13 Temmuz 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

13 Temmuz 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dünkü keşıdede kazanan numaralar de, 100 250 EM 100) 747 100) 913 100) 923 2001 . 924 9 944 1 12997 a 1 417 1001 457 100 516 100 538 100 1) 100 69 100 437 io oz 10) 757 100| giz 1000) | 827 100) 875 100) 876 2 200) 100 18019 p 100) 177 100 354 100) 361 100) 421 ii 100 100) 581 1 100) | 589 100) o 682 100) 728 100) 795 20) 8i8 100) 820 100! 872 100) 882 250) 902 100) 977 250) 14018 20) 30 100) 145 20) 155 1000) | 189 100) 196 20) 275 100) 370 100) 379 100) 385 109) 452 100) (669 2 2 200) 70 el 752 100) goz 1000 100) 568 915 1001 058 201 067 100) 15012 100) ( 23 1 100) 233 100) 443 100) 514 100) 550 1000) 560 250) 588 100) 626 yoo) s4 7 Jel iğ oh) 861 *oo| 898 deo) 974 140) 16023 Şoo| 122 100) 128 100) 238 100) 252 100) 37 100) 468 100) 480 1000) < 487 a 1 5 1000) — 738 200) 775 100) 965 200! 17014 100) o 22 | S5 U 5 250) © 66 4000) (104 200) 234 100) 250 100 269 e - 58 1000). 375 100) 400 1900! 409 100) 553 100) S64 1001 814 L N 100) 542 100) 554 250) 628 20) 663 100) . 661 190) 690 100) 74 100) 845 100) 854 100) 898 1000) 913 20) 938 70) 958 100) 23002 100) 340 700) 344 1000) B71 20) Bs5 100 507 100| 512 100) 667 100) 707 100) 753 1000) 754 100) 768 100) 873 100) 910 100) 929 750 100) 24038 20) 65 1 109) 167 a 20) > 27 eği 100) ön 330 yo) dil 2 8 503 54 100) 550 100) 559 m0) 592 1000) o 689 100) 707 100) 740 100) 794 100) 826 100) 913 250) 957 100) 973 1000) 997 100) 25005 20) 70 20) 58 e 100 1000) 285 2000 7000) © 286 Soo) 20 100) 319 io) 323 100) 366 çe 100) 494 19)) 553 100) 561 100) $$ 100) 953 1000) 26014 20) 35 Ap) 118 1008) 168 100) 194 10) 27 100) 306 200 > 7 o) 47 0) & 20) 553 100) 366 100 i 100) 622 1000) 626 20) &7 20) Se 1000) 78 m e) e 200İE sl 3000) | 578 70001 772 000) 27180 100 185 bool' 7 227 — 238 ok 100) 34 100) 363 1000) » 369 100). 465 100) 474 200) 501 20) 593 1000) 599 200) 685 100) 731 100) 870 m0) Siz 100 1000 28017 N 6 122 161 181 198 231 37 16 15 66 369 449 453 485 488 520 623 L 100| Ng 100) 33061 100) 16i 100) 172 100 218 1000) 270 100) 326 20) 334 200) 342 100) 427 1000) 633 100) 662 100) 680 290) 686 100) 752 1000) 823 100) “891 100) 962 100) 952 100) 34104 100) 112 1000) 191 1000) 263 100 288 1 329 100) 448 250) 468 20) 47 100) 573 100) 629 20) 657 1000) 764 100) 803 200) 35040 3000) 41 100) 109 100) 169 100) 189 100) 267 100) (288 100) 300 100) 311 100) 413 1000) 453 100) 466 100) 470 100) 493 100 542 100) 562 100) 572 * 1 s9 i 1 Hai 100) 97 100) 3600; 100) 4 100) 129 20) 152 100) 159 100) 170 100) 219 100) 429 100) 499 100) 601 1000| 604 250) 625 250) 698 100) 765 20) 767 100 919 100) 980 100) 986 100) 37054 1 199 1 16 259) 745 100) 173 100) 188 100) 312 100) 321 100) 352 100) 407 1000) o 465 100) 471 250) 476 100) o 625 200) 638 100! 699 190) 721 100) 825 100) 867 1 884

İn sn 100) “s4 S8 259 100) 343 “anl 36 100) 5 1 399 1 400 100) 408 100) 433 109) 457 100) 468 100) o 628 1000) 644 100) 712 200) 828 200) 874 100) 946 100) 39010 100) 34 100) “45 100! 9 1000) (11 1000 203 100) 227 100| 240 100| 262 100) 265 100' 311 Vww Mw uu yunaauuuzu akm Meclisin tarihi celsesi (Başı 1 inci sahitede) İ bür silâhtır. Bu silâh düşmana karşı | kullanırsanız. vazifesini görür fakat karşı kullanmazsanız o va kit kullanan adamın elinde bir şeka- vet âleti olur. O vakit Baba Tahir vardı o da Babilide bir Çamlıbel aşkıyası kesildi Kanun haricine çık tığı vakit kaparlar, fakat tekrar açılrı dı. Bir gün Baba Tahirn matbaası ba aliyeye mücbeden kapatıldı di ye lin çıkt BabaTahirin matba ası şimdi kapanan yılmazm bulundu ğu bina idi, (Handelör). Akşam üs- tü baktım ki matbannım — kapısında göylebirlevha var.Bairadei aliyeyeka patılan matbaa bajradei seniye açıl- mıştır. Oradan geçen Sadrazam Ri- fat Paşa bu ilâm yan sözle okuyarak vütenek için böyle şeyler | yapardı, Fskat bunlar kim çürütüp er acab. (Onlara sormak leri) bat, huzura, çalış fazilete © sevkeden matbu. hürriyetini © isterim. Benim (yarım asra yaklaşan matbuât o hayatım (oObu O vadide geçmiştir. Biz büyük bir harpten çok uzun seneler devam eden mabrumi- #ktık, bizim huzur ve acımız vardır. bu mil- muhtaçtır, bu me tahrik olunmağa lâyık deği ile gücü ile meşgal vi tabir ile irdac çıkardı herkes gücü ile meşrul olsun denir- di. Bizimki böyle değil, İçimizde sebatkâr, çalı zümre vardır, millete için buradan söylüyeyim ki; emin ol- sunlar, Hükümetimiz işlere dört elle sarılmış ve hayatlarınımillet uğruna sakfetmişlerdi. Fakat matbüatın bu gibi neşriyatına mâni olmıya maatto- essüf kanunlarımız müsait değildir. Ben hu takrir altına imasmı korken €n büyük istediğim şey matbuat $0- killerinin önüne geçmek için mevcut kanunun icabettiği şekilde tadilidir. (Bravo sesleri). Milletin çalışmasına mâni olınıya- caklar, rahat ve huzurunu ihlâl et miyecekler, millete heyecan vermiye cekler, bedbinlik saçmıyacaklar, Dev İelin ve milletin hariçteki ve dahil. deki kredisini bozacak surette yazı yı ima karışmıyacaklardır. Bunlar hep hissettiğimiz şeylerdi. Bunların hep- si demokratik memleketlerde mevcut tur.Omemleketlerde gügibi gazetele ir. Halbuki ken gazetelerin yazdığı her şeye inanı- yor. Bizim için de milletin sandet ve selâmeti namın bu gibi neşriyatın önüne seçmek rarureti hasıl oluyor. Anarşi, bunların maksatları anar- gi yapmaktır. Mnimlecmta brem, onlan sen va kabile yeğmeyerlik almıştım, bir kaç parçasını okuya cağım. (Meclisi Mebusan çoktan açılmış ti. İstanbul mebaslarının intihap 0 tunduğu gün Derviş Vahdeti adi bir serserinin çıkardığı volkan ünvanir bir gazete ortalığı karıştırmıştı. ve o gazete o zamana kadar halıkında bürmet gösterilen cemiyet» müthiş surette hücum ediyordu. artık matbu atta nezahet kalmamıştı, külhan bey j tesi bu idi, Ne faide ki #Edep Yahu du; bik, serserilik, bafiyelik ve nebi e ne hizmet edenlerin #rzetecilik hayatına, lila ani (Aynen buzünkü gibi sesleri). O vakitiki hatıram, okuyorum. (O esnada «Edep yahun diye bir gazete daha çıkmıştı 2. ederim ki €n mânidar ünvanlı meşrutiyet gaze olmuşlardı. Bu, böyle olup giderken bir takım vakalar oldu Yaşları müsnit olanlar ir | ğurmuz Cümhüriyet Halk ferkeası teş kilât: içerisinde çalışmakta ve mem Namasla adanilara, sile hayatla | si | sü de ardır, fakat nihayet bir aile halik | hayatı vardır, aile Size 1908 şeyinden bahsediyorum: | baş | korkmuyorum, Nefes aldıkça bir şey uyduruyorlar (Başı 1 inci sahitede) Bu neşriyat üzerine © şehrimizde bulunan İstanbul meb'asu Hayrullah Beyden dün şu mektubu aldık: “Dünkü “Son Posta” gazetesi (Ye ni temayüller başladı) serlevhası al- unda yazdığı bir yazıda Halk fırka, sına menaup olan İşçi ve Çiiçi meb”- usların fırkaya merbutiyeti baki kal imakla beraber yarı müstekil bir hizip halinde çalışmaları düşünüldüğünü ve bu hizbin başına Memiduh Şevket Beyin geçeciğini, “ meselenin Halk fırkasının teferruzta sit meselelerde temayüllerini tebarüz ettirmekilen i baret olduğunu yazmm?kta ve bu vesi Ic ile benim resmimi de dercetmek- tedir. Bir maksadı mahsus mütuf olduğunu zannettiğim ve aslüesası olmayan ba meşriyatı gülünç © bul: | dum, Böyle bir şey olmadığı gibi be | nim Cümhuriyet Halk firkasının bir | işçi meh'usu olduğumu hatırlatmak İsterim. Bu mektubumun muhterem gazetenizde aynen neşrini rica ede rim efendim.” Diğer taraftan Arkarada bulunan | İstanbul meb'usu Hamdi Beyden de dün şu telgrnfa aldık: ANKARA, 12 — Bugün çıkari | Son Posta gazetesinde bizim bir hi- zip teşkil etmekte olduğumuza dair | bir havadis neşrolunduğunu haber | aldım, Mensubiyetile muftehir oldu- leketimize elden gelen hizmeti ifa ya gayret etmekteyiz. Son Postanın | uydurma havadisini tekzip ve böyle bir hizbin asla mevcut. olmadığını beyan ederim. Kanaatimce tefrika fikri memlekete düşmanlıktır.”” ve Terakki Cemiyetinin hataları idi. Fena yollara gittiler, gizli gizli adam öldürdüler. Biz ne gizli ndam öldüre receğiz ne de matbuatın hürriyetini tahdit edeceğiz. Yalnız matbuat şaki Ve ve serserilerinin matbuat ve enillet aleyhinde bulunan düşmanla. rm ellerini bağlıyacak bir kanun ya | pılmasını istiyoruz. Şimdi efendim, sıra ile geliyorum. | Bir de ahlâk fazilet aleyhinde olan açık, neşriyat meselesi vardır. Pek âlâ bilirim ki; bu neşriyat iki kaısım- dır. Birisi ardır, san'attır, diğeri be himiyet kısmıdır. Bizde ar kelimesini karıstırarak behimiyetle biri “birine kattılar. Evci venüsün #tatü- jinde babaya, ana ya hürmet ve faziletli bir kocaya düş | mek hissini kendilerine telicin..kızlar | vardır. Yoksa durup dururken, be- İ nim eve getirdiğim gazete; efendim bana nişanlım istediğim mantoyu af- | madığından dolayı ben nişanlımı de İ Biştireceğim diye tellin ederse mut- laka feziletin ne demek olduğunu anlatamadığımız gibi ayni zamanda taziletsizliği de telkin etmiş oluruz. O zaman bu milletin, istikbalinden, atisinden ümidimizi kesmek lâzım: dır, Evet lâzrmdir. Ben gazeteme 1917 senesinde muharebe zamanın- da, Hilâlinhmere hizmet eden hem- şirelerin resmini bastırmıştım. Yok- sa herkesin açık saçık olarak resmini hiç bir zaman basmadım ve basmaz dım. Arkadaşlarım büyük âlimlerini akvayın alâmeti farikasıdır ve bu be yefendilerin gazete satmaarile para kazanmalarına yardım edecek olur. sak bu iptidailiği kabul etmiş oluruz. Yoksun efendiler; böyle Büyük MIL let Meclisini kuran, inkilibi yapan hiç bir zasnan iptidni bir millet ola- maz, ne zaman olur? Ne zaman kiş çıkar. belâ müsürarlar barulla akdal ça hiç bir zaman ben bu tehlikeden | Kadınlar şimdi açıldı diye bana muttasıl Avrupanın bar hayatından bahsederler. Ben gazeteler okuyo. hatırlarlar bunların bir kısımı İttihat S5 (Bitmedi) bir sözü vardır. İfrat, tafrit müptedi | olurdu. Aşka dair ne düşü- nüyorsunuz? (Başı 1 inci sahitede) kat aşk, hattâ ihtiras sükânet bulduktan sonra de devam edi- yor, , Visal aşkın mezarıdır, der- ler amma, benim tecrübem ak- sinedir, Visal yalnız ihtirası öl dürerbiliyor. Fakat yürekler aş ka sahiden bağlanmışsa Visal onu azaltmiyor bile.. Mei yoksa sevilmek mi? Zeki ve neş'eli çehresinde mâ- | malı'bir tebessüm gölgesi be- lirdi; — Tabii bunun enfesi hn sevmek hem sevilmektir.. Sev meden sevilmek insana böbür- lenme hissi verebilir. Bazan da | sevene karşı bir merhamet duy- gusu uyandırır. Sevilmeden sevmek, acıdır amma onunda kendine göre bir lezzeti var. Eski zamanın genç şairlerinin, ekseriya terennüm ettiklerişey sevilmeden sevmek ti. Şimdi, aşk şiirlerinin moda- sı geçer gibi oldu. Fakat ne dün, ne bugün sev- mediği halde, sevilmeği teren- nüm etmiş bir şair bilmiyorum. — En kuvvetli aşkınız? İbrahim Necmi Bey, bu di- kenli bahisten kendini kurtar. mak çaresini çabucak buldu: — Pek mahrem bir sual am- ma, benim ık tabirinden anla- yüğü, tek şkım oldu. Ve bu aşk ta Visal ile neticelendi. Visaldan sonra, azalmadı art- tı. 44 yaşıma rağmen hülâ artı. yor... Tere yağından kıl çeker gibi işin içinden sıyrılmak, işte bu- na Maamafih, ister istemez ina nacağız. Suallerime devam ediyorum: — Devamlı aşka inanır mı- sınız ? Yine ayni ihtiyatlı mukaddi- me: — Söylediğim gibi sade ihti- rastan ibaret olan temayüller İ devam edemiyor. Ya Visal ile yahut ümit kesme ile sönüp gi- diyor. Fakat benim anladığım aşk, sevgi dostluk, yürek duy- gularının uygunluğu, hayat or taklığı ile tahkim olunarak pek güzel devam ediyor. — Son bir sual: Niçin sever- siniz? İşte onun da cevabı: Bilir mi yim niçin sevdiğimi? İnsan, insan olalı aralarmda sevgi var. Herkes” bir başka se beple sevmiş, herkes' bir türlü anlatmağa çalışmış, fakat neti- ce daima şuna gelmiş: rim! İbrahim Necmi Bey, harici: yeye intisap edeydi, muhakkak sayılı diplomatlarımızdan biri M. Salâhaddin Yusuf Ziya Beyin bir mektubu “Akbaba,, sahibi Yusuf Ziya Bey den aşk anketine verdiği | cevaplar hakkında bir mektup aldık. Yasuf Ziya Bey bu mektupta gazetede in- tişar eden cevapların kendi. konuş. ma tarzına uygun olmadığını ve mü barririn bu cevapları kendi tasvir ve üslübuna göre yazmış bulunduğun söylemektedir. Biz ankette tasvir vi öslüptan ziyade ortaya konan fikir leri üstün tuttuğumuz için, Yusuf Ziya Beyden tasvir ve üslüp bahsin deki kusuru hoş görmesini rica ede riz, ——ğ—eece—— Sovyet Rusyada ? affı umumi 2) Adliye daktiloları imtihan edildi Adliye daktilo'arından 30 hanımın dün daktilo imtihanları 200 yapılmıştır. Netice bir kaç güne kadar anlaşılacaktır, “. e” ” VARŞOVA. 11 A.A. — Stalime'. yıl dönümü dolayısile, suikastten do layı mahleüm olanlara da şamil ol. mak üzere bir affı umumi imkânınız mevcut olduğunu söylemektedir. 4 Deniz kazaları ğ ROMA, 11 ALA. — Derne valisi öeneral Graziani'yi bamilen Tobru'- den hareket ederek Rodos'a gitmek: te olan bir deniz tayyaresi motörüne | ariz olan bir sakailık üzerine Kandi- ineğe mecbur olmuştur. di di

Aynı gün çıkan diğer gazeteler