5 Ağustos 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

5 Ağustos 1931 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 yasi tefrika:13 Yazan: A. ERMENİLER | İ MİLLİYET RŞAMBA 5 AĞUSTOS 1931 HARİCİ HABERLER.. Almanyada sosyal demokratlar Zar Araplara 1916 dai e Prusya diyetinin! feshine razı değil zl vâdedilmişti Bu vâdin ve ingiliz lirasının son hıyanetlerde cazibesi görülmüştü öneli Yukarda yazıldığ daha 1916 da üç devlet rafından Ar. .a, Türkle ayrıldı rı takdirde büyük A. rap imparatorluğu vandedil- mişti. Bu vaadin cazibesi ve bin lerce İngiliz lirasınm aşkile Türk vatanına hiyanet ve Türk ordusunu! erisinde tehlikel ikama çalışan bir ocak kurul- du. Harbin nihayetlerine doğ- ru bunların cürmü meşhut ha- linde yakalanan ele başıları âli ye divanı harbi tarafından tu- tularak cezaları verildi hâlâ “mücabitler,, şeyler yapmak iste ç bir yapamıyan anki arap impara- torluğu hayalinin kesik kuy şey değildir. yukarıda söyle- Araplara vaadi verilirken er taraftan Arabistan İngil Fransa arasında taksim Suriyed bi; ey miştik, bir aftan nparak tere v ediliyordu. 1920 de ri esnasında şimdiki Irak Feysal vaadedilen imparator- luğu almak üzere Parise gitti. teki pazar sulhtaki- ymamıştı. Fransızlar İm- gilizlerden aldıkları derse ve Mareşal Liyotey'in Fastaki tec rübesine tutunarak Suriyede emirlerine tabi bir kral - vücude getirmek istedil sal ile görüştüler; İngiliz- bu beğeniyorlardı. eray müzakerele- rakı fiker aç ve tabtile bir Sul- z everler. o Şamda bir taht kurmak ve üzerine bir arap oturtarak onu irademiz al tımda çalıştırmak bizim için da ha hesaptlı olacaktı. tilâ bize bir oyun oynamıyor mıydı.? “bu sualin cevabını, yine yukarda izah et- üzere, Fransızların Pi- e denilen Hint - Irak - u kapayarak İn- milyonlarca lira fazla v hayetsiz müşkilâ maların nda, rışıklıklar riyeyi iş gal eden İngilizleri, İngiliz an çıkarılma larında ve Şark rekabetinin da- ha yüzlerce şekillerinde arama Rober dö Boblanın kitabın- | dan aldığım şu küçük misal en tellicans servisin, müttefik ve dost İngiltere altında Fransa ya karşı nasıl hınçlı ve mez bir İngiltere yaşattığını ve bu İngilterenin daha ne be- lâlar açabileceğini göstermek- tedir: Müellif diyor ki rkta İngiliz düşmanlığı | en parlak şeklini kral Feyaal le g niştir. Camberli Fransızlar,, luk ve kolaylık” emreder, Fakat de; giliz siya göste şmeyen İn akar bari bu si- cans servis idame ve icra eder. Entellicans servis Suriyede bütün kuvvetile sefer | berdir, Bizi mandadan bıktıra- cak, yoracak müşkilât ika et- ; bir misal: Kilikya'da o Türklerle meşgul iken Feysal ordumu- Zun gerisinde şüpheli hareket- ler göstermeğe başladı. Ayıntap xxx muvaffakıye- | Jeneral © Gore matom vererek hakkında Cevap gel nu tinden sonra Feysala bir o ordunun emniyeti teminat istedi; (1) satomda © gösterilen biri de © Ayntapda tardığı Fransız ordu: erzakın Balebek'ten memesi idi, İ mütarekenin affet- | medi. 23 Kâ: sani 1920 de Go ro Şam üzerine — yürüdü. İlk| Fransız mermisi Feysalın baş | kumandanın öldürdü. Arap | ordusu dağıldı ve Faysal Suri yeden çıkarıldı; bütün Suriye liler Faysalnm © çıkarılmasını Fransa için kaybedilmiş bir is- tikbal addederler. Fakat bu ne | den böyle oldu? Faysal niçin | Görem oltünstsnmma cevap | vermedi? Bunu oda o zaman Faysalın hariciye nazırı olan ve şimdi Kahirede Suriye - Fi listin bulunan | doktor Şehbenderden dinliye— İlim. Mumaileyh demiştir ki: “Goronun oltimatomuna biz rafla kabul ve muvafakat | İ cevabı verdik. Şu halde bu tel | graf Berutla Şam arasında kay bolmuştur. ,, Rober dö Boplan | İbu hadiseyi entellicens servi sin xx muvaffakıyetli oyunla İ rmdan biri olarak gösteriyor. | Bizim anladığımıza göre tel- İ graf kaybolmuş, fakat Goro- nun eline çok geç vasıl olmuş, Goro da bunu | vesile bilerek | Faysal ordusuna ve Şam'a hü cum etmiştir. Ne olursa olsun, Goro ne kadar iyi asker olursa olsun, her noktada kendini gösteren daresizliği entellicens servis xxxx hesabıma geçirilecek fır. satlar doğmuştur. İ Dindar Veygand Suriyeyi | içerden zaptetmek için bütün İ dahili idare ve hudutları din- lere göre ayırdı. Ve hâkimiye ti hıristiyanlara verdi. Büyük Lübnan hakikatte küçük bir hıristiyan akalliyetine n parçadır. Tıpkı bir cüceye bir dev elbisesi | giydirilmiştir. 1,500000) islâm. (500000) hı | ristiyanm hükmü altıma kon muştur. Çünkü, yine Fransızla | iddiasına “Büyük Lübnan arap ittihadma karşı bir set ve islâm hakimiyetine karşı bir siperdir., Feysal vak'asından m arapları müs- rn göre, sonra ransızlar isi tabaası acaklarını aziyeline 40- | Suriyedeki | evcudiyetlerinin tehlikede ol duğunu anlamışlardı. 1920 de Yuce komiser Goronun başkâ tibi olan Mr. de Coix Suriyede düşündü. Ve sahillerdeki Hıristiyan- | ların muhabbet ve sadakatin- den istifade edilmesini teklif | etti. | Bir Fransız müellifi diyor İ ki: Arapların © hücumuna ve | İngilizlerin hile ve oyunlarına karşı Suriyede “Hıristiyan yur du,, (Foyer Chrötien) şeklinde | bir mukavemet üssü İ teşkili lâzımdı. İşte (Büyük Lübnan bu ihtiyacın evlâdıdır. | Bu maksatla 1920 de Suriye- nin beş büyük sancağı Lübna na ilhak olundu. Lübnan bü- yük ve zengin bir leket | | halini aldı. Kaymakam İ kurnazlıkları say şeyhlerind. lehine mazbatalar 924 de Göronun yerine gel Veygand İskenderun sancağ nı da Suriyeden ayırarak ora- ya hususi bir idare verdi. Fa. kat Lord Nortglifin silâhını | Fransızlar iyi kullanamadılar. Bu silâh kendileri için bir teh like oldu. İlki sene evvel Baş- ra körfezinde kral Feysal ile İ İbni Suudun bir İngiliz harp İ gemisinde görüşmeleri ve bu- seyahat ve Arap İmparatorluğu fikrinin tatbika me Cartroux ise inde cebeli Fransız! imzal dürüz na benzer birçok | mülâkatların tekerrürü İ ta geçtiğini ve xxx entellicens İ servisin yeni bir oyuna hazır. | landığını göstermektedir. | — İrak, Suriye, Hicaz idarele- | İ rini ayırmak suretile İngilizler İ ve Fransızlar Arap imparator | komitesi 9 Ağustosta yeni bir hâdise mi çıkaracaklar? Yüz milyon Dolar Almanyaya kredinin üç ay daha tecdidine karar verildi BALE,3A.A tediyat bankası idare meclisi banka- nin 3İ Temmuz tarihinde matlüba- tmm bir milyar 632 milyon isviçre frangı olduğunu kayit ve tesbit e — Beynelmilel miştir İdare meclisi Reichsbank'a açıl- mış olan 6 ağustosta müddeti bite- ceği için tediyasi lâzım gelen inilyon dolarlık kerodini ay müd. sine mezuniyet vermiştir verilmesine karar nyanın yeni o krediye âcil ihtiyacı olup olmadığını tahkik etmeğe ve kısa vadeli kredileri zun vadeli krediler etahvil imkân tetkik eylemeğe memur olan komi- e Bâle şehrinde toplanacaktır Barselon Sevinç içinde Halk anamın serbest | Katalonya, diye nümayiş yapı yor BARCELONE,3.A.A. etinin esasi teşk lŞ «bulü işin hakkı bini kasına Barcelone | heyecan içine ARCELONE, 3. AA— | i | « Kata yraki onya! yaşasın Kata Mütehassıslar komitesinde | anlaşma A.A. — Hoover | İ olânman tatbik mevkiine konmasına eri tetkik eden mutahas on osaslı | noktalar bir anlaşma elde et- ş ve bu husustaki ilk lâyihanın nzimini İkmal otmiştir. Yalnız İ- « bilhassa kömür | İ teslihatı hakkında bazı ihtirazi ka yitler ileri sürmüştür. M. Brüningin bir natku BERLİN, 3 A.A. — Yarın mik. rofon önünde bir nutuk söyliyecek olan M. Brüning ihtimal Almanya'- nın geçirmekte olduğu itimat buhran nından bahsedecektir. Mumsaileyhin, halkı kularıma itimat göstermeğe Alman baa- davet İ etmesi, çünkü artik bu öihetten bir korku kalmadığını söylemesi nuh» eme Nautilus tahtelbahiri A.A, — Bergen'den na devam edecektir. Bir öğle teşebbüs etmiş olduğu kutup seya hatini bu sene iyi bir meticeye İsal ümit etmekte bulunduğu- yan etmiştir. Edison iyileşti A. vaziyeti iyileşen. Lindenbergh'in seferi CHURCHİLL, 3 A.A. — Lim bergh ile vevcesi Moose-Factory” den buraya gelmişler ve karaya in- mişlerdir. Ediso- nun sihhi de, bir yangın TUNUS,3 (A.A çu kuvvetlerinin Tu: da bulunan tecemmü merkezle- rindeki depolardan birine bu ge ce bir yangın çıkmıştır. Zarar milleri bir haç eli | bulduğu söylenmektedir. ' ya luğu fikrinin düşmüş olduğunu iddin ediyorlar. Fakat bize ka- lırsa bu fikir o düşmüş değil kuvvetlenmeğe başlamıştır. Kal tin cemiyet kudreti iredeki Suriye ilis- in mevcudi; Mısır - Hicaz cemiye- t ve tinin faaliyeti, İraktaki son ha reket ve hadiseler bu iddiamı za hak verdirecek delillerdir. Fransız istihbaratının kaydına nazaran Suriye ihtilâllerini beslemek 12,000,000 vermiştir. Bunun 9 Hint müslümanlarında; milyonu Ebussuuttan tir. Suriye ve Lübnan sin cirleri de ayrıca iki (milyon frank toplamışlardır. Yine Fransız istihbaratının raporla- rında Ebussuudun Şarkta bü- yük roller oynamağa başladı ğr, büyük Arap imparatorluğu nun başına geçmek azmile ça- lıştığı kavdedilmektedir. (Bitmedi) milyonu yemeği esnasında küşif, | in Kahiredeki Arap | frank | | |m | diye İ snklarını dinlemişlerdir M. Macia, Şimdi artık: eeebesiz. Şmdü artık hiçe ir un milleti İ aim tenaandığımız ranmağa muvaffak ol İ dem etmek üzre koliarsmıze mamadan pize Halkın alk BARCELONE, 1 AA— M. Mürin muvaffak al vel tema akip ettiği müş, ri bulunduğu İ şakulye rönderilmiz İTunüs civarında büyük » de ısyan bitti ŞANGHAY,3 (A.A) İ Mançurili Jeneral Chang Suh - | Liang'ın kıtaatı Pekin Han- keou demiryolu cephesi üzerin- İde devami eden bir kaç günlük çetin bir muharebeden sonra Shin Yu.Shan'ın kumandasın- daki âsileri inhizama uğratmış ter Shin Yu Shan, ecnebi memle gitmek müsaa. tmek üzere Hanfu nin nezdine giti kin ile Hankeou miryolu münakalâtma pek ya- ketlerine sini Yu Pe kında başlanacağı tahmin edil. | | mektedir. İ Canton ordusur | üzerine isyan bitmiş l | Saint - Philibert gemi- sinin enkazı SİNT.NAZAİRE 4 A.A Almen remorkörleri Saint Phi libert gmisinin enkazı sula- Jrm alçalmasından istifade ede- rek sahile 150 metre yakma kadar getirmişlerdir. Gemi, içi- na dolan su ve kum başaltıldık. tan sonra Saint Nazaire'e geti- | rilecektir m inbizamı | Çinde feyezanlar HANKEOU,3 (A.A) Son feyezanlar esnasında yüz- İlerce Çinli telef olmuştur. | akte İ olursa bu hal biz | Fransızlar ve Plebisist Fransız ve Alman mu- kareneti imkânsız ak? Sosyal de üüstos tarihinde yapılacak bir plebisist ile (© feshin teşebbüs e n Proaya diye tinin fes dün Berlin'in şark & varoşlarını Neukolin stadyomunda içtimada 30,000 il 45,0 tipleri si sürekli al selâmlamış tar, Hasmane telâkki edildi PARIS, 3 A.A. — Matin zadiye meşgul ol gazete diyor ki Şayet bu plebisi: k iki milletin mukareneti leyhindeki mü- cadelemize muvaffakiyetle devam etmek edecek tir Almanya'dan talep ey, “uzun vadeli kredi” dir. O zaman - Alman mukarenetine bütün ümitlerin Sovyet tırpanı kesilmiş ve sulhün Hitler haçı üze. rine gerilmiş u görülecektir Bu gazet n nazırlarının etlerinin 60 senedi en bu ne hatırlat Fransızlı imkânsızlığına Zira, bizi ilen sit ile larmın yakında icra edecekleri Ber yahatinden müsbet neticeler ğını temin eylemektedir. —emme iz Şark Panayiri BARİ, 3 (A.A.) — İtalyan Bari en, Y hava ekspres şir ark panayirine Türkiy nistandan, aristandan, adalardan ve Rodostan Bulg “elli tenzilât yap- Yeni Italyan mubribi FİUME,3(A.A.) donar edil sına ilâve | zere yeni yapılmaktı mine torpito muhribi İ tezgâhlarında denize indirilmis | ir. Gandi, Londraya gidecek BOMBAY,3 (A.A.) LT öğüsiai Ebul mezden evvel son defa olarak ikili çöpler deki 12 Komünist mahküm oldu PARİS, 3 (ALA.) — Serres ceza mahkemesi 30 mayısta çı- kan kargaşarklara iştirak etmiş | olan komünistlerden ikisini beş ve geriye kalan onunu dörder Keke sesi hayale me. miştir. Tayyare ile devriâlem TOKİO, 3 (A.A.) — Panig- born ile Herndon mahalli le saat 15 te Khabarowsk'a va- mahal Siber. 1600 kilo- er bu son mahalle dün öğleden sonra inmişlerdir. Beynelmilel dişçiler kongresi — Beynel dişçiler kongresi sıhhiye nazırının riyasetind. almıştır. Nazır, kongreye iştirak eden murahhaslara hoş geldiniz de dikten sonra milletler arasında Hira, Fen ve törakki * ssyözinde kardı ma vücude getirilmesi İüzu- mundan ısrarla bahsetmiştir. M. Lloyd George'un sıhhati LONDRA, 3 (A.A.) M. Lloyd George'un sıhhi vaziye- ti salâh bulmakta berdevamdır. Kuvveti yerindedir. bir içtima | İtalyan | nat- | e bir anlaşma ve yaklaş | A TE? 1w Bele gidü Uz 7 ninde infilak | | Yolculardan iki kişi öldü bir çol kimseler yaralanmıştır BELGRAD), 3. A.— Münih, AA. ğreb, Belgrad vagonuf tiren Novigrad İstasyonna girerke dün saat 21,30 da biri İ filâk vuku bulmuş iki kişi ölmüş, bir çok kimseler yaralan İ tar Şimdiye nakalât Na: kadar alman tedbirlerin kifayetsizliğini gören 1 bundan böyle ecnebi vagonların hududda ki mesini ve Yugoslavya arazisi dahilinde münhasran Yugosla vagonlarının işletilmesini kararlaştırmıştır. e Derhal tatbiki İ başlanan bu karar mucibince bu sabah saat 6,50 de Yese yonunda Avusturyadan gelen iki ecnebi vagonu rhal yapılan taharriyatta (bir vagi İ beş paket m kiye bulunmuştur. e Dinamğtler N İ Viene r Jow e sarılı idi. mat 12.50 de bu dinamitler infilâk ve Brinci, iki mevki kompartmanlarını hasara uğratmıştır. Bu suretle k İ balarım Yugoslav arazisi dahilinde infilâk edecek şekilde t edilmiş olduğu hakkındaki iddialar sabit olmaktadır. beş | etmiş Amerika'da işsizlerin vaziyeti fenalaşacak mı? | VASHİGTON, 4. A.A.— M. Hoover, mesai nezaretinini bürosnun tensiki meselesi hakkında mesai nazırı ile görüşmül tür. M: Hoover, bu dairenin yeni esaslar üzerine tensiki İ susunun işsizlerin vaziyetini islâha vasi mikyasta medar a | cağı mütalcasında bulunmaktadır. İ — İşsizlerin vaziyeti bu kış esnasında tehditkâr bir şekil 4 İ cak gibi görünüyor, zira müessir tetbirler ittihaz edilme: İ takdirde bunların yekünu yedi milyona baliğ olacaktır. İ Tayyareci iş Jonson Takie' yolun | MANCMHULİ, 4. A.A — Kadın tayyareci Amy Jonson Çin hududunu geçmiştir . | kioya gitmek üzre Ru düştü Bir Romen tayyaresi J düşmüştür. İçi BÜKREŞ, 4, A.A.— Bir askeri tayyare | deki iki kişi telef olmuştur. | İngiliz kralının yatında bir kaza | LONDRA, 4. A.A — Bugün, yatlar Coves kayık yarşlarıfi gitmek üzere hareket ettikleri esnada kralın içinde bulun ta olduğu Britania yatı tayfasından biri denize düşmüş ve # niz fazla dalgalı oldğundan hemen batmıştır. Yarış yapılmamıştır . | 100.000 kömür madeni amelesi işsiz LONDRA, 3.A,A.—Daily Kömür madenlerinin yeniden tensiki komisyonu bü; Britanyanın altı mmtakaya taksi: teklif o etmiştir, Bun takalardan her birindeki bütün amdenler, bir tel müessesi merbut olacaktır. . Bu proje, binlerce müessesenin altı grup halinde ittihad intaç edecektir Bu projenin tatbiki, işledilmesi pek o kadar menfaat te madenlerinin kapatılmasını mucip olac Telegraph gazetesi yazıyo, tmeyen bazı kömür tar Bunun neticesinde 100.000 den kömürü amelesinin işi i kalaca; in olunuyor . ğı tahr i EŞ ğ > İ Gece bir fabrikada yangın çıktı | & Uzun çarşıda Necmeddin Ba A mi em ii Zarar va siyun dönecmi at ona doğ »ra södürülmüştür. sre || Oustric Italya Italya “hudur | | duna gitti İ PARİS, 3 (A.A.) — Mali ci Oustric bu akşam İtalya bi duduna gitmiştir. Orada |! yan bankerlerden Gualino if müvacehesi yapılacaktır. Amerikaya muhaceri azalıyor İ VAŞINGTON, 4 (A.A.) 2 Amerikada dahili harp bittiği tarihten beri ilk defa olarak A İ merikaya kabul edilen mubasif lerin mikdarı 100,000 den aş#” ğı düşmüştür. Geçen mali se0f zarfında Amerika toprağın ancak 91,139 ecnebi kabul edi miştir. 500 doktorun iştirak ettiği kongre BERLİN 7 A) Z 1931 şeri in ik altı ayında Almanyada m malâtı 1930 senesi imalât” yüzde 30 ve 1929 imalâtı#” kırk nisbeti Hediyeler aşr 1 inci sahi Karat tanbul klüplerini etleri tarafından ievfikan istikbal rasime- | | | yi | Tayyrecilere gölüreceklerdir. bütün m re idmancı bayrak ve elektriklerle do Bahçede — cezbant ve kıymetli muallim İhsan Beyin idare sinde hususi bir orkestre terennüm edecektir. Klüplerin en kavvetli kürek şe azretlerile kerimeleri gezdirilecektir. aada bütün frtalar bu ka- fileye refakat edeceklerdir. Civarda oturan ve Deniz sporile meşgul 0 ümle Amatör Beyler ve Ha- nmlar hususü sandallarile sime Denizden iştirak edece Dünya matbuatının alâkası ISTANBUL, 3 A.A. — Ecnebi etlerden almakta olduğu: | muz telsizler beynelmilel | matbuatın genç Amerikan tayyare: | cileri Boardman ile © Polando'nun harükulâde O New-York - İstanbul seferi hakkımda uzun uzadıye mü- talea beyan etmekte olduğunu. bil İ dirmektedir. Heriki dünyanın bü- tün gazeteleri, bu cüretkârane & fer hakkındaki hayret ve takdirleri. | m ni izhar etmekte, Boardman ile Po- | manın lando'nun Yalova'da Rei karşı alâkadarlık göstermek Gazi Mustafa Kemal Hazretleri ile | Mecmualarda, Cape.Code'in vuku bulan mülâkatlarını lotlarmın Türk ziyaretler ve bütün teferruatı ile nakl tesbit eden fotoğrafileren telg” tadirlar. Nis mana & ! nazaran da yüzde düşmüştür. Almanya'da makine imalatı CENEVRE 3 (A.A.) — ma esnasında kazaya İ memle bütün

Bu sayıdan diğer sayfalar: