4 Kasım 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

4 Kasım 1931 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MOBİLYA veKARYOLA «> ir — ri A le almak arzusunda Asri mobilya mağazasının Sılonlarımızda her keseye elverişli siyah lâke ve bronz karyolaların enva salon bulunanlar, İstanbulda salonlarını meden mu»'salamanje ve kübik yatak odalarının müntehap çeşitleri ve gayet ucuz bronz korniş istofd Riza paşa yokuşunda bayaatta bulunmayınız. £ file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshilât. Ahmet Feyzi Tel.2.240) yn, Fosfatlı sark Malt Hulâsası “in endir! #2>DIKKAT<A Şarkın en mühim ve en meşhur Mefruşat ticarethanes: bütün vesaiti imaliyesinde yeni ve mükemmel bir teşkilât icra ve daima emsalsiz cins- teki mobilyalarını bu- günden itibaren imkân da- iresindeki en dun fi- atlarla mevkii fruhta vazey- lemiştir. Fırsatlar dairesi dördüncü | kattadır, İ PSALTI MEFRUŞAT TiCARETHANESİ el, B. O. 1424 Alpullu Şeker Fabrikasi n BU SENE mamen muadil olduğu halde fiat Avrupanınkinden okka- sında yüz para chvendir. Muhterem halkımız Alpullu kesme şekerlerini her yerde arayabilirler. Mecburi Resmi İlânlar Türk Lt. Şirketi Türkiyede her lisanda intişar eden bütün gazeteler için bilimum resmi daireler ilânlarını kabul eder Adres : Ankara Telgraf adresi: Resi Kesme Sekeri KALKOLEOL DOKTOR FEYLERE : 2 ii 9 TRİKALSIN ii. KALKOLEOİ İmaline muvaffak olmuştur. : z EA e ai ee Bu şeker Avrupanın piyasamızdaki kesme şekerlerine ta- a A RAŞİTİZM ve ZAAFİYETİ UMUMİYEDE, Bi TAVIL ZADE Vapurları ERTUĞRUL MAĞAZASININ Fırsattan istifade ediniz. ve Kat'i Tasfiyesi caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat milân - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 'Balıkyağı yerine kullanılır. Kokusuzdur. AE Gzümcanonimertkrainizu GALATA:BAHTİYAR-HAN, Jandarma Satınalma komisyo' — Veee iseler Mubayaat Ko- İstanbul Deniz Levazımı; Selâmet| y nundan Na | çirnr | misyonundan; ii Sl o Satın alma komisyonun- günü on yedide arasi ha) o Komisyonumuza mülhak metkeplerin gaz, benzin, vakum | © Cins ve miktarı yukarıda yazılı bez kapalı zarfla alma dan: Kilo Saat 46322 Ekmek: Açık münakasası: 19 - 2.Teş931 Perşembe günü l3,5da | 11401 Sığır eti) İ feketle Gelibolu, Çanakkale, ve Körfez tarikile Ayvalığa a- zimet ve avdet edecektir. Yolcu bileti vaptırda da ve rilir, Adres: Yemişte Tavilza- de biraderler, Telefon: İst. ) Kapalı münakasası: 21 2Teş93l Cumartesi günü 135) 2210, ve mazot yağlarile kuru meyvaları ve Kabataş Lisesi ile Üskü- dar ciheti mekteplerinin ekmekleri ve Çamlıca K. mektebinin sebzesi 15-12.931 tarihine müsadif salı ogmnı saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ve Galatasaray Lisesinden maada diğer mekteplerin Ekmek ve yemek artıkla- ir ayhi şerait ve müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliple- rin yöçmi mezkürda komisyona müracaatları, (3624). tır, Münakasa 9-11-931 pazartesi günü saat 15 tedir. Ş; sini görmek için her gün ve münakasaya iştirak için de yı mezkürda Gedikpaşada Jandarma Satın Alma komisyon müracaatları. (3330) 2264 Kuru eti) e m yi nesi baştabipliğinden 11000 Yaş sebze: açık mlnakasası: 22 &Teş. 931. Pazar, günü 145 e MİM B l k n M il Müessesemiz için aleni münakasa suretile 300 adet çam a 4000 Süt açık münakasası: 23 2:Teş93i Pazartesi günü 10,5 da | & a 1 esir n ua ım e satın almâcaktır. Deniz Harp Mektebi ve Lisesi Talebe ve Efradının ihtiya- l Eli cı olan yukarıda cins ve miktarı yazılı mevaddı iaşenin hiza- ... .. Taliplerin mezkür ağaçlara ait şartnameyi görmek ve al Haydarpaşa Emrazi istilâiye hasta . .. Şe | . zere her gün Hastahane idare memurluğuna ve münakassi larındaki tarihlerde açık ve kapalı münakasalârı * İcra oluna- e il tebi müdürlüğ un den: ei ekl ekilen yürü olacak ierit silen TEDİ cağından şartnamelerini görmek için her gün ve vermeğe talip İ 21410931 tarihinde yapılan münakasada teklif edilen fiat | pisani 931-pazartesi günü saat on dörtte Galatada Karat olacakların hizalarmdaki münakasa gün ve saatlerinde mu- | V AT AN Vekâleti Celilece haddi lâyık ögrülmediğinden ihale edilmiyen | Paşa sokağında kâin İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezin vakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazımı Sa- en az 300 en çok 450 ton yerli kok kömürünün pazarlıkla alm- | müteşekkil komisyona gelmeleri ilân olunur. ( tan Alma komisyonuna müracaatları. (3436). 4 T. sani İ ması kararlaştırılmıştır. Taliplerin 8 Teşrinisani 931 pazar gü- | İstanbul denizi evazımı Çarş amb di mü eser, (Lt) va geekteyee tüpleri öiöerleyona b ' İstanbul Sıhhi Müesseseler Mübaya stanbuli)eniz Levazımı Rk sini Komisyonu Riyasetinden: Satın alma komisyonun- dan: i keci Yelkenci hanmdaki almak istiyenlerin mezkür komisyona müracaatları ilân o Kiio iğ) acenteliğine müracaat. Müesseseye bir sene için iktiza eden 2500 kilo zeytinin ka. | Dur. (3474). 257678 Ekmek: apalı zarfa münakasası: — 19-2/Teş. 931 Per- Tel 21515 Ğİ pahı zarf usulile münakasası 16 Teşrinisani 931 pazartesi günü şembe rü saat 10,5 da, 41040 Sığır eti: Kapalı zarfla münakasası : martesi günü saat 10,5 da. 1040 Kuzu eti: Kapalı zarfla münakasası: 21 - 2.Teş. 931 Cu- martesi günü saat 10,5 N Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı mevaddı iaşenin hizalarındaki tarihlerde kapalı zarfla

münakasaları icra olunacağından şartnamelerini görmek için her gün ve vermeğe talip olacakların hizalarındaki münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasnmpa-- şada Deniz Levazımı Satın Alma Komisyonuna müracaatları, (3435) 21-2/Teş.931 Cu | İstanbul Deniz Levazım satın alma komisyonun- dan: Kilo 45000 Yaş sebze açrk münakasası: 22 - 2'Teş. 931 saat 10,5 da. z Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktâiı yazılı muh telif cins yaş sebze hizasındaki tarihte açık omünakasası icra olunacağından şartnamesini görmek için her gün ve vermeğe lip olacakların münakasa gün ve saatinde muvakkat temi- natlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazımı Satın Alma Ko misyonuna müracaatları, (3434) Pazar günü hareketle (Zonguldak, İne bolu, Samsun, Ordu, Kire- son, Trabzon, Sürmene ve Rizeye gidecektir. Fazla tafsilât için Sir- SADIK ZADE Biraderler vapurları Karadeniz postası Dumlu Pınar PAZAR günü akşamı 17 de Sirkeci rıhtımından (o hareketle İnebolu vapıru 8 T. sani resun, Trabzon, ve Ri- ze) ye, azimet ve ayni iskelelerle Görele ve Ü- uğrayarak silât için Sirkeci Meyme- het hanı altında acenteli- ğine müracaat, Tel, 22134. || FA a lem ae SEYRİSEFAIN Bandırma Hattına işli- yen vapurların kahveocak- ları bir sene altı aymüd- detle müzayede ile kiraya verilecektir. İhale 5-11-931 saat 17, Teminat maktuan 100 liradır. (3358). Darülâceze müdür- lüğünden: saat on dörtte icra edilecektir, Taliplerin teminat akçelerile mü racaatları, (2407). Bahriye Sevkiyat Müdirliğinden: 30 ton silindir yağı, 5 Teşrinisani 931 perşembe günü saat 10,5 da açik müzayede usulile satılacağından şartnamesini görmek istiyenlerin her gün, müzayede ve satın almak istiyen lerin müzayede gün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlik- te Kasımpaşada Bahriye Sevkiyat Müdürlüğünde müteşekkil müzayede komisyonuna müracaatları. (3195). PERTEVNİYAL VAKFINDAN: Şişlide İzzet Paşa sokağında Valde apartmanın 11 ve 8 No. daireleri ve Aksarâyda Gureba Hüseyinağa mahallesinde Nalıncı sokağında 14 No. hane birer sene ve Yedikule haricin- de Hacı Hamza mahallesinde Hendek bostanı namile maruf boslan hissesi üç senc müddetle ve pazarlık suretile müzaye- dededir, Talip olanlarm yevmi müzayede olan şehri halin 7 ci cumartesi günü saat on altıya kadar İstanbul Evkaf Müdiriye- tinde Pertevniyal idaresine veya Encümene müracaat etme- leri, (3638) Devlet Demiryolları idaresi ilânları Font boru ve teferrüatmın kapalı zarfla milnakasası 10 birin ci kânun 1931 perşembe günü saat 15 te Ankarada İdare bina- sında yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerin- de beşer lirava satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır., (3416) |” Bakırköyde kâin Akliye ve -asabiye . hastanesi için lüzü Hudut ve Sahiller Umum müdürlüğünden : olan — 15000 — kâse yoğurt 17 Teşrinisani 931 salr günü 8 16 da aleni münakasa suretile ihale edilmek üzere münal fi | konulmuştur. Bu baptaki şartnameyi görmek ve fazla 18 Tabip 87 Memur 75 Muhafiz müşambası ve Gemici Mektebin Sençi hâliyye nihâyetine kadar ihtiyacı olan Ist. ME. Mülga Mf. Nezareti mektubi kalemi müdürlüğünden mü kait Mustafa Reşat Beyin halen bulunduğu ikametgâh adi nin İstanbul ME. Müdiriveti sicil kalemine bildirilmesi vica 9 nur. (3644). Müdiriyetinden: meyin 18-11-931 çarşamba günü saat 14 te aleni münakasa ihâlesi icra kılımacağından taliplerin teminatı muvakkatel Tiseler muhâsipliğine vererek alacakları makbuz ve ticaret sikalarila birlikte Gümüş suyundaki mektep mubayaa komisl) nuna müracaatları. (3511). için 50 yağlı muşamba 16 T. Sani 93i Pazartesi günü saat te Galatada İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye merkezi müba| Komisyonu tarafından kapalı zarf usulünde münakasa ile ibi olunacaktır, Nümuneler ve şartname mezkür merkez Levaf Memurluğundadır. (3472). , Ekmek münakasasıilân Nafia Fen Mektebi Mubayaat ko misyonundan: MİLLİYET MATBAA”

Aynı gün çıkan diğer gazeteler