6 Mart 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

6 Mart 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İSTANBUL Vİ İXVY;“ - DEFTERDARLIK ILÂNATI SATILIK KÂĞİR EV — No 17._Ali Fîicndı skağı, Imrahor İlyasbey mahallesi, Yedıkulş-. tatta 3 oda ve sair müştemilatı, Tulıı_ııın €vlen kıymeti bedeli def'aten alınmak şartiyle 1200 liradır. Satış muamelesi aleni müza yede | Usuli'e 18 mart 930 salı günü saat 15 te defter- | darlıkta yapılacaktır. (R - 75) ğ B ' 'sily SATILIK HAN ODASI — No 37, Büyük- yenihan orta kat, dayehatun mahallesi; Çak- makçilar, tahminedilen kıymeti bedeli def'aten alınmak şartiyle 600 liradır. Satış muamelesi | aleni müzayede usulile 18 mat 930 salı günü saat tste defterdarlıkta yapılacaktır. (R - 66) * * Kartal mal müdürlüğünden: Satılık ma bahçe ahşap gazino ve kuyu Kartalda İstasyon cadde ve karşısında 32-16 - Nodu t )) liradır. Temdiden müzayede 6-mart- min edilen bedeli (1500, e € 930 perşembe günü saat (14) te Kartal Malmüdürlüğünde ya- Pılacaktır. * Beyoğlu mal müdürlüğünden: Kiralık han: Numara 27-29 yeni şehirli sokak, Galata, beş katta elli üç oda beş koridor bir büyük oda on iki helâ odunluk ve kömürlük vemütcaddit depo, senelik muhammen bedeli ica T 4800 lira olup ikira müddeti bir senedir icar muamelesi 930 tarihine müsadif perşembe günü sat 15 de Beyoğlu Mal nüdürlüğünde âleni ınu!alğ'tdc le yapılacaktıl (R " ELEKTAİK SÜPÜRCESİ ve 10z mahküm hfzissihha adi - süpürgeleri mahsus tü ktedir. avaya kaldırmaktan Çünki bi tozları yaşka bir şey ocağımız için eden — mikr vasıtalarından yapmazlar ve alle bir tehlike teşkil lar dan ve sair- sirayet Zi koruyamazlar. Buna mukabil PÜRGESİ — bu Ha eder. Tozu ELEKTRİR SÜ- vazifeyi — tamamile cezb ve defeder. Malik olduğu bir. çok — teferrust sayesinde bu - süpürge — halıları, per- deleri, parkerleri, eşyanın altı da slmak ügere mükemmel temiz ler, Ayni — veçhile — kütüphaneleri, kitapları kaldırmağa Tozum ol kürkleri elbiseleri, temizler. Cereyan sarfiyati hiç nızda bedavs tecrübesi yapılır. SATİYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek üzere VERESİYE size takdim eder “Nafia Vekâletinden: 6 ve 8 Mart 1930 tarihlerinde ihaleleri icra edilmek üzre münakasaya vazedilmiş olan Gediz - Menderes ve Berdan etü ameliyatına ait ihaleden görülen lüzum üzerine şimdilik sarfi- nazar edildiği ilân olunur. h mesabesindedir, Tâlep vukuunda ikametgühi- 8.ci BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 2 .ci keşide : ll Marttadır. Büyük ikramiye 35.000 Liradır Ayrıca 15,000 10,000 liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükâfat Bu tertipte Kazanen numaralar tekrar dolaba konulmaz nüdürlüğünden: n 20044ikraz numaralı deyn senedi mucibince ve Uî:;::"ğeğ::;ıco%oganığa mahallesinde camii şerif sokağın da 11 mumaralı bir hanenin terhini suretile Emniyet şındlıüzlı_fı— dan istiktaz eylemiş olduğu'ultı yüz eli Hrsnin vedee ORUU de ödenmemesi cihetile istıkraz esnasında tayin eyi ediği il M tgâhna tebligat ifası için gönderilen ı!ıbanışnjıe ı::rmı ma(âı;_ lezi heyeti ihtiyariyesince mnmaıl_eyhm. Aziziye k lîan!;:lhln-l Han kariyesinde Şahinbaşzade Ali Bey dea:m;:"mke ererü duğuna dair yazılan meşruhat üzerine mezkür kaza kaymal lığı ile bubapta cereyan eden muhabere "F'İ“âs“'qc.:'r"““g:ğ n bulunamadığı anlaşıldığından ilân tarihinden itibaren Brmiyet sandıği Elektrik lâmbalarıile fabrikası, cihan- şümul bir şöhret kazanmıştır. İNRADYOS levazımatı ile Türkiye umumi vekilleri * Ul hazimden ve inkibazdan müztaripmisiniz ? Her gün bir su kadehi deranunda bir *kahve kasiğı Eao's “Fruit Salt” meyve tozu alınız. Altmış senelik cihanşumul şöhret ve muvaflekiyeti teseri kat'isine delildir. MMMMMWWMİ Ali Rıza Beyin 6717 ikraz numaralı deyn senedi mucibin ce Emniyet sandığından istikraz eylediği meblâğ mukabilin de Sandık namına merhun bulunan Erenköyünde İçerenköy mahallesinde Kozyatağı caddesinde eski 97, 98, 2, 97, 98, 2 ve yeni 77 numaralı maa bahçe eseri ebniyenin tamamı vadesi hi- tamında borcun verilmemesi hasebile müzayedeye çıkarrlarak yüz yetmiş beş lira bedel mukabilinde müşterisi namma kat'i kararı çekilmiş ve istikraz esnasında tayin eylediği ikametgâ hımna tebligat ifası için gönderilen bir haftalık sön ihbarname zahrına yazılan meşruhattan Ali. Rıza Beyin vefat eylediği ve zevcesi ve kerimesinden başka mirascıları olup olmadığı ve zevcesilekerimesinin isimlerinin ve ikametgâhlarının meçhul bulunduğu anlaşılmış olduğundan ilân tarihinden itibaren bir Hafta sarfında böç tamamen Ödenmetiği (ekğilde mankür diğa bahçe eseri ebniyenin müşterisi namına kat'i ferağ muamelesi nin icra edileceği ilân olunur. Derlet demiryolları ve limanları umumü idaresinden. İya konmuştur. Münakasa 13 Nisan 30 Pazar günü saat 16 da Ankarada Dev- let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mü- vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Münakasa komisyonu kâtipliğine vemmeleri lâzımdır. Talipler münaka! |rada, Malzeme dairesinden ,İstanbulda Haydarpaşa mağarasın- dan tedorik edebilirler. ” — SA ğ iği veya yenilenmediği tak bir gün zarfında borç ödenmediği veya yen'i€ ASA M Ze tle aatdacağı 2Eh O Hasan Kuvvet Şurubu de dünyada birinci mevkii işgal ediyor. HELİOS Müessesatı, Galata ARDMAALD AUAYA NONDN | | | | Otuz dört metroluk hir adet köprü kapalt zarfla münakasa- | şartnamelerini 1$ lira mukabilinde Anka- | 930 Cuma günü saat on dörtte Darülfümün Çok - acele Daktilo aranıyor Ankaraa büyük bir müessese için Türkçeye ve Almancaya - len vâkıf bir daktila vardır. Türk tabüyeti olmak şarttır. Tafsilât ve imtihan olmak üzre Ga- latada Bahtiyar hânında AEG Elek- trik şirki ümiyesine müracaat. | Ankara polis müdü- | | riyetinden: | Ankara polis memurları için imal edilecek (264) ceket ve |pantolon polis müdürlüğünde |mevcut numuneve şartname da hilinde 7 mart 930 dan 27 mart | 930 perşembe günl saat onbeşe | kadar kapalı zarf usulile müna | kasaya vaz edilmiştir. Talip o- lanların kıymeti muhammene- nin (100) de yedi buçuğu olan (455) lira 40 kuruşluk teminat ile mezkür tarih ve saata kadar zarfları", Ankara polis müdür- lüğüne vermeleri ve ihale için de mezkür saatte polis müdür | İlüğü makamında - bulunmaları | İitân olunur. Kimyaker Dr, Cevat Tahsin İdrar, kan ve sairenin — tah lilâtı yapılır. Divanyolu Biçki yurdu altında i— Istanbul 1 Mütekait ve Eyta- mın nazarı dikkatine| Zat maaşları muhasebecili-| ginden: Bilumum şuabatça yapılmak ta olan yoklama ve maaş cüz- danlarının tebdil muamelesi cu. İmartesi, Pazar, dul ve yetimle- | re ve pazartesi — tekaütlere ol- mak üzre üç gün daha temdit e- | dil: eeeT ee Em AMĞ ZAYİ: 4-3-930 tarihinde gümrük idaresinden aldığım 4 numerolu mai-| yet karnemi mektep şehadetnamemi | nüfuz tezkeremi ve 10 liramı zayi tim. Yenilerini çıkacacağım cekileri- nin hükmü yoktur. 4 No. Maiyet memuru H. Ziyaettin ., Dr. İhsan Sami Öksürük şurubu ÜÖksürük ve neles darlığı ğ ğ a E % E Ikinci ticaret mah- kemesinden: Müflis Mayır Almaleh Efendiye ait bir kısım tohatiye eşyayı 11 Mart 930 tarihine müsadif Salı günü saat 10 da Mahmut Paşada 124 numerolu | mağazada açık arttırma ile - satılaca- ğından talip olanların muayyen olan yevm ve saatta mahalinde hazır bu- lunmaları lüzumu ilân olunur. Beyoğlu Beşinci İcrasından Mahcuz ve furuhtu mukarer yedi| adet üzeri mermerli masa 9-3-930 ta- Tihine musadif pazar günü saat on- den itibaren Sirkeci tramvay yolun- da lezet lokantası ve kebabcısı önün- de furuht olunacağından talip olan. ların yevm ve vakti mezkürde maha- linda hazır bulunmaları ilân olunur TAVİLZADE VAPURLARI Müntazam İzmir postası Saal vııpuru Martın 6 inci perşembe gü nü akşamı saat on yedide Sirkeci tıhtımından — hareketle — Gelibolu, Çanakkale, Küçük kuyu, Altınoluk Edremit, Burhanlye, Ayvalık - ve dikili ve İzmir İskelelerine azi- meteyni — İskelelere — uğrayarık avdet edecektir. - Yemiş zade biraderler Tayil- Telefon Istanbul Ağrı hissettiğiniz yere A Ikoks tatbik ediniz şümesine, öksürüğe ve soğuk | almalara , lum alizma ve mafsal sertliğine, yorgunluk ve souk almadan mütevellit bütün hastalık İara en seri, en emin, ve en saf ilâç, Alkoks'dur. / Allesek's Plasters Alkoks Hariçten istimal edilen ilaçların en ,wııı Her reranede bulunuz. MANUF! CO, Birkenkend. - Eaçland Arka ağrılarına, göğü: ALLCOCK Bubba odası riyasetinden; Üçüncü Mıntaka Etibba Odası heyeti Ümumiyesi 7 Mart Konferans salonun- da içtima edeceğinden bilümum etibba, diş tabibi İ lerin teşrifleri rica olunur. h RMR Merkez Acentası; Galsi basındı, — Beyoğlu — 236 acentesit Mahmudiye Han altında | bul 740 Vudanya- poslası — * Cuma, Pazar, Salı, Çar: | şamba gü 'e rıihtimin- ? dan 9 da kal ll Trabzon İkinei poslası , (Cümhuriyet) vapuru 6 Mart * perşembe ıhcımındi. akşamı — Galata * hareketle Zonguldak” Santeya Ülüyü; Trabzon Y ve dö- Je Rize | Polat- , Görele Gireson Ordu &$ msun Sinop — İnebo-| Bi luya uğrayarak — gelecektir. —, B V y J İzmir sür'at poslası Ç İZMİR ) vapuru 7 Mart ı. Cuma 14,30 da a tıhtımından hareketle Cumar- İ tesi sabahı İzmire gidecek v Pazar 14,30 da İzmirden hare ketle Pazartesi sabahı gelecektir zi Vapurda mükemmel — bir Hadi lorkestra ve cazbant mevcuttur. *l eee |, ANTALYA POSTASI — ( Anafarta ) vapuru 9 Martij — » pazar Toda Galata rihtimindan! *” İ hareketle İzmir Küllük Bodrum — ymal Rados Fethiye Finike Antalyayıl mazfi gidecek ve dönüşte mezköredi iskelelerle — birlikte Dalyan, Wi Marmaris Çanakkale, Gelibolu- * ya uğra: gelecektir . îıhr e a Bazcaadı - paslası a ELİBOLU ) vapuru — Bğame artesi (7de idare rıh li | tımından — hareketle - Gelibolu BAket Lapseki Çanakkale İmroz Boze' V Ş adaya gidecek ve dönüşte yuav Çanakkale Lapseki Gelibolu. / gerar ya uğrayarak geleceki | z ' gahte Kiralık büfe —t Köprü - Kadıköy - IHaydar, :Şı'.; paşa — iskeleleri - dahilindeki Bvrs büfenin seneliği 800 liradallermi talibi uhdesindedir. Fazlasiylenakşt kiralamağa talip olanların toljfrala İnebolu Sin Fatsa Ordi Rize Hopaya « nüşte pazar is wiyor taha rak da gelme Levazım ARSLAN iilele D yer ir İ SADIK ZADE KAPDAN VAPURLARI KARADENİZ sür'al posl Muntazam ve lüks kamaraları (€£ Ü' havi elektrikle mücehhez YiT idafa KEMAL e Si PAZAR Ü, » akşamı 18deSirkeci rıhtimindar” » hareketle Zonguldak, İnebolu,İ Sinop, Samsun, Ordu, Giresonğ <-— Trabzon, Rize ve Hopeyej Y9 azimet ve avdet edecektir.iimâ Mahalli — müracaat: — Sirkeciyat 1! Yahköşk caddesi alâiye harji içt birinci kat Sadık zade Nazımjitler yapur acantahancsi — Telefon 4 İstanbul 4240 a vi âleli r ol NAM VAPURLARI — | teşi İİZMİR- MERSİN posuas | li ADANA vepon G0 Perşembe çünü akşamratn sirkeci rihtimindan - hareketliğie ol (Çanakkale, İzmir, Küllük,Bodjte & rum , — Rados Fethiye Antalya, Alâiye ve Mersine ugf rayacaktır. a tafsilât ( Galatada Site Fransez hanındiğı 12 numarada acenteliğine racaat. Tel. Beyoğlu 1041 (0 esi i

Bu sayıdan diğer sayfalar: