13 Mart 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

13 Mart 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMA, 15 MARKT 1981 Yıldız ve Meşrutiye (Başı birinci sahifede) ait hiç bir temasları görülmedi ği vâsılr mertebei sübut olmak- la tahkikatın hülâsasını hevi yazılan fezleke Hünkâra tak-| dim kılınmış ve merkum hak- kında kanımen icap eden mua- nelenin icrası istizan oluna- tak mucibince irade çıkmıştı. İşte bu da gösteriyor ki türbe darlar, tekke şeyhleri memle- timizde fesadı ahlâkm en kö tü şekli olan jurnalcılığa alet Hünkâr bunları MILLYET, za amman an . HARICİ HABERLER. miabeler 1 Ingiliz bahriye bütçesi! Hindistan Rus hududunde Vebi Tahdidi teslihat itilâfı sayesinde bu Şimdi de Gandhi! isene hayli tasarruf temin edilecek| cevap veriyor İ AHMEDABATI! AA. — tonilâto olacağımı söylemiştir. Nazır| Gandi İngiliz muhafazakâr fır- / ;bu mesele hakkındaki beyanatına de kasınm Hindistanda toplanacak vamla demiştir ki : i "> * Tahtelbehirlerin — teniliteları Yuvarlak masa konleransına iş-| İ hakkında tesbit edilen miktarlar İn. tirk etmeyeceğine ve mekiri o Artvin ve Rize hariç, bütün Rus giltere hükümetinin noktai hazarnca| fırkanın siyasetine dair M, Bal-| Roma deniz iilifnin memnuniyeti |dwin tarafından vaki beyanatı! o hududunu münakalâta kapadık | €n az calip olacak kısmını teşkil et- | memnuniyetle karşıladığını çün tesadüfe bakınız ki müshilden sonra Abdülhamidin ıstırapları çoğalmıştı. Hilkaten vehham ve müvesvis yaratılmış olan Hünkâr bundan derhal şüphe- lenmiş ve hayalâtma vüs'at ve- rerek Sait Paşadan emniyetini selbetmek derecesine varmış ve |Sait Paşa bu kabil tevehhüml, rin akıbeti ne olacağını bildiğ için hayli telâşa düşmüştü. Abdülhamidin böbrek hasta lığı esnasında bir cuma günü selâmlık resmi yapılamamak mecburiyeti hasıl olmuştu, Bu bir mesele idi ve her tarafa hüs İni suretle tefhimi lâzımdı. O tehlikesi var! | Hükümet bütün mühim tedbirlef almış bulunuyor yazdığım veçhile idare sistemi- mekte ise de Fransanın Romada tes-| RUH EMm mar: 3 EEE. sBEs m EE A r da dün ajans tarafından veril İn, ki, iki devletin, bir itilâfa var- i mümkün değildir. nin bu jurnalcılıktan çok istifa ği kanaatinde bulunduğu için mülfteri bir jurnalcıya ceza vermez, bilâkis taltif ederdi! Bunun sebebi de şu idi: Sayet ın bir jurnaldan dolayı jur- ıya ceza verecek olursa her jurnal az çok yalanı ihtiva ett ğine nazaran artık kimse jur- nal vermez olurdu. ... böyle bir hastalık sebebile © ma selâmlığına © çıkamamış ol- İduğunu, şimdi de bu mecburi- yet karşısında bulundu söyleyerek keyfiyet İlenlere anlatılm Aldığımız emri infaz et ya lüliamidin mahatız besi) döndüler. Yalnız Amavut ta Bunlar kendilerini askeri bir XX &. VR kadroya bağlı görmekle bera-| 0 Hünkârm vefat etmiş ber disiplin noktasından hiç bir| 8“ Ve işin kayıt ve şarta tâbi bulmazlar.|/â9dığI zehabır dı. Merbutiyetleri o doğrudan | 32b görmek doğruya padişaha idi. Abdülh: * te bunun böyle olmasını is i. Muhafız taburlarının le-|* delhace bir amirin emrile kör- körüne hareket ede a Hünkârm hiç işine gelmezdi. Bundan dolayıdır ki o taburlar| da gerek efrat arasında, gerek) Jr, onu görmek sğ efrat ile zal beyninde ta-) mek rahatsız etmek haddiis eden vukuat askeri ka.) Yolunda sözler si nunlara tevfikan e hallolunmaz.| sibağının bu dı. Şurası muhakkak ki bir za.) nüfuzu vard Ş bit orada bir nefere istediğini| Sahn rahatsız olduğu yapamaz, kanuni hiçbir ceza '78 mahza rahatsızl a zere le selâmlığa çıkamadığını Abülhamit bir aralık böbre alara ihabından rahatsız olmuştu, m19tü, SÖZ kâr etmeyordu. A tâ bu hastalık zuhur etme. | Korkulan cihet Arnavut & den evvel bir gün huzuruna kari? Arap taburları arası bul etmiş olduğu Sadrazam Sa. |2İdiyet ve münaferet idi, it Paşaya mide ve bağırsakla. | navutlar Araplardan rından mustarip olduğunu söy- lemesi üzerine Sadrazam Paşa! bunun iyi müessir çaresi müsil : almak olduğunu arzetmişti. Ab| Jranın harici ticareti hamit her hususta Sait Pa-| şanın malümat ve dirayetine i.| TAHRAN, 12 A.A. —M timat ettiği için paşanın tavsiye| lis, hükümete harici ticaret in- ettiği müshili almış ve hattâ bir| hisarı hakkmı bahşeden kanun defa daha tekrar emişti. Aksi) lâyihasmı kabul etmişt İMEMLEKETTE i GP rar nasihat yoluna koyul hafif bir hastalıkla riptir, istirahat odasında d t ie hayli .İte nefret (Bitmedi) ER LL İsmet Sırrı Hanım geçen sene A- # sı| merikan kollejinden mezun olmuş ve Bundan bir buçuk ay evvel tatili | alez ay evvel tahsil için Floridaya git neşriyat etmiş olan Hizmet gezetesi| > yarından itibaren tekrar İzmirde Zeyİ Sırrı B. i N n okrar İzmirde Zey| | Sırrı Bey Hürriyet gazetesine mel Besim Beyin riyaseti tabririyesi| diği cevapta kızmı şeriklerinden isti altında tekrar intişara başlayacaktır. | az ettiği para ile Amörikaya gönder- İdi ini ve kızının orada Fransızca Hizmet gazetesi yarın çikiyor İzmirde sıtma mücadelesi — (4 vermek suretile İZMİR, 11 — Şehrimizde sitma İşi mileadeledi için hazırlıkları başlan.) silimi ikmal edeceği dır. mıştır. Belediye mühim miktarda ma) ©“ x.- : 70t satm alacaktır. Bu sene şimdide Enis Fahri B. kefaletle mücadeleye başlanacak, su biriki bırakıldı ri ve hataklıklara dökülecek olan ma-| (İzmirde Sen Polikarp papazların zotla sıtmayı tevlit eden hayvanların! mektep açi yuvaları ve yumurtaları imha edile. | tan mazmun Enis Falıri Bey tevkif cektir. edilmişti. Mazmun kefaletle tahliyesi. İki gazete arasında şiddetli | Bi istemiş müstantik bin lira kefalet ür allen tahliye karar İzmirde, intişar eden Hürriyet ga- zetesi “ Halkın Sosis, gazetesi sahi bi Mehmet Sırrı Beyin kızı İsmet Ha Bun babası tarafından para ile Â- ığını yazmakta ve hücumlar | yap- idare ederek yazmakta. | Riyaset tehliye kararını tas- best bırakılmıştır. İ tar, a İya arasındaki | bahri itil†meselesi ol- makta devam ediyor. İtilâfın | metni, evveliri Çarşamba günü, |mileri hakkımdaki ahkâm da Londra muahedesini imzalayan | cüz'i tâdil edilmiş ve Londrada beş devletin payitahtlarında | kararlaştırılan htelbahirler neşredlikli. Bunun bir hülâsası tonajı da azıcık t met Waşington konferans Hülâsa her sınıf balıriye ge ındaki ahkâmda yeni bir intibak yapılmıştır. miş ve İstanbul gazetelerinde çıkmıştır, Fakat, bize gelen hü lâsa o kadar kısa ve müphemdir) Fransz — İtalyan itilâlının daha fazal siyasi şümulü olup olmadığı tabii henüz meçhul- dür. Şimdiden bazı rivayetler gâzete sahifelerinde yer bul- maktadır. Bir rivayete göre, In giltere ve İtalya, gelecek şubat taki umumi tahdidi teslihat konferansında Fransanın kara silâhları hakkındaki noktai na- Zavını kabul etmişlerdir. mak için noktai nazarlarından mütekabilen ne mikdar feda- kârlikta bulundükları hakkınd kat'i bir söz söylemek het Bu hülâsa- dan şimdilik şunu istidlâl edi- ansa ile İtalya ara sındaki bu itilâfı temin edebil- mek için bütün tahdidi teslihat yy cuma günü sabahleyin Abdül- hamit, Ragıp Paşa ile beni oda sına çağırdı, mukaddema gene unu lalardan gelen asker yerlerine yo Ü i İ edik. Tüfek) ğını anlat| sunda s Ar-|tir. İngiliz İderler, « Araplar Arnavutlara | k vadile dolandırmak dik ettiği için maznun kefaletle sek- Muhakemesi yakında başlayacak | ftalık Siyasi İcm si tekrar gözden geçiril- da karar verilen büyük harp ge | s değiştirilmiş- | İ bit edilen bu miktarı kabul etmesi ilk i mektedir. Roma deniz i ra deniz konferansının mesai: sl olduğu neticelerle kat'i surette telif etmek için en muvafık usulün bulunması maksadilo alâkadar bi İlelde edilecek neticeler malüm olunca ya kadar Roma itilâfının Londra d imiz muahedesinin ikinci kısmına it İli mümkün olamaması muhtemeld al) Yarışa nihayet Mexanmi İM. Alexender, Japonya ile Ameri- İtalya - Fransa deniz itilâfın| kanın ve İngiliz camiasına dahil hü. : p i dan en çok memnun olanlar İklmetlerin Roma itilâfmı umumiyeti tiril ole © cen | itibarile tasvip ettiklerini beyan ct- İngilizler oldu. Çünkü geçen|i ip bey z r olduğunu söyleyere sene aktedilen ve yalnız üç dev |'yekie bahtiyar olduğunu söyleyerek z y demiştir ki: let -Amerika, İngiltere, İspan-| «.— Akdine muvaftakıyet bâsil o- ya- arasında kalan bahri Gelki | tan bu itilâfin ber sınıf gemilere ait İki | inşaat yarışma bir an | masmı büyük bir memnuniyetle kar. İ slamalıyız. Bu itilâfm aktinden son ” İra yapılacak gemilerin tonilâto mik- tarı evvelce tasavvur edilendi az olacaktır. Bu suretle Rom: deniz teslihatının umumi bi tahdidine doğru atılmış hak leri adımı teşkil etmektedir. M. Alexender, beyanatna nihayet verirken Fransız - İtalyan münaseba tı havasında husule gelem bu küş tahdidi teslihat konferansının eisini deha mürit ihtimali, 1 şüphelenerek ve bir kıs oldu- sak-| adi m. sarın: işti İdikçe muahededen matlüp olan gaye temin edilemeyecek- İtü İngilterenin bahri düsturu şü olduğu Avrupa İkıt'asında en k iv. Halbuki! İtalya ve Fransa inşaat husu - den başka Avrupada sulh ve refabm ilerlemesinde mürait bir tesir yapa- attan &SIİ g8“) cağını beyan stmiştir. masrafları indirmek| ROMA, 11 (AA) — Başvekil bahriye nazırı da | Ramsay Mac bundan bahsediyor: na şu tebii LONDRA, 11 (A.A) — Bahriye! “İtalya birinci lordu M. Alexender, bahriye! sında aktedilen ve pek ziyade mem- varidat ve masarıf bül Avam! nuniyeti şayan olan deniz itilâfı hak Dn bu mü, kinda her şeyden evvel bu itilâfn İnasebetle babriye bütçesinde 342 bin) Londra deniz konferansının mesaisi İ asndan fazla miktarda ten: De ve vâsıl olduğu neticelere uygun zilât yaş â © usunda memnuniyeti tu- karan müşkilât hakkımda izahat ver.) cip bir #wrette ikmal edildiğini kay- İmintir, M. Alesender, Londra maahe| detmek muvafık olur. Beynelmilel desinin aktedilmi göndermiştir: olası sayesinde | Mes3i iştiraki sahatmda vücüde geti mürettebatın 1931 senesin tilmiş çok güzel bir eser olan bu iti- mevcedüne nazaran vasati |lâfın en büyük İeymeti belki deniz in nisbetle 4) şaatma ait olarak tesbit ettiği mah- fazla bir dut prosremlarda ve miktarlarda do sit de| gil fakat, karşılıklı yardımın ve hü Dü niyetin ba çok parlak tezahü ip edecek siyasi neticelerdedir. Bı fn bir hakikat şeklini almasın. dan 24 sant bütün Avrupa onun #wlh ve söküm takrir ki tesiri bir baştan öbür e bistedilmiştir. Burdan başka bu iti. başka bir şeyi ihtiva etmemektedir . Jâfgelecek sene toplanacak İHerkes gelecek tahdidi teslihat kon, teslihat konferansın muvaffakiyet. feransmda deniz inşaatının ve masa. !€ neticeleneceğini müjdeleyen çok wd bayırlı bir alâmet mahiyetindedir. E- İbim te: Is let İmit etini . İ seklini alscnk olaran İngiltere bü imeti bu programı iptal ve ya tehir) bara almak hu veyahut yeniden tebdil ( edebilecek ! cesareti aynı der:

bir vaziyette bulunacaktır. İ sılaştırırlarsa bu hal dünya tarihi Tabtalbehirlere sit tahlisiye aletl : yan istinat noktaların. ve İevazımı bütün donanma İkabul edilmiştir. Deniz itilâfı M. Alexender, dün neşredilen de- iz itilâfera da temas ederek İtalyı birlerinin hacimleri mecmu: unun musyyen hizmet müddeti g: 5,000 tonluk tahtelbahirler de dahil | iâ m olduğu halde 52,700 tonilitoyu geç esine lirasından tenakus vardır. 1931 sen: maktadır. . husu. İbudut dahilinde konasak gemi M. Briand'ın beyanatı PARIS, 11 (A.A) — M. Briand, deniz itilâfnın neticeleri hakkında meb'usan meclisi harbiye, bahriye ve ü de izahat ve Briand, Fransanın bu it | i, halbuki Fransiz tahtelba| niyet ve selâmeti erinin tonilâto miktarının 81,989 | dikleri tonilüto *m bahsedildiği tara, al İtalyan - © İ daki rivayete gelince letler |lâfn akti akabinde İtalyanın »da mü | Fransadan külliyeti bir ri tahdidi bahri İmali 2 miş : : KRON bir rakamda tesbit etmesini Filhakika her iki rivayeti delmali zararları görmektedir. teyit edecek şerait mevcuttur. | Fransız frangı ile İtalyan lireti İtilâf akdini takip eden gün- jayni kıymette idi,Fakat Fransız İller zarfında salâhiyettar devlet | lar franklarma İngiliz lirasna ricali, gelecek Şubatta toplana- | göre, 125 kıyı deri hal cak olan tahdidi teslihat kon-|de İtalyanlar 92 kıymet v feransma her üç devletin dellerdir. Yani 92 liret b —İngiltere, Pr İtalya— a | lirası olduğu halde anca herik dairesinde iştirak edebile | frank & lirasıdır. Fran ceklerini söylemişlerdir. 1932) sa dünyanm e Şubat konferansında bu devlet |leketi olduğu halde parasını lerin müşterek hareket edecek-| beşte sbetinde tesbit ct- leri o kadar ısrarla söylenmiş-' miş iken, İtalyanm sırf daha na tir ki, bu. meselenin.de şimdi! muslu-bir £ Sg — 7 — Yan bağa! tahdidi! fn Lond-İ anlamağa imkân hâsl edeceği- ve YÂlni söylemiştir. metler arasında mükâlemelere devam olunmaktadır. Bununla beraber, ge- İni lecek tahdidi teslihat konferansında | | hut teminat ma. bir | hiren aktolunan ! e! gaşalıklar sahneleri v le der.|tur, Kongre âzası piş etmeğe imkân hazırladığını, bun-| tesellüm etmek M. terhisi ihtimallerinden dolayı Boral, Route, Ajansı, memnuniyetsizlik - Fransa ve İngiltere ara-| bayrak çekmiş olduklarını a) ir. 20 yaralı vardır. İlleri bu izahat encümen azaları üzerin İmen tetkik edileceği kat'i suret- kü bu beyanatın kongre aleyhin ANKARA, 12 (Telefonla) — programında mühim bir tenzilât icra|de sarfedilecek kuvvetlerin Ne-| Rusyanın Karabağ mıntakasın- sı mahiyetinde bir hareket teşkil etjgi e i şeylerden ibaret olduğunu! da zuhur ederek hududumuzun yakmındaki Colfa ve Nahcuvan iş i «,, | havalisine kadar sirayet eden Gandhi kongrenin her türlü! veba hastalığının memleketimi ünafıkça hareket tarzın: İlke girmeüme > meydan! verme şüpheli nazarlarla göreceği-| mek için hükümetçe müstacel be yan etmiş ve demi za tedbirler alınmıştır. Bu Muhafaz: dbirlerin en mühimmi olarak i lâyetlerine ariç olmak üzere Rusya hududumuzun mü kındaki endişeleri doğrudur çünkü kor tanın menfaatlerine uygun olmadığı açıktan açığa ispat *k hethangi bir te t maddesini sımlar Askeri memnu d n Hindis. e muvafıl: olma- dığı ise şüphesiz bulunmakta-) dir İs ANKARA, 12 (A.A) — Bü- Bombay kongresinde |yük Millet meclisi bugün reis BOMBAY, 12 A.A. — Lort| vekili Refet Beyin riyasetinde İrwin ile M. hi arasında a-| toplanarak memaliki ecnebiye- tilâfname mu-|Y* gönderilmek üzere İzmir cibince kongrecilere iade (edil-| gÜNrİE'Ne ulna adi mer miş olan binada bu sabah şid-|mer tasarı per m va detli heyecan, gürültü ve kar. |naktinin att hatda ran nl olmuş nayı resmen) Askeri memnu mıntakalar üzre alay halin- 3 ii pi İkanı ait tadilât ikinci mü de geldikleri zaman kongre gö-| <>oununa ait tadilât ikinci n aüllilerinden olup gönülülesin |zakeresinde kabul olunmuştur. PE Buna nazaran mezkür kanunun 14 üncü maddesi şu suretle ta- Sand mıstır. eden 200 kişinin binayi işgal ederek kızıl İŞ». “hartnç, mevaddı infilâkiye, bombalar vessir mevaddr nari ye ve iştialiye muhafazasına tahsis kılınan çephanelikleri ve sair bu gibi tehlikeli bina ve de Adalar elektriği Vekâlet şirkete kat'i | — tebligat yapacak ANKARA, 11 — İstanbul e- lektrik şirketi, henüz Adalar ve km bir tonilâto mecmau temin ettiği Anadolu yakası elektrik tesisa- söylemiş, bu itilâfın beynelmilel |tına ait hazırlıklarını bitirerek müşlerdir. Gönüllüler, bulun- dukları yeri ancak 3 şaat müza-| kereden ve (şikâyetlerinin he- te kendilerine vadedildikten sonra terketmişlerdir. e Gayri memnunlar bilâhare tekrar ge- lerek binayi taşa tutmuşlar ve kongreye sadık gönüllüleri sopa ile dövmüşlerdir. Nihayet, bun. ların heyecanları yatıştırılmı İn İsahada gayet mühim bir itilaf zama-| cereyan verecek şekilde vekâ- Bı ve toplanması mutasavver tahdidi! teslihat konfer: nın muvaffaluyet- le neticelenecej bir alâmet teşkil e tir. tır, Bahriye nazırı M. Doumont, Fran.) o Haber aldığımıza göre natia ihtiyaçlarını anlsttık| vekili Hilmi Bey, şirketin Ada- âfın izah edilen bullar ve Anadolu yakasına .elek- yaçları tamamile tatmin edtiğini lerik cereyanı vermek şartile bala çalışmıştır. İki nazın verdik aral çimento fabrikasına ce- de gayet müsait tesirler yapmıştır. hn ei müsaadesini al Bundan sonra M. Briand, Fransa dığını nazarı dikkate almıştır. ve İtalyanın 1936 kânumnevvelinde | Şirket taahhüdünü kısa bir zamanda ifa etmediği takdirde malik olacakla; İta tasrih edilen) tonilâte miktarlarını zileretmiştir. Bs) eabrikaya verilen elektrik, cere- yanı kestirilecektir. Vekâlet, let ve belediye ile anlaşmadığı için bu vaziyet nafia vekâletin- ce tetkik edilmeğe başlanmış- ince mümessillerinin ve mü şaat ve 52,700 toni tehassıslarının Fraasrz devletinin om İunacak tahtelbahirler dabil ter. | halde 441,256 yekünuna baliğ etamiş- | lir zengin bir mem | tarihte, Fransız donanmasının tonilâ| to mecmuu 136,438 tonilâtoluk yeni| inşaat ve 81,989 tonilâtoluk tahtel- |bu iş hakkında kati kararını bahirler dahil olduğu halde 670,723, | vermiştir: Elektik şiketi ve be- İtalyanın 120,615 tanilitoluk yeni in lediyenin bu muallâk elektrik £ dahil olduğu) isini en kısa bir zamanda bitire ola.rek tenvirata başlamalarını şid irete daha yüksek bir kıymet |tiği zaman, Türk Yunan bahri ak ileri sürülebilir. İ- | vermesi, İtalyayı mali müzaya | kuvvetleri halkmda bir itilât mali vaziyetinin anlaş | kaya dil İmağa bir zemin olacağı hakicın | detten beri İtalya her taraftan ine Türü bü da iti )istikı r etmiştir. Bir müd-| imzalanmıştı, Bu itilâfa göre, ye, ne de Yunanistan yordu. F © New — York ve Paris...| koyu muhafaza edeceklerdi. New — York Avrupaya para ik raz etmeği istemeyor. Fransa- da İtalya ile ihtilâfir meseleler); , i vam ettikçe, bu ikraza pek ta raftar değildi, Binaenaleyl ye- âfm akdinden sonra İtal ya için Fransadan istikraz yap- jmağa da yol açılmış olabilir. | ... Yunanistana kanı yaptığı- ız bu taatıhüdü Rusya şimdi ze karşı kabul etmektedir. Rusya ve Türkiye altı ay evvel yekdiğerine haber vermeksizin. bahri kuvvetlerini tezyit etme- meği taahhüt etmektedirler. Rusya ile aramızda imzalanan | Ankara bahri mukavelesinin e- Fransız İtalyan bahri itilâfı, |hemmiyeti aşikârdır. tir, Türk — Yunan ve Türk — Rus bahri itilâflare yekdiğerini — Yunan itilâfı | itmam eden birer mukavele ol yor. Hatırlardadır ! muşlardır. Karadenizde her ne sonbaharda Müsyü |“ iyaret etİ çekmiş olması KÜPÜ a tanın birinci müzakeresini yap-| İdil olunmaktadır: Hernevi ba-! az teşebbüsünde bulunu- | yekdiğerine altı ay evvel haber at bugün ancak iki | vermeksizin donanmalarını tez sadan para istikraz edilebi- | yit etmeyeceklerdi. Yani statüi- Bir defa Jmakalâta seddi muvafık göf müştür, Rusya ile bundan ra yapılacak münakalâtın Bi zıt vilâyeti mıntakasındaki İdir köprüsünden Türkiyeye hil olan yol ile ve Kars msi kasında Kars trön hattının istasyonu olan Kzılceden nız tren yolu ile yapılması Rusyadan girecek bütün ların veba aşısma ve 5 gün # şahedeye tâbi tutulması tel rür etmiştir. B.M. Meclisinde mıntakaları kağ nununda tadilât yapıldı poların mermi doll ve İşaltan imalâthanclerin ve © daht poligonlarmın muhafağfi ları için mezkür m sat İfinda muhafaza sütrelerind itibaren dairenmadar 100 200 metreye kadar imtidati den emniyet mıntakası dahili de bunların muhafazasına sis edilmiş olan askeri tan başka hiç imse bulü İmaz. İşbu mesafe dahilinde g ri menkul emval | sahipleri İ hukuku birinci maddenin (Sİ fıkrasındaki esas dairesindeii min olunur, 400 metreye kağ olan saha dahilinde de yan&' tehlikesi tevlit edecek inş ve itharat madur; Meclis pazartesi günü topl nacaktır. Çankırı U. meclisi dağıldı ÇANKIRI 12 (A.A) mumü Meclis içtimalarını bit miştir. Hususi bütçe yarım yondur, 145 bin Kirası maarif 200 bin lirası nafiaya tahsis Tunmuştur Cezası indirildi ANKARA 12 (Telefonla) “ Adliye encümeni Kütahyaj tabi bir köyde bir kadını öldi düğünden idama mahküm miş birinin lı; cezasmı 15 senii ye tahvil etmişti | ( $l ir. Kuponlar meselesi ANKARA, 12 — Düyu umumiye hâmillerile vaziyeti hiç bir tebeddül yoktur. Hül met, vadenin hulülünde, b sonra da gelecek taksitleri üçü bir olarak verecektir. Hâmi le müzakerata girişilip giriğiği miyeceği, dayinlerin toplanarf vaziyeti tesbit ve müzakere)? salâhiyeti haiz bir hey'et tef etmelerinden sonra anlaşılacil tir. İlâf ghemmiyetlidir. Bu rakab İtin Türkiye ve Rusya arasmö İ olması lâzm değildi. Karaf nizde bahri statüko tesbit ed” İ medi deye, Romanya bir' ta Jinşaat projeleri hazırlamakt4 di, Bu itilâftan sonra bunlâ İ mahal kalmamıştır. Rus—T! bahri itilâfile Karadeniz, â Kırım muharebesinin akibifÖj olduğu gibi, silâllardan tef edilmiş bir haldedir. Bitar: hakikında 1856da vazedilen bö nelmilel alıkâm ancak 15 devam etmiş 1871 de ilga & İmişti. O zaman kabul edilip * devam edemeyen beynelmilğ| ahkâma yakın tahdidat şi“ Türkiye ve Rusya tarafınd” kendi iradelerile kabul edil tir. Karadenizde bahri rak30'l ncak bu denizde sahilleri ol üncü bir devletin bahri i# ata başlamasile tekrar başlar

Aynı gün çıkan diğer gazeteler