28 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

28 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | N v 3 k i di Oi boyundaki şarap kahveli © rilerine gittik. > la akşam yemeği yedik; genç Viyana kenarındaki bir köyde Krösnak Niçin Enver Paşaya Alman dostu ve Cemal Paşaya Fran. | sız dostu dendiğini derin derin araştırmayınız. Enver (Paşa Berlinde ataşemiliter ve alman cası fransızcasından kuvvetli idi. Cemal Paşa almanca bil mez, fakat şöyle böyle bir fran | sızcası vardı. Bundan başka Bahriye Nazırının 1914 te Fransada oldukça parlak bir se yahat yapmış olduğunu batır. İarsınız. | İttihat ve Terakki reisleri. nin büyük beynelmilel mesele- | İer hakkındaki fikirleri, öteki batından da pek farklı olma.| mıştır: — Alman yenilmez, veya: - İngiliz yenilmez. Kiepale ayni kuru hüküm | "Aşık kemiğinin ne tarafı üs te geleceğini atarken hiç kim. #e bilmez; fakat üste gelen ta. rafı niyet tutmuş olanlara biz- de dâhi denir. | Cermen yumruğunun bir vu raşta Fransayı (o devireceğini zanneden Enver Paşa, Mar. den sonra bile, (o kara kartalın zaferine yetişebilmek için ne- fes nefese harbe girdi. Fransız. ları takdir eden Cemal Paş İngilterenin elinden Mısırı mak gibi bir hulyaya hiç ol. mazsa bir müddet inanmıştır. Almanlar, büyükharpte Tür kiyeye kendi mülâzımlarınm is mini koymuşlardı: Enverland! Fakat memlekette hükmü ge- çen diğer şefleri de kazanmak faydasız değildi. Bunlar arasın | da, Almanları pek sevmemek. le şöhret kazanan Cemal Pa.| $& vardı, Harpsonlarına doğru onu Almanyada bir (o seyahat yapmağa davet ettiler, Almanya ve oAvusturyaya niçin gittiğimizi bilmiyorum. Tanzimattan beri Avrupa se yahatlerini vaizfelendirmiş o lanlar parmakla © sayılabilir. Türkiye kapısından çıkanlar için frenk şehirlerinde o kadar görülmemiş yeni (şeyler, bil. hassa o kadar kavuşulmuş hür- riyetler vardır, ki masabaşı in. | sana hapis gibi gelir. Kendile. rini büyük zevk sağanağından kurtararak, Avrupa sokakları- tn baş döndüren cazibeleri a- e çalışabilen şarklılar bel ki yalnız Japonlardır. Biz de Medineden Ostand'a kadar'üzün bir seyahat rekoru « Almanyayı, Avusturya. | Krop O tezgâhlarına, ami- in zırhlısına, kayserin deşinin Kil'deki | şatosuna, | iğ'ün Dantela müzesine, ve biraz da top sesinin ancak ge- celeri duyulabildiği cephe ge. | Krop | fabrikasınm sahibi Matmazel Berta'nın Essen'de- ki şatosuna misafir olduk; Kay serle öğle yemeği, Hindenburg Avusturya imparatoru Şarl ile Poliste Balıkçılar Bulunamadı Balık tutmak üzere Marmaraya açılan üç balıkçı kayığının kaybol- | duklarını dün yazmıştık. Evvelki sabahtan beri yapılmak- © ta olan bütün araştırmalar boşa çık OOmış ve bu üç balıkçıdan hiç bir ba ber çıkmamıştır. Dün akşam geç vakite kadar bir remerkör bu balıkçıların taharrisile buluştuk. Bende bu seyahatten topye- kün şu görüşler kalmıştır: Al manya açtı; Avusturya bitkin. di. Krösnah karargâhından bi- ze Sultan Hamit sarayı efen. dilerinin — taklitlerini yapan Kayser, bana daha (fazla bir şarklı hükümdar gibi göründü. Onun öğleyemeğinden doyma- yarak kalkmıştık. Makpyinda — Kayser cephe og yer, diyordu. Cephe gibi y Yen Hindenburg'un akşam ye- İ meğinde ise Şam ziyafetleri gi- bi doyduk. Brüksel dükkânlarında he- men yalnız kadınlar çalışıyor. İ du, Bunlar kızıl Alman düşma- nı idiler ve kimseden (o lâkırdı esirgedikleri yoktu. Belçikada vatanperver bir memleket ha. vasının, bir düşmanı nasıl tec. it edebildiğini gördüm. Sokak- ta, kahvede, otelde Almanlarla temas eden hiç bir yerli yoktu. Büyükharpte Brükseli görmüş olan bir Türk için, (mütareke İstanbulunu görmek ne kadar hazindi. Ostand bomboştu. Avrupa- nin bu meşhur plâjmdan tek başlarına gerinip çıplak dola. şan bir kaç Alman, kapalı otel- İer, ve bir de içinde uzun bir top gizlenen beton tabye ha. tarımda kalmıştır. Alman denizinden (Türk denizlerine doğru, bir yıkılış, büyük bir yıkılış © vardı. belimize kadar gömen heyelâ. İnn altından £ başlarımızı güç doğrultmuş, biribi alda- tıp avutmi uğraşıyorduk. İmparator Vilhelm, İmparator Şarl ve o İmparator Mehmet, sırmalarından sıyrılmış, üç tah ta manken gibi duruyorlardı: Hindenberg'un ahşap heykeli gibi, fakat altın çivi değil, li sztırapların oku saplanan üç nken... Tuna © yukarısında imparatorluk, Akdeniz kıyı sında bir imparatorluk ve Tu- na kenarında bir krallık devril. mek üzere idi. Dönüşgününden evvel mih- mandarımız karısı geldiği benim Adlon'daki odamı iste. mişti. Ben başka bir numaraya gittim. Ertesi sabah kahvealtı. mı istedim. Garson duvara eli ile bir takım işaretler yaptı. Ne dediğini anlamıyorum: Ekmek vesikası soruyormuş! Vesikam varsa zaharinli çayla kuru birek mek yiyecektim. & Cemal Paşa İ ismini bir kaç kere söyledim, Birden gözlerini açtı, derin bir eğilişle çekildi ve biraz sonra bana zengin bir tepsi getirdi Cemal Paşa kahvealtısı! Bize Almanyada £ gösterdikleri bu idi. Şama döndüğümüz vakit, bir çok yeni şeyler öğrenmiş, yeni silâh tecrübelerinde bu- lunmuş, Kropun kaynar demir ırmağını, Kil'deki top istiflerini görmüş, fakat bir — şeyi, zafer ümidini son damlasına (Okadar| kaybetmiştim. Yatıyorduk. Falih RIF! Tekaütierini isteyenler Yeni teknüt kanununun bütçede tasarruf dolayısile tadili ihümalini bildiren haberler, 30 seneyi doldu- Tan memurların (o tekaütlükleri için yeni müracaatları mucip olmaktadır. Tahkikatımıza göre, yalnız İstan- | bul Posta ve Telgraf Başmudürlü. ğünde yeni teksüt kanunu üzerine taleplerile tekmüde sevkeğilmiş: 30 seneyi dolduran memurların miktarı | İ 45 i bulmuştur. Yeni kanunun ver. diği ilramiye hakkından İstifade i- çin 10 kadar posta memurunun da in verdikleri | istidalar den bunlera kâfi tasarrufat mevcut holmes edilmektedir. Tesarrufat varsa, bunların da tekaüt * Nazis'ler a itimat takriri verdiler Verilen takrir BERLİN, 27 Hükümete ademi itimadı mu- | tazamnn olan takrirler, reye | konulduktan sonra şahsi ola. 264 reye karşı | 289 reyle reddedildi Sabık kıral i Alphonse | Kraliyet taraftarlarına (AA) — |Zira, aleyhte verilen 264 rey | beyanmame içind» hiç bir zaman bir sağ! cenah hükümeti | lehinde rey vermiyecek olan Komünistler. | beyanname neşretti MADRİT, 27 (AA) — e İspanya kralı ile amcası prens Charles de Bourbon bir neşretmişlerdir. Sabık kral, bu beyannamede memleketindeki anarşi hasebi- İle sükütunu ihlâle mecbur ol- rak muhtelif nazırlara ademi İle Sosyalist fırkasından ayrıl: | duğunu ve hiç bir vakit hakla. itimadı mutazanımn bir takım | mış Sosyalistlere ait olan 79 | rından feragat etmemiş bulun- takrirler daha tevdi olunmuş- tur, | Son Araya hükümet, mühim bir ekseriyet | kazanmıştır. Reichstag dahiliye ve harbi rey de dahildir. Binnetice, Brüning hüküme | | kümeti ancak 185 rey cemede. | bilir, BERLİN, 27 (AA) — duğunu söyliyerek bütün İspan yolları kendi bayrağı altnda j Reichstag'da 289 reye sahip | toplanmağa davet eylemekte- Maliimenatka | aaa Eh yemede ii | diz. Bundan başka, müşarün- İileyh aile reisi sıfatile amcası İprens — Charles de Bourbon'u ye nazırı hakkındaki ademi iti | Rayiştag, Nazis'lerle hükümet | kabul eylemekte ve kraliyete mat takririnin 25 reye 306 rey ile reddedilmiştir. Hükümet, kabinenin heyeti mecmuasına adezri itimadı mu | tazammın olan takririn redde. | dilmesi ile kazanmış — olduğu| muvaffakıyet, ona 25 veyiik bir ekseriyet temin eden erkarım delâletinden da! mühimdir. karşı | Irak sefirile Bir saat (Başr 1 inci sahifede) addederim. Herkesin takdir ve tepci- Bini bihakkın kazanmış olan Gazi) Hiz. ile de şerefyap olacağımdan do-| Jayı pek bahtiyarım, — Türkiye ile Irak arasmda yeni | bir müzakere cereyan e mi? — Biraderim Kral Hz. nin Anka ra'yı ziyaretlerinden ve | Başvekil Nuri Paşa'am son Ankara seya'a- tinden sonra Türkiye ile Irak ara- sında bütün muallak meseleler halle dilmiştir. Bu sebeple şimdilik — > müzakere mevzuu mevcut değil — irak krah Feysal Hz. nn Su- daki ha- ber doğru mudur? Bu haberi ben de gazetelerde gördüm, resmi malümatım | yoktur. Bir Arap wfatile Suriyelilerin rmuvaf fakiyetini ve arzularının tehakkuku. nu temenni ederim. — Irak'ın siyasi vaziyeti nasıldır? — Irak seri surette terekki etmek | tedir. Irak'ın Cemiyeti Akvama eza olması esas itibarile tekarrür etmiş- tir, Esasen İrak'lıların hiç bir zaman kabul etmedikleri İngiliz da Cemiyeti Akvam meclisinin g gen kânumusani içtimamda verdi. ile kaldırılmıştır. — İnğiliz ordusu Irak'tan tama- men çekildi mi — Irak ile İngiltere arasında ak- tedilen son mushede mucibince Irak tn İngiltere ordusu © mevznu bahis değidir. Irak'ta yalnız İngiltere ile Hindistan arasında tayyare muvasa lesini temin için 2 - 3 yerde tayyare merkezleri vardır. — Irak'ın komşularile münaseba- ta nasıldır? —Komşularımız İran, Hicaz, Sar. ki Erden, Yemen ile münasebatımız pek iyidir. Hicaz ile bir muhadenet ve indei mücrimin muahedeleri ve Yemen ile de bir mühadenet muahe- | desi aktettik. Yemen'de bir seferet| sip ihdas ederek bir maslihatrüzar ta yin edildi. Sefir bundan sonra vaki olan su- ale cevaben Musul petrollerinin Ak. deniz'e isalesi icin borular ferşodil mek üzere olduğunu ve bunun i tetkikat yapıldığını ve petrolleri letmek imtiyazini almış olan şirket| ile çıkan kücük bir ibtilâfin da Lon. dra'da hslledilmiş olduğunu söyle. miştir, — Rusya Karadeniz limani larını kapatmamıştır | Rusyanın Karadeniz liman- İârin: kapadığı hakkımda veri- len haber, Rus O mahafilinde tekzip edilmektedir. Bu bususta (o şehrimiz Rus İ cehafilinden verilen habere gö re, Rusyada © böyle bir karar| ittihaz edilmiş olsaydı, bunu i-| lân etmesi lâzım gelirdi. Liman ların seddi torpil atılması gibi oir sebepten ileri geldiği de si leniyor. Halbuki vapurlar me. | seli Odesa limanına © elyevm kulavuz almadan girmektedir. ler. Himaye komitelerinin müsamereleri Jotanbulda G0 ilk mektepte terir edilen talebe velileri ile mektep ida- | ter. İ aleyhinde vermiş oldukları ade İmi itimat takrirlerini 264 reye| karşı, 289 rey ile reddetmiş-| tir, BERLİN, 27 (A.A.) —| Reichstag müttefikan reisicüm hur intibabatma ait iki intihap devri tarihini 13 mart ve 10 ni| san olarak tesbit etmiştir. Yerli Kumaşlarımız (Başı 1 inci sahifede) arttarmak suretile istihsakitlarını 3, 300,000 metreye iblöğ edebilecek | kabiliyettedirler. o Bu miktar temin| edilire hariçten ancak 2,300,000 metre kumaş ithaline lüzum kalacak Pamuk mensucatımız da raporda mühim bir bahis teşkil ediyor. Rapordan öğrendiğimize göre İs- tanbulda bir iplik, Adanada 1 iplik ve dokuma, Tarsusta 1 iplik ve do- temeni İzmirde 2 iplik ve dokuma fabrikamız vardır. Mevcut sekiz fabrikada 72.000 iğ foaliyette- dir. İki sene evvel bu fabrikalarda 3000000 kilo iplik vardı. Bu miktar göçen sene 3,5 milyona baliğ olmuş tur. İplik fabrikalarımız, memleke.. timizim iplik öhtiyacınm “; 50 sini temin edecek kabiliyettedir. 432,600 liraya düşmüştür. Raporda bundan sonra ipek mensucat fabrika larından trikotaj ve çorap sanayiinin saziyetinden uzun uzadıya bahsedil- mektedir.” Rapor okunduktan sonra riyaset kürsüsünü işgal eden Mehmet Bey, rapora dair izahat | almak w mevzu otrafında söz söylemek isti. yenler olup olmadığını sordu. Ayni zade Hasan Tahsin Bey ra- porun ihtisas sahibi bir zat tarafın. dan yazıldığını söyleyerek dedi ki: — Yalnız arlındaşlar leh ve aleyhe bir şey söylemediler. Ben, bunu ra- porun tazdiki makamında kabul edi- Ba; Tell de celse arsadan Kudret Hakicı B., Taporsin tetkik edilmesi löznmundan bahsetti, Reis, | mensueatçi arkadaşların komisyon | şeklinde toplanarak umumi bir içti- mada raporu tetkk eti leri yz örülü; ilmediğini sordu. PS RAB. Komisyona kü. zum yok. Biz kendimiz & aramızda müzakere ederiz, dedi. Reis sordı — Hey: whtereme nasl arzu ediyor? Komisyon halinde mi top- lasımalı, yoksa heyeti umumiyede | mi rwüzekere etmeli? H. Tabsin B. Raporun komisyon da müzakere etmektense umumi cel- sede tetkiki muvafık — olacağı, bu suretle mütehassisların fikirlerini or | taya atmalarına fırsat verilmiş olaca: | dim söyledi. İ Zühtü B. cevap vererek dedi kiz ife, inen: catçılara tnallâk | temenniyat varsa | pervane akdi Wi yürüsün... halde komisyon toplanclıdır. Reis — Mensucatın muhtelif şube lerinde bulunan akadaşlar müsaade ederseniz bu işle mesğul olsunlar. | — Reye konsun! ssleri. | Reis: i — Kabul edenler ellerimi kaldır. | sın... Neticede ekseriyet hüsel oldu. ğu anlaşılarak mensucatçılardan Na. il, Rasim Sinasi ve Kudret Beylerle İ Taranto Ef. den mürekkep bir ko-| misyomun içtima daveti kararlaçtı. Kâtibi umumi Vehbi Bey, ibra- cat mallara dair raporun pazartesi gününe hazırlanabileceğini söyledi. | Ve celseyo nihayet verildi. Kongre| önümüzdeki salı günü ikinci içtima nı ektedecektir. Kaçak rakı Taksimde Hayık İsminde birinin eyinde kaçak rakı bulunduğu biber yapılmıştır... Eş alınarak © EN j yağ e | sadık olanları bir hükümeti mu vakkata teşkil eylemeğe ve mü | €ssesan meclisi toplamağa da. vet etmektedir. Ya sulhen Ya cebren.. Versailles murhedesi değişmelidir FILADELFİYA, 27 (A. A.) — Versailles muahedesi karşı kat'i ve cezri muhalefeti İle tanınmış olan âyandan Mis İter Borh, Presbajterian Maga- zine gazetesinin bir muharriri tarafından irat edi bir suale cevaben şöyle demiştir: “Bu muahede sulhan veya İcebren yeniden yapılmalıdır.,, Mumaileyhe nazaran, Fran mın bu muahede hakkındaki vaziyetini değiştirebilmenin yegâne çaresi iktısadi şeraitte temerküz eylemektedir. Profesör M. Malche gitti Bir ay da İsviçrede tetkikat yapacak Darülfünun hakkında tetkikatta bulunarak bir ıslahat raporu verecek olan M. Albert Malehe dün akşam Patria vapurile ve Marsilya tarikile İsviçre'ye avdet tir. sir Albert Malebe mart ayı geçirecek ve miranda tekrar Yi xe #vdet edecektir. Profesör dün Ali | Cercle d'Orient'da bir muharririmi. zi kabul ederek şu bayanattn bulun as ikmal ettim. Evvelce de mukur- ver olduğu üzere İsviçre'ye avdet © le ml bip ha ram sa'da Zurich ve Cenevre'de bazı lö- | boratuvarları görmek isterim. Mak- sadim burada gördüğüm Tıp fakül. tesi tâboratuvarlarile emsali laboratuvarlar mukayese vücude getirmek ve rapo- rurna ona göre tanzim etmektir. Ni- san ve mayıs aylarını bura: cek ve raporum kati fen tedrisatını gördüm. Elde etti ğim kanaate göre liselerde talebenin Senebi lisanlarma olan vukufu ayni seviyede değildir. Umumiyetle Da- rülfünuna giren talebenin ecnebi li- sanında pek zaif oldukları söyleni- yor. Bu kabil talebe tahsilleri esna sında ecnebi bir Tisanda | tetebbüe muvaffak olsmiyorlar. Lisan meselo- sinde serdettiğim bu mülahazadan Galatasaray lisesi bittabi müstesms- dır, Raporumda liselerde ecnebi li İ sarı tedrisatınn da temas o edece- dim” Fosi rr cla Gümrük müfettişleri Tahsin Fa- zi ve Cemil Veli B. ler bir kaç ge cedir, havaların fenalığı yüzünden limana gece gelebilen vapurlardan çikan yolcu eşyasının gümrük mua. | « yenelerinin sureti cereyanı tetkik * ve teftiş etmektedirler. Evvelki gece | alya limanlarından gelen Viyana vapurundan çıkan yolculardan bazı kaçak: eşya bulunarak müsadere edil miştir, Bu meyanda gayet şık giyin- miş, çok güzel bir matmazelin man- tosunun yakaşmdaki kürkle kumaş arasına 6 arşın kaçak ipekli kumaş yakalanmıştır. Ayni vapurla, Fransa'dan bükü. met hesabına tahsilden avdet eden ie inle ere meyanında da iç ao aşa il sl ak mar Sorma Dün, i | dilmemiş bulunan mahkemeler Istanbul'daki ük işlerine ait davalar ” ANKARA, 27 (Telefonla) — Gümrük buldeki işlerini tedvir eden hukuk teşkil Ankara'ya nakli takarrür etmiş ve alâkadarlara tebligat yapıl. İstanbul'daki gümrük işlerine ait davalar edilecektir. Tekaüt kanununda tadilât ANKARA, 27 (Telefonla) — Fırka maliye tetkik komis- yonu bugünkü içtimaıda bilhassa tekaüt kanunu ile meşgul olmuş ve kanunda yapılması zaruri görülen tadilâ o müzake. re eylemiştir. Benzine ispirto karıştırılacak ANKARA, 27 (Telefonla) — Her sene artmakta (o bulu- nan benzin sarfiyatını , memlekette istihsali her cihetten mü- sait bulunan ispirto ile tanzim ve bu o husus için motörlerde kullanılan benzinlere muayyen bir nisbette ispirto (o karışlırıl. ması etrafında Ziraat (o Vekâletince yapılmakta olan tetkikat İ bitmiştir. İ — Tetkikat neticelerini tesbit ve kanuni ahkâmı bir lâyiha halinde tanzim etmek üzere Ziraat san'atları lâburatuvarı şefi Sait Tahsin, Sanayi Umum müdürü ani İnhisarlar Vekâleti müfettişlerinden Rasim ve hukuk mi ri Kemal Galip Bey. lerden mürekkep olarak teşkil edilen İnley bugün Ziraat Vekili Muhlis Beyin riyasetinde toplanmıştır. Komisyon ve- | kâletçe hazırlanmış olan rapor üzerinde tetkikatta bulunacak ve neticeyi Ziraat vekiletine arzedecektir. Komisyonun mesaisini iki haftada bitireceği ve bir iki ay zarfında ispirtonun istimaline başlanacağı ümit edilmektedir. Şoförün katili yakalandı İZMİR, 27 (Milliyet) — Şoför Nuri Efendinin katili Ma !tafa Tuzlada yakalandı. Katilin arkadaşı (o Mehmet firar et. İ miştir. Şiddetle aranmaktadır. Mustafa; Mehmedin nişanlısını alan şoför Nuri Efendiyi 16 yerinden yaralarak öldürdüklerini itiraf etmiştir. İzmir heyeti fenniyesine bü ecnebi mutahassıs geliyor IZMIR, 27 (Milliyet) — İzmir belediyesi heyeti fenniyesi için ecnebi bir mütehassıs celbedileceğini belediye reisi beyan etmiştir. Menderes nehri taştı.. IZMİR, 27 (Milliyet) Nazilli ba: buradan idare — Menderes nehri taşmıştır. Aydın isi su altındadır. Bir karıgon yuvarlandı İZMİR, 27 (Milliyet) — Boldan'dan Ala şehire giden bir kamyon Derbent'te dereye yuvarlanmıştır. İki kişi yaralandı. Jhtısas mahkemelerinden biri gümrükte çalışacak ANKARA, 27 (Telefonla) — İstanbul ihtisas mahkeme. lerinden birinin gümrük başmüdüriyeti & binası dahilinde ça- lışması için Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince icap edenlere emir verilmiştir. Bu mahkeme münhasıran o gümrük binaları dahilinde vukua gelecek ceraimi tetkik ile meşgul olacaktır. Hakimlik ve avukatlık ANKARA, 27 (A.A.) — Adliye vekâleti tarafından ih- ar edilmekte olup henüz vekâletçe bile kat'i eşkâli tesbit e- teşkilâtı kanın (lâyihasının ihtiva edebileceği ahkâm ve saireye dair hiç bir tarafa verilmiş sarih bir malümat olmadığı halde bir müddettir bazı gazeteler ,. | tarafından reşrolunan havadislerin ekserisi istidlâli şeylerden ibaret olduğu gibi bu meyanda bilhassa avukatlık ve hâkimlik mesleklerinin birinden diğerine nakil ve şeraiti gibi bazı neş- riyatm nefselemre dahi asla muvafık olmadığını Anadolu ajan- sı tekzibe mezundur. Maarif vekâletinin tebliği ANKARA, 27 (A.A.) — Maarif Veköletinden tebiX edilmiştir: Türkçe tarih, coğrafya, ve yurtbilgisinin ecnebi mektepler. de dahi Türk vatandaşı çocuklara (o mecburi ve ancak bu mek- teplerdeki ecnebi tabaası çocuklara ihtiyari olduğu ( hakkında mukaddema verilmiş olan karar lüzumuna © binsen ayrıca tet. kik edilmiştir, Yazış tarzından Türkçenin de ecnebi © mekteplerde ecnebi tebaası çocuklara ihtiyari olacağı zehabı meydana geldiği anla şıldı. Türk lisanı Türkiye Cümhuriyeti dahilinde yerli ve ecne- bi her mektepte Türk vatandaşı gibi ccnebi tebaası çocuklara da mecburidir. Bu mecburiyet yeni bir emirle teyit olunmuştur. Adliye intıhap encüme-| Masraf muhasıplikleri ni vazifesini bitirdi Mahiye Vekâletinden Def. ANKARA, 27 (Telefonla) | terderlığa gelen bir emre gö- hkemesinden gelen jmen âzaları Eskişehire avdet — Adliye intihap © encümeni vazifesini bitirmiş ve Temyiz mal i encü- etmişlerdir. İntihap kararna- meleri âli tasdike arzolunmuş. tar, Üçüncü kontenjan liste ANKARA, 27 (Telefonla) listesin. — Üçüncü kontenjan de muhtelif Oo gümrüklere ait n tefrik muamelesi ik- re, Beyoğlu ve Eminönü mal müdürlüklerine merbut olmak üzere birer masraf muhasebe. <iliği ihdas edilecektir. Bu kazalarda bulunan mal müdürleri masraf © işlerinden başka, eski vazifelerini ifa ede cekler ve kazaların zat maaşla. rı da dahil olmak üzere bütün

Bu sayıdan diğer sayfalar: