3 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 7

3 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Emniyet sandığı müdürlüğünden: Müza Borçlanun ai Medhunatın clas ve mev öy birinci mahallesinde $i ikerrer yeni 23 nu Şadiye Nasiha Hati 460 Beyoğlu Ferik ında eski 19 de Kartâltepe mahalle ve çade a maa bahçe bir hi ni 53 numaralı maâ bahçe ” Faima Suada Ha iar'da Selimiye mahalle ve Duvar : maa bahçe bir haner ğında 34 numar ğınd Tevtik B. Fatma Hanım. . mi, Galata'da Sultaı kağında eski 19 nın tamamı, 3303 e "eni 19 numaralı bir apartıma- Ahmet Cevat B. öyipsultan'da Şahsultan mahallesinde eski Yalı al çıkmazı sokağında eski 6 yeni 6 Dine ralı bir sahilhanenin tamamı, Hasan ve Kemal ler 4310 Üsküdar'da Me ii e) ai kağında ki yeni nu ai ii Fethiye H Bakırköyünde Cevizlik mahallesinde İstanbul caddesinde eski 13, 54 yeni 42, 44 numaralı maa dükkân bir hanenin tamamı, İsmet, ya Müzeyyen, Ayşe Behire Bammleriz Mehmet, »t İhsan ve Hüsnü Bler m Cihannüma mahallesinde ini p kağında eski 4 yeni 8 numaralı bir hanenin. a mam, Raife Hanım Mehmet Naim Efdi Beyoğlunda eski Hüseyinağa yeni Rarberbi 3 mahallesinde Fıçıcı sokağında eski ve yeni 4 ti maralı bir hanenin tamamı. Mor. Mezrası i Haydarpaşada Kızlarağası Çeşmesi söl aya Hasanpaşa mahllesinde eski 2 mükerrer yeni numaralı bir hanenin tamamı. AH Riza E e 4548 Üsküdar İhsaniye mahallesinde eski Su ai yeni Mustafapaşa sokağında eski 27. mükerrer Yeni 46 numaralı maa bahçe bir İmani ari içi Beylerbeyinde mukaddema Stavroz el- .. Ye Bostancıbaşı mahallesinde Stavroz elyevm Bostancıbaşı Abdullahağa yokağnda gi b ye i 1: maa bahçe bir hanenin tamamı. Moi ek “İli Et, ve Seniye H. 4676 Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinde Kördere soka- ğında eski 18 yeni 44, 44-1 numaralı maabahçe ve dükkân bir hanenin tamamı, Abdullah Cevdet B. 4687 Bakırköy Yeni mahallede üçüncü sokakta 50, 52 numaralı bir hanenin tamamı, Nesibe H. Üsküdar'da Selmanağa mahalle ve çıkmaz Kar- £ sokağında eski 5 yeni 7 numaralı bir ha- Hafıza Revan, Hayriye Ha- 4086 4488 4490 493 4696 d gazari nenin tamamı. nunlarla Ali Et. a Beyoğlu Feriköy mahallesinde mukaddema Şişli Büyükdere elyevm Kır sokağında eski 143 mü- kerrer yeni 32 numaralı maa bahçe bir (hanenin tamamı, Emine Meziyyet H. Galatada Sultanbayazıt'mahallesinde Ermeniki: Hisesi Velinardi sokağında eski 1, 4, 6, 8 yeni 14, uinaralr iki hanenin tamamı, Farm Sebriz, Ayşe Sıdıka Hânımlar ve Abdül- erim Sinai B. / / ç By Osmanağa mahallesinde Kuşdili kağında eski 8, 8 mükerrer yeni 20, 22 numara- eğe bahçe bir hanenin tamamı. Vedi B. Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Misk 0- iyi eski ve yeni 22 numaralı seneden hane ayin bir apartmanın tamamı. Ali Namık B. Geta Şehit Mehmetpaşa mahallesinde Üs- tupçular sokağında eski 25 yeni 25 numaralı bir ik tamamı. , , Fatma ve Hüsniye Har Sü eğhu'da Kâtip Mustafaçelebi mahallesinde Eze Telgraf sokağında eski 8 emi ir hanenin tamamı, p Hi uldarda Tabaklar mühallesiizie mailime si plağın eski 5 yeni 5 aumara! Şeki ja Kadıköy Osmanağa elyevm Rasimpaşa mahalle- sinde ati ç z gora i ül 'r yeni 9 numaralı bir hânenin ta. Sn > Em Bey Emine Mebrure Hanım Üsküdar'da Hoca Hesnâhatün mahallesinde Yağ Paşalimanı sokağında eski 3, 9, 13, 14 mü- rel 14, 16 numaralı bir hanenin tamamı, emret YE. Münire Hanımlarla Behcet Bey 4 Yolcuzade mahallesinde Yolcuzade ve ie ğ 4 mükerrer 2, 4 müker partımanın tamamı b H. Osma! İlesinde Yoğurtçuçayı- oi 4 da ereieiy mükerrer yeni 14 nu- ek lx bir hanenin tamamı, Huriye H. Üaküdarda Selimiye mahallesinde gran) sokağında eski $ yeni 18, 20 numaralı ii nin tamamı, Fahrriye ve Bedia H.larla Abdülka- ir ve Ali B.ler ) ri Kezdiköy Osmanağa mahallesinde İmer see) çeşme çıkmazı yeni Leylâk m eski vi e Mi Rebia Hanım lı emlâk vadesi hitamında te- (altmış bir) gün müddetle sa- fazla tafsilât almak isti: aat eylemeleri lüzumu 2560 19382 Yukarıda ikraz numaralı yazv diyei deyin edilmemesi Die tılığa çıkarıldığından talip olanların ve yenlerin Sandık Satış amirliğine mürac: ilân olunur, Manisa Viki etinden 574 ile 13--989 kilometroları ars- cem'an 75 ve 14-143 ile sa İnşaatı * “cumartesi Salikti-Borlu yolunun 11 menfi üzerinde sında bulunan N 2500. metre tilünde 16-643 kilometroları arasıtıda p b 15658 lira 94 kuruş bedeli “Keşif üz , rs günü saat ona kadar müddetle ve kapalı zarf usulile İyiydi çıkarılmıştır. Tafsilât almak isteyenlerin şimdiden vilâyet nala baş gühendikliğine müruaatları, öriiden k Hahitağa cedit Mısırlıoğlu sokağında| gi İktısatlı, Asri ve sağlam SİMPLE X3 KALORİFER KAZANLARINI Tercih ediniz Aynı harareti temin et- meküzere diğerlerinden 40 yazıt mahallesinde Marya 80-| muhtelif bulunur. miktarda ve cins radiatör Proje ve İNİ caddesinde | noksan ve istimali son derece suhu letlidir. Fabrika şubesi olarak depomuzda her zamun kâfi kuvvette keşif için: Borsa kömür o sarfeder, kazanlar ve envayi ban ittisalinde, Türbe KIRKOR JAMGOÇYAN müessisesinde Kalorifer mühendisi ANTRANIKYAN amüracaat, KE A ME GEY, NAİM VAPURLARI Izmir Postası Seri, Lüks ve muntazam ADNAN 5 Ağustosun 3üncü pazar günü 16da Galata Tıhtmındasi ha reketle ( İzmire ) ve Salı günü İzmirden İstanbula hareket eder. Galata gümrük karşısında Si Fransez hanında I9numaradi U mi acantalığını müracaat Beyoğlu: 1041 SADIKZADE BİRADERLER VAPURLARI KARA DENIZ MUNTA ZAM VE LÜKS POSTASI İnönü pa 3 Kum PAZAR günü akşamı Sirkeci rıht. mından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu Gire- sun, Trabzon, Sürmeneve Rize azimet ve avdet ktir. Sadık zade pie yi gen 5 Ağustos akşam Sirkeci rıhtımından hareketle (Zonguldak,İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, Trabzon, Sür- mene ve Rizejiskelel, © azl zimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Mey. emet hanı altında acentalığını müracaat, Telefomİstanbul 21 İlk mekte mukaşyet mektepcon aldığı şehadetname zayi olmuştur. Yenisi alınacağından eski sinin hükmü yoktur. ihsan, Lütfi 4600 Terzi 9695 Muazzez Hanım © Şişirde Osman Bey'de Bü yükdere caddesinde. Seli. | badi Bey. aparıman 409909 Pertevn vakfından: Şişli'de Meşrutiyet © #nahallesinde İzzet Paşa sokağında Valide apartı anında 1,286 mümecolu dör daire kiraya verilmek Üzere müzaye deye konulmuştur. Talip olanların yevmi ihale ve müzayede. olani şehri halin 25 üncü cumarte: on beşe kadar İstanbat'I tiyetinde Pertevniyal vaklı idaresine veya encilmene müracaat SEN JORJ — Avusturya mektepleri Galata'da Çinar sokağında, İngiliz konsolosunun karşısında 1— Erkek lisesi (Yüksek real ve Jimnas teal) halk mektebi ve ihzari sınıfları havidir. 2-3 sınıflı YüksekTicar.: mektebi Sihzari sınıfı da havidir. Kayduku- bul musmelân şimdilik Pazar, Pazartesi ve Perşembe 9 dan ide kadar ve 16 Ağostatan idbaren her gün icra edilecektir. pipe Piyango müdüriyetinden: Piyango müdüriyeti için 1931 senesine alt 10,000 adet takvim tab - ettirileceğindeni, taba talip

olacakların pey akçaları ile bir. likte 4/8/9030 pazarertesi saat 15 te müdürlükte müteşekkil mübayaat komisyonuna müra caatarı, ti 4! Satış : Fabrika fiyatınadir AA D .. Lİ İNTejİ SEYRİSEFAİN | Limântmıza muvasalatı beklenen Vapurlar .A DİTALYA) 3 ağus 8 (İtalya ve Yunanistan) SAŞTAYN) vapuru 3 oğus Pazar (İtâlya ve Zünanistan)dan Yakında limanımızdar hareket edecek vapurlar (STELLA DİTALYA) vapuru 7 ağustos “perşembe sabah tam 10 da Loyd es ) olarak (Pire, Brendizi, Venedik ve "Tri &ste) ye (GAŞTAYN) vapuru 7 ağus tos perşembe (Köstence, Sulina, Kalas ve İbraile) ye. CABAZIA) vapuru 7 ağustos perşembe (Selânik, Volos, Pire, Patras, Brendizi, Ankona, Fiv- me, Venedik ye Trieste) ye İCOSULACH! Line) * kumpan. yasının 1â$ #apurlarına aktarma edilerek” Şiki ve Cenubt Ame- ikâ Ilmanlarıma gitmek için ten Hilâl doğfeji bilet verilir. Her nevi tafsilât için Galatada mumhane (Lloyd Triestino ) ser acantesme Telefon Beyoğlu 2197. vaya Galata sarayında sabık Selânik bonmarşası bina: sındakı > yerıhânelerine. Telefone Beyoglu 2490 ve yahut Sitkecid Kırzade hürühdeki yazıhanesine müracamt edilmesi, Telefon latanbul 235. BARTIN hattı Lüks Ekspres postası vapıru 4 Aydın Pazarlesi Sirkeci'den hireketle Ereğli, Zor guldak, Bartın. Kurucaşile ve Ci deye azimet ve avdet edecektir. Tahsilât için Sirkeci salonu karşısında Mizer oğlu han No: Bartın -nebolu Postası HİLAL yn *“ Pazartesi günü akşamı Sirkeci rıhtımından hareketle Ereğli, Zonguldak, Bartın, Ci48; İnebolu, Evrengene İlişı iskeleleriniç azlmet ve avdet edecektir Yük Ve yolcu için Sirtecide “yeni handa 1 num. rolu acentisina müracaat. Tele tonu İstanbul 3105 SADIK ZADE - ARSLAN KAPLAN VAPURULARI aradeniz Sür'al poslası muntazam” Süks o kamaraları bavi ve “12 Mil sür'üti höğz EMÂİ veri ke akşimi *f9'Âa* Sirkeci rıhu. mından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Ayancik, Samsun, Ord Giresun, Görele , Trabzon, Rize)ye azimet ve avdet ede. cektir. o Acantalığı : Sirkeci Alâiye han birinci kar Tele. ton İstanbul 4240 | Merkez Acveniz, Gaları basında, Beyozla 2367 sentesiz Mahmudiye Hanı altında Htanbal 740 4 Ağustos pazartesi Trab- zon birinci yacaktır. postası yapılmi- İzmir sür'at nostası (Gülcemal) vapuru 4 a) t0s. pazartesi 14,30'da ta rlnımından Kalkarak Se sabahı İzmire varır ve çar şamba 14,30 da İzmir'den kal karak perşembe sabahi gelir. Vapurda bir orkestra ve cazhant mevcut: mükemmel tur, Mersin sür'at “postası ( KONYA ): vapuru 6 Ağustos çarşamba o 1f de Galata rıhtımından kalkarak Çanakkale İzmir Küllük Fet- hiye Finike. Antalya Alâiye Mersin'e gidecek ve dönüşte Taşucu Anamor Aldiye Antal- ya Finike Fethiye - Küllük İzmir'e uğrayarak gelecektir. Çanakkale'de yalnız. yolcu verilir yolcu alınır. Ayvalık sür'at postası (Mersin) vapuru 5 Ağustos #alı 17 de Sirkeci rıhtimından kalkarak Gelibolu. Çanakkale Küçükkuyu, Edremir, Borhani. ye; Ayvalığ'a: gidecek ve dö: üşte mezkür iskeleleri: birlikte) Alranoluğ'a uğrayarak © gele cektir. Gelibolu için yalnız yolcu alinir yük alınmaz Yelkenci vapurları Karadeniz postası Vatan ru $ Ağustos i Çarşamba akşamı Sirkecir rıhtımından hareketle" ( Zonguldak İne- bolu, Samsun, Ordu Gireson, Trabzon, Sürmene, ve Rize)ye azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide yelket di hanında kâln acentasına mri aracat- Tel İstanbul 1545 'TAVILZADI VAPURLARI Ayvalık « İzmir postasi Büdel vapuru Her Pazartesi sant 17 de Sirkeğiden hareketle Gelibo- lu, Çanakkale, Edremit, Ay- yalık, Dikili ve İzmire azimet ve Çanakkaleye © uğrayatak avdet edecektir. Yolcu bileti vapurda da verilir. Adres: Yemişte Tavilzade evlet Demiryollar idaresi ilânatı ki ocaktan çıka # nak Eskişehir hattı üzerinde Diliskelesi civarı acak 6000 m3 balast ve 6000 m3 blokun izâ 1 25 ağustos si günü saat 15 te Ank Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ar İ rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirle | ... Filyos beşinci kısım inşaatının kapalı zarfla münakasasi ağustos 930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet Der yolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 1 | vakkat teminatlarmı ayni günde saat 14,30 a kadar münak komisyofuna vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mt rada Maliye ve muhasebe işleri dairesinden ted. abilinde At ik edebilirli ... Ankara - İzmir - Ankara ve Ankara - Haydarpaşa - Anki arasında muhtelit katarlarda haftada iki defa işliyen doğru İtaklı vagon servisi iş'arı ahire kadar haftada bir defava ind miş olup berveçhi ati hareket edecektiriş i Ankaradan - İzmire : Pazar İzmirden - Ankaraya : Salı Ankaradan - Haydarpaşaya : Perşemoe Haydarpaşadan - Ankaraya : Cuma İ ... ' 150 ton yerli çimentonün kapalı zarfla münakasası 18/8) pazaretsi günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları nasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve | | vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münak komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini (beş) lira mukabilir Ankarada Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İstanbu | Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. | BUYÜK TAYYARE PİYANGOŞI 9 uncu tertip ULN Gİ KEŞİDE 11 Ağustos 1930 da neşideler, Vilâyet, Şehre- maneti, Defterdarlık, Iş, Zi-| raat ve Osmanlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır : Büyük Ikramiye ii 30.000 Liradır Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz a | j Iklısal Yekâlelinden; Ankarı'da tesis edilen Yüksek Ziraat Mektebi 1931 senei di siyesi bidayetinde tedrismta başlayacak ve bu sene staj için tal alınacaktır. Kayt ve kabul edilecek efendiler. J 1. — Lise mezunu olacaklardır . 2 — Bir sene Vekâletce tayin olunacak çiftliklerde staj ceklerdir. Bu efendilerin ikametleri çifti'klerde temin edileci bi aynca staj müddetince kendilerine ayda 0 ita üçrel cektir. Stajı müteakip mektepte tedrisat başlayacaktır. Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil devresi 3 senedir. olanlar Ziraat Mühendisi sfâtını alırlar. Bu şeraiti haiz olup Türk tabasından olan ve sinleri 17 aşağı ve 22 den yukarı olmayan ve vücudu zıraate mütehamei| bulunan lise mezunu efendilerin 4 adet fotograf raptederek istida ile Ağustos. nihayetine kadar Ziraat Umum - Müdürlüğü veya» Vilâyet Ziraat Müdürlüklerine mürücaatları, i leyiti . . . *» kiz .mFeyziati Liseleri —. Tı desind Arnavutköyünde çimen see Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayrı teşkilât dahilinde ve erkek umum tali sınıfları muhtevidir © Kayıt muamelesine başlanmıştır. Talep vukuunda mekte tarifnamesi gönderilir. Telefon İstanbul: 2867 “i Alman Kitaphanesi KARON , Alrer, Kapisi Kii Halndurluğunden: 15043 lira 72 kuruş bedeli keşifli Kilis hükümet | bakiyci inşaat: kapalı zarf usulile 18—7—930 tarihinden iti ren 21 gün müddetle mevkii münakasaya vazedilmiştir. | 7 — 8 — 930 tarihinde Kilis Malmüdürlüğünde iHalesi 4 kılmacağından müzayede, münakasa kanununun ahkâmı di sinde teminat itası suretile münakasaya iştirek edecekle i e takdirde malmüdürlül . ıp, Adana, Urfa, ve Marag Defterdarlıklarına mü eylemeleri lizumu ilân. olunur. K İİ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler