1 Aralık 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

1 Aralık 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© « muşlarsa haksızlık etmişlerdir. | Maarijte ii | Mes'uliyet kimde ? Muallimler mi iy ve — i okutamıyorlar, programlar mı kusurlu ? Bunu neticelendirmek ancak anketin cevapları ' tamamlandıktan sonra kabil olacaktır İlkmektep talebesinin son| Zamanlarda zayıf yetiştiğini ve bunda bir parça da hocalarm hissesi olduğunu evvelki günkü Muallimlerin içtimamda maarif müsteşarı Mehmet Emin B. hasbühal esnasında beyan et-| mişti. Dün bir gazete bu sözler! den muallimlerin müteessir ol-| duğunu kaydediyordu. Bizim Yaptığımız tahkikata nazaran böyle bir teessüre mahal yok- tur. Dün kendisile görüştüğü: müz maarif emin muavini Fa- kir B. bize şu izahatı verdi: — Muallimler müteessir ol- Çünkü henüz kat'ibir netice yoktur. Müsteşar B. ahiren ilk mek- tepler arasında bir anket açmış tır. Bu ankette talebenin niçin ve ne şarait altında böyle ye- tiştiği belli olacaktır. Anketin meticesi yakında belli olur zan- Kındayım. Esas itibarile mual- lmlerimiz vazifelerine (o ihti- mamkârdırlar. Ne kadar mektep ve talebe var? İ Maarif vekâleti eminliklere bir tamim göndererek mıntaka- ları dahilinde kaç lise, orta ve San'at mektebi ve bunların ne kadar talebesi bulunduğunu sor) muştur. stanbul maarif emanctisya- kında bu malümatı ihzar ederek vekâlete gönderecektir. Maarif müsteşarı Maarif müsteşari Mehmet Emin B. dün maarif emanetine gelerek bir müddet meşgul ol- muştur, Darülfünun hakkında resimli malümat Londra Darültünunu beynel- milel bakalorea komisyonu ta- rafından İstanbul Darülfümunu- na gelen bir tezkerede Darüilfü Tevfik Rüştü B. e Dalai (Baş tarafı 1 inci sahifede) miştir. Meb'us Mahmut, Nec- mettin Sadık ve Asım Beylerle kalemi mahsus müdürü Kemal Aziz ve Milano konsolosu âmir Beyler vekil Beye refakat et- mektedirler. Tevfik Rütşü Bey istasyonda, hariciye nazırı M. Grandi, Türkiye sefiri Suat B. ve selaret erkânı, Bulgar sefiri | M. Volkof ve hariciye nezareti erkânı tarafından teşyi edilmiş tir, Bulgar gazetelerinin neşriyatı SOPYA 30, (ALA.) — Sabah gazeteleri Tevfik Rüştü Bey hakıkında sitayişkâr makaleler | heşrediyor ve müşarünileyhin | Sofyaya muvasalatları intizar edildiği şu sırada son derece sa Mimi bir lisanla hoşamedi be- yan ediyorlar, Başlıca gazete- ler, devlet adamlarının duren- dişlikleri sayesinde maziyi kat İ surette tasfiye ettiklerinden beri dostlukları hiç bir bulut karartamamış olan iki komşu Memleketi biribirine bağlıyan | rabrtaların sağlamlığını israr İ- le kaydederek artık Türkiye ve Rulgaristanı hiç bir meselenin #yıramıyacağmı — ehemmiyeti Kesan ile zikreylemektedir- er. © Matbuat, Gazi Mustafa Ke- mal Hazretleri tarafından vücu da getirilen eser hakkındaki hayranlıklarını izhar ve beyan #imekte ve Türkiyenin harici Siyasetinin sevk ve idaresinde İevkalâda dirayet ve tükenmez bir metanet ve faaliyet göster- Miş olan Tevfik Rüştü Beyin €Vvsaf ve mezayasını medih ve Sena ile zikreylemektedir. Sofyada ikameti »snasmda Tevfik Rüştü Bey, Bulgar zi- mamdarları ile müdavelei ef- l bulunacak! ter. Hariciye Ruroff. Tevfik Rüstü İvecektir. nunumuzun ders program- ları, mesaisi ve talebe vaziyeti hakkında izahat istenmektedir. Darülfünunumuz bu malümatı iransızca olarak ihzar etmekte | dir. Lâboratuvar ve saireye ait bazı resimlerde ilâve edilerek matbu bir halde Londra elçimiz! vasıtasile yakında gönderilecek tir, Avrupaya gidecek talebe Haber aldığımıza göre Avru- paya gidecek İise mezunlarının imtihan evrakının tetkiki vekâ- letçe ikmal edilmiştir. Üç gün! sonra İstanbul maarif emaneti- ne kazanan 29 efendinin isimle- ri bildirilecektir, Bu lâhit kimin ? Şarki kadim asari âtika müze sinde bulunan eski somaki lâhit lerinden birinin üzerinde bulu- nan bazı delâile nazaran Bizans imparatorlarından Konstantine it olduğu zannedilmişti. Müze idaresi bu hususta tet- kikat yapmış ve netice olarak bu lâhtin Konstantine ait olma- dığı anlaşılmıştır. Bu lâhtin kime ait olduğu he- İnüz bilinmemekle beraber, mü- ze müdüriyeti bu hususta tetki kat yapmaktadır. - Millet mektepleri Yakında İstanbul vilâyeti mil let mektepleri idare heyeti içti ma ederek yeni harflerle oku- yup yazmasmı bilmiyenlerin 931 senesinden sonra hiç bir va zifeye alınmıyacaklarmı ilân edecektir.Maamafih bu seneMil let mekteplerine devam edenle rin miktarı gitikçe artmakta- dır. Mülkiyelilerin balosu Mülkiy mektebinin 53 inci se nei devriyesine tesadüf eden 4 kânunuevtel perşembe akşamı nyon Fransezde bir balo v lecektir. Baloya şimdiden bir çok zevat davet edilmiştir. Poliste Kel Hasan Nihayet yakayı ele verdi Bundan bir hafta evvel Top- kapı Maltepesinde başta çolak kel Hasan olduğu halde dört! beş kişilik birçetenin faaliyette bulunduğunu ve bu meyanda ta pu kadastro ve tasarruf heyeti azasından Şerif ve Yüzbaşı Şe- fik B.lerlebirkaçkisiye aitköşkü soyarak firar ettiklerini ve bun- lardan yalnız Zincirli Alinin tu tulduğunu yazmıştık. Kel Ha- san kaçmıştı. Ahiren Kel Ha- san da yakalanmış ve bütün cür. münü itiraf etmiştir. Çolak Kel Hasan yüzbaşı Şefik Beyin ha- nesine, yanına Arap Selim, Mus tafa, Zincirli Ali ile birlikte du- varı delerek girdiğini söylemiş ve buradan çaldıkları 43 parça eşyayı Tavuk pazarda hancı Yusufa 9 lira mukabilinde sat- tıklarını anlatmıştır. Bunların bir şebeke halinde çalıştıkları! nazarı itibaraalinaraktamikitah kikat için Gel Hasan jandarma, lafın idaresinde Ramiye gönde- rilmiştir. Tahkikat devam et- mektedir. Kel Hasanın evvelce kaçmış olan diğer arkadaşları taharri edilmektedir. DEOMİ meşriğmi Milli Mecmua 120 nci nüshası çıktı. Güzel şiirleri, ilmi edebi makaleleri ihtiva eden bu mecmuayı tavsi.. ye ederiz. Beyin şerefine hususi bir öğle ziyafeti verecektir. Salı akşa- mı Türkiye sefaretinde mükel- lef bir ziyafet verilecek ve bu- nu bir kabul resmi takip eyli- İz memurları müstcit ve kıy- MİLLİYET İsparta nasıl bir yer? Köylünün en hissettirdiği şeyleri yapmak mecburiyetindeyiz LUK pA | Jspartada halı İsparta, (Hususi muhabiri İmizden) — Tabiatin bütün gü- zelliklerini sinesinde toplıyan Isparta görülüp te söyleneme- mek imkânı olmıyan çok güzel bir Türk şehridir. Güzel memle ketimizin gül ve bülbül diyarı o lan bu şehir hareketi arzdan ve milli harekâttan terakkiye doğ ru kuvvetli adımlar atmıştır. Memlekete ait her işte olduğu gibi belediye işlerinin başında da genç İspartalılar çalışmış ve muvaffak olmuşlardır. Şeh- rin tanzim edilen müstakbel plân: ve haritası üzerinde çalı- şan belediye şimdiden yaptırdı- ğı park ve yeni yollar ile şehre güzel bir çehre vermiştir. İspar tada bugün için eksik olan an- foru haiz bir oteldir. Yeni yapılan askeri mahfil burada mevcut cemiyet hayatı- seltmeğe vesile olmuş- tur. Hakiki Ispartalı neresinden belli olur! Memleketinde doğup büyü- yen her İspartalr içtiği iyi su yun demir ve kükürt mürekke- batından dişlerinin behemehal rengini kaybeder. Bu siyahlık dişe ziyan vermeyip yalnız ren gini değiştirir. Daima neşeli ve daima güler yüzlü İspartalıyı dişinden anlamak kabil olur. İktısadi vaziyet Halı piyasasının durgun ol- masından bu sene için yüz elli bin arşın halı yapılmıştır. Sana yi bankası ile yerli sermayenin açtığı halı iplik fabrikası mem- leketi zenginleştiren ve süsli- yen iyi bir müessesedir. Bundan başka komşu vilâyet İerden ihraç edien mamül ayak kabi ve deri ticareti de çok iler- lemiştir. Yirmi bin miskal gül yağı ve yirmi bin okkaya ya- kın afyonda istihsal edilmiştir. Şehrin etrafındaki arazi kumlu olduğundan o bostancılık vâsi mikyastadır. 30 — 50 adet ara- sında bulunan bir merkep yükü karpuzun şehirde fiati 89 — 90 İ kuruştur. İ Mahalli ihtiyacı temin eden şarap istihsali vardır, Peynir- cilik te terakki etmiştir. Anamas Balkan kaşarı nami- le piyasaya konulan kaşar pey- nirinden bu sene için yirmi ok- ka yapılmıştır. Vilâyet dahilinde ziraat teşki lâtı henüz ikmal edilmemiştir. Muhasebei hususiye bütçesinin darlığından dolayı yalnız şarki Karaağaçta bir ziraat memuru vardır. Diğer üç kazada ziraat memu ru yoktur. Maarif ve Nafrada ol duğu gibi İktisat vekâleti de hususi varidatı en fazla temin eden köylüye yarıyacak ziraat teşkilâtı için hususi bütçeden bir nisbet tefrik edecek bir sis- tem bulması şayanı temenni- dir. Pi, istikrar temin e- den İş Bankası şubesi ise bura- 'da muvaffakıyetin canlı bir mi- salidir, Bankanın halı üzerinde yaptığı müthiş himaye ve halı için açtığı kredi bu milli mües- seseye karşı halkı cidden min- nettar bırakmıştır, Şubenin bü- İmetli gençlerdir. Bankacılığın! kendine mahsus hususiyetimi cak bir şey varsa o da âsri kon PAZARTES

ziyade ihtiyaç Aplik fabrikası ruhuna sindirmiş bulunan bank| müdürü Hâki Bey ile bütün memleket iftihar edebilir. Sıhhat ve zabıta işleri Vilâyet dahilinde müstevli| bir hastalık yoktur. Kuvayı mil liye zamanında cephe vazifesi- ni gören İsparta kendini kur- taranların yürüdüğü yoldadır.! Herkes işi ve güccü ile meşgul olduğundan vukuatı adiye bile çok enderdir. Vazifesine yeni başlıyan vali İAhmet Durmuş Beyefendiye nail olan İsparta taliinin güzel olduğunu bir kere daha isbat et miştir. HAYDAR —— o... Yeni müdür geliyor Sanayi ve Maadin Bankası- na merbut fabrikaları islah ve takviye etmek üzere banka sanayi şubesi o müdürlüğüne Fransanın tanınmış mütehassıs! larmdan M. Boten tayin olun- muştur, Memleketimize davet edil miş olan M, Böten Ekol San- İtral mezunlarından ölüp bilhas sa makine, &lektrik ve mensu çat işlerinde o mütchassıstır. Bankaya merbut Usşak şeker fabrikasınm istihsalâtı gelecek sene 800 vagona iblâğ oluna-! caktır, Sıçan Hüseyin neler yapmış ? Evvelgi gece saat yarıma doğ! ru İstiklâl caddesinde, Bursa; sokağının önünden geçmekte İolan Şark demiryolları malze-| ime dairesi mi muavini M. Fredrikin dört lirasını (Sr- çan Hüseyin) denilen yankesici aşırmıştır. M. Frödrik işin far- kına vararak hırsızı tutturmuş ise de üzerinde para bulunma- mıştır, Sıçan Hüseyinin devam etti- ği kahve aranmış, orada bu a- damın iki arkadaşı bulunmuş, içinde bir asker elbisesi bulu- nan Hüseyine ait bir de bahçe e İle geçmiş ise de paralar meyda İna çıkmamıştır. Yankesicilerin her üçün de tevkif edilmiştir. Hırsızı yakaladılar Evvelki gece Kısıklıda hayli garip bir vak'a olmuştur. Bura da hancı Musa Ef. isminde bir! adamcağız oturmaktadır. Evvelki gece, ortalıkta el, a-| yak çekilerek herkes yatmış ve| evin lâmbaları kararmıştır. Bu sırada içerdekileri derin bir uy kuya dalmış zanneden bir hırsız | Musa Efendinin evine girmiş ve karanlıkta halecan ve heye- can içinde öteberi Otoplamak için etrafına saldırırken Musa Efendinin oğlu Ömerle karşı laşmış ve ona sarılmıştır, in feryadı, hırsızm gü- rültüsü üzerine ev halkı, baba oğul hırsız tutarak o sırada 80-| kaktan göçen jandarma devriye sine teslim etmişlerdir. Hırsız, İ Hüseyin isminde bir kaçaktır.. ————. Doktor HAFIZ CEMAL Canından masda günlerde öğle- den sonra saat (14-16 ) da İstan- bul Divanyolunda ( 118 ) numero- lu hususi kabinesinde. bastaların lk a lüle sil sirri rü KANUNUEYVE İnek kamyoneti münakasası Yüksek Orman mektebi Rektörlüğünden: ; Bir adet binek kamyoneti kapalı zarf usulile mevkii münakasaya | konmuştur. Taliplerin şeraitin: öğrenmek üzere her gün, münakasaya |! iştirak içinde yevmi ihale olan 3 kânunuevvel 930 tarihine müsadif / çarşamba günü saat on dörtte Defterdarlık binası dahilinde müesse- satı iktısadiye mübayaat komisyonuna müracaatları. zade ham 2740 Pire -kenderiye postas kara) vapura vevvel saat 104: Galata dan kalkirak çarşamba sabahı İzmir'e perşembe sabahı Pi re'ye cumartesi sibahı İsken © varacaktır. Pazartesi şamba Pire'yede k Perşembe Itanbul'a altında. T Salı rıhtımın. İken: len ı$ de İSKENDERİYE'DEN aktar- ma PORTSAİT için de Eşya kabul olunur. Ayvalık sür'at postası (Mersin) vapuru 2kânu- nuevvel salı 17 de Sirkeciden Gelibolu Çanakkale Küçük- kuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvahğ'a kalkacak ve dö nüşte Altınoluğ'a uğrayaraktır. Azimette Gelibolu için yük alınmaz. Trabzon birinci postası (Mahmutşevketpaşa) vapuru 2” kânunuevvel Sah akşamı Galata rihtumından Zongul dak, İnebolu, Sinop, Sam- sun, Giresun, Trabzon, Rize'ye kalkacak ve dönüşte Sürmene, Trabzon, Tirebolu, Giresun, Ordu, Ünye, . Samsun, Sinop, İnebolu, Zonguldağı uğraya- ir, abrika mahalli Fenerde fabrika mahalli üç sene, müddetle açık arttırma ile kiraya verilmeğe çıkarı! mış ve seneliği 1800 lirada isteklisi üzerinde bulunmuştur. ! Duha fazlasına tutmağa İste yenlerin 8 bizinci kânun 930 tarihinde zn müdürlü. güne gelmeleri. le Theo Reppen vapur acentalığı NORVEÇ BANDIRALI Brill - Karip vapura 1 kânunevvel pazartesi günü Karadenizden müvasetctle Anvers, Hamburg ve Baltık denizi limanlar ile Norveçya için emtiai ticasiye tah- mil edecektir. Fazla tafsilât için Ge- lata'da eski Loyd hanında Theo İ Reppen vapuru acentalığına müra- cast Tel, O. 9274 Lüks-İzmir Mersin postası Türkiye vapuru İ : vi a püzarlesi günü saat 18de Sirkeci nhüu- mından hareketle Gelibolu, Ça- makkale, İzmir, Küllük, Fethiye, Antalya, Alâiye, Mersine azimet ve avdet edecektir. ii Tafsilâr için, Eminönü, Balık pazan, Helvacı sokak 9 numa: ralı acentasına müracaat, Tel İst 2988 « peratör Doktor HALiL SEZÂi BASUR MEMELERİ Ve cerrahi hastalıkları mütehassıs, Divan yolu Doktor Eminpaşa sokak Na kânunucvvel ihale gün ve İ J aj te Yeni Açılan Lisan Kursları Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almancı, İtalyanca, İspanyolca v. lisan'arda TECRÜBE DERSİ MECCANENDİR Ankara: Merkez Han-Hucı Bayram caddesi - İstanbul 350 İstiklâl caddesi Yi Rİ 31 baş öküz münakasası Pendik Bakteriyolojihanesi mü- dürlüğünden: Pendik Serum 'darülise nunucvvel 930 tarihi görmek için her gün w munmevvel 040 Mü; zanna İüğüme olup sent münakısı e 24 köz mlesi tekerrür eden 31 baş öküzün şartnamesini vermeğe talip olanların yevmni ihale olan 24 kös, müsadil çarşamba mat i4 t: defteri a0 iktisadiye mübayan komisyonuna müracaat ©) “Dn ili baş ikiz münaasas Pendik serum darülistihzarı mü de binası ilin olun | dürlüğünden: lesi icra kılınmak üzre dleni münakasıya konulmuştur. Şarta sini görmek için her gün ve itaya talip olanların da yevmi ihalede İstanbol Defterdarlılığı binasında müessestu iktisndiye mübayaı komisyonuna müracaat eylemeleri, Derz tezim salma konsyonnlan: 550 ton Eksira Rekompoza kömürü 1 kânunucvvel 930 p zartesi günü saat (1 de kapal zarfla, Yukarıda yazılı 5500 ton Ekstra Rekompoza kömür | nuevvel 930 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla teklif edil cek fintlar movafık görüldüğü takdirde ihale edileceğinden namesini almak isteyenlerin her gün ve itasına talip buluna: da yevmi ihale çün ve saatında Kasımpaşada deniz levazım satın) alma komisyonuna müracaatları. Deniz erazm salmalma Komisyonundan 150,000 kilo ekmek kapalı zarfla 1 kânunuevvel 930 pâzarte: si günü seat 14 de ihale edilecektir. ; İrancala a bulunan deniz talebe ve efrat ve hastalarıma 930 mal 3,500 “ . İstanbul senesi ikinci altı aylık ihtiyacı olmak üzre münakasaya konulmuş! Yevmi münakasa olarak tayin edilen 1 kânunusvvel 030 hine müsedif pazartesi günü sant 14 de kapalı zarla teklif edi lecek fintlar muvafık görüldüğü takdirde ihalesi icra kılınacağından şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve vermek İsteyen nda Kastmpaşada deniz levazım satınalma misyonuna müracaatları, Eskişehir vilüyerinin kazasına muzaf Sıkıviran civarında krokisinde muharrer tai taliden miktarı senevileri oli al şartnamesinde gösterildiği w üç senede 5347 küşur kantar ve kuru meşe odunu ile 809 kül kantar meşe kömürü kar ve im edilmek üzere odunun beher kantarı 4 kuruş 96 sanm köm 20 kuruş 76 santim bedeli esasi rinden açık müzayede osalile & 930 pazar günü saat üçe Hski Orman müdüriyetinde müteğel khale komisyonundır. ihale edil Nzere müzayedeye çıksrılmıştır. Şe reiti müzsyedayi anlamak istiyenlerif Ankarada Orman müdüriyeti uni miyesile İstanbul Kekişehir © müdüriyerlerine ve Mihalıççık © muamelât memurluğuna mii Duvar Takvimi | Resimli Ay vi İ 1931senes için güzel resmile 29067 N. ve 10-12-929 taribli mak- bazu zayi olduğundan hükmü ol madığı ilân olunur. Sadrettin Enver ve şeriki Piyângo müdiriyetinden: 20-11-9030 Cumartesi günü münakasası icra edilecek olan 50,000 adet üçüncü #mıf ev- lenme © cüzdanlarının görülen lüzum üzerine 3- 12.030 çar. şamba gününe talik edilmiş ol duğu ilân olunur. Yeniköy sulh hakimliğinden: Hıcı Tevfik efendinin Yeniköy- de Ayanikola N. 4 ve 2 numara hanenin izalel şuyuu bakkında ika me eriği dava üzerine mezkür ha- mede mukim iken iksmetgâhları mec bul olan Ahmet ve Tevfik ve Hay- Hek, ler ile İbrahim Çavuş ve saf- reye ilânen vaki Cebliğata rağmen yevmi mesyyende davete icabet ecmediklerinden haklarında gıyaben muhakemenin icrasına karar verile- rek muhakeme 31-12-9080 çarşamba Saat 10,30 talik edilmiş olduğundan ilbu gıyap ikbarnamesi tebüğ ma- kamına kaim olmak Ozere ilân nesi müdürlüğünden 19480 - 21760 takım Serbuş We tozluğu İle beraber yazlık i biçki ve imaliyesi pazarlıkla yaz olunacaktır. 212930 salı günü sant 14 Gedikpaşada Jandarma İm sinde yapılacaktır. Şartname im haneden verilir. Talipder temini rını beraberinde getirmeleri lazımâ ZAYİ” Namıma muharrer imi dırdım. Hükmü © olmadığını Gi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler