6 Ocak 1932 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 4

6 Ocak 1932 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 mnm me ee 5 MEM ARA na 39 Hm Yiliyet Asrın umdesi «Milliyet» tir, 6 K. SANİ 1932 IDAREHANE — Ankara cadde- si No: 100 Telgrâf sresi; Milliyet, İstanbul. Telefon numaraları: 24310 — 24319 — 24318 ABONE ÜCRETLERİ s Türkiye için Hariç için 3 aylığı o 400 kuruş 800 kuruş ağ SE e 12 , MO , 2700 Gelen evrak geri verilmez Müddeti geçen mushalar 10 kuruş tur. Gazete ve matbaaya ait işler için müdürk — mi Gazetemiz ilânların mes'uliyetini kabul etmez, BUGÜNKÜ HAVA Yeşilköy askeri rasat merke sinden aldığımız. malümata na İsaran buğün hava az bulutlu 0/3 Sak rüzgâr şimali istikametler- mumi Ârasile yasak kaldırıldı. Canım ne uzağa gidiyoruz. İki gün evvel, birisi tramvayda kadınlara ait kanapelere otur- muştu. Bir kadın geldi.. Ayale ta kaldı.. Beriki pişkinliğe vur du. Ayağa kalkmadı.. Müşteri- lerden birisi müdahale etti. Be riki gene kalkmadı. Polis getir diler, gene kalkmadı ve kalk! madı.. Halbuki alnının orta ye rinde belediyenin bir ilânı var, Ön iki sıra kadınlarındır diyor. Disiplin ve nizamperverlik kal kın kendisinde olmali,, Bu'biz- de maatteessüf yok. Yalnız, ben sarhoşluğun çok şedit ce zalanmasmı İstiyorum. Böyle- likle herkes içkiyi ağzına içer ve şimdiki gibi (o bedmestlerle sokaklar dolmaz, Gece sından sonra Beyoğlu caddesin de'nâra atanlardan bir kaçı e hemmiyetli surette cezalanırsa hem halk, hem ayyaşlar rahat e derler. Bir de gençlere içki verme yi ağır cezaya bağlamalı.. Hat- 6 içki haddini yirmi beşe ka- dar çıkarmalı.. Hiç (olmazsa kör : Yarın akşam | Hajik Sinemasında Büyük Gala olarak MİLLİYET ÇARŞAMBA 6 (Die Grosse Atir. Musikisi: FRANTZ LEHAR - Rejisörür MAX REICHMANN LE 19 ON EEE > Sesli ve sözlü film « 3 üncü Kolordu ilânları HI.K.O.krtaat hayvanatının ih tiyacı için saman kapalı zarfla münekasaya konmuştur. İha- lesi 19-1-932 tarihinde salı gü- nü saat 15 te komisyonumuz- da yapılacaktır. o Taliplerin şartnamesini almak üzere her » | gün ve münakasaya iştirak &- İden esecek sıcaklık azalacaktır. | hm.. Ben Yeşil hilâlden olsam a i EŞ eril Seve eee bara Beli Günleri ein ve bel 775 milimerre suhumet azami 3,|| i Mifnamelerile komisyonumuza il alinan | — Çinliler © | müracaatları, (683) (| (4633) irleşip.... ... Sinema artistleri ve| pin e a Türkçe gazeteler... | Bizim türkçe gazeteler tâaa Molivoda kadar gidip sinema artistleri tarafından okunuyor. — Ey Artin ağa... demiş! Kendin bundasın amma adın dağlarda gezer. Buda bir hi- kâyedir ki; size hikâye etmek- Jiğime maslesef biraz açık sa- “ çık oluşu manidir. Aldırmayıp yazsam, kazara neşriyat müdü rünün gözünden de kaçsa erte si günü müddeiumumilik yaka ma yapışır... Ne ise oda bir) Yok” Daver Bey üstadımızm Ye- ni Günde yazdığı bir makaleye göre.Avrupa yeni ve (o dehşetli ike karşısmdadır. Bu iş Şimdi biribirile (o harbeden Çin ve Japon barışacak ve itti- fak edecekler, Bunlar Rusya ile de ittifak edecekler, sonra Al manları içlerine alıp Avrupaya yürüyecekler... Ben de inan rım, Kitapta da yeri var. Ye'cüç me'cüç denilen mahlüklar gele cekler ve tüfenklerini mercimek ağaçlarına asacaklardır.. Yal- nız bunların deniz muharebesi yapacaklarına dair bir (işaret Allah vere unutmasalar, Sonra neyi tefrika ederiz.! “Harp tüfekleri ile küçük çapta mühimmat endaht tertibatı” hakkın da 224-929 tarih ve 725 No. hu ih- tira beratı bu defa mevkli fiile kon mak üzre ahere devrüferağ veya i- Birinci fırka kıtaatı hayva- natınm saman ihtiyacı aleni münakasa ile almacaktır. İha- lesi 19-1-932 tarih salr günü saat 15,30 da komisyonumuz- da yapılacaktır. e Taliplerin şartnamesini almak üzere her gün ve pazarlığa iştirak ede- ceklerin de vakti muayyende komisyonumuza müracaatla - rı. (684) (4634) s.s. İstanbulda Levazım Müdü— riyeti emrindeki Kanije rukup motörü aleni müzayede ile sa- tılacaktır, İhalesi 20-1-932 ta- zihinde çarşamba günü saat 15 Gi meri de Komisyonumuzda yapıla: hasıl bizim gazeteler | Karilerimizden (Çelik | caktır. Taliplerin şartnamesini - Helivod'daki sinema | artist a almak üzere her gün komi- leri tarafından okunuyor.. Fa Beden) Beye Gi ERE kat bunun garip bir ciheti var. | (Yıl başında © kazandığınız | Yonumuza iri Bütün bu artistler bizim gaze. | canlı ikramiyelerinize uzun ö- | üzere yollama müdüriyetine teleri okurlarken © resimlerini | mürler!,, ., | ve münakasasma iştirâk ede- çektiriyorlar... Ve daha tuhafı FELEK ceklerin de vakti muayyende gazetelerin ilân sahifesini Komisyonumuza müraceatları. Me m e İ MHTİRA İLANI Kn EE ldEğ ... Birinci Fırka hayvanatı ih tiyacı için kapalı zarfla ot mu- car edileceğinden Talip olanların | bayaa edilecektir. İhalesi 135 Galatada Çinili Rıhtrn Hanında Ro | 1-932 çarşamba günü saat 16 bert Feriye müracaatları ilân olu-' da Komisyonumuzda yapıla- mr, caktır. Taliplerin şartnamesi- ni almak üzere hergün ve münakasasına iştirâk edecek- zAyli Ayazpaşa ile Taksim arasında 28- kerlik muamelesi mukayyet nüfus lerin de vakti muayyeninde te cüzdanımı sayi ettim. Getiren mem | #linat ve teklifnamelerile ko- nun edilecektir. Ayazpaşa 89 No da | misyonumuza zoüracaatları. Nejat, (668) (4550) Meclisi İdare İkinci Reisi ve mürahhas azamız Dr. Egon von Rieben bir kaza neticesi ani olarak vefat etmiştir. Ufulü biziderin teessürlere gark eden kıymetli umum müdürümüz ve arkadaşı- mızm batırasını daima hürmetle yadedeceğiz. AAnikara Elektrik ve Havagazı Türk Anonim Şirketi Güzellik Belkis cevap vermeğe vakit bulamadı. o Babası yanlarına doğru geliyordu. Adnan Beyin mavi gözleri biraz kısılmıştı. Belkis ayağa kalktı, İhtiyar adamın gözlerinde uyku iştiya kı vardı, Milliyet'in Edebi Romani; 4 Kraliçesi Nezihe Muhiddin olmuşum. Beyoğlundan Kızıl tak odasma Kİ Nİ ii İlin yalinde genç ve zarif hayaller resimi geçit yapmağa (başla- mişta. içinde en ziya de Vedat Nacinin şen ve par- lak çehresi vuzuhlaşarak yak- laşiyordu , Bu genç simaların arasına birden bire bir hayal daha ka- rıştı, . Bu, Belkisin (nişanlısı Müzayede ile satış İşleme, basi, saksonya, gümüş ve ire 1932 kânünusaninin 8 inci cu- me ve 10'uncu pözar günleri sabah saat 10 da Beyoğlunda Maçkada Teşvikiye camii civarinda Teşviki ye sokağında 69 numaralı Gözem apartmanın 10 uncu dairesinde mev cut ve-İtaloroasi elendiye ait ga; kiymettar ve nadide © eşya, gümüş, takımları, * fayans koleksiyon ve #nire müzaysde suretile satılacak tar. Hakiki obosson kumağlı sadide salon takımı, Luyikenz usulü eski yaldızlı koltuk ve sandalyeler, mar ketiti isleme vitcin, Bahü ve masa lar, bakikf Obüsson ve Goblen ke- pı perdeleri, tarihi eşya ve biblolar, akaju ağacından mamul ve maroken sandalyalı maa vitrin gayet müzey- yen ingiliz yemek oda takımı, akan İu üzerine limon kaplama modem radide direktuvar usulü yatak oda takımı, narokken Koltuklu ve mahon ağaç ingiliz komple yazıhane odası, halis giznüş şampanyalık, vazo, ta- bak, tepsi, pasta, ve çay takımları, 24 kişilik ingiliz gümüşü madde sofra takımı, saksonya, Viyana,Çin ve Acem porsilen tabak ve vazolar, eski Şam, Rüdos ve Kütahya duvar fayansları, eski ingiliz ssatleri, Prazosi “İmzalı © gravürler, masif bronz “avizeler, Sultan Mahmut ci- valı yaldızlı eski tombaklar, Acem minyatürleri, eski tütkçe lavbalar, fildişi, biblolar, fildişi üzerine ya- Pılmış minyatümler, sedef ve eski Acem çekmece ve rableler, tablolar ve sait eşyalar, Buhara, Tebriz,Gör dez, Karabağ, Hila Hali kolleksiyo nu Buhaşa, Acem, Rodos, Yanya iş- lemleri konsere mahsus Göra Kı sani mârkalı Alman piyanosu.pey sürenleğilöri 100 de 25 teminat alı - nır. İstanbul: Mahkemci asliye ikinci ticaret dalresinden: Raşit Baha E- fendi tarafından İstanbulda tüccar- dan Mihal Çikvaşvili Efendi namı na gönderilip muhtelif cesamet ve renklerde 7000 düzüne pamuklu ço vabın transit suretile satılması ta- karrür etmiş olduğundan talip © lanların 9 Kânunsani 932 cumartesi

günü saat 10 da İstanbul İthalât Gümrüğü karşısında Rıhtım Şir- ketine sit N transit anbarma mü- rakatları ilân olunur. İstanbul asliye mahkemesi 3 üne cü hukuk dairesinden: Hanım, Ha- nım tarafından İstanbul Galata Tü- nel başında Şah değirmen sokağın: İ de Hejif Bey hanında mukim Zev- ci Kuruçay Laz Hasan oğulların- dan Mehmet Oğlu Riza efendi 2- leyhine ikame eylediği boşanma da vasının tahkikatı 1-2992 pazar gü- nü saat 14 te talik kılındığından yevm ve vakti mezkürde mahkeme- ye gelmesi lüzumu halen ikametgi hr meçhul bulunan Müddeasleyhi Riza efendiye ilânen tebliğ olunur. KANUNUSANİ 1932 Pariste sevdiği kadından inkisara çok TAUBER aktion) 14-1918 Kadıköy Sureyya sinemasınaz Bu akşam Süreyya opereti tarafından üç perde operet Gifceala Hasan Sinema Aşk Hazretleri Mevsimin en yüksek filmi Bugün akşam kinbul Belediesi Janet 213048 GehivMiyateosu Jİş adamı iyi Yazan; O. Mi bean, Terciime E.: İ Reşat ONwri vE İ Yakında: Enin- TM de Sonunda, Üsküdar Hüle Sinemasında Büyük şark filimi z Kadın İâveten: Hafiyeler Kralı. — aa — Yunan Milli Opera Heyeti Fransız Tiyatrosunda Bugün saat 17 de matine olarak Cavalleria ve Pagliacci Akşam suvare saat 21,30 te Le Barbier de Seville Yarınki akşamı Tosca Bahçekapmda — Celâl B. hanında 30 No. da mükim iken elyevm Al- manyada bulunan Mehmet Hüsa- metin B. İstanbul birinci icra dairesinden: Kaçak siğara kâğıdı ve tütün ceza- smdan borçlu olduğunuz 40725 ku- Tuşun temini için İstanbul İthölat gümrüğünün Sirkecide bulunan 6 No hi anbarında gevcut 651 No ha ve M. A. markalı mahcuz bir adet piyanonuz ikinci artırmaya vaz- edilmiştir. Satış günü tayin olman 21-1-932 tarihine müsadif perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar mez- kür anbarda satılacağından keyfiyet ihbar, talip olanların yevmi mezkür de orada bulunacak memuruna mü- racastları ilân olunur. İstanbul Mabkemei Asliye Bir sinci Ticaret Dairesinden: N. Ma- yer kumpanyası tarafından Selânik Bankasma ( rebnedilip mahkemece satılmasına karar verilen ve Orta- köyde askeri İnzibat karakolu ci- varında Selimik © Bankası ardiyesi olan Fatma Hanım deposunda mev- Cut tahminen 9200 kilo gümüş Ha- ciköy mal: tütün icra kılınan bi Tinci arttırmada muhammen kıyme- tini bulmamış olduğundan talip o©- Janların ikinci arttırma günü tayin olunan 11-932 pazar saat 1030'da #nahallinde hazır bulunmaları ilin olunur. yaryete numeroları arasmda bizzat RİCHARD TAUBER'i görüp işideceksiniz. He Richard Tiberin BÜYÜK VARYETE © Çücmnemminin ve zevk ile geçiredeküiniz. 560. (Casino de Paris) — Berlinde (Wintergarden) sahiölerinde fevkalâd. an bu büyük tenor ni yıldız. MARİAN ni edeceği ne olurum, 2) Sen için aşkımın tarihisin. 3 Film Eransızça ve Almatcadır. İki saatinizi meş Biletler bugünden itiharen sat ağır. TeLB.O güzel in ve şirin t filmde aşlıca sinemasında Marlene Dietrıch'in EN MUESSİR.. EN MUAZZAM. EN GÜZEL. 27 Nolu CASUS filmini takdim ediyor. Meş'um bir kadının hayatı... İhtirası.. maceraları ve feci aşkları. İlâveten: Paramount Jurnal Halihazır dünya havadisleri, > Bu akşam Melek Sinemasında Çok sevilen iç büyük yıldız LİLİAN HARVEY ANDRE ROANNE ARMAND > BERNARD Aşka Tövbe films alınan en gözel Fransız operetinde İlâveten: Paramount Jurnal Halihazır dünva havaisleri | m “AŞK GECELERİ, ve “ÇILGIN MACERA, filmlerinden sonra MARIE BELL'in TAL | namendaki üçüncü büyük filmini göreceksiniz .Cemiyetimizin İstanbulda Yeni Postahane civarında Aksa raylılar hanınm 3 No, lı satış Bürosunda mevcut nümune v. şartnamesine tevfikan (300) adet “Emayye Ördek” 6 Kâ. san 1932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te pazarlık sure tile mübayaa edileceğinden talip olanlarm nümune ve şartna meyi görmek üzere Büro Müdiriyetine müracaatları. (4547) ZAYİ — Samatya Maliye Şubesin- | İstanbul Kadastro hâkimliğinder! den almakta olduğum 40818 mume- | Mihran Körpeyan efendi taraf solu tekaüt maaşımın cüzdanı (ile dan Edi köyünde söğürlü cadderin ş tatbik mühürüm zayi olmuştur. Ye- gileri alınacağından hükmü yoktur. Harbiye Nezareti ketebesinden mü tekait Mahmut Muzaffer, Emniyet — Sandığı Müdürlüğün- den: Sandığımızdan mücevherat ke- hin tevdii suretile istikraz ettiği Para mukabilinde Cihangir Kumru- Ju yokuş 4 No da mükim Afife Ha- numa verilen 44368-45857-46330 mu- merolu rehin ilmuhaberlerinin zayi de 278 No. lı hanede mükime Bi dele H. hakkında ikame olunan dead ; za rna mahallesi heyeti ihtiyariyesi; den yazılan meşruhatta mümaik; hanım mezkör hanede" bulunduğ gösterilmiş olmasile | ilânen tebii ğat icrast talep edilmiş ve ilânc tebliğat ifasma ve muhakemenin d 13-2.932 cumartesi günü saat | da icrasma karar verilmiş olduğun dan mümaileyha muadele H. ım ye edildiği sandığımıza ihbar edilmiş. | mi ve saati mezkürda İstanbul Ta tir. Sahibine yenisi verilmiş oldu. | pu dairesinde müteşekkil İstanbu ğundan eskisinin biç bir hükmü kal madığı ilân okunur. ür ş çok yakımdam, hattâ kulakları. nm dibinde fısıldıyor, Nedim Münirin sarışın hayalini, ocza- *r uçmuş bir fotoğraf, sisli bir rüya haline getiriyordu. Belkis silkindi.. Hangi gü- nahının ezasını hissediyordu?.. Heyecanlarında, hislerinde hür değil miydi? Hayatında daima bir erkek gibi yaşamağa azim etmemiş miydi? Bir genci be ermek, ona müsait davranma nın manasında günah aramak ne budala bir meskenetti? Fa- kat işte bütün bu nazariyelere 1ağman kalbinde bir hakka te- cavüz etmiş © olmanın ezasını hâlâ duyuyor. Demek mazariye ler ürsi hislere hâkim olamı- yordu!.., Tuhaf, çok tuhaf! iâ elindeki ğ ten sonra tel telli saz çalmak kadar basit buldu . * Başı hülyalar içinde yata- ğme girdi, o sokulgan ve sıcak hatırasma daha y. için biraz daha gömüldü. pi Dışardan kapı © vuruluyor, Lâmia sesleniyordu: — Çabuk aç Belkis. (Sana ne havadisler getirdim. Saat tamon ... Belkis yatağından firladı.. Kapıyı açar açmaz Lâmia elle rinde bir demet gazete ile içe- ri girdi, İki genç kız karşı karşıya, şezlonga oturdular, gazeteleri ortalarma aldılar. Belkis bir hamlede bütün gazetelerin ilk sahifelerinde muhtelif pozlarda kendi resmini görünce hayret ve sevincini saklıyamıyordu.. Nacinin muharrir- müsabakaya dahil olan bütün güzellerin küçük başlarile çer- gevelenmişti, Belkisin yüzü se vinç ve heyecanın mes'ut petir belikleri içinde parlıyordu. Lâ- mis: hüsufa uğ ratan bir güneş,, Belkisin gör- leri pırıldıyor ve dudakları tit- riyordu. - Fazlı mübalâğa * dedi - Lâmia; — Memnun değil misin? di ye sordu : — Memnun olmamak müm kün mü? Fakat niye yarar?, — Ne gibi? unutulacak döğil miyim? ne tamamen kaplamıştı; Etrafı kat'i surette reddettini. ii; — Ne gibi olacak. | Yarın! gibi hareketlerinde, hislerinde, — Eğer yalnız düşü düren e bel — Niye cevap vermi Niye cevap yarmiyarsn var, « Belkis celerin — Nişanlı oldu; lr lam Lâmia bir kahkaha attı; — Bunu ben söylesem ne |: ne, Fakat sen!.. Sen masıl 8ö nin ağzından çıkmasına ha; ediyorum doğrusu... Bir e: kararlarmda hür olacağını gün iddin eden sen değil

Aynı gün çıkan diğer gazeteler