4 Kasım 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

4 Kasım 1931 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sinemacılar mı, memurlar ütün ofisiteşkiledildi nkara kongresinden murahhas- lar dön düler.. Verilmiş mühim kararlar var Ankara'da içtima eden Türkiye İkaret odaları kongresine n İstanbul mmurahhasları dün şeh ze avdet etmişlerdir. Kongrede | retimiz için mühim mukarrerat az edilmiş ve bu k file çıkarılması için hükümet bulunulmuş” yat meyanında bil. silolar ve depoların istasyon limanlarda şimendifer, tahmil ve liye şirketleri tarafından zirai va- muamelesini yapacak şekilde te- bi gibi umumi istihsalâtımız için ik mühim bir nokta vardır. Her i Üye bir ambar tesisi de ayrıca ve- etten temenni edilmiştir. Ürmümü ğazaların, müsande osasma müs- it olarak her isteyen tarafından masının tergi i Rk muayyen İhaye ile açacaklara mevzii ve mu- yer çesüddet için imtiyaz dahi ve- ilm, ulacaktır. Tütün istih- Mal, ticaret ütün ofisi teşkili de birinci de- Pecede gelen temenmiyat meyanında- dir. Beynelmilel ticaret odası ili komitesi İstanbul T miştir ithalât ve İhracatımız 9 aylık istatistikler vaziyeti izah ediyor Ihracat elisi Eylül 1931 ve 1931 i ilk dolerz aylık umumi ticari vaziyetini tesbit ve alâkadarlara ta- mim etmiştir. Bu istatistiğe nazaran Eylül 1931 zarfındaki idhalâtemız 11,107,577 lira ve catımız 12 mil yon Sİ. bin 110 liradır. İhracatımız 698,533 liralık fark vardır © şayanı memnuniyettir. ödhalâtımız Senesi milyon 461 Eylülde geçen seneye mazran idlm- lâtımız 1545259 lira azalmıştır. 1931 senesi ilk dolruz aylık idhalâtı- mız 101,740,509 lira ve ihracatımız liradır. Geçen sen : zarındaki idhalâtmmez 08,014 ira, ihracatımız ise 99,765,380 ira idi. dokuz aylık idhalâtı geçen seneye lira azalmıştır. | İhracatımız kıymet itibarile azalma sına sebep dünya iktisadi hasebile mühim ihraç maddelerimi- zin fiatlerindeki düşkünlüktür. Ey- il 1931 zarfındaki başlıca ihraç imaddelerimizin kıymetleri şunlardır: T.L 2,628,810 281.211 1,196,839 1,066,565 175,677 222,902 222484 973,961 307,685 Zeytinyağı Afyon Yün İncir Arpa 1931 ilk doku: raç eşyalarımı etleri ise şun- lardır: Madde Tütün Pamuk Fındık Üzü Zeytinyağı Afyon Yün İncir Arpa Başlıca ihraç maddelerimizin 1931 senelerinin ilk dokuz ayı zarfındaki ihraç kıymetlerinin çok azal rülür. Buna sebep dünya iktisadi buhranı münasebetile husule gelen tenezzüldür. Buna mukabil üzüm, incir, fındık ihracatımız artmıştır. Ücretler artıyor Gelen malümata göre Avusturya da yeni sene bidayetinden şimendifer nakliye tarifeleri tezyit Kambiyo Borsası 2,00 İltertin K Şiline Pezeta Dolar. 04474400 58000 53045 201 Frank 1206 Liret Frank B. 341,78 9,20,14 | Rayşmark Zioti Drahmi © s8) 3,08,00 xi Pengü 8212 04 Fra 244,12İ Ley Leva Dinar Jitorin 00 Çervoneç Borsa harici Tahvilâtın nevi *50 #sbam ve ienikeanı dahili Bu senenin ilk| buhranı | ında başlıca ih-| iştirak | ! ve ihracatımızdaki son! Mziyet nazarı dikkate almarak bir | pin tahdidi | edilecektir. Yapılacak zam mevcut tarifenin rub'u kadardır. Ticaret oda sı bu noktayı tüccarlara tamim ct.) İ miştir, ların kuv| Japon malları ve yeni bir vaziyet Çinde Japon emtensma karşı ta- kip edilen boykot Jakon malları üze- rine çok fena tesir etmiştir. Gelen malümata göre bilhassa mensucata müteallik eşyayı satamamak vaziye- tine düşen Japonlar bu emteayı sü- rebildikleri memleketlerde sürümü daha fazla temin için fazla faaliyette bulunmağa karar vermişlerdir. Bu meyanda memleketimiz de balun- makta olduğundan Ticaret odası İk bat vekâletine vaziyeti müstacelen bildirmiştir. Mısır pamukları Ofisin son aldığı malümala naza- ran Meser hükümeti pamuk ziraati hakkında bir kararname Bu kararnamede pa» | muk rredilen arazinin vüs'atini hdit yayesi istihdaf edilmektedir. ararnamenin tabikından sonra Mi sırda pamuk ziraati yüzde 35 mikda rında azalacaktır. 27 milyon koyunumuz var Bulgaristanda mevcut | koyun mikdarı seneden seneye ve şayan dikkat bir şekilde artmaktadır. 1892 senesinde Bulgaristanda ancak 6 milyon kadar koyun varken halen mikdar 8 milyondan fazladır. Diğer taraftan sair memleketlerde koyan nesli azalırken Bulgar hükümeti ko- yunları arttırmak için tertibat alınak tadır. Memleketimi fazla koyun bulunan memleketi ol- ması ve Balkanlara fazin ihracatı bu lunması itibarile bu cihet alâka ile takip (edilmektedir. e Halihazırda Fransada 10 milyon, İngilterede 22 milyon ve memleketimizde 27 yon koyun vardır. Nevyork bankalarının hisse senetleri NEVYORK, 3 (A.A.) — Nev- york bankalarının hisse senetleriTeş rinjevvel içinde hissolunur derecede yükselmiştir. Başlıca 17 bankanın hisse senetlerinin fiatlerinde görülen vasati tezayüt 5 Teşrinievveiden ay sonuna kadar yüzde 33,96 nisbetini hazırlamıştır. Sipahi ocağının At yarışları Sipahi ocağı tarafından Teşrini- saninin ikinci haftasında başlanarak üç hafta devam etmek üzere Hanım- lar, sivil erkekler ve zabitlere mah- 5us olmak üzere atlı müsabakalar ya pılacağı, programının neşredilmek ü- zere bulunduğu ve kayıt muamelele- stihbar edil. | rine Ocakta başlandığı miştir. Ankara lik maçları Ankara Futbol heyetinden: 6 Teş- Finisani S3 cuma günü icra edilecek lik maçları: Cebeci sahasında: Saat 10 da Gençlerbirliği - Çankaya (Ha- kem, Nihat Bey), İstiklâl sahasında: | Saat 15 te İmalâtıharbiye - Altınor- du birinci takımları (Hakem Müba- rek Emin B.), Saat 13,15 te Muha- fızgücü - Çankaya birinci takımları arasmda hususi maç. (Hakem: Se dat B.) Tecziye edilenler ISTANBUL, 3 (A.A) — Türk atletizm federasyonundan tebliğ e dilmiştir: İkinci Balkan oyunlarına iştirak etmek üzere Türk atletizm takımı meyanında Atinaya gitmiş o- lan Galatasaray klübünden Semih Beye oradaki itsatsizlik ve inzibat sezlığma mebni nizamnamenin 197 inci maddı e tevfikan müebbet ve gene aynı klüp azasından Mehmet Ali Beye de aynı maddeye tevfikan ve 1 Teşrinisani 931 tarihinden baren bir sene muvakkat boykot zası layin edilerek keyfiyet kendile- rine ve mensup oldukları İstanbul mıntakası heyeti merkeziyesile atle- tizm heyeti reisliklerine tebliğ edil- miştir İSTANBUL, 3 (A.A.) — İstan- Futbol heyetinden hi miştir: Kasımpaşa İdman Yurdu a- zasından 294 sicil wumaralı Şemsi Bey, Beykoz - Kasımpaşa maçında müteaddit ihtarata . rağmen kasten em tarafından oyundan çıkarıldı | ğı esnada hakeme hakarette bulu muş ve bu hakareti dolayısile nizam namenin 193 üncü maddesi mucibin: | ris tıp akademisi bu meseleyi ruzna-| Jistesi e R av müddetle muvakkat boykot- Avrupanm en | Vilâyette Yeni Kaymakamlar Dün Vilâyete tebligat ! da yapılan ler dün vi- Üsküp kayma- Esat yeni teboddülât ve & İâyete bildirilmiş kamlığına Besni 'ka Yıldızeli kaymakamlı kaymakamı Şevket, Saray Van kay | makamlığına esbak Şırank kaymaka mı Recep Rıza, Sürmene kaymakam | lığına Yusufeli kaymakamı Nured- din, Ayaş kaymakamlığına Boyabat | kaymakamı İhsan, Gevar kaymakam | ığına Arapsun kaymakamı Osman, Bulanık kaymakamlığına Gever kay | makamı Fabri, Derik kaymakamlı. ğına Saiteli kaymakamı İhsan, Iğdır | kaymakamlığına Tutak kaymakamı | Mithat, Başkale kaymakamlığma Çi| gekdağ kaymakamı İsmail Hakkı, Palo kaymakamlığına Emirdağ kay. makamı Halis, Çapakçur kaymakam İ lığina Meci kaymakamı Cenap Nuh, Savur kaymakamlığına Sun. gurlu kaymakamı Ömer Naci, Şem- dinan kaymakamlığına Fethiye kay- makamı Reşit, Varto kaymakamlığı İ na Ulukışla kaymakamı Bedri, Tu-| | tak kaymakamlığına Taşköprü kay. İ makamı Celâl, Nuseybin kaymakam. | lığına Hadım kaymakamı Ali Rıza, | Hasankale kaymakamlığa Saray (Van) kaymakamı - Mahir, Tercan kaymakamlığına Bolvadin kaymaka- | mm Sırrı, Çeşme kaymakamlığına So: | ferihisar kaymakamı İhsan, Salihli kaymakamlığına Sarkışla kaymaka- | mı Kâmil, Boğazlıyn kaymakamlığı | na Beşiri kaymakamı Abidin, Feke) kaymakamlığına Siverek kaymakamı Cemil, Biga kaymakamlığına Bozca- ada kaymakamı Ali Rıza, Karaca bey kaymakamlığma İznik kayma kamı Sadeddin, Erbaa kaymakamlr- ğma Ünye kaymakamı Şerif, Ünyel kaymakamlığına Manavgit kayma- amı Ömer Bedreddin, İznik kayma | kamlığını Sürmene kaymakamı Ri: uf, Mut kaymakamlığına Savur kay makamı Sait, Ulukişin kaymaklı. ğma Yaylak kaymakamı Hayrı, Çor In kaymakamlığına mülkiye mezun-| larından Salâhaddin, Manavgat kay-| makamlığına Osmaniye kaymakamı | Mehmet, Kemaliye kaymakamlığına Ovacık kaymakamı Kâmil Fuat, Mi- halıcerk kaymakamlığma Pütürge İ kaymakamı Nafiz, Siverek kayma kamlığına Birinci umumi müfettiş. Hik hususi kalem müdürü Hâşim, Ya luvaç kaymakamlığına o Acıpayam kaymakarıı Idris Kemal, Saiteli kay makamlığına İstanbul Polis müdür- Töğü şube 1 müdürü İbrahim, Gerze kaymakamlığına Birecik kaymakamı Fahri , Akşehir | kaymakamlığa! Bafra kayınakamı Lütfi Beylerin si: naflarile eri tensip edilmiştir. Poliste yeni tayinler Polis müdürlüğü birinci şube me- murlardan ikinci komiser Mucip Bey bundan bir muddet evvel 39 s6- ne hizmetten sonra tekaüde sevkedil miş Mehmet Ali Beyden inhilâl e. den ser komiserliğe İkinci şube ikin | ci komiserlerinden Lütfi Bey de i- kinci şube üçüncü kısmın baş me- murluğuna tayin edilen Cemal Bey| den inhilâl eden ser komiserliğe ta- | yin edilmişlerdir. İkinci şube üçün- cü kısım muavirterinden Abdurah- man efendi de Lütfi Beyden inbilâl Şehirde Gürültü Belediye mecmuasında göze çarpan bir kaç şey Belediye mecmuasının son çıkan İ teşrinievvel nushasında | şehirlerin gürültüsünü tetkik eden bir yazı in- tşar etti. Şayanı dikkat bulduğu- muz bu yazının bazı kısımlarını kari lerimize arzediyoruz: “Gürültünün insanı delirteceği ni iddia edenler var. Bu doğru olma- $ı bile cümlei asabiye üzerindeki te- siri inkâr edilmez. Taşralı bir arkadaşım İstanbula ber gelişinde içinden gelen bir i: hamla bu gürültü içinde nasl yı ya bildiğimizi sorar. Bu arkadaşımın oturduğu otelde sessiz ve sapa bir 0- dayı; güneşli fakat gürültüye bakan odalara tercih ettiğini görünce gü- rültüden ne kadar muztarip olduğu» nu söylüyor. Maruf Amerikalı Dr. Smith gü- rültünün hazim üzerinde yüzde on- dan kırka kadar tesir yaptığını iddi a ediyor. Maten gazetesinin nükt dan muharriri Forest, motosikletçi lerin insanların inkıbazından mes'ul olduğuna yazıyor. Fransa Turing kulübü hukukçu, mühendis, mimar, hip ve zabıtai belediye mümessil. lerinden mürekkep bir komisyon | teşkil ettirerek gürültünün önüne geçmek için çareler araştırıyor. Pa- mesine idhal ediyor. Bu akademi aza e a İ se adedi iki Sinemaları Teftiş ! Vali muavini'ne diyor? Defterdarlık izahat istemiştir. Evvelki akşam Maliye me- murlarının sinemaları oyun €s- nasında teftiş e lunan halktan gerek müşteriler ve gerek sine- İ ma sahiplerin şikâyetlerini mu cip olmuştur. Müşteriler kapıda kontrol edildiği halde tekrar i- çeride ve oyun ©snasında bilet âranmasmdan izaç edildikleri- ni söylemişlerdir.

Dün bir o muharririmiz bu meseleyi Vali muavini Fazlı Beyden sormuştur. Fazlı Bey demiştir ki: Halkı izaç ve mücssese- nin menafiini ihlâl etmemek #artı ile varidat mürakabe için bu gibi bir teftiş nabemahal ad dolunamaz. Fakat halkı izaç ve hbal eder bir tahaddüs ederse ve müracaat olunur ise tetkik edilir.” İstanbul Defterdar! teftişin ne şekilde yapıldığını Beyoğlu malmüdürlüğünden sormuştur. vaziyet Şirketlerde Üsküdar Tramvayları Elektrik fabrikası da satılığa çıkarılıyor Üsküdür tramvay şirketi he- yeti umumiyesi bugün öğleden sonra içtima edecektir. Bu içti- | mada yeni temdit edilecek hatlar ve satılığa çıkarılan elek trik fabrikası meseleleri de mü Zakere olunacaktır. Şirketin bir senelik masraf ve v. leri de görüşülecektir. Küçük Haberler Hamamcılar intihabı Hamamcılar cemiyeti idare heyeti intihabr bugün cemiye- | tin Sahrunçlı handaki merkezin de yapılacaktır. * Çekoslavakya © konsolosu Viktor Bayer ile zevcesi Marie Bayer evvelki akşam ekspresle şehrimize gelmişlerdir. Viktor Bayer şehrimizde iki gün kal- dıktan sonra bu akşamki eks- presle Yunanistan'a hareket e- deceklerdir. * Getiçler mahfili — Cüm. huriyet © gençler o mahfili C. H.F. Beyoğlu kaza merke zinde vücude getirdiği salonda bu cuma ilk müsameresini ve- recektir. Bu müsamereye mahfil tema şa şubesi çok güzel iki temsille iştirak etmektedir. Çay (ziyafeti — Haliç idman o yurdu — tarafından yarın akşam (kendi azasına mahsus olmak üzere bir çay zi yafeti verilecektir. 35,000 lira ceza! Belediyeye listelerini tasdik ettirmey alınacak ceza bu yekünu buluyor Lokanta, bar, kahvehane ve i gibi yerlerin o fiatlerini tesbit ederek bir liste halinde | belediyeye tasdik ettirme müh- leti üç gün evvel bitmiştir. Mu- İ saddak listelerini görünür birye re asmıyan müesseseler kayma kamlıklar tarafından teftiş edi. lerek haklarında ceza kesilme: ğe başlanmıştır. Fakat belediyenin yaptığı bir hesaba göre simdiye kadar asdik ettiren müesse- biraz tecavüz u | arı | biletleri | İ miyeceği de tebliğ edilmiştir. Belediyede Yeni teşkilât için rapor | Umumi meclis, raporu müzakere edecek Vilâyetle belediyenin tevbi- İ dinden sonra teşekkül eden da encümen bir senelik tecrü- ine istinaden yeni bir mesai İ raporu hazırlamıştır. Bu rapor- İ da belediye makanizmasının na | sıl işlemesi lâzrm geldiği izah | edilmektedir. Hazırlanan esas- İ lar kırtasiyeciliğin tahfifi çare- i de işaret etmektedir. İ | imi be N leri | Rapor umumi mecliste müza İ kere edilecektir. | Asılsız haber Gazeteler Temps gazetesin- İ den naklen Pariste İstanbul be- | lediyesinin bir para meselesin- den dolayı mahküm olduğunu yazmışlardı. Belediye hukuk iş- leri müdürlüğü bu haberin 'as- hr olmadığını bildirmiştir. Şehircilik tahsili Şehircilik tahsil ve tetkik et- mek üzere belediye Avrupaya | dört talebe göndermeğe esas iti barile karar vermiştir. Talebe | İ gelecek sene | gönderilecektir. | İ Son Balkan seyahatından sonra Balkan merkezlerinin de beledi | İ yecilikte haylı müterakki olduk | İarı anlaşılmıştır. Gidecek olan İ talebe bu merkezlerde de tetki- | | katta bulunacaktır. | İ Tavukkümesleri İ Belediye tavuk kümeslerinin | İ de asri bir şekilde tadil ve ısla- İ hin kararlaştırmış bu hususta İ alâkadarlara tebligat yapılmış- tur. Bumun için de 3 ay mühlet verilmiştir. Bu karardan husu- si tavuk besliyen evler müstes- | | madır. İ Bu karar fazla tavuk besli- içindir” Verilen mühletin bir daha temdit edil. Soba boruları Son günlerde soba boruları- nın sokağa pislik akıttıkları gö İ rülmüştür. Kaymakamlıklar bo ruların oluklu olması için tefti- sata başlamışlardır. Bir bekleme yeri “itfaiye kara- kleme Nişantaşında kolu” isimli tramvay Vali konağı” istasyonuna tahvil edilmiştir. Polisimizle temas! Mısır Polis müdüriyeti erkâ- nından M. Baker evvelki gün | şehrimize gelmiştir. M. Bekere | dün akşam şehrimizin Mısır | konsolosluğu tarafından bir zi- yafet verilmiştir. M. Baker Po- lis müdiriyetimizle bazı temas larda bulunacaktır. Yalova harabeleri Yalova civarında tesadüf e dilen asarı atikanın bir şehir ha rabesi olması muhtemel mektedir. Müze idaresi mahalline bir İ memur göndermiştir. enlerden on bine yaklaşmaktadir. Mühle tin bittiğmi ve ceza kesilmeğe başlandığını gören bir çok dük kân ve müesseseler üç gündür İ belediyeye müracaat ediyorlar- | sa da bittabi nazarı itibare alın mıyor. Liste tanzim ve tesbit ettir- miyen müesseseden nizamna- me mucibince asgari 5 lira ce- za alınmak lâzımdır. Henüz listesini tasdik ettir. miyen müessese adedi ise takri ben 7 bin olduğuna göre bele- İ larında şayanı hayret bir teref- | | mahrukat taciri bize İ sebep yoktur. İ satılan bir malı 4 gün sonra 400 İrüzgâri her tarafı kavuruyordu. İ civarında yoldan çıkmıştır. Nu- İ Fasça vayiat yoktur. | Fiatları Yükseltiyorlar Odun, kömür fiatları birden bire yükseldi Son günlerde mahrukat fiat İ fü göze çarpmaktadır. Pek gay- | ri tabii olarak fiatlerde yüzde 25 tezayüt farkı gösteren bu te | refuun sebebi mahrukat tacir. lerinin fazla kazanmak emelile hareket etmelerinden ileri gel- mektedir. Dak gün evvel çekisi 300 0 kuruşa satılan ke- silmiş senelik kuru meşe odu- nu bugün 400 kuruştan aşağı verilmemektedir. Bunun sebe bini sorduğumuz £ zaman bir | demiştir ki: — Havalar soğudu. Havalar | soğuyunca mahrukât fiatleri- nin yükselmesi tabiidir. Bu ta- biiliğe arzedeceğim iki sel inziman edince fiatlerin y memesine imkân yoktur. ler şunlardır: 1 — Tavalar soğuyunca | dun kömür almak istiyenler | İ derhal harekete geçmişler depo | lara hücum etmişl karşısında tilme E Hiecalab Gen lerde bo gemiler kısmı bep | o yüksel- | olmuştur. ca deniz- kât yüklü li. zmuş, mah n gelemiye manlara iltica smen dı batmışlardır. aftan yeni mahrukat diğer taraftan hü- mahrukât isto- almakta olması fiatle- tumiş, k kunun a rin yükselmesine sebep olmuş- tur. Maamafih havalar açtığı taktirde kayıklar gelecek ve fiatler gene bu beş on gün için | de eski haline düşecek, kuru | meşe odununun çekisi gene 300 | — 280 kuruşa satılacaktır. E- sasen fiatlerin bundan yukarı olması için makul ve meşru bir Zikredilen bu sebepler fiat- lerdeki gayri tabiiliği mazur ve meşru göstermek için kâfi ve kuvvetli sebepler değildir. Dört gün evvel 300 kuruşa | kuruşa satmak ancak bir keli- | menın mânâ ve hududu içine gi rer, O da ihtilkârdir. En soğuk gün Dündü.. Dün senenin en soğuk günü idi. İki günden beri devam den soğuklar ve civar tepelere | yağan kardan sonra dün suhu- net derecesi sıfıra düştü. Dün müthiş bir soğuk bhü- küm sürüyordu. Sert bir şimal e Anadolunun muhtelif yerle- rinden gelen telgraflara naza- ran oralarda da şiddetli bir 30- ğuk hüküm sürmekte ve Mani- sa, İlgaz civarına kar yağmak- | tadır. Balkanlarda da kar var- dır. Rasatâneye nazaran bugün hava gene kapalı olacak ve rüz gür gene şimalden kuvvetli ese cektir. Ali Münip Bey Mülkiye mektebi siyasi şube me- zunlarından Ali Münip B. Dahiliye Vekâleti tarafından mezünen bilgi ve görgüsünü arttırmak ve şehircilik, nüfus ve iskân meseleleri hakkında tetkikatta bulunmak Parise | gönderilmi, Tren yoldan çıktı Evvelki sabah Haydarpaşa — Pendik banliyö treni Pendik Atina'ya talebe göndereceğiz ANKARA, 2 — Lise mezun larından dört talebenin Atina Darülfünününa tahsil için gön derilmesi düşünülmektedir. Muhasebeciler toplandı ANKARA, 2 Bütün ve- kâletlerin muhasebecileri M ye vekâletinde toplanarak bi çe etrafında görüşmüşlerdir. Müteakiben Maliye ve Nafra İ kike mı haklı? Mahkemelerde | Cesetmezardan Çıkarıldı Bir doktor çocuk ahr- ken ölüme mi sebebiyet verdi? Beyoğlunda Kabrıstan soka ğında Zarika apartmanında 6 numaralı oturan İbra. bim Bey zevcesi Madam Mari nin hamli alınarak vefatına s t verildiği Müddeiumu- ğe ihbar edilmişt İhbara nazaran bamli doktor İstavraki Lecntiyadis efendi al. mıştır. Müddeiumumilik derhal bu ihbar etrafırda (tahkikata başlamış, Madam Marin'n ce- sedini mezardan çıkararak mor ga naklettirmiştir. Morg ku hu sustaki raporunu bugün vere- cektir. Sonpostayı dava Son Posta gazetesi Fridman etrafında bazı neşriyat yapmıştı. Aş ile alâkadar olanlardan Dr. Fuat B. Sonpostanın neşriyatına karşı aym gazetede neşredilmek üzere bir cs vap göndermiş, fakat gazete bu ce vabı meşretmemiştir Bunun üzerine Dr. Fuat Bey Sor yhine bir dava ikame etmiş daired İçtihadı dava mecmuası Müddelime n muayyen olan mik ği içim alez Köprü altında Bir adam! Köprü "açılırken kim olduğu bilinmiyen bir adam denize düştü Evvelki sabah saat beşte Ga- lata köprüsü açılrken feci bir kaza olmuş, köprünün İstanbul cihetinde ve tam açılan kısmın kenarında duran bir adam göz“ leri kararıp denize düşmüştür. Hüviyeti anlaşılamıyan bu adam denize & düşer düşmez, gaip olmuş, yapılan taharriya- ta rağmen bulunamamıştır. Köprü altında kalan bu za- vallı adamın cesedi aranmakta dır. Bir baca tutuştu! Dün Osmün Beyde bir baca tutuşmuş, yetişen itfaiye grupu tarafından derhal söndürük müştür. Mektep niçin yandı? Sinci ilk mektep yangını tal ikmal edilmiş, yangını Fatma Sıdıka Hanımla kapıçı Ahmet ağa tarafından soba ya kılmak suretile zuhura geldiği anlaşılmıştır. Fatma Sıdıka Ha İ mımla Ahmet ağa hakkında ta» kibat yapılmaktadır. Kalçasından vurdu! Galatada Şeftali sokağında Abdullahın kahvesinin üzerin de oturan İsmail Hakkı ile Fat İ ma Nigar Hanım kavga eti ler. Neticede İsmail Hakkı Ni- gar Hanımı bıçakla kalçasın- dan yaralamıştır. Yüzünü doğramış.. Galatada Serçe sokağında o turan Lemanı, Refet isminde bir şahıs kendine metres yap mak istemiş, Leman reddetmi Refet'te bundan muğber olarak jiletle Lemanın yüzünü parça- lamıştır. Şüpheli bir ölüm Demir kapıda Nerses apartı manında oturan jandarma mü- lâzimliğinden mütekait Ahmet Hamdi Bey evvelki gün odasm da ölü olarak bulunmuş, Bele. diye ve zabıta doktorları tara. fından yapılan muayenede ö- Tüm şüpheli görülmüş, (ceset mroga nakledilmiştir. Agobu yaralamış Lnagada Havuzlu hamama. da oturan Hamdiyle Beyazzıt» ta Kemalpaşa caddesinde otu- ran Agop arasında İskambil oy narken kavga çıkmış, neticede

Aynı gün çıkan diğer gazeteler