28 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

28 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

belet) et n içtil iiyel 2 mil ali di arms — nak ner) ale 043 ens Iran mektupları 2 Din ve mezhep fark- larından gelen husumet azalıyor mu? — e — İk oyu memleket Haydarabat Nizamı Müslüman memleket- lere 5 milyon Mısır MILLİYET lirası tahsis etmiş PAZAR Mutaf tezgâhları satış ilânı Beykoz Debağat' ve kundura “abrikaları Müdürlü- ünden: Gayet kuru güngenden sağlam olarak yapılmış 60-80 tam takım Mutat tezgâhları gerek toptan gerek perakende ve ehı- ven fiatla satılıktır, Martın nihayetine kadar Fabrikaya müra- caat olunması, Istanbul C. Müddeiumumiliğinden Ankara hapishanesi hastanesi için 52 kalem muhtelif eşya pazarlık suretile mubayaa edileceğinden listesini görmek ve teklif mektubu vermek üzere İstanbul Adliye Levazım İdare- MAADİN Fenerde Apti subaşı mahallesinde | TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Fener caddesinde 6 ve 8 ve müker- | Nizamnamel dahilisinin 23 üncü 8 mumaralarla | maddesi mucibince işbu 1932 sene- E Suriyeden Adana gazetesine bil. Bahai mezhebinin salikleri gün SE ye 1 ta, Hicaz ve Necit meselelerinde na-| sine imuracaat edilmesi: (743) geçtikçe azalıyor. ilan mr Şimdi hangi mezhepler var? ne a | rü ve kr menem TAHRAN, (Mülliyet) — | rma tahsis etmişlerdir. sem detinde rl ve büyük ner sin MER sada dokuzu | namaz kıldıran hocalara Ky mr 5 ni | lerile sabit olmadıkça ipotekli ala- murakalm bir bap hanenin ve *ab-| gi Martının 28 inci pazartesi günü tinde vaki üç bap dükkân (İZÜ) | sant 16 da Galatada, Ömer iz hinsa itibarile temarına (7000) Jira | onda 4 üncü katta 10 numaralıdai kıymet takdir edilip birinci artır | çel caahsusasında o inikat edecek mada (5000) Miraya talip Zuber ©- | swikannen içtimai wmemide biase- e bulma - | daran efendiler davet olunur, ması hasebile (000) Zira üzerinden Ruznamei Müzakerat: Eyüp sulh mahkemesi icrasından ir 1 Meri MERU az 6k kinci artırma suretile satılacaktır. | atından verilen raporların karaati, Satış şartnamesi 13-032 tarihinde | 2. 1931 senesi hesabet ve bilân Divanhaneye talik edilecektir. 20- çosünun tetkiki ve meclisi idare &- zaları zirmetinin ibrası, İ 3 —Meclisi İdace azalığında müd- 4 — İnağzı ocakları hakkında cü z —— göm! e 3-932 tarihine münadif pazar günü On iki imam ; sekizinci imam olan yardım olmak üzere beş milyon 1- | saat 14-16 kadar açık artırma güre Ön ii imam (şunlardır. : Yale e iel Horssin © nda ey nan imi yi Artırmaya e meram Kepler re — İmam | isem kezi Meşhet müdürü Adene gelerek İngiltere yümde 15 teminat akçesi SİFİ men yerlerine diğerlerinin intibabr, örme meli , gi di yoh | ydi Han Panda yeniden | Dır. Satış peşin parayledir. Müte- 4 — İmam im, 5 —İ NA aker, İranın mukaddes | milan e kapal o | akim Yergi, tensilet YO İRİ alet ve cal, Mehmet Bakır 6 — Cafer, Meşhede, iştir. Mevla Şevket Ann ame | si cnlâk sahiplerinin bineelermi GÜİ Jânkal yirmi adet hisse senedaiı- re onlara aittir, Hakları tapo SİSİİ- İ na matik olup merkür mecliste ha- sir bulunmak veya vekil | gönder caklılarla diğer alâkadaranın. İTÜ | mek arsımunda bulunan hinecdaran . | fak hakkı sahiplerine ilân taribin- | scendiler 4 # den itibaren (20) gün içimde €VTa- | gncü maddesi mucibince hisse 46 kı müsbitelerile bildirmeleri Hizm | aodatını yevmi içtimadan bir hafta | LLOYD. amaaa 8 pa e) gayb MA kini imam elen “Mek | ita Z0EE har sene 7080 | çi meleği “akim ke pi emer e bin sere 0 ahli köşe. | ek üzme ar hüümcüne | dr, Al halde takla tape ici ki e gr | Mi | nim nan Er lar, Alâkadarların icra ve iflâs kar til tâve eder. : Ze lee) © Tinsretleri, | Meşhet, Necif ve Kerbela İmam Ebu in bocası-| & Zengin İranlılar, sasanlar dır ve çok kudretli din ilim- | şervetlerinin yarısını, battâ Gi Salar ad. âhı, yalnız Meşhet des ziyaretsi ii ıkları, için, 5 yüzünden ya- ara Son habbesine kadar ham altındadır. e belâ'ya z Hazreti Alinin mevkii yet ve se- Hazreti Muhammedin de scünideni, gazalarda > in isabetli siyeti söz £ götürmez. İranda i dereceye deli Eniimne) “İrani rağ alamıtır. Memur | iması üzerine © Abbasr Akü | benşylediği elâhiyeie binsen ii. yaliğenz yüzde sekseni “Alb | yağınca yine gidenler kalesine hapsetti. — Meşrutiye. | nen tebtiğat icreme karar veni in? taşır, da | daş çaki akım yokti — ayak, | tin ilân: zerine Abbas, serbest | miş ve merk, MN. ia b Adları Ali olmayanlar Yalmız pek nadir | “Msı: | bırakılarak Mısıra geçti, Bun. | snddakası maddi merkürenn b yine “Ali, ye misbetle AMİ | hazı ihtiyar müteki iile |dan sekiz on sene evveline ge, inci fkmei MEL RR me > N Şiri Aki, 73 seyahate çıka yapma | linceye kadar hayatta idi. İ divaniksnesine tatik soma JR a ema Yam O Kerbelâ ziyaretini Yaa | © Bugün, Bahailik mensupları | undan kanunu meskörun 14 20 vağı Ali, Lofu Al, || | a firsat buluyor | iranda gök azalmıştır. Şekile | modem bire mahküm My- la, Yam Ali, bizde İni rağ Sineme |de, mahdut miktarda bir mik. | bin ilânm neşri © in ah makamında bir isimdir. mmüteber olmak üzöre bir ay müd- mek için örnü Köle demek olan kul kelime | erine kadar orada sinide yine Hazreti Ali ile di- | Meşhede yaya Gidip ğer imamlar i sonuna | Ahbasın da sıl hedefi, 7 Setirirler; Tinde olmayan Mekke ve Ali Kulu, Cafer Kulu, Ha-| pelâdan, halkın tevecci san Kulu, Hüseyin Kulu bez bede celbetmekten ibaret dar Kulu, Rıza Kulu, ron müslümanları, ateşe ta pan eski cetlerinin ve onlar" bakayasından olan zerdiştilerin taktıkları isimleri kullanmaz- lar: Hurşit, Şirin, Ferhaj, Rüs .— gibi isimler, bu rr İranda Şii Namaz kıldıran koca Nimet hüküm sürer, bir Bahailik nedir? ir. Kerbelâ i n yar 1851 senesinde Şirazda başma akıp gidiyor. | nimeedikleri bu mezhebin ima- ü, İiler sahibi huruc, sahibi za. | muhakeme tahsilini mutazammn ol £ | zamanında büyük bir isyan çı. - ik İ reisi olan Bahaettin, müctehit. kadar | sayıl MiYE|leş tarafından o Tebrizde mu. l 2d. İbekeme edilerek idama mah. edit ve Kerbeli bas, Türkiyeye ilce. imiş kalıyorlar. | tar Bahai varsa da tesir ve nü. gelen Şah | fuzları eski derecesinde değil. i İran e. İdir. İran köylüsü, Caferi mez- ve Sünnilik mez | sadedir, Abdest almaksızı başka bir takım | yakta ve rast gelen yerde kıl tarikatlar da vardır. 2» nir. İsim ve Behailer ilk| © Bahailik mezhebi din vazife yarın müracaatları ilân olunur, gelir. Şeyhilerin mesçitle | lerinde | pek çok kolaylıklar | — ———. medreseleri ayrıdır. Haydari | göstermekle beraber, İran halk | istanbul biri" ler ve Nimetiler, mühim bir Ye | tabakaları kön tutmazlar. Nimetiler Şeh | kökleşememiştir. İslâm dini. , Haydari | pin esaslarına mugayir lerle Nimetiler arasında derin | yeni i nununun (119) uncu saddesi hük- müne göre tevfiki hareekt ve daha fazla malümat almak isti- na hatun mahallesinde paşalima- nında 103 No, lu aehilhanede mü- Yeni neşriyat kim iken 932-121 “tarihinde vefat ETİ eden Karaman Sabık belediye reisi Mektep Hüseyin Avni beyin mahkemece N MZ ar eya tahrir ve tesbit edilin omvali men- uncu nüshası işar etmi sali Stmiştir, | kulesi 1-3-932 sahi günü saat 13 de | Se dinini oahtevi olam | merkir sahilhenede açık arttırma çi 5 ile paraya çeveileceğinden talip 0- Rüya kitabı lamların satış günü mahallinde ha- Ya- lacak ve borç iddia edenlerin tir tarafın, | ah ve veraset İddiasmda blu sanların da 3 mah zarfmda vessik ve sçnodatı kanuniyelerile birlikte Üsküdar ikinci sulh hukuk mahks dan seşredilecektir . — İstanbul birinci ticercr mahir mesinden: Yedi yüz bir kira altmış | mı olan (Abdülbaha) ya Baha | bir kuruşun maa faiz ve masarifi | macağı Bi öm (Ear) haa b | mak üzere İstanbul Türk Tayyare cemiyeti Piyango müdiriyyeti ta tafmdan Şehzade başmda tramvay . Hükümet isyanı ! caddesinde 79 mumarada telelancu güçlükle bastırdı ve mezhebin | Hasan efendi aleyhine istihsal ey- iedilği 17 Kâsani 932 tarih ve beş adedli ilâm giyabi sureti musadda- | | kası iksmetgöbi hasırı meçbul bur lunan Hasan efendiye tebliğ ohuna- madığından bukuk sulh muhakeme- “deri kanununun 142 ci maddesinin | men, sahibi hüccet te derler. Bahatler, Nasıruddin Şahın küm oldu. Bahanm oğlu Ab nda arınt haklı isti- a mik ve akşi takdirde mua | melei kanuniyenin ifa kılınacağı &- Yy Jelumü evrakı havadesle ilân olu- Bahailer, günde iki vakit | m —— hamaz kılarlar: Teranbul birinci iflâs mepsiri Güneşin doğduğu ve battığı ğunda: Müğis Veli Zade Musta- | saatlerde... Nar KL - İ hanında mevcut Yazıhane eşyası 6- | İ znn2 pazar günü saat 14 te açık ar tırma ile satılacağından talip olam- bebini tamamen muhafaza et- iflâs memurlu- ğundan: Bir müflis Şirkete ait tarihi dev- hâ ve vazolar 2-3-932 çarşamba gü- nü öğleden sonra Sandal bedesta- | nunda açık artırma İle satılacağın: | dan «alip olanların mürucaatları i-, “ân olunur. arasında bir türlü olan bu eni ilerde kuvvet. İenmesi ihtimali de yok gibi- dir, N İ aralarının ibrası, senei hesabiye &e ve İ Meclisi idare azasının İmiruriye Üc- €vel şirketin — yazıhanesine tevdi eylemeleri İâzmgelir. Şehrimizin bankaları tarafından verilen beyan- nameler hisse senodi makamına ka- bul olunur , Meclisi İdare ŞARK Sigorta Anonim Şirketi İstanbul sodaranı Efendiler 31 mart 1932 ta rihine müsadif perşembe günü kab İczzeval saat on buçukta şirketin | Galstada, Şark Hanında üçüncü kattaki merkezinde elelâde inikat odecek heyeti umumiyeye davet 0- haruar, da ifayı vazife eden Meclisi idare mettilntina sit seklifatın tetkik ve 4 — 1931 deveci besabiyesi için cetlerile murakıbe ita edilecek üc- oetin tayini, $ — 1932 devrei o bemabiyesi için Meclisi idare azasile murakıbın ta- yil, 6 — Gerek kendi mamlarma ge- eN : nini mizle icrayi imüamele hususuna zeeclisi İdare arasına mezuniyet ve Selâhiyet İtas, İhtar. — Esas mukavelenamenin 29 uncu ve 3İ anci maddeleri muci- bince heyeti umumiye içtimama iş tirak edebilmek için Iakal 30 hisse senedine malik hisscdaran efendile | sin bilâsale veya bilvekâle hamil | pans' oldukları senedatı «içtima tarihin. 'den idakal on gün evel şirket vez- | nesine veya İstanbuldaki Bankalar- | dan birine tevdi o etmeleri ve bu bapta şirket tarafından its edilecek dübuliye varakasını ahz ve istihsal etmeleri muktezidir, Meclisi İdare ZAYİ — İstanbul İthalât Gümrü- ğünden aldığım 9-293) tarihli ve 2526 beyanname numerolu OGSmmar ka 2 sandık yün ve pamuk densu- cat eşyasının irat makpuzunu kay- bettim. Yenisini alacağımdan bük» mü olmadığını ilân ederim. Parseh Abaciyan. amine lümene İstanbul 3 eli icrasından: Mahcaz olup Furubtu mukarrer bulunan U zarı Çarşı başında iktisadı Milli sa- zaciye fabrikasında çanta, bavul ve sirenin 3-3-032 tarihine — müsadif persembe günü saat 9 dan 10 ca ka dar satılacağından talip (olanların TRIESTINO Limanımıza muvasalâtı beklenen DİANA vapuru 29 şubat pazarte- si (İtalya ve Yunanistan)dan, LBOPOLİS vapuru i Mart sair Rusya Romanya ve Bulgaristan) dan Limanımızdan hareket edecek vapurlar TEVER vapuru 28 şubat pazar (sabah tara 10 da) (Lloyd Ekspres) olarak (Pire, Brendizi, Venedik we Trieste) ye. DİANA vapuru İ mart sait (Bur güz, Varna, Köstence ve Odesa)ya. AVENTİNO vapuru 1 mart salı (Dedeağaç, Kavala, Selânik, Volos, Pire, Patras, Korfu, (o Ayasaranda, | Brendizi, Ankona, Venedik, Tries- te, Piume, ve Trieste) ye, (COSULİCH LİNE) kumpanya- ının lüks vapurlarına aktarma &- dilerek şimali ve cenubt o Amerika #imanlarına gitmek için tenzilâee doğru bilet verilir. Her nevi tafsilât için Galeinde İ Merkez Ritim Han (Loyd Trics- tino) ser acentesine Tel B, 771 ve 4878 veya Galatasarayında (sabık Selânik bonmarşesi binasındaki ya- #thanelerine. o Telefon (Beyoğlu: 2490 ve yahut Emin Önü, İzmir 60- kak No. 14, yazıhanesine müracaat edilmesi Telefon İstanbul 235. SEYRİSEFAİN 2.85 Metre boyunda 5/8 İkutrunda $00 adet kondense borusu pazarlık suretile ya-ğ. pılan münakasada beher ki- günü olan 28-2-932 saat 17 ye kadar Mubayaa Komis- yonuna muracaatları, (719) Laster Silbermann ve Şü. DOYÇE LEVANT Linye Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Bahrisiyah arasında azimet ve avdet muntazam pomtaları “| Hamburg, Brem, Stetin, Anvers | ve Roterdamdan dimanımıza muva- sallı beklenen vapurlar AKKA vapuru 28 şubata doğru APOLONİA vapımu $ Marta doğru. GALİLEA vapuru 7 marta doğru Yakında Hamburg, Brom, Anvers ve Roterdam âlmanladı için bant- ket edecek vapurlar. AÇUİTA vapuru 2-3 martta tah- GALİLRA vapuru 7-5 martta tah mille. GRENİS vapuru 12413 Martta Aahmilde. Fazla tafsilât için Galatade Ova- kimyan hanında Laster Silbermann ve Şürekâsi vapur acemtalığına mü- rocaat, Telefon: Beyoğlu 641-674. PARİS PANAYIRI 4 ten 18 mayısa kadar 1932 İlk evvel 1904 senesinde tesis edi- Ken ve 1914 te Paris Ticaret Odasi- ie ve Belediye Meclisi tarafından yeniden faaliyete geçen PARİS PANAYİRİ gerbi Avrupanın en büyük aicaret, - Bu di imalâtile mat- la, Fransız lik bir mevki işgal eder- se de sanayii ecnebiye de kendisi- ni bir çok mutena nümunelerile tem sil ettirmekte ve bilimum memle- ketlerin ticaret ve sanayi erbabının büyük bir cağbetle bu panaysra iş- Graki suretile ihtiyaçlarımı temin ktedirler. PARİS PANAYIRININ âlemi ticaret üzerinde icra eylediği nü- fuz o kadar büyüktür ki işbu meş- here yalnız mehafili ticariye ve si- naiye değil, hükümetler dahi ebem miyet ler. Bu sayede PARİS PANAYIRI dünyanın en mükemmel olmakla beraber elyevm Avrupanm en mühim alım ve satım idir. Her türlü tafsilât için Beyoğlun da İstanbul Şambr dö Komers Fran sz, Kabristan sokak No. #1 müra- caat olunur. Askeri fabrika- lar ilânları İ 14 Kalem Tethin Yağları | Yukarıda yazılı malzeme ta- kazdan müstesna olarak pa- mahalli mezkürda — memuruna mü- saçaatları ilân olumar, zarlıkla 2-3-932 de almacaktır. Talipleri (68 İİ) Emlâk ve arazi almak ve satmak, Sincma “Tiyatro Bugün akşam Saat 21,30'da MÜŞKÜL İTİRAF İ em NN | İl Yazan: M.A. TMM) İİİ | ve Otto Hasar İl | Tercüme eden ; nt Nabi Zeki, Tenzilâele halk gecesi 2 Kr FERAH SİNEMADA Bu gece dümbüllü İsmail ve ko- mik Aheet Beyler temsil heyeti ve büyük meccani ikramiyeler gecesi Kummızı Fener (4 perde) ayrıca M. Anastas bale heyeti, KADIKÖY SÜREYYA SİNEMASI 29 Şubat pazartesi günü akşamı saat 9,30 da SUZAN GECESİ 1— Darülbedayi. 2 Raşit Riza Tiyatrosu, 3.— Muhlisin Konseri, 4— Süreyya opeceti “Ayşe”. RAŞİT RIZA TİYATROSU Bu akşam saat 21,30 da BAHAR HASTALIĞI, vodvil 3 perde, Ya- zan: Reşat Nuri Bey. Zabitana, mallimlere ve talebeye (birinci 50 duhuliye 30 kuruş. Çarşamba günü akşam Kadıki Sm sinemasında: AKTÖ —— Yarınden itibaren FRANSIZ TİYATROSU kişeleri ENGLİSH PLAYERS heyeti tarafmdan verilecek müsamereler için bilet satışma başlayacaktır. ılımnış — ve alınacakların bono larla bedellerini ödemek ve çok menfeatli bir surerette ber hang mahal ve şekilde meamele yapı kanununun 36 nci maddesine tev- fikan hissdaran heyeti üzmmiyesi 30 Mart 1932 tarihine müsadif çar- #amba günü saat onbeşte Şirketin Galatada Ünyon Hanmdaki merke- 2 idaresinde alelâde içtima edece giden işbu itçimaa iştirak etmek i gin Hiakal onbeş hisse senedine ens lik olan hissedaranın mezkür sehe datı ticaret O kanununun 371 inçi maddesine tevfikan yevmi . içtir dan asgari hir hafta evel girket m kezi idaresine tevdi ederek mwkü- bilinde dübuliye varakası ahzeyle- meleri rica olunur. Ruznamei Müzakerat: 1 — Tasfiye memurları ile mu- rakıp aporlarının kırsati, 2 — Bilünço ve masraf ve varidat hesabının kabul ve tasvibi âle tasfi- ye memurlarının tebeiyesi, 3 — Murakıp tayini ; ve bunlara ait tahsisatın tespiti. Tasfiye memurları mart 1932 tarihinde salı günü saat 15 ve Taksimde Şehit Muhtar Bey caddesindeki merkezinde süreti a» diyede içtima edecektir. Lâakaj on hisseyi haiz hissedaran yevmi içti- maa takaddüm eden on gün zarf” da hisse senetlerini makpuz enuka bilinde şirkete tevdi eplemeleri ri” ca olunur . Ruznamei Müzakerat: Meclisi İdare eaporunun kıraat tasdiki, Murakıp raporunun kıramt ve Bilânço ve kâr ve sarar hesabatir nun taadiki, i İstifa eden Heyeti İdare Asası sun yerine diğerinin intihabr Murakıp intihabe İl Bursada açılan şubenin casdiki

Bu sayıdan diğer sayfalar: