memnun etmek lâzim geleceğini ve şayet hükümet bu yolu takip ederse İranı da — şimdilik. — Afganistanın baline sokmak - isteyen İngiliz a, janlarının harekâtına ancak meni olabileceğini - yazmaktadır. lıcaları birer birer göz önünden gı çiyor: Arıburnu - Anafarta, — Muş. Bitlis, Halep - Adana müdafaaları, Samsuna çıkış, Havza nutku, Erzu- rum - Sivas kograları, Mütareke de- Versay sulhu Zinciri kıran millet- lerin başında Tür- kiye vardır Moskova, 28 (AA) — İzvestiya Bazetesi Versty mashedesinin onuncu yıldönümü —münasebetiyle neşrettiği bir makalede diyor kü: Bu muahede doğradan — doğruya — garkı. alâkadar etmiyorsada bu muahede müstemleke halkını ezen bir çok katlı bir binadır. Bu bina Türkive bakkında Sever ve buna mümasil diğer mushedeler şek- linde muhtelif uzviyetler ile vücude getirilmiş olan İran, Mısır, Afganistan ve Çini gelip emperyalisrlerin reka- betine Bazice etmeğe mataf idi. Fakat Versay Tmuahedesinin hal- kalarına — Şarkın — milyonlarca — halkı bağlanmak istendiği vakit bu halka- ların çok çürük olduğu görüldü. Bi- zim bütün muhabbetimize mazhar olon Türk müllt hareketi, zalnız Ver- say müahedesini yıkmak ve Türki- yenin milli hudutlarını yeniden çiz- mekle kalmamış, fakat kapitülâsyon ları kaldıtmak svretile harpten evel mazhar olmadığı hukukü da - elde etmiştir. İran, dostloğümuzdan kuv rak İngüterenin cebnen imza ettirdiği müahedeyi feshederek kifği- tülâsyonları ilga etmeğe muvaffak oldu. Afganistan istiklilini elde etti. vet bi Necit ve Yemen gibi küçük Arap krallıkları büyüdüler ve İâgilterenin Arabistandaki - tüfuzunu - baltalanak süretiyle — haklarında — tayyazelerden anlar. bomba (lisanının — değil, fakat diploması — İisanının — kullanılmasını temin ettiler, Mısır istiklâlini resenen tenımağa İngiltereyi mecbur etti. Bu istiklâl şimdiye kadar sözde kalmakla bersber gene bir vakıadır. Ceçen on sene gösteciyor ki; Versay muahedesi Zincirinin halkalarını kıran kuvvetler arasında şark milletlerinin kurtuluşu azlm bir rol oynamaktadır. Rus tayyaresi dolaşacak Moskova, 28 (ALA) — Üçme- törlü bir yolcu Sovyet tayyaresi Av: w Türkiye - Fransa ihtilâti Suriye hududuna dair proto- kol da dün imza edildi Ankara, 29 (A.LA) — Türkiye Suriye hududunun nazarati ve hudüttaki iktisadi ve siyasi re- Hme dair ihzar edilmiş olan ptotokol bugün saat 17 riciye vekili Tevfik R Me Fransız sefiri Şambrün arasındı kont dö za edil- miştir. f Mevcut mukavelatın - tasdik — şekillerine — müteallik — bulumatt bu prstokol, hududun mezareti; hudat rejimi, hududu geçen sil- rülerin tabi olacağı mali usul, ehalinin kontrolu hakkında ah küâmı muhtevidir. |Erzurumda tetkikat Kadriye hman muhakemesi 27 şahide celbnameler gönderildi İzmir, 29 (Milliyet) — Kadriye H, ve rüfakasının evrakı Agıf cezada taxnif edilmektedir. Muhakemede Henmesi icap eden 27 şahide Istanbul Müddel umumlliği vasıtasılc celbnameler gönde- ıuı:'ıyı Hın. ve Faik B. avukat cevdet ve Ak Ömer Beyleri tevkli etmişlerdir. Makamı Iddlayı bizzat Müddel umuml — Hasafi Seyfettin Bey Işgal edecektir. Gümrük tarifelerini havi gazete Ankara, 29 (Milliyeğ— Gümrük İayıhası ile merbutatı - tarife- leriti havi gazete Istanbulda basılmaktadır. Bu gazetenin tarilil bir temmuz olacaktır.LAyıha neşrinden üç ay sora meriyete gire ceğine göre | Teşrinlevelde tatbikine başlanabak demektir. Rusyaya ihracat işleri Ankara, 29 (Milliyet) — Rus ticaret mümessili muâ- vinl buğün iktisat — vektit taralıncan kabul - edilmiştir Mülakât ikl sâat sürmüştür. Şükrü KayaB. Ticaret kanununun kooperatifler fas- lında tadilât Ankara, 29 (Müilllyet) sat vekâleti ticaret kanunt kooperatifler faslında bazı ( yapıyor Etzrum, 28 (A.A.) Şehrimizde bu- lunan 'dahiliye vekili - Şükrü Kaya bey refakatlerindeki müfettiş bey- ., Ve Körle bitliite hükümet datrelerindeki | (4t Yahmak tasavvarnadadır. teftiş ve tetkiklerine devam etmek-| Kâlet ayot zamanda £$00| derin takişafını temin maksadilt her vevi kooperatiflere ait mükavele nümüneleri ihzar VE yokında — meccanen lara verilecektir. tedir. Dün gece müsafirler şerefine belediye tarafından parlak bir mü- samere verilmiştir. Vekil beyle ordu müfettişi İzzttin paşa Bugün öğle- den”sonra at koşularında bu'unmuş- rupa Üzerinde bir seyahat yapacaktır. Takip edeceği yol şudur; Moskova- Berlin, Paris-Roma, Viyans-Münib, Berlin- Varşova- Moskovadır. BAŞVEKİLİN BEYANATI Paris, 28 (A.A.y M. Poincart ma- liye ve hariciye encümenlerinde iza- hat verdiği esnada Parlamentonun hukukuna riayet şartiyle bir karar- name ile tasdik lehinde - bulunmuş- tur. M. Poincar&, bir tercihe sebep olarak borçlar hakkındaki itilâfların diplomatlar tarafından imza edilmiş olduğunu göstermiş ve bu takdirde tasdik hakkının icraf kuvvete ait ol- ması lâzım geldiğini söylemiştir. M. Poincare, meclisi Tüzum gördüğü ta- dilâtı yapmak hususunda serbest bi- rakacağını da ilâve eylemiştir. Pran- sanın borçlularına karşı olan vaziy tine gelince: Romanya ile bir itilâ akdedilmiştir. Hakeme müracaat e- dildikten sonra Yunanistan ile de bir itil⣠akdolunacaktır. Encümenlerin müzakerelerini bir haftaya kadar bi tirecekleri zannolunuyor. Mecliste müzakerenin 9 Temmuzda başlıyaca- ği tahmin ediliyor.M. Paul Boncour, bazı şayıalar hilâfına olarak tasdik aleyhinde değildir. Yalnız, Fransa- nn siyaseti hukukuna dzir bir mad- de ilâvesini istemektedir. DEVLET DİPLOMATLAR lardır. nüdel Iktisat vekili hukuk | xi daşna nalnde” yazırlanı mektebinde mıştır. Ankara, 20 (Mülliyet) — İk- İzmirde sıcaklar tisat vekili Şakir Bey İzmir, 29 (Mütllyet, — Bufft sıcaklar tahammül edilemiyesi bir derecededir. Memleketimizin tstihsalâli Ankara, 29 (ALA.) — MEeNli leketimizin 1928 senesi nmitlil Ziral istihsalâttı hakkında tanzifi olunan bir istatistiği mezkür sene zarfında :6l1 yon 075,â73 kilo Buğday, milyon 627,131 kilo Arpâı p milyon 416,458 kilo yulaf, milyon 310,620 kilo AIIyııllyoı 089,223 - kilo ASN 20 milyon - 636,505 kilo S1 mülyon 285,004 kilo Dür 109 milyon 706,322 kilo Çi 19 milyon 978,600 - kilo 8 milyon 026,675 kile kı 28 mülyon 558,660 kile 55 milyon 048,850 kilo Fi 18milyon 378,817kilo Nohu! 475,387 kilo Böğrülce, kilo Bezelya, 59 milyon kilo patates, 16 milyot hukuk mektebine gelmiş ve ikti- ebine - sat İmfihaninda bulunmuştur. Vekli Bey talebeye sualler sor- muştur. İbrahim Tali bey teftişte bulunuyor Van 28 (Milliyet) — Birinci u- mumi müfettiş Tajı bey Bitlişten i- tibaren Ahlat, Adilcevaz ve Ercişte hükümet dairelerini Türk Ocakları- 'nr ve mektepleri teftiş halkin arazi islerini tetkik ederek Kürü köseye Oradanda Beyazifle gelmişlerdir. T tikrarı süküin münasebetile — halkın cumhuriyetimize karşı gösterdikleri şükran dolu tezahürat arasında Ba- yezit vilâyetinden ayrılarak — Vana Relmişlerdir. Maarif emini Celil be- yle birlikte halkın tahsrldeki muvaf- fakıyetleri derecelerini teabit etmek tedirler Bu seyahatlerinde- — küçük kızı Saadet hanım de beraberdir, dti —i Ispanyol tayyarecileri bulundu ! ı'&lî Üt AŞ ğ AKADEMİSİ Paris, 28 (A.A.y Azası arasında üç reisi, 12 başvekil, 30 hariciye na- zırı, 40 sefir, 60 orta elçi bulunan beynelmilel diplomatlar i Hoche caddesindeki muhteşem otel- de yerleşmiştir. Otelde — Fransanın papalık makamı nezdindeki — sefiri akademinin ilk celsesiri açmak içlr Romadan, Parise gelmiştir. rer azametli yer kaplayan bu eser- lerin mevzuları vakıa vehleten ayrı götünür; fakat biraz dikkat eden. ler bu aytılık içinde bir birlik keş- Madrit, 29, (AA.) — Fagle yile namındaki İngiliz tayyare gemisi | Kilo Fiğ.. ’;:Ş;:?,ü',%' Numanclayı Asor- adaları yakı- | Burçak, 78,210 kilo ınııl= z nında — bulmuştür. / Tayyareciler | milyon #$2654. kilo Pati # milyon Ve 0 sağ ve salimdirler. KELEE gesle Kaea Sırbistanda bir hadise mülyon 014,096 - kilo - AfYO' Dga Belgrat, 28 (AA.)— Zagrep | Sakız, 41 ıııllyıı 099,730 g k | Soğan, 4 mllyon . 650000 barosunda — krala — gönderilecel aat aa NN telgraf okunacağı sırada bir ha dise çıkmasına sebep olan ve Bunun üzerine tevkif edilen avu- kat Janich altı ay hapse mahküm ğ olmuştur. Anason istihsal olun” * 4 Dir timrsal olmak Üzre yeniden kuru-| cemiyete yakışacak kavani" "| yor. Gazinin, muhtelif sahalarda,| dir. Medreselerin :( ı:l::; Müuhtelif cephelerini gördüğümüz | Padılup muasır mektep' eserleri, şu'halde esel ve'ebet'deni-| Ümlüriyetle ilk premsil Kenevir ve Tohumu 65 084,905 kile Pancar, * 741,745 kilo Sarımsak, 16 482,885 kilo Tütüa, 3 A * Na Tâyıklığı ve vrinin İstanbul — Meclisi mebusanı, Birinci Büyük Millet Meclisi Hükü- meti, İnönü, Sakarya, Afyon meydan muharebeleri, Mudanya mütarekesi, Lozan sulhu, Türk istiklâli, Saltanat ve hilâfetin ilgası, Cümhuriyetin ilânı, Cemiyetin lâyıklaşması, Ka- nünlarımızın deişmesi, Kadının ha- yata girmesi, Şapka, Harf inkilâpla- irr Arada, bu pek büyük eserler ya- nında; zikrinden vaz geçilen daha- yüzlerce hizmetler vardır ki herhan- gi birisi, herhangi bir devirde, her. hangi bir faniye yetişilmez şerefler ve uzun seneler için unudulmamak mazhariyetini bahşedebilir. Bu eserlerin en büyüğü hangisidir. ve niçindir? diye soruyorsunuz. Mükadenizle ben do size sorayım > federler: O da bu eterlerin kâffeteni y mebde ve münteha arasında, Türk Milletinc, Türk Millet haya-| pürk Milliyet ve milletinin teşekküil tırlın ihya ve tekâmüllüne aidiyetidir.| / eekâmülü namımt alan bir Kİ, Bu noktadaki birlik, muhtelif saba-İ Bi Çiçiç geklinde yükselmektedir. Jarım arkasındaki bu mevzu vahdeti,| Gazinin ulvt everi birdir ve budur. cevabi kolaylaştırıyor: e Anka: rkek lisesi müdürü Gazinin eseri birdir. O da: dahi- e. MH, harici duşmanların el — birliğile daha bir kaç sene evel Mmezara sok- mak, yok etmek istedikleri Türk YK LAi Muallim M. Saffet bu misilsiz insanı, derin sarsıntılar| beyin cevabı içinde topraklara göçen muazzam,| — Gazinin istiklâi barbini kazanması fakat harap bir mâbedi tutan, Koru-| esas olarak kabul edilirse — ki on- yan ve taraf taraf temizleyüp, yeni- | suz bittabi Mtç bir inkılâp müyesser leyen ve kuran İlaht bir işçiye, fev-| olamazdı — demokratik - prensipler kalbeşer bir Mimara - benzetiyorum.| üserine cumhuriyet idaresinin kurul Gazi yaptığı ve yapacağı hizmetler-| ması bütün faaliyetlerinin nüvesini| le Türk cemiyetini temsil eden bul teşkil eder. Bundan sonra yapılan Mâabedi, mütefekkir beşeriyetin tak-| diğer inkılâplar hep bu rejimin kök- d a ve Muallim birlikleri mütemedi MEHMET MİTAT * ** temine matuftur. YAf # her memlekette cumhuri ettiği halkım tenevvürüne, "ff;' dırılmasına hadimdir. DEP el bir cemiyet ancak ;:,. atf yeti okuma yazma bilem FÜ " aa siyle paydar olabilir. I'l'“ ııi'"'r y bizi saltanat tesirinden V€ Ş den kurtaran bür l""::i, v Haztlı, görütüyor Kİ G v yiy” tün hedefi memlekettt CÜ A P idealini ve demokratik ÜÜ ça Wi sine matuftur. Binaetf swl' yük eseri ewu“h; ebif / muş olmasıdır. Harf Üğerek! büyük €en büyük bir iakilâp fakat hakikatta © mühim bir yaşıtadır. tusiim, D u n ae LYEFLC PSDİYRESKE Ş zaboşs o rery Ç E N KA

Aynı gün çıkan diğer gazeteler