21 Nisan 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

21 Nisan 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© BAYAZIT © Muş (Başı birin sahifede) Bayazıt meb'usları: 5 Halit Bey © BİLECİK Bilecik mebusu İbrahim B. Yozğat mebusu Salih Bey Balıkesir meb'usu Hayret- Bitlis meb'usu Muhiddin © © Nami Bey * Kocaeli meb'usu Kılınç oğ © Gu Hakkı Bey © 5 Sabık Türk Ocakları müfet mo tişi Hasan Reşit Bey > LU Bolu meb'usları: Cevat Abbas Bey Dr. Emin Cemal Bey Falih Rifkı Bey Hasan Cemil Bey Şükrü Bey Bir namzet açık. ' BURDUR pe İktisat vekili Şeref Bey Bir namzet açık BURSA Bursa meb'usları: Asaf Bey Mustafa Fehmi Bey © Maarif vekili Esat Bey B.M.M. reisi vekili İ ye meb'usu Emin Fik- ri Bey Bursa meb'usu baktiriolog Refik Bey Rasim Ferit Bey ii lip Bey e | CEBELİBERE Cebelibereket meb'usu Na- ci Paşa 5 Cebelibereket Mamure ye- İla dairesi ikinci şube © “sta başısı Hasan Basri B. 0 * CEHER. idare heyeti reisi İbrahim Bev ÇANAKKALE “© Çanakkale meb'usları: « Samih Rifat Bey * Şükrü Bey © Ziya Gevher Bey Balıkesir meb'udu Osman "O Niyazi Bey ÇANKIRI nkırı meb'usu ve Maliye vekili Abdülhalik Bey “© Çanları mebuslar: Rifat B. Telât Bey Ziya Bey. ÇORUM © “Çorum meb'usları: Dr. Mustafa Bey İsmail Kemal Bey İsmet Bey Münir Bey * Sungurlunun Hacılar hanı köyünden Kara Mehmet oğullarından çıftçı Hasan 5 oğlu Bekir Bey © * Evci Yeniköyünden Zülti- kâr oğullarmdan çiftçi Ri- 2 a Nabi Bey EENİZL ri Denizli meb'uslari: “© Dr. Kâzm Bey © © Emin Aslan Bey “© « Haydar Rüştü Bey Mazhar Müfit Bey » pe Antalya belediye reisi Ga- | l Abdülhak Bey Aziz Samih Bey Saffet Bey Erzurum meb'usları; Dr. Ahmet Fikri Bey Nafi Atuf Bey Nafiz Bey Necip Asım Bey Asım Bey Aziz Bey KAYSERİ Kayseri meb'usları: Ahmet Hilmi Bey Raşit Bey , * Kayseri Baro reisi Azmi B. 2 namzet açık. KLARELİ Kırklareli meb'usları: Dr. Fuat Bey Şevket Bey Mehmet Nahit Bey İstanbul meb'usu Dr. Tak-| KIRŞEHİR kı Şinasi Paşa * Eskişehir islâm (sokak Türkmentokat karyesi Fır- Kırşehir meb'usları; Hazım Bey Lütfi Müfit Bey * Çiftçi Ahmet oğlu Serdar ka Ocak reisi çiftçi Cafer KOCAKLI Bey * Eskişehir şimendifer fabri kası makine montörü Ali oğlu Ahmet Bey * Darülfünun tarih müderri- si Yusuf Ziya Bey GAZİAYINTAP Gaziaymtap meb'usları: Abmet Remzi Bey ket Bey zmir meb'usu Münir Böy İstanbul mebusu İhsan Pe. GÜMÜŞHANE Gümüşhane meb'usları; Hasan Fehmi Bey Şevket Bey İstanbul meb'usu Edip Seri vet Bey HAKKÂRİ İçel meb'usları: Emin Bey Hakı Bey İSTANBUL İstanbul mew'usları; © Abdülhak Hâmit Bey Akçora oğlu Ylısuf Bey Ahmet Rasim Bey Sıhhiye vekili Refik Bey Hamdi Bey Samsun meb'usu Ali Rana Bey C.H.E. idare hey'eti azasın dan Salâh Cimcoz Bey Sabık müzeler müdürü Ha- Yil Bey Dokumacı muhendis san Basri Bey Yedikule deri fabrikası us- ta başısı Hamdi Bey Seyrisefain fabrikasmda tesviyeci Yaşar Bey Bayazıtta Okcularda kun- | duracı Hayrullah Bey 4 namzet açık. İZMİR | İzmir meb'usları: He- » . İzmir mebusu Hariciye ve- kili Tevfik Rüştü Bey Kömil Bey Mahmut Esat Bey Mustafa Rahmi Bey Osman zade Hamdi Bey Saraçoğlu Stikrü Bey Vâsıf Bey Mahmut Celâl Bey İzmir Kestane pazarında alâtı zürraiye ve makine i-! malâthanesi sahibi demir- ci Mehmet Sadetin Bey Necip Ali Bey 2 namzet açık. Yusuf İSPARTA İYARIBEK meb'usları: ; Diyarbekir meb'usu Kü Hüseyin Hüsnü Bey © , zum Paşa İbrahim Bey Diyarbekir meb'usu MIM Mükerrem Bey müdafaa vekili Zekai Bey Bir namzet açık Edirne meb'usu Zeki Mes"-İ KARS Kars meb'usları: * Diyarbekir meb'usu ZüMü| * Fuat Bey Bey “sabık” Baha Tali Bey E Bey Ahmet Saffet Bey Eliziz meb'usları: Fazıl Ahmet Bey © Hasan Tahsin Bey © Hüseyin Bey # Sahrk Tahran büyük elçis Memluk Şevket Bey RZİNCAN Kocaeli meb'usları: İbrahim Süreyya Bef Kemalettin Bey Ragıp Bey Reşit Saffet Bey Salâhettin Bey 2 namzet açık. KONYA Konya meb'usları: Ahmet Hamdi Bey! Kâzım Hüsnü Bey Kemal Zaim Bey Mustafa Bey Naim Hazım Bey Tevfik Fikret Bey Refik Bey Sabık Aksaray Kâzım Bey Avukat Sırrı Bey Hayiroğlu köyünden Mus- tafa Lâtfü Bey Bir açık KÜTAHYA — meb'usu Kütahya meb'usu İbrahim): © Rahmi Bey Bey öö C.HLF. Kâtibi umumisi Re cep Bey Bursa meb'usu Muhlis B. * C.H.F. Reisi avukat Hak- kı Bey * Ulu köyde Davut oğlu Ö- mer Bey 2 açık. MALATYA Başvekil İsmet Paşa Hz. Mahmut Nedim Bey Vâsıf Bey * Haşim Bey zade çiftçi Ta- Jât Bey MANİSA ? Manisa meb'usuları Osman Bey Mardin meb'usu o Yakup Kadri Bey * Cebelibereket meb'usu Sab ri Bey “sabık” İzmir ticaret odası kâtibi umumisi Turgut Bey Esbak adliye vekili Refik Şevket Bey Manisadan Sarıhanl: karye sinden Misli zade çiftçi Halil Bey Bir açık MARAŞ Maraş meb'usları: Abdülkadir Bey İrfan Ferit Bey MERSİN Urfa meb'usu Ferit Celâl Bey * C.H.F. idare (heyetinden Süleyman Fikri Bey * Vilâyet encümeni daimi Faik Zonguldak meb'usu Nazif âzasından Hamdi Bey Bey * Avukat Ömer Kâmil Bey * Kahire sefiri Muhiddin Pş. KASTAMONU Kastamonu meb'usları: Refik Bey Ali Riza Bey Cemal Bey Velet Bey Yozgat meb'usu Tahsin B. * Daday kazası bağlı saman cık köyünden çiftçi Halil Bey MUGLA Muğla meb'usu Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey Muğla meb'usları: | * Yunus Nadi Bey Nari Bey C.H.F. Reisi Hüseyin Na- mi Bey NİGDE Niğde meb'usları: Faik Bey Halit Bey Kimyager muallim “Ahmet

Refik Bey ! İ İ listesinde 82 eski meb'usun ismi (Listede isimleri bulunmayanler ve .yok.. Buna mukabil 62 yeninamzet görülüyor (Başı birinci sahifede) Yeni listede isimleri bulan- mayan eski meb'uslar kimi? Bir açık ORDU l Adanada Kadri ve Kemal Ordu meb'usları. İİ Beyler. Afyonda Musa Kâzım, Hamdi Bey Aksaraydan Neşet, Ankaradan Ricai Bey İhsan, Sami, Talât, Antalyadan ket Bey Ahmet Saki, Hasan Sıtkı, Süley ismail Bey man Şevket, Aydından mühen- * Uyanış gazetesi sahibi mat|dis Mithat, Balıkesirden Emin, baatcı Ahmet İhsan Bey | Fahreddin, Mehmet Akil, Sa- RİZE » .İdik. Rize meb'usları Beyazıttan Şefik, Bilecikten Akif Bey mühendis Asaf, Rasim, Bitlis Ali Bey ten Muhiddin, İlyas Sami, Bur Atıf Bey 'durdan Salih Vahit, Bursadan Esat Bey Ahmet Müfit, Senih, Cebelibere Fuat Bey ketten Ali Rıza, Çanakkaleden Hasan Cavit Bey Mehmet, Çorumdan mühendis MSUN Ziya, Diyarbekirden İhsan Re- Samsun meb'sları fet, Rüştü, Elâzizden Naki, Er- Asım Bey 1 zurumdan Tahsin, Gaziayıntap- Etem Bey . İtan Ali Cenani, Ferit, Gireson- * Çarşambalı Hacı Yunus !dan Tahir, Gümüşhaneden Ali zade çiftçi Mehmet Bey. / Fethi, İstanbuldan Dr. Nured- * CHF. Vilâyet idare heye-|din Ali, Hamdullah Suphi, Hü- ti reisi Emin Bey seyin, Tevfik Kâmil, Ziyaeddin 2 açık. İzmirden Ahmet Enver, Hacı SİİRT Hüseyin, — İspartadan o Hâ- Siirt meb'usları: kim Ziya, Karstan Ağa oğlu Halil Hulki Bey Ahmet, Dr. Sadreddin, Halit, Mahmut Bey Kastamonudan Cemal, Mehmet SİNOP !Fuat, Kayseriden “Dr. Bürha- Sinop meb'usları: U malz Dr. Halit, Hasan Ferit, Recep Zühtü Bey Kocaeliden İbrahim, Konyadan Adliye vekili Yüsuf Kemal | Fuat, Zühtü, Kütahyadan Cev- Bey det İzrap, İsmail Hakkı, Ni; Sivas meb'usu İbrahim A- İzi, Asım, Nuri, ainleeyağuk Be Mettin Bey hi ii Berki, Manisadan Akif, Bah Bir açık ri, Dr. Sami, Cemal Mithat, Me Ee imei raştan Behçet, Mersinden Ali VAS , Münif, Hakkı, Muğladan Ali Necmettin Sadık Bey Nazmi, Niğdeden Galip, Ordu- dan Hasan Sabri, Samsundan Rasım Bey * Arif, Nusret, Sadullah, Si Remzi Bey" tan Refik, İsmail, Şebinkarahil li sardan Mehmet Emin, Tevfik, in eleği « azm a a et Hicri ink Sa Zor Abbas oğulla| Becil, Arif, Şefik, Zonguldak. ei Mehmet — Oğlü)şan nen Hüsnü Beyler. ŞEBİNKARAHİSAR Ri a eğe Şebinkarhisar meb'usu İs-| © Adana 1, Afyon 1, Aksaray mail Bey 1, Antakya 1, Aydın 1, Balıke- * Sadri Maksudi Bey * Muhtelit mahkeme Türk Ajanı Vâsfı Raşit Bey siri, Bolu 1, Burdur |, İstanbul 4, İzmir 2, İsparta 1, Kastamo- nu 1, Kayseri 2, Kocaeli 2, Kon. Trim 5 yİya 1, Kütahya 2, Manisa 1, Niğ lâl Nuri irci Ga e Demirci Efe ml "Nazillide başlayan mu- TOKAT | > hakeme tafsilâtı Tokat meb'usla İZMİR, 19 — Demirci Meh- met Efenin Nazillideki muhake mesine başlanmıştır, Efe Gazi ive Hükümet aleyhinde tefevvü batta bulunmak ve ayni zaman- da Mencmendeki şakavet hâdi- Bekir Lütfi Be; Mustafa Vasfi B.' Süreyya Tevfik B. Konya meb'usu Hüsnü B. * Muhtelit mahkeme Türk ajanı Nâzım Bey. i TRABZON sesi faillerine hak vermekle maz “Trabzon meb'usları: imundur, Mehmet Efe reisin Su- Hasan Bey — aline cevaben demiştir ki: Nebi zade Hamdi Bey. “Akıl ve idrak sahibiyim. Süleyman Sırrı Bey. o, | Bundan evvelki hükümetin taz- Daniş Bey. “ yiki yüzünden her şeye girdim, * Gümüşhane meb'usu Halil hayatımı feda ettim. Gazi Hz. Nihat Bey. hakkımda hüsnü teveccüh gö * Sofu sade marangoz Hak.) terdi. Bu hükümet betii İstirdat kı Bey. İtan sonra mal sahibi yaptı. Hu- İsusiyetim olmayan kimselerin yanında böyle saçma sapan söz * Vakfıkebirli avukat Raif 5 N ler söyler miyim?” URFA yeni namzet gösterilenler ös. İnüz asılmışken 11'yaşındaki ka: İ Gazi Hz Fırkanın ve Meclisin mesai pro: de 1, Sam 2, Sip Tekir.) 2” ADSANI izah ediyot dağı, 5 (Başı birin sahifede) Meclise yeni girecek raeb'uslar | kemmül ettirmek hususundaki Ankaradan: Resul oğlu Ö-lmesaiye devam olunacaktır. mer Bey, Aksaraydan sabık Kaf © 3— Maarifi bugüne nisbeti rasi meb'ust Süreyya Bey, An-|fazla çocuk okutacak basit bit karadan: İmalâtı harbiye fişek| program altında ileriye yürüt fabrikası usta başısı Eşref Bey,İmeği mühim görüyoruz. Fik Ahmet oğlu Hasan Bey, Abdul| olduğu gibi bedeni inkişafa lah oğlu Mulahaddin Bey. An-| çok ehemmiyet veririz, Bil talyadan: Dr, Nazif Şerif Bey,İmilli seviyeye derin tarihimizi avukat Haydar Bey, Aydından:| ilham ettiği yüksek dereceleri Adnan Bey. Balıkesirden sabık| çıkarmak, heyecanla takip eti meb'us İbrahim Bey, avukat Va ğimiz büyük emellerimizdendi! sıl Bey, eczacı Muzaffer Bey, Etçi oğlu Haydar Bey. Beyazıt tan: sabık meb'us evlenme me-j, muru Übeydullah Bey, Muştan Hasan Reşit Bey, Bursadan: Rasim Ferit Bey, Galip Bey. Cebeliberek © Hazan Basri | >99€ ve yardıma mühtaç olan) Bey, İbrahim Bey. Çoramean| gi, vat görüm Set Hasan oğlu Bekir Bey, çiftçi iz işlerimiz her şubi Rıza oğlu Nabi Bey, Diyarbekir den: sabık meb'us Zülfü Bey. Edirneden: sabık meb'us Şeref > ai B. Blüsizden | Memduh Şevket e kavvet © als olr Bey, Eskişehirden: çiftçi Cafer| ganiryolu inşaatına ısrarla de Bey, Ali oğlu Ahmet B. Darül-| vam edeceğiz. İlk inşa prograr fümun tarih müderrisi Yusuf Zi| yarının cidden müstacel olan tat ya Bey. İstanbuldan: Salâhlpiy; yolunda çekilen sıkıtıla! Cimcoz Bey, sabık müzeler Mü-İrm tamamen yerinde olduğü dürü Halil B., Hasan Basri B., kanaatindeyiz. Şimdiki inşaat Hamdi B., Yaşar B., Hayrullah| devam etmekle beraber Sivas B., İzmirden: Demirci Mehmet! Erzurum - Zonguldak - Havzâ Sadeddin B., Karstan: Fuat B.,| hatlarının ve daha sonra Erge avukat Ömer Kâmil B., Kahire|ni . Diyarbekir hattının yapıl sefiri Muhiddin Paşa, Kastamo| masına başlanacaktır. Ereğli - mudan: çiftçi Halil Bey, Kayse| Mersin ve Samsun limanlarını! riden: Baro reisi Azmi B., Kır- da inşaları gireceğimiz mesai şehirden: Ahmet oğlu Serdar) devresinin münasip zamanların B., Konyadan: avukat Sırrı B..| da başlanacak işlerimizdendir. Mustafa Lütfi B., Kütahyadan| Vilâyet şoseleri üzerinde çalış Ahmet Hakkı Bey, Davut Oğ-| makla beraber memleketi ik sinde ameli ve verimli bir tat bik programına tevlikan takij lu Ömer B., Malatya: çiftçi Ce-| yayan iyi ve fenni bir el iül B., Manisa: sabık mebesİ kesine kavuşmak için müze Sabri ”B., Turgut B., Refik Sev) olan tedbirler almacaktır. İkt ket B., Habil.B... Mersin Süley| sadi maksatlarla vefa ai jman Fikri B., Hamdi B., Muğ-İpir büyük su işi idealimiz ol meki Nami B., Ordu:lmakla beraber bugün müs et İhsan B., Samsun: çift- receğimiz al Mehmet Bo İnn a Ki Mehmet oğlu İsmail B., Şebin karahisar: Sadri Maksudi B., Vasfi Raşit B., Tokat: Nazmi B., Trabzon marangoz Hakkı B., Raif B., Yozgat: Avni B, Ahmet Cevdet B., Zonguldak: Hasan B., Esat B. Küçük su işlerimizi müteva Zi bir tarzda başarmak ilk hede! lerimizden biridir. 6 — İktisadi mülâhazaları mızda herhangi vekâlet ve ma- kamlara teallük eden bütün de let işlerinin milli iktısat nokta nazarından mutlaka kârlı olen: sı kaidesini umumiyetle esa tutarız, Eskiden kalmış kanun ların ve usullerin zamanla bi noktadan ıslahına ehemmiyet! veririz. Üzerinde yaşadığımı. vatanın servet membalarını iş: letmek ve bu suretle istikbali mizi açmak ve aydınlatmak içir yapılabilecek olan her LE ea tevessül olunacaktır. Memleke: içindeki dokuyucü tezgâh ve ki çük büyük fabrika sanatların; inkişaf vermek emelimizdir, Hi: riçi ticaretimizin tanzimi başlı! ca işimizdir. Bu hususta ticarc! erbabının faaliyetini semerel| kılacağız. Milli mahsulât ve mi mulâtımızın revaçlarının teshil .öhretlerini muhafaza ve ihra larını temin tedbirlerile yakın; dan alâkadar olacağız. Sanay kredisine ehemmiyet vermekti yiz. Vatandaşlarım! Noktai na: zarlarımızı açık ve samimi ola rak-arzettim. Bunları milletim zin kuvvet ve hayatiyetine gü İzmirde 16 yaşında bir çocuğun intiharı İZMİR, 19 — İntiharlar bi- ribirini takip ediyor. Leman ha- nımın intiharı İx unutulma- dan bu akşam ikinci ve feci bir intihar hâdisesi daha oldu. Hâ- diseyi aynen bildiriyorum. Alsancak'ta Küçük Hacıbe- kir sokağında oturan İtalyan te bansından M. Lâmartin'in oğlu 16 yaşında Poli, akşam evine gelmiş ve evde kimsenin olma- masını fırsat telâkki ederek kendisini incir ağacma asmak suretile intihar etmiştir, İntiha- rn en acıklı tarafı ağabeyisi he- deşi* Karmeno'nun yetişmesi mutfaktan aldığı bıçakla ipi ke- serek kardeşini kurtarmak iste- mesi, bu yardımın boşa gitme- sidir. Pol doktorlar yetişinciye Kadar vefat etmiştir. Müntehi- rin babast, İtalya'da bulunmak- tadır. Burada 30 yaşındaki an- nesile yasamakta idi.Poli'yi son i Bundan sonra şahit Lütfi B. a dinlendi. Lütfi Bey dedi ki: 4 Nazillideki müskiret ba- Bejer Br iş İyik Mehmet Efenin dükkânm- Mahmut Be da oturuyorduk. Hattâ Fahri ve yapn İ Salâhattin Beyler isminde iki Van ii zat daha vardı. Selâhaddin Bey Babi — gittikten sonra Mehmet Efe bi- e ze hitaben Gazi ve hükümet a- YOZGAT y leyhinde tefevvühatta bulundu. Y. Kyibtüüleri Kendisile hususiyetim yoktur.” ali. Mehmet Efe bu sehadete t- Hindi Bey sun boylu itirazda bulundu ve Süleyman Sırı B. muhakeme bazı şahitlerin din- * Belediye ve tümü ei. lenmesi için başka güne kaldı. zasında Erzurumlu oğlu Av ni B. * Umum meclis azasından bo ğazlayan kazasından Ah- met Cevdet B. Kral Alphons paris'te PARİS, i9 A.A,— 13 ün- cü Alfons Duc de Colöde ünva- * ZONGULDAK zip görmüştür. Zonguldak mebusları* | Celâl Sahir B. İ tünden Taşhancı ocağı a- Halil B. mele başçavuşu Bağlıklı Ragıp B. Hasan B. * Közlu şirketinde amele baş| Rifat B.. iri ©# Marlen kömürü işleri şirkel' - İvergisi denilen fevkalâde rüsu-|daşlarımızın isimlerini reyleri , annesinin bir er-)vener rek şi keklerle gayri meşru iks gibi tetbik iz bulunduğunu işitmesi inti gevketmiştir. 7 şaki yakalandı ADANA, 19 — Ceyhan ci- varında 1Z silâhir bir kabile A- dana pazarından dönen şimdiye kadar m ve icraya muvaffai olabileceğimize emniyetim var dir, Yapmak iktidarında olma yıcı sözlerle yaparız diyerel millete karşı gündelik siyaset köylüle| imdi sevgili ini a m ei © im mizin Bu vak'a üzerine jandarma! taşıyan Oofrkama, C. Hali müfrezeleri şakilerin takibine İfrkanıza itimadınız: isterim çıkmış yedisini ele geçirmiştir. | Türkiye Büyük Millet Meclisi Diğerleri de takip edilmektedir. de millet ve devlet işlerini Çinde şakavet ber başarabilmeği çok vicdan) mu vermek istememelerindenİnize arzettim, En isabetli yük münfail olan bazı haydutlar) sek ve kat'i karar sizindir. “Tunghi ismindeki Çin vapuru- Çankaya 20-4-1931 nu Kemal |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler