4 Kasım 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

4 Kasım 1931 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Erzurumda yeni bir maden şirketi İhtiyat zabitanmdan Trabzonlu Nuri ve Ilicalı Hürrem Bey- ler 4000 lira sermayeli ve (Türk Li- Mit Körür Maden Şirketi) namile İtollektif bir şirket teskil ederek faa- geçmişlerdir. Mezkür şirketin t resminde kolordu ve müstahkem ki kumandanı Paşalar ile vali ve| ii ve erküm vilâyet, bankalar ve| sesat müdirleri hazır İirder. Küşadı kolordu kumandanı ilik Paşa Hazretleri icra ve bu te- bbüsün hayırlı ve memlelcetimiz fin nafi olmasını temenni eylemiş. - Şirket müdürü Ocak hakkında vererek Ocağın bugünkü fa- İiyetini izah etti. Badehu hazıruna | iy ve pisküvi ileramn edilerek mera- nihayet verilmiştir. Asılsız şeyler! Halep'ten gelen malümatı İtöre Süriye'de Fransız hüküme iile Türkiye arasında ihtilâf ıktığı, Türk hükümetinin hu- ütta asker topladığı hakkında fayialar devam etmektedir. Halep konsolosumuz beya- Matta bulunarak bu haberi tek- “p etmiştir. ürk tıp Röntgen cemiyeti Türk Tıp Röntgen cemiyeti mu at içtimalarma başlayarak yeni sene diyetine geçmiştir. Dünkü içtimaa is zmunlllm Dr Salibmddin Mehmet in geçen seneye ait mesaj ve bunu müteakip he-| Yeti idare intibabına geçilerek netice | gene eski heyet seçilmiştir. Daha | #imdiden bir çok azalar kıymetli me- hilerile tebliçat yapmaya hazırlan. | larına nazaran bu sene cemiyetin | yetinin daha canlı ve semereli 0- anlaşılmaktadır. a m, İrtihal Ishak Tevfik Bey kerimesi avu- & Mehmet Talât B., müderris Ah- Met Samim Bey ve Hıfzı Tevfik Be. Jin heraşiresi Faize Tevfik Hanım Beyoğlu dördüncü sulh hukuk Mahkemesinden; Terekesine mahke Mece vazıyet olunan müteveffa Ziso ledi Yorginin uhdesinde bulunan: İ) Beyoğlurida Hacı Mimi mahalle- inde Külhan sokağında atik 27 ve Sedit 31 numazalı (10000) Tire key» sti mubammineli apartmanın mazıf hissesi, 2) Beyoğlunda Tozkoparan Mahallesinde camli şerif sokağında Mik 4 numaralı (8000) lira kıyme— muhammineli hanenin nısıf his- Msi, açık artırma suretiyle rüsumu İlaliye ve ihale pulu müşterisine İt olmak üzere 6 kânunu evvel 931 izür günü saat 15 de satılacaktır, lip olanların yüzde on pey akçe- i müstahsiben mezkür gün ve Matta Beyoğlu dördüncü sulh hu- ik mahkemesinde hazır bulunma- 1 ve fazla malümat almak, iste Yenlerin 91-33 numara ile mahke- İne kalemine müracaatları Jüzumu Gn olunur. N İstanbul Birinci Ticaret Mahke- sinden: Mahkemece satılmasma rar verilmiş olan Galatada İdha- GÜ gümrüğü Rıhtım Antreposunda Mevcut üç sandık Sün'i ipek 7411- il tarihine münadif- cumartesi gü- Mi saat 10 daf 11 e kadar açık art İma ile ratılacağından talip olan- in mezkür gün've saâtte mahallin ** hazır bulunmaları ilân olunur. mermi rene ARİ Hitterciler Kazanıyor BEİLİN; 2 (A-A.) — Alimanya üzerindeki * Nasyonellar Sosyal özlyası mütemadiyen büyümekte de vat ediyor. Hambourg ve Anhalt- tan sonra dün de. Mecklenbourg » Sehwerin'de Hitler tarafı büyük bir teşrii muvaffakıyet kazanmıştır. N: hiyelerdeki meclisler yeniden ini hap edilecekti. Hitler taraftarları 14 Eylül 1930 intihabatında da kazan- mış oldukları 54,085 reye mukabil bu sefer 90,536 roy kazanmışlardır. Fakat Sosyal Demokrat fırkası ia reylerin tasnifi netice nin oldukça küçüldi tür, Bu fırkanın 1930 intihaplarıry'a | kazandığı 83,857 reye mukabil dün 67,845 rey kazanabilmiştir. Anhalt- ta da olduğu gibi Nazisler, Mecklen bourg - Sehwerin'de en kuvvetli si- yasi frka olmuşlardır. Nasyonalist - Sosyalist reylerinin fasılasız tozayü- dü, efkir umumiyenin Hitlerle mer koz arasındaki temaslara dair alika- sını gittikçe ziyadeleştirmektedir. acil ve müsbet neticeler eksizim, dahili siyasette ih- mal edilmeyecek inkilâpların vücude gelmekte elduğuun görüldüğünü ya zıyorlar, Pazar günü Giesen'de, aka ki fırkası şefi Dingeldey; mülritlerin Almanya bükümet ve iktidar mev- kilerine geçmesi lâzım geldiğini açık ça beyan etmiş ve bunun tahakkuku nun milli kuvvetlerin büyük temer- küzünü temin eylemek suretile Sos yal demokratlığı ezmeğe müsait İunacağını söylemiştir. ber noktai nazrdan bir hak müsava- tından istifade elmke şartile Alman- ya ile Fransa arasında bir itilâfın vü cut bulmasına taraftar olduğunu be- yan eylemiştir. Irak hükümeti ve Kellog misakı VAŞINGTON, 3 (A-A.) — Irak Kralı Faysal İrakın Kellog misakına iştirakimi tasvip etmiştir. Sofyada tevkif edilenler SOFYA, 3 (A.A) — Gizli komü nist komitesine mensup birçok ko- Günist tevkif edilmiştir. Bunlardan birisi intihar etmiştir. Birçok evrak müsadere edilmiştir. Boğulanlar var! ATİNA, 2 (A.A.) — Bir deniz gezintisi yapmağa çıkan birçok kim- seleri Kithos adasına götürmekte ©- han b çemöeli, yolda. bir kazıya uğramıştır. Romörkörün süvarisi il yolculardan üç kişi boğulmuştur. Tavyareci Salaman KAHİRE, 2 (AA.) — İngiliz İ kadın tayyareci Salaman bugün Ju- bada yere inmiştir. Yarın sabah tek- Mi e İktısadi ademi tecavüz Sy (MA) — Rus Şuralar ittihadı murahhas heyeti ta- rafından teklif edilen iktmadi ademi tecavüz misakı hakkında tetkikatta bulunan hususi komite sabahleyin Bir izdivaç PARIS, 2 (A.A.) — Parlamento ikinci reisi M. Henry Pat&, yarm pek hususi ve mahrem dostlarının huzurile Buenos Aires piyasasında- ki yüksek ticari mevkiile maruf bu- Dupost ile evlenecektir. Müstakbel İ Madem Henry Patâ uzun zaman Ar İantinde yaşamış ve Bucnos Aires'te ki bütün Fransiz hayır müessesele- rinin veznedarı olan valdesi Madam do ve M. Maurice Donnay'dır. Bir sinemayı akı. BARCELONE, 2 (A.A.) — bae rabe el şahıslar bu sabah Pe derinden bi birinin © tevkifi al a muştur, MİLLİYET |Japonya Rusyaya mü- him bir nota gönderdi. (Başı 1 inci sahifede) to etmek üzere Hariciye komi- serliğine bir nota tevdi etmiş- tir, Ruslar yardım ediyorlar mı? TOKYO,Z2(A.A.) —Je- ponya, Cemiyeti akvam tarafın dan kabul edilen (24 teşrinev- vel tarihli karar esasına müste- niden doğrudan doğruya müza kerat icrası hakkında Çin tara- fından yapılmış olan teklifi ka» | bul etmenin kendisi için müm- kün olmadığını bildirmiştir. Filvaki Tokyo hükümeti kı- taatının çekilmesi şart olarak | ileri sürmüş olduğu beş esaslı noktanın tanmması hususunda israr etmektedir. Kabinenin bugünkü içtima- ında harbiye nazırı, beyavatta bulunarak Sovyetlerin Mançu- ri'nin şimalinde Çinlilere yar- dım etmekte olduğuna dair 0- larak vurut eden ve ardı arası kesilmiyen haberlere telmih ey lemişir. Nazır, bu hususa dair olan | haberlerin henüz teeyyüt etme- miş olduğunu söylemekle bera ber bunlarm esassız olamıyaca ğını işrap eylemiştir. Japon nezaretinde hakim 0- lan kanaate resmi mahafilin de iştirak ettiği söylenmekt: Jr. Şiddetli bir ihtar TOKYO,3 A. A. — Man- çurideki Japon kumandanı Hei Lung-Kiang eyaletinde dahili harbi idare etmekte olan Çinli cenerallardan Mac- Han -Shan ile Chang - Hai - Peng'e şid- detli bir ihtarname göndermiş- tir, Japon kumandanı bu Çinli cenerallardan Mac Han Shanin 'Taonan - Anganchi demir yolu ya | köprüsünü tamir ettireceğine dair verdiği sözü tutmadığın. da ibra Japon istihkâm as- leri göndereceğini bildirmiş ve Siz ibtilâi çıkım ma mahal kalmamak bu iki ceneralın tamirat işi bitinceye kadar as- kerlerini köprünün 10 kilo met re gerisine çekmelerini istemiş tir. Üç nokta NANKIN, 2 A.A. — Parlâ mento hariciye encümeni reisi şu beyanatta bulunmuştur: “Çin » Japon ibtilâfr şu üç Se noktaya istinat edilerek olunmalıdır: 1 — Çin'in mülki ve idari ba kimiyeti muhafaza edilmelidir. 2 — Bütün dünya milletleri Din Çindeki meşru menfaatleri. ni inkişaf ettirebilmeleri için a- çık kapı siyasetine riayet gös- termelidir. 3 — Beynelmilel muahede- ü lit haklar ihlâl Müsadem:ler TOKYO, ZA.A, —Bu ayın 26 inci günü sabahı ile 28 inci günü 200 kişiden mürekkep bir Çin çetesi Liao - Yang'ın cenu bunda kâin Tehien - Chan ista- siyonunu ele geçirerek yakmış a lar ve li - ! üz Japon polisini yara Amerika müşahit gönderiyor NEVYORK, 2Z A.A. — Rus Çin kuvvetlerinin teşriki mesaj Tekirdağ Vilâyeti Dai| etmekte olduğuna ve Sovyetle- rin Mançuri hududunda asker tahşit eylemekte olduklarına dair olan mütenakıs haberler, Amerikayı vaziyet hakkında malümat almak üzere Mançu- ri'ye bir müşahit göndermeğe sevkeylemiştir. Associated Press'in muhabi ri, bu müşahidin tahkikatı neti- cesini doğrudan doğruya kablo ile Vaşington'a bildireceğini haber veriyor. Jeponyada zelzele TOKYO,2 A.A. — Kyus Hu ve Shiko adalarında şiddet- Ni bir zelzele olmuştur. Birkaç kişi ölmüş veya yaralanmıştır. Son vaziyet MUKDEN,2A A, — Nim resmi bir Japon tebliği, Japon | kuvvetlerinin Mançuri demir-

yolları ötesindeki ve 31 teşrini evvel tarihindeki vaziyetini şu suretle tesbit etmektedir. Bir piyade livası, bir suvari bölüğü ve bir sahra topçu ba- taryası Kirin'de; bir piyade buru ile bir ğü Tehentchiantun'de; iki piyade bölüğü Ovebir topçu kıt'ası Chuliaho'da; şaka- ğü, vet vak'alarmdan dolly; son günlerde takviye edilmiştir. Nankin ve Kanton hükü- metleri arasında NANKİN, 2 A.A, — Milli hükümetle Kanton hükümeti arasmdaki müzakereler hitam bulmuştur. Milliyetpsrverlerin mümessilleri Narkin'e dönmüş lerdir. Şanghaya avdet £ tarihi benüz tesbit edilmiş değildi İçtima esnasında Techan - Kai Chek Kanton'lu reislerin hattı hareketini şiddetle tenkit etmiş | tir, Müşarünileyh; hükümetin | ve hükümet fırkasının yeniden tensiki hakkında Kanton Mmu- rahhaslarmın ileri sürmekte ol- dukları tekliflerin kabul edile- miyeceğini ve bu tekliflerin Ku omintang'ın esaslr prensipleri- ne mugayir olduğunu beyan ey lemişti Mareşal, milli hükümetin büyük bir sabır göstermiş oldu ğunu beyan ve “şayet Kanton murahhasları samimi olmuş ol. salardı, hükümet taslağından ibaret olan teşkilâtlarmı bıra- karak milli hükümetle teşriki mesai etmek için Nankine gi- derlerdi,,. Sözlerini ilâve etmiş | tir. Şimdiki vahim milli buhran hakkında Reis, “Kanton ihti tmm” milli hükümetin ecnebi devletlerle olan münasebetleri- ni ızrar etmiyeceğini ve mez- kür devletlerin hükümete Çini tensik hususunda yardım ede- ceklerine dair teminat vermiş olduklarını söylemiştir. Müşarünileyh, o devletlerin Çin hükümetine muzaheret et- me: muvafakat edeceklerini fade ve muvakkat kanunu csa #i ile fırka teşkilâtmın herhal de ve hatta şahsi menfaatleri feda etmek suretile muhafaza edilmesi lâzrmgeldiğini ilâve ey lemiştir. mi Encümeninden: Çorlu kazası merkezinde inşasma maşlanup natamam kal. mış olan mektep binasının (8886) lira 54 kuruştan ibaret inşaa- tx 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile . münakasava konul- muştur, Fatih Belediyesi Müdürlüğünden: Edimekapı tramvay caddesinde 44 No. lu harap ve maili inhidam ebniyenin diğer hissedarların Bulgaristanm Varna kasabasında tahkikatı vakiadan anlaşılmıştır. Kendilerine tahriren tebli gat ifasına irvkân olmadığından on beş gün zarfında izalei mahzur edilmek ve tebligat makamına kaim olmak üzere ilâ- nı keyfiyet olunur Efendim. (3661). Eminönü kaymakamlığından: Başı boş olarak bulunup be- rayı muhafaza teslim olunan ve boynunda 1553 No. lu tasma Sı bulunan köpeğin sahibi her kim ise bir hafta zarimda mü- racaatla almadığı takdirde alelusul satılacağı ilân olunur. (3659) Harik Kaza Otomobil Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında &âin ÜNYON SİGORTASINA yaptırmız. Türkivede bilâfasıla icrayı muamele etmekte olan ÜN YON kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır- maymız. Telefon: Beyoğlu 2002. Hayat ve Doktor ALİ VAHİT YILDIZ ÇOCUK UNU kli madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. Meme- için yeğine bir gidadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyamaz. | uman Deposu: Hasan ecza deposudur, smnuzmuzz Banka Komerçiyale İtalyana Sermâye ve ihtiyât akçesi: İtalyan Lirası 1,240,000,000 31/8/9321 Târikli Bilanço Matlub Kasa ve'Bankalar nezdindeki nukud Portföy ve hazine bonoları Berayı tahsil mevdu' senedat Röporlar > Bankaya âit esham ve tahvilâ. Bankalara ve muhtelif müessesata halkı iştirak Esham ve tahvilât üzerinden avanslar Muhabirler (Bakiyyei Zimmeti) Kabul dolayisile borçlular Muhtelif Borçlular Emvali gayri menkule Meiruşat ve mesârifi tesisiyye Kefalet dolayısile borçlular Berayı miz | Memurin tekaüdiye akçesi meyvdü kefalet akçesi esham ve teminat akçesi tahvilât : serbest kısmı 463.712.573,60 4.034.539.652,75 118,395,470,45 668.644.748,20 725.377.867,25 691.015.299,85 3.137.666.351,90 533.931.304,65 272.325.300,85 77.014.818,— — 912.415.534,85 9.687.204,— 961.467.082, — 5.714.985.B14,— İL, 18.321,179.023,35 700.000.000,— İhtiyât akçesi 580.000.000,— Fevkalâde ihtiyar “Tevzi edilmeyen hissei temettü Hesabı câri mevduatı Muhabirler (Bakiyyei matlubu) Beray tahsil senedat tevdi edenler Muhtelif dâinler Senedatı ticâriye “Tedavüldeki çekler: Adi 89.543.828,85 Sirküler 124.922.081,30 Kefalet dolayısile alacaklılar Esham ve Memurin tekaüdiye akçesi tahvilât kefalet olarak tevdi teminat olarak edenler : serbest mevdu'at 5.714.9B5.814.— * Seni âtiyeye müdevver esconto ınuamelele rine tâbi bedel Senci sabıka temettü'ü bakiyyes" 477.528,BS 1.369,745.191,35 6.814.063,587,45 205.949.743,10 211.462.055,05 533.931,304,65 214.465.910,15 912.415.534,85 9.687.204,— 961 yea 29.694.275, K Nezle, Grip bulundutları | Boğüz, Ku- İtak, burun hasta'ıkları dikiz — iz AAA eczane ve | | ecza devolarında Fulunur. Farkı fiatı ifayı taahhüt €- demiyen müteahhide ait ok yoax üzere 14-18 bin kilo beyaz ve haki bez kırpıntısı pazarlık- la satılacaktır. İhalesi 5-11- ! 931 perşembe günü saat ikide komisyonumuzda £ yapılacak- tır, Taliplerin şartnameyi al- mak üzere her gün ve ihaleye iştirak etmek Üzere de vakti muayyeninde teminatlarile bir likte komisyonumuza mürd- caatları, (502). (3519). | *.. TIT, K, O. krtaat hayvanatı ihtiyacı için yulaf kapalı zarf- la münakasaya konmuştur. İ- halesi 7-11-931 salı gimü saat 15 te Fındıklıda ITIL K.O. SA. AL, KOM. nunda yapılacaktır, Taliplerin şartnamesini almak ve münakasaya iştirak etmek üzere yevmi ihaleden evvel te- | minat ve teklif snektuplarile KOM. numuza müracaatları, (429) (3123) sx III. K, O. kıtaat hayvanatı ihtiyacı için arpa kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhale si 7/11/931 salı günü saat 16 da Fındıklıda TI, K, O,SA,AL, KOM, nunda yapılacaktır, Ta- liplerin şartnameyi almak ve münakasaya iştirak edecekle- rin yevmi ihaleden evvel teklif ve teminat mektuplarile KOM numuza muracaatları. (428) (3122) ... 3. K. 0, ve birinci #rka ih- tiyacı için zeytin yağı aleni münakasa ile satın almacaktır, İhalesi 19-11-931 tarih perşem- be günü 14,5 da 3 K. O. Satım Alma komisyonunda — yapıla- caktır. Taliplerin şartnameyi almak ve ihaleye iştirak etmek üzere yevmi muayyende Oko- misyonumuza müracaatları, (498) (3497) '.. 3. K. O. ve birinci fırka kı- taatı ihtiyacı için soğan' aleni münakasa ile satın almacaktır. İhalesi 19-11-931 tarih perşem be günü saat 14 te3. K.O, Sa- tm Alma komisyonunda yapı- lacaktır. oTaliplerin şartna meyi almak üzere her gün ve ihaleye iştirak etmek üzere de yevmimuayyende komisyonu» muza müracaatları, (500) (3499). ... K.O.vel,F. kıtaatı ihti yacı için zeytin yağı pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 5-11-931 $ perşembe günü saat 15,5 da KOM. da icra kılınacaktır. Ta | liplerin şartnameyi almak ve pazarlığa iştirak etmek üzere 1 — Keşifname, Şartname ve sair evrakı mütefetriasını gör- mek isteyenler Vilâyet Daimi Encümen kalemine müracaat edeceklerdir. 2 — Ihalei katiye 17-11-931 Salı günü saat on beşte Daimi Encümence icra kılmacaktır. 3 — Talipler (661) numaralı müzayede, münakasa ve ihale Kanununun onuncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplara bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesine ait vesaikle inşaatta is tihdam olunacak Fen memurunun bir dairei Fenniyeden mus saddak vesika ve muvafakatnamesini lef etmeleri ve ihale saca- tinden evvel Makamı Vilâyete tevdi veya göndermeleri lâzım- dır. yevmi mezkürda KO-M. a mü racaatları, (512) (3654), ... Birinci Fırkanın ihtiyacı olan un pazarlıkla satm alına- caktır. İhalesi 5-11-931 perşem be'günü saat 16,30 da komisyo Senci hâliye temettü'ü 62.833.792,90 atınalma Komisyonun- dan; 000 metre efrat elbiseliği keten kirpas: msi zarfla müna- 'Sası: 26-11-931 perşembe günü saat 10,5 da, Yukarda miktarı yazılı kumaşm hizasındaki gün ve saatte pah zarf usulü ile münakasası icra olunacağından şartname- i ie istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin inüna- gün ve saatinde Kasımpaşada Deniz Levazımı Satınalma Kömüyanına müracaatları, (3580X İL, 18.321.179.023,35 İstanbul Şube Merkezi: Voyvoda Caddesi, Karaköy Palas Telefon: Beyoğlu 2641-2-3-4-5, İstanbul Şubesi: Alalemciyan Han — “Telefon: İstanbul 2821-2 2877. Beyoğlu Şubesi: İstiklal Caddesi, 247, Ali Namik Bey Han Telefon: Beyoğlu 1046. İstanbul Borsasında Kambyo Dairesi: 'Telefon: İstanbul 1718, İzmir Şubes her gün ve pazarlığa iştirak e- deceklerin vakti muayyeninde komisyonumuza üracantlare - (S16)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler