21 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

21 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NUSHASI 5 Fransa'da | Kabine Buhranı : — Acaba bu buhran harici siya- soite de bir ger manasını tü zammnun ediyor mu 4 Hemen haber verelim ki şimdiki buhranın doğrudan doğruya harici siyasetle alâkası yoktur. Doğrudan jünkü bazan de- ici siyasetten ayır mak kolay değildir. Sonra bubran doğrudan doğruya harici siyasetle alâkadar olmasa dahi, kabine tebed- dülünün harici siyaset üzerine tösi- Jamakta olan i ni ie alkadardır ve yeni intihabat ka: Bununun parlâmento tarafından ka bel üzerine çalmıştır. ş Milli bir bükümet şeklinde ikti- dara gelen Laval kabinesi tedricen bu milli mahiyeti sağ çenah fırkalarının halini almıştı. Ve Hariciye Nazırı Briand da geçenlerde kabineden çe- kildikten sonra Laval kabinesinin mahiyeti büsbütün tebarüz etti. Gelecek mayısta Fransa'da mücadeleye hazırl ğ hazırlık cümlesinden sağ cenah fır kaları intihabat kanununda tadilât yapmışlardır. Ve yapılan tadilât ha ziyade sağ cenah fırkalarma #aittir. Kadınlara da intihap bak ge 288 kı verenyeni intihabat kanunu genlerde parlimente tarafından rey ile kabul Sol cenah farka: ları, başta sosyalist radikallerin reisi M. Heriot olmak ie meclis e. lasdörek »trüksi, muvaffak rey ile kabulü âyan nü telâkki edilmedi. cümhuriyetçilerden Painleve'yi ; ka bine teşkiline memur (tavsif et miştir. o Painleve 1924 senesinde e karşı sel cenah fırka: larının Ri sicieike eri dan sonra liğinde bul m ve müteaddit ka- binelerde de Harbiye mezareti vasi: fesini ifa etmiştir. m geni may makla beraber, sağ madını haiz bir devlet ve ilim adamı olarak tanınmıştı. Ancak Painlevâ PAZAR 21 ŞUBAT 1932 7 mci sene, No. 2166 “| 42 de harp başlamıştır. KURUŞTUR — Mermiler düşen bitaraf mıntakada tedbirli bir vaziyet — Çin kıtsatma Şanghaya çıkarılan Japon topçuları kumanda eden milli kahraman Çan-Kay-Şek Shanghai önünde göğüs göğüse kanlı bir muharebe oluyor Cemiyeti: akvamda Çin murahhası işler böyle giderse 100,000 kişinin boğazlaşacağını söyledi mabahçe İl öğleden sonra da Boğaz. Bütçe 140 Çinliler anudane mukavemetle iktifa ediyorlar | Gazi Hz. Reisicümhur Hz. dün Dol- sarayindaki di relerinde meşgul olmuş de motörle bir gezinti yap- mıslardır. Milyon.. Memurlardan teka- üdiye kesilecek mi? Yeni bütçe eskisine nisbetle 46 milyon noksan olacak ANKARA, 20 (Telefonla) — Fırka grupu mali tetkik komisyonu bugünkü içtimaımda ! Ziraat ve nafia vekillerini din- lemitşir, Komisyonun tetkikatı daha bir kaç gün devam ede. cetkir. Umumi kanaate (göre 932 bütçesinin 140 milyon üzerin. den bağlanması zaruridir. Bu takdirde yeni bütçe eskisine nis | betle 46 milyon noksan olacak- tir, Masraf bütçesinde bu far. km nasıl temin edileceği he- nüz melüm değildir. Ancak memurlardan yüzde vedi buçuk nisbetinde tekaüdi- LONDRA, 20 A.A. — Çhanghai | Kai - Chek ordusunun 87 inci ve 88 dan Reuter Ajansına bildiriliyor: Bu | inci fırkalarile başlamıştır. Japonlar sabah saat 9 da Japon topçuları Cha | 19 uncu Canton ordusunu Tehang - pei üzerine ateş açmışlardır. Sent 10 | Kai Çbek'in ordunandan ayırmak ie. iyorlar. yarım sait daha mühlet verdik. Sim < taarruza başlamaklığımız lâzm. ir. Japon jsnerali, Japon hükümetine vermiş olduğu üutimatoma bu sabah sant 7 olduğu halde bir cevap alama- dığından Çin kıtantının yerlerini ter ketmesi ve icap eden cevabın gönde Ül vermiş llzğam lr — ğunu ilâve Bombaları hâmil olan 10 tayyar Chepelin. gimlin Zye maktadır. Diğer birçok tayya de uçmak iz Japon büğum kuvvetleri o garbe| doğru geniş bir cepho üzerinde Cha: | pei baricine taarruz etmekte ve Hon gkiou parkı şimalinde Kiongouan'a doğru bir ileri hareketi yapmağa te- şebbüs eylemektedir. Mutaarrız kuvvetlerin hedefi de- miryolunu tutmak ve oradan bücum- larına Cbape'ye tevcih rar çer Közmgosan köyü- nü topa tutuyorlar. Muharebe Çang- Muharebeden evvel CHANGHAY, 20 A: A. — Saat 7,50 de Japon kuvvetleri . tantruza hazırlanmışlardır. Japon kumandanı jeneral Ujeda sünt 8 de şu böyanat- ta bulunmuştur: Semt 7 de Gn ke : 7 de Çin kuvvetleri evveli İbi İğgk etek eldeli e larında bulunuyorlardı. Kendilerine Vapurlar için bir şirket yapılıyor Seyrisefainle bütün türk vapur- larının dahil olacağı bir anonim şirket teşkili mevzuu bahistir üzere makinelerini hazırli yorlar, Askeri tayyare ve Japon ku- (Devamı 8 mez sahifede) İnhisarlardaki Mütekaitler Tekaüt maaşları gene mi kesilecek? nin ile tevhidi ve kabotajın bir ks- cak, bu suretle seyrisefain vapurları. na da kıymetler takdir. edilecek ve bu kıymetlerin yekünu ne tutarsa kadar sermayeli büyük bir anonim şirket kurulacaktır. Hususi vapurcu lar, mallarmın kıymetine göre ken- dilerine verilecek aksiyonların kıy- meti ne kadarsa bu şirkette o kadar hisse sahibi sıfatile mevki alacaklar M eden o Gümrükler ve İnhisarlar Vekâletine intikal ettiği rinin bulunmuş, maamafih ie yolda barekbt edileceğini, dün telgrafla Maliye Vekâletinden istif. Hususi yapurculuğun : bugünkü | olduğundan, bu inhisar, Devlet inhi- | *“ “tmişUr. tezepzübü, bu işte hammer sarmdan başka mahiyette olmıyacak ee yenin zarar etmesi, muzar “İtem İeele binnetice memleketin ziyanlara | © Kkadar bir zat bizebu huse- Anasonculara yardım" uğraman karşısında, hülümetin ar. | ta demiştir kiz İZMİR, 20 (Hususi) — Müs tık bu müzmin vaziy ih edecek 2 esaslı tedbirler almıya karar verdiği | anlaşılmıştır. Bu vaziyeti islah için ortaya ilk atılan fikir, hususi vapur- Teşekkül edecek şirketin ser.| üzde 90-05 Devletin Gla Çünkü hususi vapurlarn, sey de anasonculara 15 bin lira tev- zi edilmitşir. Bu sene Çeşmede (Devamı 6 ;ncr ede)“ 17 bin dönüm anason ekilmişti: a ların devletçe satın alınarak Seyrise- | «| nın inkişafı | kirat inhisarı tarafındair Çeşme | Hasan Fehmi B. ye kesilmesi &sasının yeniden ihdasma taraftarlar o çoktur. Bundan maada tekaüt kanunu. nun mali hükümlerinin tebdili. ne de lüzum gösterenler var- dır. Osmanlı (borçları için 932 bütçesine tahsisat konamıyaca- ğa anlaşılıyor. Esasen Paristeki müzakerat müsbet netice vere. i | cek olursa bulunacak anlaşma tarzı taksitlerin bir kaç sene te * İcilini de istihdaf edecektir. Paristen menfi bir-netice is- * | tihsali takdirinde ise esasen büt çeye tahsisat konmasına lüzum * | kalmayacaktır. Cümhuriyet o hükümetinin > İ borçlarına gelince; bu borçların muntazaman tediyesine devam olunacaktır, Ziraat amm Bankanın Ziraat vekâ- ANKARA, 20 (Telefonla) — Son zamanlarda inkişaf Yo- unu tutan Ziraat daha müsmir sahada çalışması İm: temin için bankanm Ziraat vekâletine raptı düşünülmekte- İ dir. İ Bu bapta henüz takarrür etmiş bir esas yoksa da kuvvet- Ki rivayetler bunun tahakkuku. İna çalışılacağı merkezindedir. letine raptı düşünülüyor bankasının Sahip ve Başmuharrıri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET —— Ea N j urabahacılar gene zavallıları kasıp kavuruyorlar.. Bunlar gene kaçak iş yapmakta, */.30 a kadar faiz almaktadırlar! Maaş cüzdanları niçin rehin sayılmıyor ve Emniyet sandığı gibi müesseseler neden para vermiyorlar? Rehin üzerine borç para (veren bazı müesseselerin fakir balk insaf-| geçen sene hazıranında bir nizamna- Türk amele işsiz kalmıyacak Şeker buhranının önüne geçecek muvakkat bir tedbir bulundu Son vaziyet nedir? Şeker meselesi dün yeni bir şek- le girmiş ve Ticaret müdiriyetinin e mezse de fiat tereffüünün tayin edi bir müddet için önüne geç miştir. Maamafih Usşaktan İstanbul | işim tahsis edilen şekerlerin ihzar e- dilmiş olduğu hakkında dün gelen haber piyasayı itidale sevketmiştir. fiatlerinin bu tereffüü alâka akından alâkadar dürmişlerdir. Ticnret müdiriyeti esasen İktisat vekâletinden şeker meselesi için di. | tema-| kesbedi j bu ta İcmret maidiriyotinin | bene be anat RİA wassutu neticesinde Alpullu i pe ker fabrikasile şekerciler © arasmda bir anlaşma zemini bulunmuştur. Alpullu şirketi 38 biradan elinde ba: hunan şekercilerin işine yarayabile- - İ Ankarada Halkevlerinin , açılma merasiminden bir intiba ve Recep B.yin nutuk irad ederken alınan bir resmi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: