28 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

28 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Milliyet Asrın ümdesi “MİLLİYET” tir. 78 ŞUBAT 1932 İdarehame: Ankara caddesi, 100 No. Telgraf adresi: İst. Milliyet Telefon Numaraları Başmuharrir ve Müdür 24318 Yazı işleri Müdürlüğü 24319 Idare ve Matbaa 24310 işler için müdiriyete © müracaat #dilie. Gazetemiz ilânların mes'u "iyetini kabul etmez. BUGÜNKÜ HAVA Yeşilköy askeri rasat merke- sinden verilen melümata göre| bugün hava ekseriyetle kapalı ge çecek, kar yağması ihtimali var- dır. Rüzgâr poyrasdan kuvvetli esecektir. 27-2932 tarihinde tazyiki ne. simit 759 milimetre em fazla sı caklık nakrı 2 en az makız 4 san. tgret kaydedilmiştir. Mecidiye köy Kasapları!.. İstanbulda hayatın ucuzla- için me lâzımsa belediye — yapıyor... e köyünde et ucuz satılıyormuş, diye köyü şehir hududu aldık.. Bi.| zim İstanbullular ucuz et yiye miyorlar, bari Mecidiye köylü. ler pahalı et yesinler. müsavat ta budur. Lâkin işin tuhafı: Mecidiye köyü kasapları şimdi Zincirli kuyuda dükkân açıyorlarmış. Orası hudut harici... Ucuz orada satacaklarmış.. Tabii belediye oraya da ye- #şecek , orayı hudut dahiline © alacak. Ve galiba iş Kayışda- ğin tepesine kadar çıkacal Hiç te fena değil iz kasaplar mı yorulacak, beledi. ye mi, biz mi7. Yenibahçede arsa alsakl.. Geldi ve sıkı sıkıya sordu: — Paran var mı?. — Ne olacak?. — Var mı? sen söyle!. — Farzet ki var. — Yenibahçede arsa “lim, — Ne olacak!... — Sen sersem bir adam- sın!.. Ayol stadyum yapılıyor.. © Arsalar yükselec. — Yükseldiği kadar yüksel | miş — Hey babam hey! Gele. cek sene orası şehir stadı ola. cak. Sen beni dinle. Şehir mec İisi âzası gibi her şeye inan- ., O zaman satarız. ala. vere. Bir kavuğun hikayesi Birinci Ahmet devri başladı. ğı zaman Derviş Paşa kaptan. lıktan sadrazam olmuştu. Kaptan derya iken İodosla poyrazı farketmezdi. Sadrazam olduğu vakit a- İ dunı yazmasını bilmiyordu. Amma kurnaz adamdı, Kendinden evvelki sadı zam Lâla Mehmet Paşayı bir atlatış atlaşmıştı ki zavallı ih- tiyar Acem seferine | çıkayım derken ahret seferini tuttu. | o Hattâ bir musevi hekiminin zehirli ilâcile Derviş Paşa ta- rafından öldürüldüğü de söyle- bu akibet OLâla şa için bir saadet- tir. Çünkü boynuna yağlı ke- ment geçmeden rahat döşeğin- | de ölen sayılr sadrazamların galiba üçüncüsüdür. Ne ise Derviş Paşa, ihtiyarı ortadan kaldırıp sadrazam o- lunca hemen şöyle şatafatlı debdebeli bir konak yaptırma- ğa heveslendi. | © Fakat parası yoktu. Eğer kendinden evvelki sad razamı boğdursaydı terekesine konacaktı, Ne çare ki selefi mi rasını evlâtlarma bırakmıştı. Devlet hazinesinde (o para İ yoktu. Yeniçeriler maaş alamıyor. | lardı. İç hazine de tamtakırdı. Bir kaç ay evvel Acem sefe- İri için ordu. hazırlanırken di- vanda bu parasızlık konuşulu- yordu, Şeyhislâm Sun'ullah E. fendi tok sözlü bir adamdı: — Madem ki hazinede para İ yok. Mısır varidatı iç hazineye İ yeni geldi oradan sarfolunsun! Deyince birinci Abmet kaş- mı çattı: l Hoca, hoca, dedi. O bi- İzim cep harçlığımızdır. na karışma! İş bu kertede iken Derviş İ Paşa parayı nereden bulup ta | konak yaptıracaktı. Onun için adamlar tayin etti, İ zengin bulurlarsa haber lerdi. Derviş Paşa bir bulur, o zengini idam, | da müsadere ederdi, İşte bu sırada (Yasefaçi) is- minde bir musevi zenginini ha. İber verdiler. Yasefaçi kurnaz İbir bazirgândı. o Sadrazamın niyetini derhal keşfetti lar verir. bahane İ malını İ gitti. İyi ki kedi değilizl, Tam yazımı © yazacağım. İki kedi — Biri dişi biri er- kek — lar. Şu mahut bağırtı! | havan dam havası. Marat Susarlar Sirirlendi ve kovaladım. Kaç Ve Allaha dua ettim. Eyi | ki; insanlar aşk isteklerini ke. | | yarlamadan lâf edemez | gelirdik... İlle balolarda.... FELEK kl AR , Çılgın kahkaha! Kalplerin beraberli; dakların beraberliği.. Aşk, şeh- 'vet, hudutsuz bir sevgil. Bütün bunlar galiba günden güne boğulan ve cılızlanan bi- Ter hayal imiş. Tam bir ay olur yor. © Bu odanın içinde ve yapyal. nizum!, İki günde, üç günde bir de. fa geliyor. -— Sabret. Dur.. Annemi kandırıyorum!, Yarı #evalekatini Mia Etem İZZET Muhakkak kanacak!, Diyor ve temin ediyor: — Hiç bir yere çıkmıyorum! Yalnız seni düşünüyorum. Sana geliyorum, doğru eve gidiyorum! Gün geçtikçe seni daha çok seviyorum.. Ve.. çok kat'i söylüyor: — İstanbuldaki bütün erkek ler benim için ölseler yine sen- den ayrılmam., Yine sana hiç kimseyi değişmem!.. İnanıyorum. Kendimi inan dırmağa çalışıyorum. Ümitleni yorum! Bekliyorum: | Bir gün elbette düzelecek. yorum, Eğer, insan sözü. ne inanmak lâzımsa ben bu ka- dınm sözüne en çok inananlar- dan birisiyim. Yalnızlığa, om suz gzen m sızısına, p Bugünkü program İstanbul — Sant 18 den 19 a ka- dar gramofon 19,30 Bedayii musi- kiye heyeti, 20,30 opera, 21 Kemal Tarihten bir yaprax: — | Niyasi Bey heyeti. 2 ——— ——— Viyana ( 517, 2m ) — ferans, leri, 19,30 Bir saatte on şarkı, 20,10 Romada Karnaval opera komik, 22,40 Dans musikisi Bükreş (304, 2'm ) — 18,20 rmisi ki, 19 Darülfünun radyosu, 20 Waf fenschmial isminde apera Berlin (419, m) — 18,40 Viyolen sel ve piyano 6, Betboven ve Örleg” ten temler, 19,30 Günün haberleri, 19,55 spor haberleri, 20 Patpurri. Belgrat (42,9 P, m) — 17 Caz 19 musiki, 20 Rumanya akşamı, 25,50 Saray orgüsttaar, 22 Car. Roma (48, 12 ww) — X7 Senfoni konser 21 operet. Budapeşte (550, 3 va) — 18 Ma car halk şarkıları, 19 Başka memle- ketlerdeki radar mağannileri 10,20 operet TEŞEKKÜR | Zevcim, merhum Nareddim Paşa- nın cenazesine hiazat iştirak ve ke o daha çağırmadan kendi tiz — Efendimiz, dedi. İşitiyo- İ rum ki zatı devletinize mün: İsip bir konak yaptırmak isi yormuşsunuz. İzin verirteniz bu konağı ben yaptırayım. Pa. Yaşmı konak bittikten sonra ve rirsiniz. Bu teklif Derviş hoşuna gitti: git- Paşanın şöyle düşündü: yaptır. #ın, bitirsin, Sonunda işi bos- tancılara havale eder, balıkane de hesabını temizletiveririm. Yasefaçi canını kurtardığı na memnun konağı yapin ğa başladı, fakat kurnaz bazi İ gün sadrazamın hal ve hareke | 820 kon 9.20 gazete ve spor havadis” | komik. | ALEMDAR SINEMASINDA Bugünden itibaren gündüz saat 2-4-6 ve gece saat 9,5 da Büyük muvaffakıyet kazanan Türk filmi sazlı - KAÇ AKÇILAR - sözlü ve şarkılı Tehacüme mâni olmak için sinema müdiriyeti matineleri çoğa'ttığı gibi dahilen de tertibat almıştır. Müessir ve entrikalı bir mevzua malık NORMA TALMADGE'in temsili fevkaiâdesi Mme DUB“ -A-R “RR Y Lüks ve ihtişam filmini görenler, sinema salonunu göz yaşları ârasında terketmektedirler beser ARTİSTİK” te Çarşamba akşamına kadar gösterilecektir. | Bugün MA İİK izemmemde | DİTA PARLOYe GUSTAV FROEHLİICH'i | H G R A N filminde ve SCHMELLING - STRIBLING BOX maçını görünüz Sen o-| Nerede bir | sofada bağırıp duruyor | Çenberlitaş mevkiinde © başlı. yan konak hakikat büyük, mü- kellef bir bina oluyordu. Artık konağın — çatısı atıl. at ve tefrişatına baş lanıyordu, Derviş Paşa sık srk gelip in- | şaatın ilerleyişini görüyor, ba. | zirgânın günü saati yaklaştığı: | nı anlıyordu. İ © Yesefaçi konağı teslim et- tiği gün hesap defterini de sad razama takdim etti. Derviş Paşa yeküna ca: bakın: | N dedi, bazi deli mi oldun. Bu verilir mi? Yasefaçi sadrazamın: — Tutun şu herifi, yıkın ye- rel Demesine fırsat eteğine vardı: — Aman devletlim, dedi, | ben kulunun malı efendim malı demektir. Ben bunu su emrinizi yerine getirmek için| yaptım. Sizden para istemek! haddim mi devletlim, Ve hemen hesap defterini parçaladı, parçaladı, attı. Derviş Paşa memnundu. Yasefaçi de canmı kurtardı ğına sevindi. | Fakat sadrazamın ergeç ba: şma bir belâ getireceğinden parasına tamah edip kendisini | boğduracağından şüphe ediyor du, ân sen kadar para | ——— | | vermeden Bir gün birinci Ahmede şöy | le bir ariza geldi: | — Lâlan Derviş Paşa yeni| yüpkdığı bunalan SİMA 37 rayı hümayuna gizli bir yol aç- tırmıştır. Sebebi bir gün nefsi | hümayununuza kastetmektir. Birinci Ahmet sini İ damdı. Hemen bostancıları koş | turdu. Hakikat, Yasefaçi, kona | ğın altmdaki eski bir su yolu. mun mcerasmı saraya doğru çevir i, Konağın parasını verme mek için Yasefaçi'yi bostancı- | lara havale etrreği kuran sad- razam bir saat sonra eski arka dağları baştamoların: yağle kesi mendi ile boğuldu. | 21 Şubat Burhan CAHİT | Jrişanlığına onun Bun; İ İnan.. Yalnız seninim Demesi için katlanıyorum! | İ nün yine buna da, bu kadarına da razıyım, Geldiği geceler ba | İ yılıyorum, kendimden geçiyo- İrum, bütün sızılarımı unutuyo” İrum ve onun büyülü, çek bağlayan, sürükleyen © sihirl gözleri içinde bütün ( irademi eritiyorum!. Ve. Allaha yala | rıyorum: — Sen onu benden ayırmal. | Aşkta bu esareti benden baş İka kim duydu, o aciyi berden | başka kim tattı bilmiyorum?. | Fakat, bu sevgi ne kadar iztı. raplı, ne kadar dayanılmaz o. İlursa olsun her şeye ka iyidi, her gün için ümidimi biraz daha arttırarak bekliyo- | rum: — Annesi muhakak razı ola | caktır!. Her halde Naran'ın İ olacaktır. Ve., gün geçtikçe onu daha om- | çok severek, daha çok kıskana- vak gözlerimin. — kalbimin her dediği | tinden daima endişe ediyordu. | Bir ay, iki ay geçti, Şimdiki | *“ darlar tarafından tetkik İrüyorum! Bir an de ailemize tahriren beyanı ta ütlenda bulunan aziz dost- kıymetli silâh arkadaşları» na, akraba ve taallükata aycı ayrı teşekküre teessürümüz mani bulun- duğundan çocuklarım — ile birlikte Muhterem gazeteniz delâletile arzı an eyleriz. Refikası Di. Celâl Tevfik ve idrar yolu hasta- lıkları mütehassısı: Sirkeci, Muradiye caddesi No. 35. Her gün saat 14-18. Nazmiye Bütün Paris halkı SAY... OUİ, CHERİE şarkısını terennüm ediyor. Siz de MAJİK SİNEMA © | İve FİLM T. A, ŞİRKETİN- DEN: Hissedaran beyeti umumiyesi 20 mart 1932 tarihine o müsadif pazar günü saat 16 da Talesimde vaki ida re merkezinde sureti adiyede top- lanacaktır. En az yirmi hisseye ea lik olan ve esaleten yeya vekâleten iştirak etmek arrusunda bulunan hissedarların içtima gününe takad- düm eden on gün zarfmda 10 dan 12 ye kadar hisse senetlerini Ban | Komerçiyale İtalyana'nın İstan. 1 Galata, Beyoğlu Şubelerine tevdi ile makpuz — almaları dâzım ir. Aşağıdaki ruznamede yazılı bi- hesabile mra- i ida rde hisse edilecek. kpler raporu şiriretin ane Meclisi ve Mu Bi m r. Ruzname: İdare rakıp raporlarını 931 senesi rar hesab: çosu ile kâr ve & idare heyeti azasınn ibrasile bı, * murakaplerin larile murakaple sine git bakkı huzur etlerinin tgspiti Satılık ev Cerrahpaşada cadde üzerin de otobüse yarım dakika, tram veya dört di sk mesafede altı odalı yat gir iki kapu- hu ve iki bölmeye müsait bir ev satılıktır. Sahiplerinden ga- zetemiz heyeti tahririyesinde Remzi B. ye akşamları saat 7 de müracaat olunması, tarafına sokuyor, sıkıştırıyo. rum, Hele, bu kıskançlık ne İ müthiş şey!. Yürürken, Otururken Gezerken, Giderken, Gelirken.. Daima onu hatırlıyor, da- ima onu kıskanıyorum! Bu zamanlarımda kalbim ezi liyor eziliyor ve bir cenderenin de soluya soluya can vere. cek gibi oluyorum! Meselâ dairede ( otururken birden gözlerimin karardığını ve bakışlarımda onun bir erkek le kol kola gülüştüğünü, yürü- düdürü görür gibi oluyorüm. delirecek gibi, ik nin de üzerine atılacak, boğuşa cak gibi yerimden kalkıyor, yü sonra yine kendime yor; boşluğumu, beyhuceliği sararan rengim, daralan nefe simle baş başa kalıyorum! Dün ze ber beraberdik. Gloria Swanson'un ÇILGIN DUL filminde «bu şarkıyı taganni et- tiğini işlttiğinizde eyni şeyi ya- ARTİSTİK 'te LİLİ DAMİTA A 3 gündenberi ASRI SİNEMADA ERNEST TORENCE ve DON ALVARDO ile beraber temsil ettikleri KANLI KÖPRU kuvvetli ask ve kin dramında büyük muvaffakiyetler kazanı- yor, suvarede zengin varyete progra ASAYELOFF'un yeni rapertuvarlarının son haftası t 4,30 matinesinde ve Büyük muvaffakiyetler kazana: Türkçe sözlü, sazlı, şarkılı Kaçakçılar filmi bugün: ALEMDAR sinsmasında ZAYİ — A. Riza ismini havi mü bürüm zayi oldu. Yenisini çıkara Peş Eakisinin hükmü yoktur, A | Riza. p Him. e Deli "kalktık. Gitmediğimiz. yer kalmadı. Bar bar dolaştık sabahı Sultansuyunda et Hemen her gece beraberiz. | — Görüyorsun ya, annemi yoluna koyuyorum. Ne / aksilik ederse etsin, ben yine o- İnu dediğime getiririm... Sen hiç meraklanma. Her şey se Arada sırada ecnebi gazete ve mecmuaları okumaktan zevk duyuyor. Hele en çok Times'i okuyor. Başmakalele- rinden uzun uzun ahkâm çıka- rıyor. — Canım sen böyle şeylerleuğ raşma, Politikacı mısın? Dün. yanın en güzel, en sihirli kadı- aset dedikoduları hiç kadar | Dedim, Onun da çılgınlığı | * l Pek memvun olacaksınız. Önümüzdeki Çarşamba akşamından itibaren BRİGİTTE HELM ELHAMRA ve SİNEMASINDA WİLLY FRİTSCH GİZLİ VAZİFE filminde arsı endam edeceklerdir. Bugün GİLORYA sinemasında (AŞK HAZRETLERİ) filmi vücuda getiren JOB MAY'ın bir opeceti olan PRENSİN GECELERİ filmini gidip göreceksiniz. Mümessilleri HARRY LİEDKE — NORA GREGOR ve OTTO WALBURG, İlâveten: FOX HALİHAZIR DÜNYA HAVADİSLERİ, ROMA. Mussolini'nin ilk defa olarak Papa tarafından kabulü, GENEVE. Grandi ve Litvinaff terki tenlihattan bahsediyorlar. co otelinde 1932 Avrupa güzelinin NİCE — Neğres intihabı, NEW-YORK.—Amerkal güzellik kraliçeleri vesaire. Önümüzdeki MELEK Sİ Kadınlar UFA BU MELEK sinemasında YVAİN'nin hoş apereti Ağzımdan Değil (Pas sür la bouche) Moskova Çocukları Moskovada metruk çocuklarım talildir. MOSKOVA ÇOCUKLARI En mükemmel casusluk dra- mıdır. Moskova Çocukları Çarşamba akşamından itibaren Opera Sinemasında göreceksiniz Diyorum. Üzülüye: Ne hodbin şeylersiniz. Sanki siyaset meselelerine İzin aklınız erer de bizimki er- mez mi?. Diyor. Yine Times'te oku-| muş galiba, Sordu: — Ne oluyor, Rusya ile giz. Sİ İMA İli bir ittifak mı yapıyor muşuz, Bir haftadır yine çok iyileştik | iş? — Galiba bu İngilizlerin hiç hoşuna gitmiyor. Baksana ne ip! sihin, şiddetle Mim bulun” du. Bilmiyorum.. Fakat ben de |epice şeyler söyledim galiba, Evet müzakere var!. Dedim, Gâh onun diplomasi işlerile meşgul olmasına kızıyo rum, gâh hoşlanıyorum, gâh derin bir doyumsuzlukla: — Bütün bunları konuşaca. ğımız yerde sevişsek. Diyorum. Bazan da ona ize- hat vermekten zevk duyuyo” rum, Fakat, tenbih ediyorum: — Aman Naran. dikkat et. Çarşamba NEMASINDA Avukatı * nım muazzam filmini göreceksiniz. GÜN | ELHAMRA sinemasında LİAN HARVEY ve HENRY GARAT'aın tömsüli | Kongre üleniyor GLORYA SİNEMASINDA İ3 Mart Perşembe akşamı 21.30 di Sinema ve MÜNİR NURETTİN Konseri Program: Yeni ve muntahap € İserlerle geçen kanserlerde çok İmuvaffakiyet kazanan bazı eser ler ithal edilmiştir. Jletin sivridir. Yalnız kendin bil İve kimseye bahsetmel, korkuyorum, endişe ediyorum; kendi kendime: Ne yapıyorum?, Diyorum, fakat dayanamı- yorum: — İstese ona ciğerlerimi de Diye di se lerimi galiba ihmal'edtyar Mi erk yanikler okniğ Dün müsteşar çağırttı: — Kuzum Ruhi Bey bira dikkat etmelerini arkadaşlara söyleseniz!, Dedi, Kibar adam. İnsanı | ancak bu kadar ihtar yapabilir Harbiye nezaretine gittim. | Dönüşte, tam Türbede, birden bire olduğum yerde saplandım İ kaldım, Göz kapaklarım kur- İ şunlanmış gibi idi. Açamıyor. İdum. Acmaktan korkuyordum. (Devamı vari Ve.. bu tenbihleri yaparken “

Bu sayıdan diğer sayfalar: