25 Ağustos 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

25 Ağustos 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EMAR Lİ REYEST 5 Nizaş MİLLİYET SALI 25 AGUSTOS 193) Mekteplere tebligat yapılıyor.. Ekonomi Bu sene anca İ | | | k 3,500 sandık afyon var Geçen sene mahsul Oldukça yüksek fiatle alivre mal #atmış olan bazı afyon ticaretaneleri ve müsssesatı, afyon mıntakalarma Bönderdikleri adamları vastasile bu *ene afyon mahsulünün geçen sene- Ye nazaran fazla olduğunu işae €t- mektedirler, Ihracat ofisi tarafından yapılan tetkikata nazaran, geçen seneki af- Yen mahsulü 7,400 sandık olduğu balde bu seneki o mahsul ancak 3500 sandık derecesindedir Bu ticaretaneler yalan haber işas *devek, afyon fintlerini düşürmek is temektedirler. Halbuki fiatler yük selmektedir Bali sergisine gönde- rilecek eşya ri sergisine iştirake karar ver- Miş olan müesseseler hazırlıklarını ike sal etmişlerdir. Eşyalar ve mües- İleri perşembe günü | hareket edeceklerdir. Ofis tacirlerimizin teşhir edecek- Veri memleketimiz. mamulâtının kıy Görtermek için İtalyanca broşürler hazirim T nştar. Tütün nhisar o idaresi gönderilmek üzere Ofisin ber nevi tütün ve — sigaralar ihtiya Şen zengin bir kelleksiyon vermiş *r. Bu suretle tütünlerimiz de ser- &'de teşhir edilmektedir. Aynen mübadele wan, Brezil- dolar sergiye emrine Gelen malümsta nazar on kiymetinde kahve vermeğe > muka b, Müçtehidei Amerika'dan buğ- almak esası ürerinde bir tek Mt buu Mal; ve iktisadi buhran mubade ye devirlerinin avdetini mi ınmaktadır İstatistik şubesi açıldı müdiriyetinde — Iktsat Ticaret ile yeni bir ista 2 etinin tensibi eşkil «edilmiştir. olan bu. büre e ibrncat faali edecekti çıkaracağı yakından talip bir ve ihracat €şya Üre her on gün İtenlerle ithi yn Kambiyo Borsası Kuron 15,92,50 Şiiog 3,3510 75 mark 1800 4,20, ey | 7033 Dinar 26,76, Piorin year 1008 Borsa barici | 1,16,80 | Çervoneç 1088. 915,50 52,50 265, (Alem Meeldiye Banknot Esham ve Yahvilâtin nevi İstikrazı dabili pan muvahhlde miyeli Demiryolları ,00 o, 3,50 yn olduğunu söylüyorlar. De Satırı bize bunlardan O bir haber #“tirmiyor taş nederim Falih Rıfke'nın bi de * bir seyyah olması kabil değ ta, e daima ihtiraslı bir “parz Pr dir; ancak kendi imanma v7 haki lerden, mevzularda hz 0 sep” Halbuki Brezilya'yı sade bitaraf müşahit olarak gör istemiş; bunun içindir ki “De- ri, da, Roma, yı © eheemiyei ve ea la ai yek, Vakıâ o küçük ki * da, bahsettiği yerin insanları tan | otu; fakat Forum'da dola near” İhsan vardı; Denizaşıri,d katı bazan müstehzi, bazan dik ni silt göz var. Faşist 177400 sandık idi | senın nevi, kıymet ve miktarını Iktı sekületine bildirecektir. sat ve İ Deniz nakliyat sigor- | taları fazladır Son zamanlarda deniz nakliyat | İ sigorta tarifelerinden şikâyetler ç0- | | almıştır. İ Siyortn nakledilen eşyanın kıymeti den bir liradan 50 liraya kadar si- İ gorta primi almaktadırlar. | Töcenr bu sigorta primini a olduğunu iddia tmektedirler Ti t odası bu hususta sigorta | tetkik hey'etinin dikkatini İ celbetmiştir. Sigorta heyeti bu me | seleyi tetkik etmektedir. | Vapur rekabetine mâni olmak için Ticaret odası idare bey'eti İ öğleden evvel bir içtima yapmıştır. imada Türk vapurcuları ki rekabete dair Oda Ticare ti bahriye raportörlüğünün hazırla dağı vapor tetkik edilmiştir. Bae vapırcular arasındaki eki in bir kanun çıkarıl masını lüzumlu görmektedir. Rapor bir defa da Oda meclisin. de tetkik edilecektir. Yeni tifo , Vak'ası yok! Ortaköyde şüpheli bir tifo vak'ası görüldüğü yazılmıştı. Dün bu hususta Sıhhiye müdü- rü Ali Rıza Bey bir muharriri- İ mize demiştir kiz İ Yeni bir vak'a yoktur İ Ortaköyde hastalık çıktığı da İ doğru değildir. Şüphe üzerine herhangi bir hastadan tah. kumpanyaları vapurla in çok fazl dün | Bu rasındal Bil için kan alınabilir. Her hasta | lik mutlaka tifo demek değil- ! dir, Şehrin umumi vaz | dir. | Kongreler Bundan bir müddet evvel tetek- şirketi | günü arat be içtima İ kül eden Milli musta! İ hey'eti urmumiyesi perşem eski Türkocağı binasında decektir. Aldığımız . 'n üzüm üzerine şirketin ni- inde bazı tadilât yapıla- malümela nazaran, | görüle zamnam caktır. : z Farmakoloklar cemiyeti hey'eti | eylül'de ve eczacıların | umumy eylülde yapılacaktır. kongr Deyin ilmühaberleri umumi kanunu mu ilmühaberlerini | 30 gayesine kadar mü- ci BE almamış olanlar- İs, muamelesini ikmal edemeye eek deyin ilmühaberlerini ala lara hazine tahvili verile Mahsubu İ cibince Deyin | rac | mayani j cektir. Kadınlara sarkıntılık İ edenler klarda Son zamanlarda soka! kadınlara sarkıntılık eden ve lâf atanlar çoğaldığına dair ma halli polislere şikâyetler vaki olmuştur. Bu gibiler hakkında takibat başlamıştı! 4, akacı bir üslübu w bilhassa, muharri- vi başka bir isim vermediği işi, mukeddemesi diyeceğimiz er ar, her seferinden: yeni bir lezzetle, İ tekrar tekrar okunmağa lâyıktır. 2. — Tevfik Fikret Her sene olduğu — gKibi'bu sen? Tevfik Fikret'in ölümünün yıl küçük bir ihtifal yapıl- de okunan Nözim de, dönümünde dı ve, bu gibi merasimd uklardan ve Filorinalı inden ürkmiyenler 30- | nut Beyin beligati irin mezarı başına gittiler. 7 Fakat ihtifele iştirak edenlerin, | şairi hakkında ya- Rübabı şikesi : zilan makalelerin adedi — seneden İ Belediye de yeni üzerin | Vilâyette Vergi kanunları Belediyeye tebliğ edildi Yeni vergi kanunları ve tenzil edi len küsuratı hakkında vilâyete ge muhtelif kanunlar ile sureti tat ıdaki emirler dün vilü- edilmiştir. kanunlara len bikleri hakkı yetten belediyeye döre bütçesinde tadilât yapacaktır. Maiyet memuru Bu seneki Mülkiye mektebi me zunlarından Val yeti maiyet memurluğuna tayin ©- Bey İstanbul vilâ Tanmuştur. İdare heyeti Dün Vali muavini Fazlı Beyin ri- yasetinde idare heyeti toplanmış ve iskân itirazlarını tetkik etmiştir. Türk - Rus ticaret muahedesi Hükümetimizle Rusya arasında akdolunan ticaret ve seyrisefain mu kavelesinin tasdikina — dair kanun dün vilâyete bildirilmitşir. — emme Belediyede Veznecilerdeki kavis Veznecilerdeki istimlakât ta- mamile bitmiştir. Tramvay kav sinin yerini ( değiştirmek için tramvay şirketine her şeyin ba- ur olduğu bildirilmiştir. l .. Eminönünde evlenen- ler çok ! Eminönü kazası geçen seneye mazı lerin adedi mühim artmıştır. İki sabahçı kahvesi kapatıldı Şehzade başda vaziyetleri dahilinde ran evlenen- mikdarda vesi seddedilmiştir. Mezarlıklar nizamna- mesi Dünkü Son Posta gazetesi İ mezarlıklar nizamnamesinin he Düz belediyeye tebliğ edilmedi ğini yazıyordu. Halbuki nizam name belediyeye tebliğ edilmiş, tatbikata başlanmış ve belediye mecmuasnım ağustos nüshası da neşredilmiştir. Akşamları köprüyü dolduran satıcılar Galata köprüsü akşam üzer- leri halkın kalabalıklaştığı saat lerde satıcılardan geçilmez bir hale gelmektedir. Bilhassa ha- va karardıktan sonra balıkçılar dan karpuzculara kadar le dizilen ve bağıran satıcılar yolcuları iz'aç etmektedir. E- minönü kaymakamlığı bu hu- İ susta şiddetli tedbirler almış- tir, Evvelki akşam kaymakam İ Bey yanına kâfi mikdarda po- İlis memuru alarak köprü üstü İ nü âni surette teftiş etmiştir. İ Satıcılar müthiş bir paniğe uğ- ramışlar, yakalananlar için ce- za kesilmiştir. Fakat bu esnada bir polis Ef. arkalarında küfe bulunan iki şeftaliciyi oradan uzaklaştır. mak isterken, bu iki satıcı ba- ğırmağa başlamışlı — Ekmek parası kazanaca- Ona da müsaade etmiyor- ra İ- veri ” mizin geçirdiği sür'atli aramayın. Dilleri, bizim konuşma ve yazma dilimize hiç benzemiyen Nedim'i, Nefi'yi, Fuzuli'yi pek âlâ okuyoruz! Güzel ve taze söz, man köhnemez. Bütün kelimeleri bile artık atılmış olsa, onda, buğün söylenmiş gibi bir yenilik hali ver- üülaârdan ol şuhu di - Güya ki nesimiz, gülü ra na ile geçtik., Naili'nin lisanı bi- zimkine benziyor mu? Aruz da is temiyoruz. at bu beyit taze de hiç bir za- ile Y ğil mi? z Fikret, Edebiyatı biç şühesiz en Ce e azalıyor. Çünkü artık Fik- ene; i geli jen zevk alanlar pek naatimce yegâne İyi #8 şöpheli görülen iki sabahçı kah | Mat | buat davaları i Hasan Rasim Bej | mahküm oldu! | Ancak H. Rasim Beyin ahlâki temayülâtı ve iyilikleri | dikkate alınarak ! : Alo Alo mecmuası aleyhine | açılan açık resim davasının du ruşmasına dün de devam edidi. | Geçen celsede isimleri mahke-

İ meye verilen müdafaa şahitle- rinden Darülfünun ruhiyat mü- | derrisi Şekip, meb'us Vasfi Ra İ sit, Gireson meb'usu Musa Kâ- İ arm, Ticaret mektebi müdürü Hüseyin Hüsnü, maarif umu: | mi müfett romancı Reşat | Nuri, Vakit gazetesi neşriyat | İ müdürü Refik Ahmet, muallim | | Ahmet Helit, muharrir Sadri | Ethem Beyler, Alo Alo mecmu İ ası mes'ul müdürü Hasan Ra- sim B. iyi ahlâklı, nezih, afif, dürüst hareketli bir genç oldu | şahadete bulun- dular. meb'us Ziya Gevher, Ankara velisi Nevzat Beyler İ şahit olarak gösterildikleri hal de gelmemişlerdi. Maznun ve- kili kendilerinin celplerinden | sarfımazar ettiklerini söyledi. | Bundan sonra müddei umumi | iddiasını ileri sürüp Hasan Ra- | sim Beyin ceza kanununun 426 ve 427 inci maddelerine tevfi- kan tecziyesini istedi. Mahke- | İ me icabmı düşünerek Alo mec | muasında çıkan resmi müsteh- | cen mahiyette bulmuş ve mec- İ mua mes'ul müdürü Hasan Ra- İ sim Beyin 426 mer maddeye tevfikan bir ay hapsine, 15 lira İ cezaya mahkümiyetine karar | İ vermiş, ancak mahlümun ahlâ-"| ki temayülâtei nazarı dikkate alarak her iki cezayı da tecil et- miştir, Bıldırcın davası ğuna ayrı ayrı Bıldıren aleyhine © açılan müstehcen neşriyat davasına dün birinci cezada devam edil- mahkeme müdafaa şahidi mm sunuz, demişlerdir. Polis me- murları şeftalicileri o karakola stürmek istemişler, fakat on- İller işi yaygaraya boğmak için İ şeftali küfelerini köprünün üs- tüne yuvarlayarak meseleyi bü ! İ yöltmek istemişlerdir. Köprü- | nün üstünde şeftaliler yuvar- lanmağa başlamış, gelen geçen İ ne oluyor diye toplanmıştır Bu oyunu yaparak halkın merhametini celbederek polise ceza tecil edildi olarak gösterilen tali mübade- İle komisyonu Türk delegesi Fu at ve muharrir Suphi Nuri Bey- leri dinlemiş ve gelmeyen mü- dafan şahitlerinin celbi için mu hakemeyi cumartesi gününe bı yakmıştır. Para cezası Yeni matbuat kanununu Res mi Gazetede çıkmazdan evvel neşretmek cürmile mahkemeye verilen Vakit gazetesi mes'ul müdürü Refik Ahmet Beyin muhakemesi dün intaç edilmiş- tir. Müddeiumumi tecziye tale- binde bulurmuş ve heyeti hâki | me müzakereden sonra gazete mes'ul müdürünün 2 lira para cezasına mahkümiyetine ekseri yetler karar vermiştir. Pst davası Pst mecmuası aleyhinde açı- lan dava dün ikinci cezada gö- rüldü. Geçen celsede diğer da- valar olduğundan bunların tev | hidine kadar verilmişti, Davacı lardan Madam Ester gelmemiş ti, vekil göndermişti. Müddei- umumi mütaleasını serdetme- den evvel evrakın tetkikine lü- | zum görüldü ve muhakeme bu maksatla yarınki ine kaldı. Şoförü soyanlar Geçen haziranda bir gece Hürriyet tepesi civarındaki tuğ la harmanlarında bir otomobil Dön soygunculuğu olmuştu. arkadaş gece Taksimde bir oto | mobili durduruyorlar. Şoför Recep Efendi: — Nereye gideceksiniz? di- ye soruyor. riyorlar. Şoför Recep Efendi Halıcı- oğluna gitmek için 2,5 lira isti | yor, müşteriler 2 lira veriyor. lar. Şoför razı oluyor. Bunlar da otomobile atlayarak yola çı- | kıyorlar. Tam tuğla harmanla- | | rna gelindiği sırada burada ine | 18 de bir içtima aktet ceğiz diyerek otomobili durdu- ruyorlar ve isminin Yahya ol- duğu anlaşılan kısa boylusu bı- karşı kendilerini haklı çıkarma- ğa çalışan şeftaliciler hakkında takibata başlanmı: Köprü. nün bu hale getirilmesine se- bep olan satıcılar şiddetle ti kip edilmektedir - Hamidiye suyu yerine | Son zamanlarda, teftişler ne ticesinde, şehrin bir çok yerle- rinde Hamidiye suyu yerine Terkos satıldıği anlaşılmıştır. | muhtelif semtlerden bir çok nü | muneler belediye O kimyahane- sinde tahlil ettirilmiş ve sula- rın yüzde doksanı o Terkosla | mahlüt bulunmuştur. Fena su satanlar hakkında takibat ya; ak ceza kesilmektedir. vehiliyoruz. o Bence en güzelleri “Leylei firak,, ile “Hani yağma,, simli hieviyesidir. Tarihi kadim'i okurken güleceğim geliyor, halbu. | En büyük eseri, edebiyat tarihi: mizde oynadığı roldür. Türk naz mini, eski kalıplardan tamamile kur taran “odur. Enjanbement, yani | bir mısradan öbürüne geçmek ev- İ velâ onda başladı. Fakat bunu, bir işe ilk başlıyanlarda nadir görülen bir cür'etle, ifrala götürdü. Hemen hemen bütün şairlerin arzusu, şiire mümkün olduğu kadar ahenk ver İ mektir; o, aksine (olarak, mazmı nesir haline sokmak istedi, muvaf- fak da oldu. “Ferda, yı bir nutuk ibi okuyun: Arazla çok uğraşmış çağını şoförün göğsüne dayaya rak “çıkar paraları! Yoksa ka- rışmam!,, diyor ve Recep Efen diyi cüzdanındaki 16 lirayı tes- lim etmeğe mecbur ediyorlar. Nihayet çok geçmeden bu dört şahıstan ikisi Yahya ile Yunus yakayı ele veriyorlar. Dün bi- rinci cezada bu iki maznunun duruşması yapıldı. Maznunlar mazbut ifadeleri hilâfına mah- kemede vak'ayı tamamen inkâr ettiler. Zabıt varakasını imzala yan jandarmaların şahit olarak celpleri için muhakeme, 20 ey- lâl pazar gününe kaldı parçanın manzum olduğunu intibah - iştibah,, kafiyesinde larlar. Avuzu mesir ahes İ mak! Bir nevi cambazlık? Oldüğü gün çok fena olmuştum. | ki onda da güzel “İresaüe,, ler var. | Babam onu çok severdi; kendi din- | 1 olan ahlâk, umumi hayattaki ah. dar olduğu için onun dinsizliğinden | şama kadar Sergi yarın kapanıyor On üç günde sergiyi gezenler ,000 i buldu Milk sanayi birliğinin üçün- cü yerli mallar sergisi dün ak- yani “on üç gün zarfnda 233,000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Ancak iki gün daha, yani ya- rın akşama kadar açık buluna- bilecek olan sergi -halkın şid- detli tehacümüne maruz kal maktadır. Bu sebeple sergi dün akşam muayyen sazttten ancak bir saat sonra kapatılabilmiştir. Sergi İstanbulda, bilhassa Bey- oğlu muhitinde ço kkuvvetli bir tesir uyandırmıştır. Serginin yerli malları tanıttırmak husu- sundaki yüksek muvaffakıyeti- ni kaydetmeği vazife bilirken, halkın manevi zevkini tatmin etmesi itibarile gösterilen mu- kabil alâkayı da zikretmek icap eder. Serginin son günleri münase betile dün gece sergide bilh sa tenvirata ehemmiyet ve mişti. Bomonti şirketinin işgal dikkate çarpmaktadır. Memle- ketin bira ihtiyacını ve kismen rakısını temin eden Bomonti- İ nin paviyonu bilhassa reklâm İ noktai nazarından mühimdir. Serginin temsil heyeti, Cüm huriyet gençler mahfili dün ak şam W sergide son temsilini vermiştir.. Müçteba Salâhad- din Beyin oynanan bir perdelik piyesi çok alkışlanmıştır. — emme Cemil ve Ali Beyler Tekirdağı meb'usu Cemil B. çarşamba | dün Ankaradan şehrimize gel miştir. Mumaileyh dün fırkada | bir müddet meşgul olmuştur. İ Afyon Karahisar meb'usu Ali Beyin de bir kaç “güne kadar şebrimize gelmesi beklenmök- tedi, Klüplerin idari vaziyetleri Yeni intihap edilen İstanbul mıntakası dün akşam kulüp murahhaslarının iştirakile saat şlerdir. Bu toplantıya İstanbulda mev- cut ve federe kulüpler üçer aza ile iştirak etmişlerdir. Müzeke- rat çok hararetli olmuş, murah hasların ber biri ayrı mevzula- râ temas ederek kulüplerinin ve kendi noktai nazarlarını söyle- mişlerdir. Müzakereler şu esas lar üzerinde olmuştur: Kulüplerin merkezi idareleri, heyeti spor şu- belerinin kaptanları, spor vası- taları, e isimleri, lıştığı sahalar var mı- dır, diğer sporlar için salonları mevcut mudur, aza darı fah ri, hami bilcümle azannı isim- leri, varidat membal lerinin sarfiyatı, fırka teşki ile temasları ve muhitten gör- dükleri yardımlar . San'atini beğenenlere bir şey de im yok; fakat onu ahlâk müm diye gösterenlere tahammül e- demiyorum. Hususi hayatı çok te- mizmiş; o da iyi. Fakat bizim iin en ehemmiyet. nes Tüketir. Hususi ahlâkımızın da dü- bahsolunmasına bile tahammül ede- | rüst olması lâzmder ama asıl örnek | ge mer ra gazeteyi, | belki dışarıda görmemiştir diye, saklamak istedik; halbuki duymuş, ölüm karşısında “lâmetullahı aleyh, diyecek kadar tıyetsiz bir kaba sofu ile kavga bile etmiş. Fikret'e olan muhabbetini bittabi bana — da aşıla- okuduğum mektepte, Galatasa- ray'da da Fikret £ muhabbeti, bir din halinde idi, Bütün bunlara rağ men artık Fikret miyorum. ğ- in san'atini seve- gösterilecek olanı, umumi ah lâkmazdır. Fikret'in umumi hayattaki ab- Kiki iş çok su götürür. Vali kir. li işlere karışmadı, — haksızlığa bo- yun eğmedi; fakat fikirlerinin mes" uliyetini kabul etmedi. Onun gibi düşünenler gadre uğruyor, sürülü- yor; bazan da öldürülüyordu; çün- kü onlar siyasi o muhalefetin esas ER “ ettiği paviyon bilhassa nazarı | Maarijte Kadrolar İkmal ve mektep- lere tebliğ edilmek üzredir Maarif vekâleti yeni sene li- se, orta ve muallim mektepleri kadrolarını ikmal etmek üzere- dir. Kadronun bu günlerde İs- tanbul maarif müdürlüğüne teb liğ edilmesine intizar edilmek- tedir. Yeni kadrolarda oldukça | mühim tebeddülât olduğu zan- nedilmektedir. Memuriyetleri Iâğevedilen maarif eminleri de bu kadrolarda muhtelif vazife- lere tayin edilmişlerdir. İstan- bul muallimleri ile Anadolu mu alimleri arasında da bazı nakil ler olacağı kuvvetle tahmin e dilmektedir. Mektepler açılmadan evvel İ kadrolar sür'atle alâkadarlara tebliğ edilecek ve o zamana ka İ der muallimler vazifeleri başın da bulunacaklardr İkmal imtihanları Mekteplerde ikmal imtihan- İ larını şimdiki muallimler yapa caklardır. İmtihanlara bir eylül de başlanacaktır. Kayıt ve kabul Bu sene orta mekteplerde kat'iyyen tehacüme meydan ve İ rilmemek için, bütün müracaat İlar mıntakalara göre tetkik edi lerek kabul edilecektir. Her ilk mektepten çıkan talebe ancak okuduğu mıntakadaki orta mek tebe girecektir. Bu suretle bü- tün müracaatları is'af edilebile ceğinden hiç bir çocuk mektep Orta mek- teplerin birinci sınıfına icap € derse şubeler ilâve edilecektir. Kandilli lisesi İ Bu sene Kandillikiz orte İ mektebi de Tise olduğundan or İ te mekteplerden çıkan bütün kız talebenin de liselere yerleş tirilmeleri imkânı olacaktır. FPoR SEZ I, Mıntakasının — Halıcıoğluna cevabını ve- | içtima , mali ve çalışma konuşuldu Bunlar konuşulduktan sonra ber kulüp murahhasına kulüp- ler için ne düşündükleri sorul- du ve ayrı ayrı nazarı dikkate alınarak not edildi ve içtima saat 20 de tatil edildi. Recep Bey Yalova- dan geldi et Halk fırkası w i Recep Bey Yale vadan şehrimize gelmiştir. Fır- ka merkezi idare heyeti dün Re cep Beyin riyasetinde toplana- rak muhtelif meseleleri görüş- müştür. ... ANKARA, 24 (Telefonla) — Fi ka kâtibi umumüsi Reep Bey bu gür. lerde buraya gelecektir. Recep Be: birkaç gün kal“tan sonra tekra Istanbula avdet edecektir. den , yani kapitülüsyonlar devrinde Amerikan bayrağı altından bağırdı Harbe iştirak ettiğimiz zamanda tes'it eden bir manzume yazdı. Dinsiz bir muhalif için bundan daha tam bir teslimiye olamazdı. | Canını sevmek ayıp © değildir; , mazur görüle bilir. En ufak kusurları, ekmek pa ayıpsa da beşe rası için mizahi manzume yazmağı bile affedemiyen Fikret, kem | afı içim meden müsamahnkördi? Me demki canını, rahatını fedaya razi değildi, umumi hayat ahlâkına ör nek olamaz,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler