7 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

7 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

g Bütü MİLI n halk, Gazinin yoluna dö- külmüş ve onu alkışlamıştır.. hifeden mabat | dalları ve sevimli bayraklarımızla do- nanmıstı. Vali Eşref B. ile belediye relsi ve) fırka kumandanı Aşır Paşa Gazi Hiz. vi vilâyet hududundan — kargılamak üzre Ariliyeye gitmişlerdi. İştasyon nünde erkenden üssübahri Ümera ve zabıtanından bir grup ile bahriye mizikası, izçiler, muhtelif mektepler talebesi, bir bölük asker ve bir polis rezesi ahzı mevki etmişti. Bir kaç, ve bu meyanda istasyon önü ile, Bahriye dairesi karşısına iki zarif ak kurulmuştu. GAZİ HZ. İZMİTTE Tam sast altıyı 22 keçe kılağuz dinin düdük sesi duyuldu. Bu ti- e Reisicumhur Hazretlerinin An- İstanbul yolunda Karadan celbettirdikleri 12 binek oto- mobili jle iki binek atı, nakledilmek- te idi/Artık sabah olmuştu, “Ğ ha- kiki bir bayram manzarası arzediyor- du Üssübahri, askeri — kumandanlık, hükümet konağı, istasyon civarı er- kenden binlerce insanla dolmuştu. Gazi Hiz. nin hususi trenleri, bay- raklar ve defne yapraklarile donan- maş olduğu halde, tam muayyen vak- tinde — Saat 7,1$ — İzmite — vasıl) olmuştur. Hususi tren, 9 vagondan mürekkepti. Reisicumhur Hazretleri, en arkadaki vagonda bulunuyorlar. dı. Diğer vagonlar - refakatlerindeki zevata ve maiyet memurlarına tahsis edilmişti. Vakit çok erken olduğun- dan Gazi Hz. henüz uyanmamışlar. dı. Reisicumhuür Ha, nın kudumunu selârmlıyan donanmamızm top scale- rile tren istasyondan hareket ettik- ten biraz sonra uyanmışlar ve refa- tlerinde Salih — (Bozok), ihdü (Sinop) 've Kılıç Ali beyler olduğu halde bir müddet hususi kora| partimanın salonunda istirahat buyur İTTEN HAREKET İzmitten sonra treni tün istasyonlar, hıncahı Rcisi selâmlamak için ağaçlara, cvle- n damlarına çıkarak ordan mendil 'aşa Gazil» diye ba yardı. Reisicumhur Hz, candan gelen tezahürata vağonun pencerele- nde görünerek mültefit selâmlarla ikabele ediyorlardı. Gazi Hz. kül rengi ince bir yazlık elbise ve koyu kahve rengi iskarpin giyinmişlerdi. Çok neş'eli ve pürsihhat görü: lardı. Derincede istasyon önünde topla- nan ahalinin alkışlarına pek samimi surette mukabelede bulundu. Kezalik Tavşancıl, Dil iskelesi, Tütün çifliği istasyonlarında da yüzlerce kadın er- kek halâskârımızı dakikalarca alkış- lamış ve iltifata mazhar olmuşlardır. VİLAYET HUDUDUNDA İSTİKBAL Nihayet İstanbuldan gelen tazimat heyetinin Tuzlada Gazi Hiz. nin ku- dumuna intizar ettikleri haberi geldi. Proğrafn mucibince Gazi Hz. burada Vali ve Şehremini Muhiddin B. ko- lordu kumandanı Şükrü N: ve Bic- ka müfettişi Hakkr Şinasi — Paşalar- dan mürekkep heyetin tazimatını ka- bul edeceklerdi. Saat 9,15 de €renin Tuzlaya muva| saletinde Evveli Vali B., müteakiben kolordu kumandanı Şükrü Naili ve Hakkı Şinasi Paşalar, hususi vagona girmek üzre iken Gazi Hz. vagonla- ndan daha evel çıkarak istikbal hey” eti ile karşılaşmışlardır. TAZİMAT HEYETİNE İLTİFAT Gazi, bu esnada kendilerine doğru ilerliyen Vali beyin elini sıkmış: — Nasılsınız Mühiddin bey? Diye hatırını sormuş ve mütcakrben Şük- rü'Naili Paşa ile samimi surette selâm laşmaş: — Ne var ne yök? demiştir. Gazi Hz. bundan sonra selâm vaziyeti a- lan bir kıt'ayı muntazırayı teftiş bu- yurmuş ve önlerinden geçerken, va- kur ve gür bir sesle: — Merhaba asker! hitabında bu- lunmuştur. Kahraman Mehmetçikler| hbüyük Reisin bu selâmına hep bir a- ğtzdan şu cevabr verdiler — Merhaba Paşam var ol! GAZİNİN İLTİFATLARI Gazi Fiz. o sırada kendisini alkış- lamak için toplanan minimini mektep' bir çocuğun çenesini ror um? cinden dili Hiz. gülerek Mustafa öyle mi, sen benim iş- nışsn göcüğüm, . buyurdu- O sırada y bir kadının da ©& Tini sık: hatırını sordu — Nasılsınız, iyi misiniz? — Sağlı yız Paşam. " g.| da KO GAZETECİLER GAZİNİN SALONUNDA Biraz sonra Gazi Hz. Tuzlada ilti- hat eden heyetle birlikte komparti-. manlarma binmişler ve bir lütfu mah, sus olarak bu meyanda gazetecileri| de oturdukları salona kabul eylemiş- lerdir. Bu esnada nezdlerinde, Vali Muhiddin, Kılıç Ali, Recep Zühdü, | Salih (Bozok), Nuri (Kütahya), Saf- fet (Kocaeli), Moskova sefirimiz Hü seyin Ragıp, Kâtibi — umumileri Tevfik matbuat umumi müdürü Er- cüment Ekrem, beyler ve diğer bazı zevat bulunuyorlardı. Gazi Hz. ev. velâ Muhiddin beye hitap ederek — En nihayet beni Istanbula gı tirdiniz! demişlerdir. Muhiddin bey, bu iltifata şehir namına münasip tar- zda mukabele ir. gazeteciler de Gazi Hazretlerinin il-| tifatlarına mazhar oldular ve bir iki İpoz resim almak için foto muhabirle- rine müsaade verdiler. Bir aralık havanın sıcaklığından bahsedildi. Moskova sefirimiz Hüse- yin Ragıp bey bu münasebetle Gazi' Hz. ne arzetti: — Bir kaç gün evel teşrif buyru- laydı havayı daha sıcak bulacaktınız PENDİKTE İSTİKBAL Pendiğe kadar Gazi Hi. istirahat buyurmuş, ve Pendikte trenden ine-| rek Başvekil lamet P. Hiz. nın köşle- lerine yarım saat misafir olmuşlar- dır, Başvekil İsmet ve B. M. M. Reisi Kâzım Pş. Hz. Gazi Hiz. ni istasyon- Hz. İsmet Pş. Hz. le kucaklaşmış: — Nasılsın ağabey? Diyerek — ilti- fatta bulunmuş Kâzım paşa ile mu- safaha etmiştir. Gazi Hazretlerine istasyonda bir heyet namma Pendiklilerden bir zat| tarafından kısa bir hitabe ile arzı ta-| zimat edilmiş, Gazi Hiz, bu zate teşek | kür etmişlerdir. 1İSMET PAŞANIN KÖŞKÜNDE Müşerünileyh, mütcakıben İsmet ve Kâzım Paşaları refakatlerine ala- rak otomobille Başvekilimizin köşkü- ne gitmişlerdir. Köşkte Gazi Hz. bir kahve almışlar ve bir müddet Kâzım ve İsmet Paşalarla görüşmüşlerdir. Biraz sonra Paris sefirimiz Fethi bey) de köşkte Gazi Hiz. ne iltihak etmiş- tir. Köşkte 35 dakika kadar kalan Gazi Hz. yine otomobille avdet etmiş ve yolı lanan halk tarafından kompartüi erleşmişlerdir. HAYDARPAŞA, 'A DOĞRU Pendikten sonraki istasyonlarda, ve demir yoluna nazır köşklerde Bü- yük Reisi hasretle selâmlamağa ko- şan kadın erkek binlerce — vatandaş, müşarünileyhi tren gözden kaybolun çaya kadar alkışlamakta idiler. Ek- | ser köylerde halk ve mektepler tale-| besi sıcağın şiddetine rağmen Gazi Hz. bi bayraklar ve müzıkalarla istik| bale çıkmışlardı. GAZİ HAYDARPAŞADA Gazi Hz. ni hamil olan tren bura- lardan ağır ağır geçerek tam saat on- birde halkın meserretli avazeleri lo- komotiflerin düdük sesleri arasında Haydarpaşa garma dahil oldu: Güzel! Istanbul,göz bebeği Gazisine kavuş- muştu. Haydarpaşada istikbal — istihzara- tına dün sabah erkenden başlanmış- tı. İstasyon binası ve hariç bayrak- larla donanmış ve Gazi Hazretlci nin trenden inecekleri yerden Sö- gütlü yatının durduğu dar halılar döşenmişti. Teşrifat mucibince istikbale dahil bulunan zevat saat dokuzdan itiba- ren Haydarpaşaya gelmeğe - başla- mıştır. Şehremini muavini Hâmit Bey ge | len zevata proğram mucibince bulu- | nacakları mahalleri gösteriyordu. İSTİKBAL PROĞRAMI İstikbal merasiminde hazır bulu- | nanlar atideki sıra üzerine mevki alıyorlardı. l — İstanbutda mebuslar. 2 — Erkân ve ümerayı askeriye. 3 — Derülfünun ve Cemiyeti be- lediye azaları. 4 — Meclisi umumli Vilâyet aza- ları ve Halk fırkâası erkânı. $ — Vekâletlere mensup müfettiş ler, Vilâyet ve Emanet erkânı. 6 — Erkânı matbuat. Bu zevat jaketatay ve silindir giy mişlerdi. Polis müdürü Şerif, mua- vini Hüsnü, Kolordu erkânı harbi. ye tel emal, Pol y müdürü Kenan beyler ile diğer ali adar zevat umumi tertibata nezaret ediyorlardı. Saat ona doğfu önünde muzika ol- | duğu balde birinci fırkaya mensup | bulunan — bütün | Bu canada / gi -| Tesinde bull |bahtan bir tabur asker gelerek istasyonda ahzı mevkı etmiştir Mektep talebesi de istasyon hari- cinde dizilmişti. İstasyon civarında binlerce halk toplanmıştı. BÜYÜK MİSAFİRE İNTİZAR DAKİKALARI Gazi Hazretlerinin rakip oldukla- trenin saat 11 de Haydarpaşaya muvasalatı mukarrerdi. Trenin gelme zamanı yaki ça herkeste bir an evel sevgili sine kavuşmak için sabırsızlık alâ- metleri görülüyordu. Nihayet tam 11 de hususi trenin Haydarpaşadaki makasa girdi; lân eden bir di dük sesi işidildi. Bunu müteakıp ir- tasyondaki bütün makinalar düdük- lerini çalmağa başladılar. Artık tren örünmüştü. Yavaş yavaş — geliyor bir taraftan da fırka muzikası istik- Kâl marşı çalryordu. Gazi Hazretlerinin bulundukları €en son vagon mebusların - önünde durdu. ŞEHİR NAMINA BUKET Gazi Hazretleri vagondan iner in- mez kendilerine Erenköy lisesi tale- besinden Meziyyet Ziya hanım tarı fından şehir namına bir buket tak- dim olundu. Meziyyet Hanım buketi takdim e- derken stanbulluların tazimatını bü- yük Reisicumhurumuz Gazi Hazret- lerine arzederim.» dedi. Gazi Hazretleri lar. Bu andan itibaren sinemalar ve fo toğraflar alınmağa başladı. GAZİ Hz. NİN İLTİFATLARI Gazi Hazretleri hem yavaş ya- vaş yürüyor ve hem de mebusların ayrı ayrı ellerini sıkarak kendileri- ne iltifat buyuruyor, «Nasılsınız? di ye hatırlarını soruyordu. Mebusla- rın safı geçildikten sonra erkân ve ümerayı askeriyenin teşkil ettiği saf trk-, başlamıştı. Gazi Hazretleri rüesayı | askeriyeye de ayni iltifatta bulun- dular. Cevdet paşanın elini sıkarken — Askerlik arkadaşım — nasıl: dediler. İstikbalde hazır bulunan di ir zevata da bezli iltifat eylediler. i fırkaya mensup kıt'al aske- riyenin önüne geldikleri zama: — €Merhaba askertb Nasılsınız? Hıtabında bulundular. Askerde: — «Merhaba. Sağ olun” Mukabe- ndu. Haydar paşa rıh tımına Söğütlü yatı yanaşmış bekli yordu. Meydanda da İnönü şehir ya t mektebi talebesi ahzı mevki et- mişti. Halk ve mektepliler Cazi Hazret- lerini candan alkışlıyordu. Pendikte DOLMABAHÇEYE HAREKET Gazi Hazretlerine -Ankaradan iti- baren refakat eden zevat ile Büyük Millet Meclisi reisi Kâzım paşa Hlaz retleri, Başvekil İsmet paşa Haz- retleri, Pariş sefirimiz Fethi Bey, Moskova sefirimiz. Hüseyin Ragıp Bey, Halk fırkası müfettişi Hakkı paşa, Kolordu. kumandanı Naili paşa, Vali vekili ve Şeh Muhiddin Bey Söğütlü ya- tına bindiler. Yata Riyaseti cum- hur bayrağı çekildi. Yat parlak teza- hürat arasında onbiri on geçe hace- ket etti. DENİZDE SELÂM VE ALKIŞ Bu csnada Selimiyeden toplar a- tılmağa ve limandaki vapurlar dü- düklerini öttürmeğe başlamıştı. Bütün vapurlar donatılmıştı. DENİZDE TEZAHÜRAT Diğer taraftan Gazi Hazretlerini görmeğe şitap eden halk daha sa- tibaren Seyrisefain ve Şir- keti hayriyenin tahâis ettiği vapur- lara binmişlerdi. Bu vapurlar İlmanca cyelce tah- sis edilen rota üzerine Selimiye a- çığında sıralanmışlardı. Halkı bamil bulunan vapurlardan Gülcemal, Ankara, Heybeliada ve sa ir gevahili mütecavire vapurları ar- ka sırada ve Şirketi hayriyenin va- purları da öndeki sırada dirilmişler di. Söğütlü yatı mendrekten çıkınca bu vapurlardaki binlerce halk: (Ya- şa Gazi) avazelerile etrafı çınlatı- yor ve mütemadiyen alkışlayorlardı. Gazi Hazretleri vapurlardaki hal- kın bu tezahüratına mendillerini sal- lıyarak mukabele ediyorlar ve ilti- fatta bulunuyorlardı kaya ve polis motörleri Söğüt ü yatının önünden gidiyorlardı. Selimiye açıklatında sevgili Ga- zisini istikbale çıkan halkın bulun- duğu seyrisefain ve şirketi hayriye vapurları “demirletnişti. *Yat bu vapurların önündeüi çok iltifat buyurdu- | miştir, RSAMBA LİYET e AĞUSTU: HÂRİÇTEN ALDIĞIMIZ HABERLER Felemenkte Konlerans toplandı M. Bruand'ın nezdinde ilk İçlima yapıldı LA HAYE, 5 (AA.) — Franmsa, Almanya, Belçika, İngiltere, İtalya ve Japonya mümessilleri Fransa mu- rahhas hey'etinin ikamet ettiği otel-, de M. Briand ın nezdinde toplanmış- lardır. İçtima iki saat devam etmiş- tir. Murahhaslar, yarın sabah tekrar| İtoplanmağa karar vermişlerdir. M. İBriand, başvekilin nutkuna cevap ve recektir.- Bilfül akdedilecek ilk celse hususi mahiyette olacak ve öğleden sonra vuku bulacaktır. LA HAYE, 5$ (A.A.) — Başvekil M. Briand 1 selâmlamış ve kendisiyle kısa bir müddet görüşmüştür. LA HAYE, $ (A.A.) — 18 Birin-. €i Teşrin 928 tarihli Cenevre muka- velenamesini imza etmiş olan 6 dev- let mümeasilleri saat 19,5 da Fran- #ız hey'eti murahhasasının işgal et-) tiği binada yarı resmi surette topla- nacaklardır. LA HAYE, $ (A.A.) — Fransız hey'eti murahhasası saat 18 de gel PARİS, 6 (A.A.) — Gazeteler, La Haye de tetkik edilecek meselelerin ortaya çıkaracağı güçlükleri takdir €tmekle beraber konferansın muvaffa kiyetle neticeleneceğinden şüphe et- miyorlar. İNGİLİZ GAZETELERİ NE DİYORLAR? LONDRA, 5 (AA.) — Morning Post gazetesi, La Haye konferansı, hakkında yazmış olduğu bir makale- de Fransa ile Belçikanın M. Snowden in mutalebatına karşı İngiltere —AL manya hakkında müsaadekârane ha- reket etmek arzusunda ise bu yüz- den katlanılması lâzım gelen — İeda- kârlık kendisinin iktiham etmesi lâ-) zım geleceği suretinde cevap verme-, leri ihtimalinden dolayı endişe gös- termektedir. Şurast muhakkaktır. ki sör Austen Chamberlain müzakerate mukaddime olmak üzre M. Snowden nin Fransanın dostluğuna — ehemmi- yet vermemek tarzındaki hatasını İr- tikâp eylememiştir. Daily Mail, Almaüya büyük bir refah içinde olduğundan Almanyanın mükellifiyetlerini İngilterenin üstüne Paris msktubu Çirkinlik modası | Paris şimdi bir zenci aşkı taşı- yor ve o aşk içinde yaşıyor! PARİS.— İhtiyar Avrupa, ağzı-|arttı: Yinız çocuklar değil, cambazha nn tadı kaybolmîxı bir hııı:ık gibi| nelerde halka teşir edilen Fok balık- müthiş bir müvazenesizlik içinde yu-|tarı bile Çarleston figürleri yapıyor- yarlanıp gitmektedir. Bu bunak he-| lar.Bunu gördükten sonra Avrupanın rif çirkinliğe — tapmaktan vahşi bir vahşetpcrestliğine iman ettim. Pari- zevk duyuyor; bunun musikisi çirkin #in en büyük mağazalarından birin- raksı çirkin, önünde diz çökti su- de bütün bir kat cazbant musiki ratlar çirkin On dokuzuncu asrın varisi zerafet minci asır bir zenci aşkı taşıyor ve zenci zevkleri içinde yaşıyor. Bu ha- Kile manevi Avrupa, çoluk çocuk mas- karası olmuş bir - sarsağı yor. Ateşe, güneşe ve öküze tapan geç- ederek göndermekle milyonlar ka- zanmaktadır; meşhur bir cazbant ta- kımını dinlemek için koşanların teha- liki meselâ Sesil Soreli dinlemeğe gi denlerin heyecanından daha aşağı de- miş nesiller çirkinliğe tapan Avrupa neslinden daha aşağı — mıdır, bilmem ki. .. Eğer moda denilen şey bir zev- kin ifadesi ise şamatacı bir musiki i- le kırık dökük rakslar içinde sabaha el ile sarıldığı bu çirkinlik modasına gildir; şişkin dudaklı ve patlak göz- I bir zenci musikişinasa en yüksek zeviyeli kadınlar âşık oluyor ve Jo-| zefin Beykerin yolunda bir kaç deli- kanlı aziz canma kıyabiliyor. , . (Mulenruj) bu sene Parisin en gök rağbet gören ve en farla para bakarak bilâteredüt hükmedebilirir. kazanan eğlence yerldir. Çünkü Af ki zevkler nasır bağlamış, hisler sa- rikadan bir zenci kumpanyası getir. ğar olmuştur. Süslü fraklar içinde fa- miş, bütün dekorlarını ve numarala- sılasız ve haykıran bugün rınr buna tahsis etmiştir. Zenci zev- kü eğlence neslinin çakıllı bir yolda kının buğünkü — tasallutu — aleyhine koşturulan bir teneke arabadan farkı yazılmış bir piyes oynayan (Mari- yoktur. |yı) tiyatrosu bu piyesten sonra bir YVirminci asrın eşiğinden bu tene- kaç zenci raksı ve cazbant yaptır- ke araba nasıl geçti? Köylerine bile mak mecburiyeti altında kalmıştır. asfalt caddeler döşeyen bugünkü ce- Kabil olsa operanım baletlerini ve miyet bu teneke gürültüsüne neden Komedi Fransezin perde aralarına da tahammül ediyor? Bu zevk niçin bu cazbant sıkıştıracaklar. Bu sene bi- kadar dal budak saldı? Bu noktala- İimem hangi pilajda bir dans mual- Ti tetkik edecek değilim. Yalnız bü- limi çarleston figürlerile deniz ban- tün seyahatımda gördüm ki bir ba- yosu almak usulünü keşf etmiş. bu taklığın görünmeyen suları gibi bu keşfin çok ehemiyetli bir hadise ol- zevk ve içtimaf varlığın ber tarafını duğunu misalir kaldığım otelin ağ- istilâ etmiş, emniyetle ayak basılabi-'ır başlı direktoru da itiraf ediyordu. lecek kuru ve sağlam bir karış yer/ — Zevklerimizin yeşil renkli ağaçlar brakmamıştır. Bu, yalnız bir moda ve/ima arız olan bu kara bacaldı tırtıl- yahut bir zevk olmakla kalmıyor; bir lar daha nakadar zaman icrayı nufuz) terbiye, bir hayat bilgisi şekline giri-. yor. Henüz yürümeğe başlayan ço- cukların ilk adımından titrek bacak-! h ihtiyarların hatvelerine kadar her kette bu zevk, bu terbiye, bu bil gi amildir. Berlinden Paris ken önünden geçtiğimiz - tarlalarda , Çarlestor havaları işittiğim ve zenci raksları ile oynadıklarını gördüğüm alması suretinde bir süfeti halli der- piş eylemekten imtina' - etmektedir Daily Heralt gazetesi, — Snowden in 11939 senesine kadar aynen teslimata deva fet edeceğini, Almatyanım borçların dan tenzilât icrasını hararetle alkı layacağını ve rakip menfaatlere kar şı İngilterenin hukukunu müdafaa € deceğini isbat eylemiş olduğunu yaz maktadı Daily Tolgraf, İngiliz hazinesi mu | rahhaslarının Londra nakit piyasası | için muzir olabilecek bir merkezde beynelmil diyat piyasasının ihdasını lakaydane kabül edemiyecek lerini kaydetmektedir. LA HAYE, 6. A.A.— Bu sabah ak- dedilen umul Felemenk murahhası konferanta işti vletlerin mümesaillerine beyanı hoşa- medi etmiştir. M. Briand konferansa ait tertibatta gösterilen - yardımdan dolay teşekkür etmiştir. Bilfiil müza- kereye saat 16 da başlanacaktir LA HAYE, 6. A, A— M, Briandi nn teklifi üzerine murabhaslar, rei lerin münavebe ile yekdiğerine halef| olmalarına karar vermişlerdir. İlk cel seye M. Jaspar riyaset etmiştir. Mu- rahhaslar mevcut meselelerin - biri| Young plânı ile iştiga! edecek mali, diğeri Ren arazisi ilc meşgul olacak, siyasi iki encümene tevdi edilmesi hu- susunda mutabık kalmışlardır. MASONLAR KÖNGRESİ BARSELON, 6. A. A.— Büyük İspanyol locasi tarafından tertip edi-. len İspanya - Amerika — masonları| konercsi Haraclonda toplanmışur yakımn geçti. Ehali «Yaşa Büyük Ga zit diye bağıtıyordu. Sarayburnu taraflarında da halk — toplanmıştı. Gazi Hazretleri vaptırlarda bulu- nanları selâmladılar. Söğütlü Kızku lesinden sonra Üsküdar sahiline dön müş ve bu sahili takiben Çengelkö- yü önüne doğru gitmiştir. Bütün bu sahil binlerce halk ile lar içinde hâalk sevinç : «— Yaşa Büyük Gazi> diye bağı- rıyor ve alkışlayordu. Gazi Haztetleri yatta selâm ve il- tifatta bulunuyorlardı. Yat Dolma- bahçe önüne doğru döndü. Beşiktaş sahilinde de binlerce balk toplanmıştı. Halk Gaziyi alkış- fayordu. Bu dakikada bütün İstan. bullular büyük Gazinin - teşriflerini büyük bir heyecan içinde selâmla- yordu. Dolmabahçe Ccivarında da mektepliler ve halk toplanmıştı. DOLMABAHÇEYE MUVASALAT Yat on ikiye çeyrek kala Dolma- bahçe sarayı rıltımına yanaştı. Sa- raya riyaseticumhur bayrağı çekil- di. Gazi Hazretlerine sarayın bahçe- sinde muhafız taburu kıtaatı tarafın dan selâm resmi ifa olundu. Riyase- umhur örkestrası da Çalıyordu. Gazi Hazretleri, Kâzım ve İsmet paşalar Hazcetleri, ve Kolordu ku- mandanı Şükrü-Naili Paşa Val saraya dahil oldular. kırları saymakla — bitiremem. Ben memleketimdeki taşkınlığa hiddet c- derdim, hafbüki mektebine ve'ya i- | | | bi evlin n delikanlılar Avrupada bi tle hadsiz — hesapsızdır. Ba-| ma masaj yaptırmadan uyuya aşlı kadınlar gördüm ki Monmarter kahvehanelerinde kadar — sıçramışlardır. Kavah kolunda baygın düşünceye kan nıyan, sal r öy yazı aka; n geç insanlar bugün ekseriyeti teşkil edi yorlar, Afrika çöllerinden esen bu kızgın Sam rüzgârı acaba göğüsler üzerinde nasıl bir tesir yapıyor ki bunun te-| sile herkes cezbeye tutulmuş Ru-| fai dervişleri haline giriyör? Duman- dan göz görü görmeyen dansingler-| de, teneffülsli güçleştiren o lar içinde bu ne hayranlıktır yarabbi! Hiç bir din kendi saliklerine bu ka: dar gaşyü istigrak vermemiş, hiç bir mabut bunun kadar sadakat ve pe-| restiş görmemiştir. .. Bundan iki sene evel bir Anadolu! köyünün önünden trenle — geçerken en büyüğü altı yedi yaşında olan bir| çocuk kafilesi gördüm. Bunların için- de bir erkek acemi bir horoz gibi boy! d santarak Valansiyayı terenotim ediyor, bir kız güneşten — kararmış çıplak bacaklariyle Çarleston figürle-| ri yapıyordu. Bu manzarayı o vakıt çok manidar bulmuştum. Pakat bu defa Avrupada — hayretim büsbütün ——— Gazi Hazretlerine tekrar İstanbulluların tazimatı arzolundu. Mütcakiben Gazi Hazretleri isti. rahata çekildiler. Meclis Reisi Kâzım, Başvekil İs- met paşalar bir müddet sonra saray- dan müfarakat ettiler. Gazi Sömmetlerinin bu seneki şeh- Timizi teşrifleri gayri resmi mahiyet te olduğundan geçen senelerde oldu ğu gibi dün gece fener alayları ter- tip edilmemiş olmakla beraber gene bir çok yerler sureti hususiyede do- natılarak tenvir edilmiştir. GAZİ Hz. TRAKYAYA Giİ- DECEKLER Mİ? Gazi Hazretlerinin şehrimizde bu- | hindukları müddet içinde Şile ve | Höpuna güdaş Vp Tüsepe iyemuT mühtemeldir. Gazi Hazretlerinin buralarda, Ahimesutta olduğu gibi bir nümune köyü tesis edeceği de söylenmektedi: Ayni zamanda Gazi Harretlerinin bir 'ay kada ristirahattan sonra Trakyada bir seyahat yapmaları da muhtemeldir. KÂZIM Pş. Hz. Gazi Hazretleri dün öğleden sonra bir müddet istirahat etmişler ve Meclis Reisi Kâzım paşayı kabul et mişlerdir. |York Timcs ve saltanat edecek? Veremle, haşa-| rat ile, Sıtma ile mücadele eden in- saniyet bu çarpık çurpuk Afrika mahlukatile ne vakıt mücadeleye gi- recek? yoksa Afrika zencileri cakil etaret intikamını çıkarmak için mı beyazlara musallat oldular? — Eğer Avrupada gördüfüm şekil ve ehem-, miyetle bu kara mahlukat bizi de is- tila ederse kendi hesabıma bundan feci bir talisizlik tasavvur edemem. —— emrer— Ameriim dua Zeplinin seyahalı LAKEHURST, gazetı mühabiri, Zepi veren 18 a | yolcu v ğt bir dev n daha ku daha kalırı ve daha süratli bir zeplin ifşa etmek niyetinde bulunduğunu sö ylemiştir. Yeni balonun beş yerine se kiz motörü olacak ve atlas okyanosu- nu 12 saat daha erken geçecek, 24 yol İcu nakledecek ve fakat yolculardan | daha ziyade menfast temin eden pos-) ; ta için daha çok yeri olacaktır. M. Eckner, netice olarak, kabili sevk ba- lonlarla nakliyat teşebbüsünün ini şafının eyi bir verim temin edeceğini fakat bunun için bir kaç sene lâzim olduğunu söylemiştir. Umumi masa- rifi azaltmak için bir çok kabili sevk balonların kullanılması lâzim gelmek- tedir. PARİS, 6. A. A.— Amerika ayan meclisi bahriye encümeni reisi M Britten. buraya gelmiştir. Fransada Gidemedi PARİS, 6. A. A— M. Eynac be- ynelmilel konferansa iştirak etmek ü- zre tayyare ile Londraya — gitmiştir. Manş denizinde hava bozuk olduğun- dan tayyyare Bereck te yere inmi tir. Alman talebesi Pariste PARİS, 6. A. A, — Hariciye neza- reti, tatillerini geçirmek üzre Fransa- ya gelmiş olan yüz kadar Alman ta- İebesine nezaretin bahçesinde bir zi yafet vermiştir. Ziyafetin nihayetinde nezaret müdürlerinden M. — Krujier istikbal için teminat gibi içtimaların - faydalarından ve Fransa ile Almanyanın mütekabilen İtanışmaları lüzumundan — bahsetmiş- lerdir. ——— ... — Hüceyadıan RUS - ÇİN İHTİLAFI MOSKOVA, 6 (A.A.)—Çin - Rus, hududunda mürakerat cereyan etti- ğine ve yakında bir konferans top- ylanacağına dair Çin —menbalarından |gıkan haber kat'i surette tekzip edil- mektedir. DÜŞTÜ VE ÖLDÜ! ORLY, 5 (A.A.) — Beynelmilel “seyahat tayyareleri arasında tertip e- 'dilen bir musabaka esnasında Alman) tayyare fabrikatorlarından ve pilote Akşam üzeri Riyaseti Cumhur or kestrasıfın verdiği konseri dinlemiş » lerdir. larından Hofman tayyaresini bir ka- natının kırılması üzerine yere düş- jenüş ve ölmüştür teşkil eden bu| ” Dahiliye veklİ ; URFA, $. ALA— Dahl |Şükrü Kaya beyefendi bü ruç ve birecik kazalarıni ten sonra Gazi Ayintabi miştir. Muğlada şidd! sıcaklar MUĞLA, 5. A. A— şiddetli hararet hüküm Hararet derecesi gölgede İl, Mahküm komünistl e) Altay yellnd İzmir , 6. A. A.— İzmif stanbul Galatasaray ve Fencrbahçt ile emaç yaşanak ünre İergef puru ile bu gün İstanbula Miştir. Yunanlılara. ceti Hükümetimi? cevabı uzun müdelleldir Yunanistanın son — teklil kabil hükümetimiz - tarafı derilen cevabi notanm — Ati miz tarafından Yunan harid rına nihayet bugün — tevdi kuvvetle muhtemeldir. A Kümata göre hükümetimizii notası bütün mübadele — mt temas ctmekte ve noktal dir. Hükümetimizin cevabı dÖ fa kadar tutmaktadır. — Yet teklifatı ise iki sahife kal 'nan hariciye nazırına veriklikt? ra neşredilecektir. GARBİ TRAKYADA V. Diğer taraftan öğrendiği Mübadele komisyonu — mi den Muvaffak Bey Garbi Türklerinin vaziyeti hakkındâ por hazırlamıştır. — Ce llı.l dercsde Mısır itilâ) Muırîtıîy..üie;'e lâfı hangi esasi dahilinde olaci LONDRA, 5$ (AA.) — | Post gazetesi Misir ile İn, Tâfının aşağı tinat edeceğini yazıyor: 1 — Kapitilasyonların yal gâsı, 2 — Konsolosane mahkct kapatılması, 3 — Fevkal dırılması 4 — Kahiredeki İn, geri alınması. ZEPPELİN BEKLE! LAKHURST, $ 40 dakikada ikmal etmiştir. (Ş 1Ş VERECEKLER M LONDRA, 5 (AA.y — P Tin ameleye iş vermemek HU daki kararının tatbilma bu B hayet verileceği ümit ediliy n yapağı ve keten tarakçı brikaları — sahiplei: e müsazde edilmifiği ğer amele ü e yüzde raddesinde tenzilât yapılmasdi etmemekte ısrar edecek ulM;İ de beş tenzilât yapılması Eği rinde bir itilâf husulüne iht vfj girişmeli eti AVDET İÇİN KARAŞİ, 6 (A-A.) — Belford İngiltereye avdet yapmak üzre bu sabah alti hareket etmiştir. — Avosturyuda II! Hi ğ Feci bir muzip' VİYANA, S (A. A.) — burg da hüviyeti bilinmeyef yol ortasına perdi yüksek tevettürlü bir ele! kesine bağlamıştır. Te çok kimseler Bunlardan üçü ö yapılmaktadır. ÖLDÜ! VİYANA, 5 (A. A.) — yalı kimyakerlerden Aucr Üğ VİYANA, 5. A. A.— ”3_ altıncı misyonlar kongresi el İ zır olduğu ? PRAG, 5. A.A— tolik yunanlının ziyarcti yere hücum etmişlerdir. kert müfrezeler imdat almü / münistlerin üzerine yürüm ,'/ çok kimseler yaralanmışti. BELE kimseler tevkif olunmuştUf| 4 Yf va belediye reisliğini ila Gzç #i hareketi hazırlayan komlf l jf le aranılmaktadır, fakat v d y BÜKREŞ, 5. A. A- — :,/9 tzol kuyusunda yangın $ dögill Yangın yakındaki kuyultfÜye yet teklikesini gösterMi ada at 200 milyon leyi bul! İPETROL KUYUSUNDA

Bu sayıdan diğer sayfalar: