13 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

13 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMARTESİ 13 ŞUBAT 1932 7 ei sene, No. 2158 NUSHASI $ KURUŞTUR Manchester Mektebine veda Ilk serbest Baret Ge ehester tüccarlarından çıktığı bu ahideye Manchester mektebi di- yorlar, İngiltere, yüz yıl sonra bu mektebe veda ediyor. Veda edeceği zaten belli idi. Ar- ka arkaya çıkarılan bir sürü (dam- ping aleyhinde kanun) larla muay- yen eşya üzerine gümrük başlayan İngiltere, son intihabatta nin teşekkül sebebi bu idi. İşte nihayet son günlerde İngiliz iye nazırı Chamberlain meclise bir gümrük kanunu projesi getirdi. Bunda, idhalâttan yüzde 10 gümrük istedi. Meclisin mahdut muhaliflerin den sarfımazar olunursa, asırlık ser- best ticaretini fırlatıp atan bu proje- nin sür'atle kabul edileceğini tahmin olunabilir. Bu takdirde, 1 marttan i- tibören İngiltereye idhalât yapan tüc i ük resmini hesaba Serbest ticaret Filerinin Ingiliz da mara tamamile girmiş olduğu ma- lümdur. Bu itibarla, bu tahavvülün hakiki saiki nedir? Cevap olarak denebilir ki, bütçe müvazenesizliği- ne ilâve olan ticaret müvazenesizli- #idir. Tepeaşağı yuvarlanan sterlin- gin ikaz darbesinden sonra, İngilte- renin gümrük usulünü kabulden beş ka çıkar yolu kalmamıştır. Bundan memnunlar var. Ekseri- et i Küçük İle kite teşkil eden muannit hiberal- ler ve sosyalistler. Memnunlar ara- sında şu mülâhazalar dolaşıyor: 1 — Gümrük vesmi konursa diğer vergiler azalır. 2 — Sarsılan İngiliz torluk İçinde kolayon cevelan ede- cektir. Maliye nazırı asmamay z seneye mazran yüzde eli fazla oldu- gunu söylemiştir. Ve i ilâve etmiştir ki, böyle giderse, iye e Kikötie hezinede Sözle dali ola- caktır. Bu mülâhazalar güm memnun olanları kuvvetlendiriyor. | işin bir de ters tarafıma Fk iyi Maliye nazır, tedi: | vahim bir Manza a» sene, m m be lirası açık var | dı. Bu açığın yalnız 296 milyon İngi- hiz lirası kadarı görünmeyen ticaret- lo kapanmıştır. 119 milyon İngiliz lirası açık kalmıştır. Bu şekildeki müvazeneye veya müvazenesizliğe bakılırsa, İngiliz ik- tısadını sağlam zeminde görmek ka- bil olamaz. Vaziyeti bertaraf etmek için almacak tek tedbir, zorla idha- lâtı tahdit tedbiri olabilirdi ki, anla- gilin gelecek mali ve iktisadi ted- irlerin başında da bu bulunacaktır. Bütün bu lehte ve aleyhte vaziye te bakarak umumi bir hüküm ver- mek icap ederse, denebilir ki, zengin bir memleket birden zayıflamıyor. Başka yerde altından ayrılmak, kâ- t parayı ticaretin tesadüfüne bıra- altınla müdafan etmemek tehli- ke tevlit edebilirken, İngilterede bu hal, beklenen tesirleri göstermemiş- tr. Meselâ en korkulan şey, eşya fi atının birden fırlaması, tr. İşsizlik 300 bin kişi kadar azalmış- tr. Tam Hindistan karışıklığına te- sadüf eden kredi buhranı bu karışık Tıktan ayrıca kaybetmemiştir. (kendi kendine geliş) hareketi var. Zaten ırki olan (kendine emniyet etme) hassası, İngilterede hiç bir za man bugünkü kadar kuvvetli olarak görülmemiştir. Eğer her iktisadi ve her siyasi hareketin son düğümlen- diği nokta insanların ruhları ise, bu için İngilterede, bu noktanm itün salâbetini muhafaza ettiği mü. gahede ediliyor. iderris. Nizameddin ALİ 6000 kilo kahve idhal edilmiyecek ANKARA, 12 (Telefonlu) — İzmir tüccarı tarafından ge tirilen ve yolda ıslanan 6000 kilo kahvenin gümrükte çürü- mesine meydan vermemek mak sadile memlekete ithaline mü saade edilmesi hakkında İzmir ga başmüdürlüğü gümrük ve inbi letine vaki müracaata cevap verilmiştir. Teşekkür Yedinci yıldönümümüzü teb. rik eden Cümhuriyet refikimi. ze tesekkür ederiz. Siirt Meb'usu MAHMUT Umum! Neşriyat ve Yan Müdürü 0: azetesinden aldığımız bu resim devletlerin senelik pi Meeilanişi gösteriyor: İngiltere 18 milyar, Almanya 15 milyar, İtalya 8 mily milyon, Amerika 18 milyar, şöyle deniyor: 103 yar, 417 milyon, Rusya 16 milyar, 800 milyon frank... Fransa içinde “Wa isteyorlar ki Fransa silâhlarını bıraksın?” Samimiyet havası içinde mücadele! Cenevredeki terki teslihat konfe- ransını böyle tarif edebiliriz konferansında ileri sürdüğü büyük bir alâka uyandırmıştır. bni) haber alan mahafilin kanaatine gö- hissesini Devamı $ inci sabifede) almıyor Haydarpaşa istasyonunun sigorta işi için verilecek vekâlet ücretleri ne safhalar geçirdi Ep Darülfünun emini Muammer Ra- inkaradan avdet etmiştir, Bey rülfünun işleri için Maarif » le temas etmiştir. Kendisinin, es darpaşa istasyonu sigortasma alt 86 reti vekâlet işile alâkadar olmak ü- zere Ankaraya davet edildiği yazıl- muşta. Bu hususta şu malümatı al. dık; Hükümet, istasyon yangını dola- yale sigorta şirketlerinden . mil İsviçre frangı istiyordu. Bunun vekület ücreti yüzde 10 hesabi bir milyon 800 bin İsviçre frangı tutu- yordu, Davayı vekil setle ik takip edenler Yusuf Kemal ve Mustafa Şe der Bir müddet sonra Mustafa Fevzi ve İzmirli Şevket Beyler de vekil sıfatile işin takibine iştirak etmişlerdir. Yusuf Kemal ve Maştafa Şeref Beyler Adliye ve İk- bsat vekili olduktan sonra Haydar paşa istasyonu sigorta İşine ait ve- kâlet haklarını Muammer Raşit Be. ye devretmişlerdir. * Bu aralık dava sulban halledilmiş, vekillerin ücreti vekület olarak 1,800,000 İsviçre fran gı yerine 200 bin Türk birası alma. İarı icap etmiştir. Yusuf Kemal ve Mustafa Şeref Beyler, Adliye ve İk- ösat vekili oldukları sırada tahak- kuk ettirilen bu vekâlet ücretinden kendi hisselerinde - kanuni hakları dir. Muammer Raşit Bey de mezkür | davadaki vekâleti Yusuf Kemal ve Mustafa Şeref Beylerden devraldığı için hakkı vekâletinden feragat et- / Muammer Raşit B. miştir. Davada diğer iki vekil ola- vak bulunan Mustafa Fevzi ve İzmir li Şevket Beylerin de 40 ar bin lira tutan hisseleri vekâletlerinden fera- gat edip cimedikleri henüz malüm değildir. Bidayette di işin son safhası budur: Mustafa Fevzi ve Şevket Beyler de diğer re- fiklerinin gösterdikeri feragate i rak edeceker mi, etmiyecekler mi?.. Mustafa Fevzi | olmakla beraber - feragat cimişler-| Böy foragat etmek istememişti. Şim | Gazi Hz. | Reisicümhur Hz. dün Dol- mabahçe sarayında meşğul olmuşlar, öğleden sonra re- mezzüh icra ve saraya avdet buyurmuşlardır. Şiddetli Yağmurla Derince ile İzmit arasında seller hattı bozdu ANKARA, 12 (Telefonla) — İs- eyi eg Teahhı Derince ile İzmit arasında : sellerden ğılan ağaçlar ve taşlar temizlettiril. miş ve Derincede tren iki buçuk sa- gtiten fazla beklemek mecburiyetinde kalmıştır. Hapisanede Kanlı kavga Bir kavgada beş mahküm yaralandı Çarşamba günü akşamı Sul tanahmet hapisanesinde kanlı bir kavga olmuş, birkaç kişi ya ralanmıştır. | o Kavga kürek mahkümleri. Jin ve katillerin bulunduğu 4 üncü koğuşta olmuştur. Bu ko / Suştaki mahkülerden O İzmirli | Osman bayram münasebetile İçay pişirip koğuştaki mahküm meccanen (o dağıtmağa ve her mahkümün ayağına kadar i mış, bu meyanda mahkümler- den Sadık ismindeki arnavuda * İda bir bardak çay ikram etmiş tir. Sadık ; — Ben parasız çay içmeğe tenezzül etmem, git Li ramla taze çay demlel demiş- İn: — Olur amma beş (okuruş alırım, cevabını vermiş, Sadık razı olunca gidip çayı yapmış, getirmiştir. Sadık çayı içmiş, fakat iş para vermeğe gelin. ce: — Ne diye para vereyim? Sen ikram ettin, o demiş, beş kuruşu vermemiştir. Bu yüzden kavga çıkmış, Sadık yerinden fırlayarak, çay danlığın üzerinde durduğu man gala bir tekme vurmuş, man. İ gal bir tarafa çaydanlık bir ta rafa gidince, kavga da patlamış tar, İ Bu sırada mahpusların ev- velden maşadan, tenekeden ya pıp hazırladıkları bıçaklar mey dana çıkmış, gardiyanlar ye. tişinceye kadar mahkümlerden Sadık, Osman, Arnavut Rüs- tem, Öksüz Mehmet, kör Ta. hir muhtelif yerlerinden yara. lanmışlardır. . Kavgaya ilk yetişen gardi- yan Osman Efendi de başım. dan yaralanmıştır. Kavga jan- darmaların müdahalesi ile me- edilmiştir. Bunun üzerine ha pisanede araştırma yapılmış, bir sustalı o çakı ile teneke ve maşadan yapılmış altı bıçak, bir saldırma bulunmuştur. Vak aya müddeiumumilik | vaz'iyet etmiştir. Meclis Reisimiz Ankarada ANKARA, 12 (Telefonla) — İ Meslis Reisi Kâzım Paşa geldi, is. tasyonda, Başvekil, vekiller ve meb- vslar tarafından karşılanmıştır. 3 | esasından bazıları, bu meyanda Salih Zeki | tir. Meydancı İzmirli Osman | Muammer Raşit B. de i Dahiliye Vekili gitti Meb'uslarda peyderpey Ankaraya gidiyorlar Dahiliye Vekili Şükrü Ka- ya Bey, dün kalemi (mahsus müdürü Ekrem Beyle Beyoğ- lunda bir gezinti ve bazı ziya. retler yapmıştır. Vekil Bey sarayda © Reisi- cümhur hazretlerine arzı veda ettikten sonra, motörle Haydar paşaya geçmiş, ve akşam tre- nile Ankaraya bareket etmiş- tir. Vekil Bey, istasyonda er. kânı hükümet ve bazı meb'us- lar tarafından teşyi edilmiştir. Mebuslar gidiyorlar Meclis pazartesi açı. lacağından dün akşamki trenle şebrimizde bulunan mab'uslar- dan bir kısmı daha Ankaraya gitmişlerdir. Bayram tatilini şehrimizde geçiren Ankara'daki devsir rü. Maarif müsteşarı Bey de dün akşamki trenle An karaya hareket etmişlerdir. Tayyare Piyangosu Mütebaki numaralar da dün çekildi İZ İnel tertip tayyar Diyomaany mi miştir. Kazanan numaralar sıraya konul | muş bir liste halinde 5 inci sahife- İ mizdedir. Ansaldo Müessisleri Dün geldiler ve doğru Ankaraya gittiler Geçenlerde Ankara'ya gele. rek hükümetimizle temas ettik ten sonra İtalya'ya dönen An- saldo inşaatı bahriye şirketi di rekaörleri çingor Hoçerro ve refiki dün tekrar şehrimize av. det ve akşamki trenle Ankara. ya hareket etmişlerdir. Maarif vekili geliyor ANKARA, 12 (Telefonla) — Maarif Vekili Esat Bey İs- tanbula hareket etmiştir, —— Ankarada hava ANKARA, 12 (Telefon) — | Bugün gündüz derecei hara- | ret zalt sekize yükselmiştir. Karadenizde : Havalar Liman idaresine gelen ma- lümata göre, dün Karadeniz. de şiddetli yağmurlar | devam etmiştir. Fırtına ve kaza vuku una dair malümat almmamış- | İzmir Rıhtım Şirketi komiseri E- min Beyin şirketten rüşvet alarak > bir takım sui isti- mallere müsaade ettiği ve Avrupa de gazetelerin yazdıklarından vaziye & öğreniyoruz. Kendisi buraya av. det etmediği gibi mektup ta gönder medi, Biraderim şirketin sadece hu- kuk müşaviri idi, Kendisinin her hangi bir yolsuzlukta alâkası olaca- ğına ihtimal veremiyor, tahkikat me- tevkifat otrafında şu tafsilâtı ver. mektedirler; “Şimdiki halde sıkı bir tahkik ve takip safhasında bulunan “Rıhtım Şirketinden kaçırılan evrak” mesele si gün geçtikçe daha ziyade ehemmi yet kesl ve uzun zamandan beri hazinenin zararına göz yuman | Dün mıntakanın hazırlanma mü- rmın sonuncusu yapıldı. Ya tır. | Darülbedayide temsilleri alâka uyandıran “Akın” bir sahne rış mesafesi Letafet apartımanından Edirnekapıya gidip geme idi, piyesinden | bal i | mire gönderilmesini bildirmiştir. A. İ mışlardır. Hakem olarak | mıntakası reisi Ahmet Muvaffak w- İzmir Rıhtım şirketi sulistimalinde başka alâkadarlar var mı? Hazinenin zararına göz yuman- ların hepsi meydana çıkarılacak lar ve bu işle alâkaları tesbit olunar lar tevkif edilmektedir. Vaziyetter evvel Rıhtım Şirketinin müdürü bu lunan ML Gifre'nin oğlu M. İv ik şirketin murahhas azası M. Jordar ve muhasebeci M.Perret haklarındı müddelumumiliğin © gösterdiği lü xm o üzerine o tevkif o müzek- keresi kesilmiş ve üçü de arife akşa dt edi mı tevkil umumi hapishane sİ ye sevkedilmişlerdir. Müddeiumumü ir. | İik İstanbul barosunda mukayyet ve i | şirketin vekili avukat M. Gad Fran conun ifadesini almak lüzumunu görmüş ve evvelki gün | İstan müddeiumumiliğine — telgraf. la müracaat ederek mumaileyhin İz. vukat M. Gad Fı Jerdan ve muhasebeci vet vermek, evrak kaçırmak L kümetini : hissedar olduğu Rıhtım Şirketi muamelât ve hesabatında suiistimal yapmaktan hanmaktadır. Iı avukat M. Gad Franco ifadeleri alın maştr. Adliye; rüşvet verenlerle birlik. te rüşvet alanları da birer birer tes. bit etmekte, fakat bu husustaki tah. kikat safhası mektum tutmakta- dır. Tahkikata derin bir hususiyetle devam olunmaktadır. Hazinenin 22. rarına göz yumanlar da bugün ya- rn meydana çıkacakardır? Mıntakanın Cross'una iştirak edenler “Dün Istanbulda iki cross yapıldı Mıntakanın hazırlık müsabakaları bitti ve Fenerin ilk crossu koşuldu Müsabakaya Süleymaniye, İstan balapor, Beşiktaş, Eyüp kulüplerin. den 20 atlet iştirak etti ve müsaba ka gayet intizamla cereyan etti. Mü sonra İstanbulspor kulü- bü yarışa iştirak eden sporcu arka bir çay ziyafeti vermiştir, Yarışların teknik neticeleri gun Birinci Remzi Beşiktaş 20,305 Ikinci Muhsin Beşiktaş 20,58,8 Üçüncü İbrahim Beşiktaş 21,8 Dördüncü Fethi Beşiktaş — Fenerbahçenin Cross'ı Birkaç seneden beri atletizm sa- hasımla pek geri kalan Fenerbahçe- liler son zamanlarda faaliyete geç mek üzere bir program yapmağa ve bu faaliyete bir mükaddeme olmak | üzere Kadıköyünde dün bir sokak koşusu tertip etmişerdir. Koşu saha- sı Fe stadından başlamak üzere Feneryoluna giderek Kayışda ğı yolundan tek: kulübe avdet edi İecekti, Reş bin boş yüz metre olan bu sahada yolların bozuk ve ürek olmasma rağmen Fenerbahçeli at- letler muvaffakiyetli bir koşu yap» Ankara mumi kaptan Zeki, futbol baş kap- (Lötfen sahifeyi çeviriniz) Sahip ve Bâşmuharriri ay ml my

Bu sayıdan diğer sayfalar: