29 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

29 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi ' Kumaş ve tezgâh do- kumacılığımız artıyor inhis yese i nı li zala- Tay Yalnız evlerde 8 milyon liralık | kadar bez dokunuyor ka vardır. Ya 8 «lan tahminler lütemizın ihtiya- Bu seneki Ticaret odası kon Zresinde çok mühim bir mev- Zin temas edildi. Kongre ruz- Nâmesinin en mühim maddesi “lan bu mesele, mümeie Eri a nt müv i öt, büz ense Glee e 6 stir. | duca plane rendine lâzım o. | fabrika mr la ağ re lan ipek, pamuk, yapağı, tif | nayün iie tik, keten v.s. nin memlekeli- | lüzum odası kongresince, - li komisyon bu e mi meselevi tetkik et- mektedi mizde yetişmesinin tabii bir ne ticesi lake inkişaf Zeminini memleketimizde bula bilir, 4 Oda kongresi Hereke fabri kası müdürü Reşat Beyin hazır ladığı raporla beraber bu mü- hin mevzuu ve salim inkişaf | Yollarını tetkik ediyor. İ in zamana kadar, sene- “ e artmış ve umumi - kalite yüzde kırkma ka r bir yer işgal eden nesç edil Diş eşya ithalâtimiz olması mevzuun ehemmiyetini bü- Tültmektedir. Son senelerde mensucat sa Bayii memleketimizde sür'atle | hadi terakki etmiştir. Mensucat 58- Bayiimizde ev tezgâhları mü- im bir mevki işgal - ir. Son istatistiklere nazaran Türkiyede 30 bin el tezgâhmiın “ehevi 7 — 8 milyon liralık *malâtr vardır. Halı sanayii bu; meyanda "ühim bir mevki işgal etmek- İsdir.. Mütarekeden sonra bu * tezgühlarına evlerde kulla. Dilan çorap ve trikotaj makine leri inzimam © etmiktir ki bu sum sanayi bilhassa stanbul Ve civarile büyük şirketlerde | inkişaf etmiştir. Memleketimizde halen yün Mensucatı sanayiile © uğrasın sekiz fabrika ile yalnız iplik! “nal eden 7 fabrika vardır. Reşat Beyin noktai nazari | ç ie yöre, eğer bu in aza | abiliyetleri ile çalışırsa | (3300/000 metre kumaş elde ©- İ dilir ki, bu miktar memleket! ihtiyasatından 1,637,000 met fe eksiktir. Maamafih mevcut İabrikaların ufak bir tevsi ile Memleket ihtiyacatını karşıla- Yabileceği muhakkaktır. © Pamuklu mensucat sanayii iğraşan veya pamuk ipli Yapan memlekette sekiz fabri- Bulgaristan çi olan Türkler; | ies eni d Sofya Elçiliğimiz ve teşekkül eden komisyon nezdinde ir çok teşebbüsler yapıldı Bu. şaristan'da emlâki bulu | yen islr. ülmişlei Yün Türk tebaası tarafından, | 1912 den erer ise Edirne tiren Sofya'da iki hükümetin anla, ikişer maz ahhasından > mürek “sp olarak teşekkül eden komis Gümüş fiatı yükseliyor Gelen malümata nazaran, liz Amerika piyasaların bal a ala yle dir. i ebebi Şanghay pe- igin aksülameli telâkki edil mektedir. z Filistin un alacak dan mü- Kudüs konsolosluğun i : tir, Bu rapora him bir rape Karan eke sapar | Un #tokunun bu te-| tin tüccarlarını hareke. | te getirmiş ve mübayaat yapmak ü- | Sere teşebbünata girişmişlerdir. ilistin tüccarları bilhassa Türki yeden külliye mikdarda buğday Ye un almak istemektedirler. lis Yine bu raporda verilen malüma- ta göre Filistin tüccarları Mersin ve Sair cenup limanlarımızdaki buğday un tüccarlarındani ekstra un . ve 'uğday fiatlerinin bildirilmesini is- Samsundan tütün alınıyor r b £ * Avusturya tütün mübayaatını kesti Avusturya bülümeti, Yunanis- le olduğu gibi üzerine müs le» nı kesmiştir. —em yetinde ve diğer Yona veri ir di Elçi keler te istida ile mü liz eği den ese en çomak etmişlerdir. Bulgaristan | Ketendaki emlikine halâ sahip N aramızda mevcut itilâfnnme “vel Türk tabiiyeti z yanların Bulgaristan'daki em» ikinin kendilerine iadesi lâzım #elmektedir. Bilmuka! p Vi tarihten evvel Bulgar tabii- Yetinde bulunanların da Türki Yedeki emlâkinin iadesi lâzıme| lr, lardır. Haber aldığı- | na a be çin ör) tık halli için O teşekkül eden komisyonda da Bulgar murah- hası, itilâfnamenin bazı mad- delerinin sureti tefsirine ait bir takım itirazlar ve noktai nazar | lar ileri sürmüşlerdir. si Bunun üzerine Sofya Elçili gimiz, keyfiyeti Hariciye V kâletimize bildirmiş, talimat iştir. | lal, Bulgaristan. da emlâki bulunanlar, işlerinin bu sefer de sürüncemede bura- kılmaması için hükümetimizin m sd i Şar tabiiyetlerine | geçenlerin j,rkiye ve Bulgaristan'da ka- »n emlâki tarafeyn hükümetle tine intikal etmiştir. Bunlara, hü i ayrı- i İticesinde muvaffak © olanlara -İ sonra iktisat vekâletine gönde- ir. Bulgar tabii |: Millet Mektepleri Bu akşam mektepierde tedrisat bitiyor Millet mektepleri tedrisatı bu akşam nihayet © buluyor. Bu suretle dört | aylık tedris müddeti ikmal edilmiş olacak- tar. Yarından itibaren imtihan- lara o başlanacak ve bir hafta devam edecektir. İmtihan ne- Millet mektepleri şahadetna- mesi verilecektir. Bu sene de A ve B olmak üzere iki derece üzerine şahadetname verilecek tir. Fakir talebeye kitap İstanbul ilk mekteplerinde- i muhtaç (talebeye kitap ve ire temin için Maarif müdür bütçesinde mevzu yardım | tahsisatr Maarif Cemiyeti- ne devi ünülmektedir. Maa rif Cemiyeti esasen yalnız bu işlerle © uğraştığı için muhtaç talebeye yardımı daha salim | bir şekilde yapabilecektir. Bu hususta tetkikat yapıl- maktadır. | Yüksek ticaret mektebi! ir çok iltibaslara meydan verdiğin den mektep Müderrisler Cemi. dan âli kısmın ismi ilmesi için İktisat vekâletine müracaat edilmiş- ti, Ahiren Iktısat vekâleti âli kısmın ismini “Yüksek iktisat ve ticaret mektebi,, olarak tes bit etmiş ve keyfiy meclisi müderrisine bildirmiştir. Diğer taraftan © aldığımız malümata nazaran mektep meclisi müderrisini (o tedris ve idari kısımları hakkında mü. him ıslahat projeleri hazırla" | maktadır. Projeler ikmal edildikten rilecektir. Mübadelede Para tevzii Martta başlıyor Komisyonda yeniden tasarruf yapılacak İstanbulda etabli Rumların şehir mıntıkası haricinde bulu nan ve idaresi kabil olmadı. ğmdan dolayı tazmini lâzım | gelen emlâke mukabil Yunan hükümeti tarafından Muhtelit Mübadele komisyonu emrine ilmiş olan 150 bin İngiliz Ii ın tevzii için yapılmak- ta olan hazırlıklar ikmal edil. mek üzeredir. Mart ayı 2; fında ilk parti tevziata başlan. ması muhtemeldir. Tasarruf yapılacak Muhtelit Mübadele komis- iden tasarruf ted. rleri ülmektedir, İşleri azalmış olan beşinci — teknik büroda mevcut bazı memurla. rın yakında vazifelerine niha- yet verilecekti Nahiye Müdürleri Münhal nahiyelere mü- dürler tayin olundu Galata nahiyesi mödürlüğü ne Dahiliye vekâleti memurla sından Talât, Kumkapıya Da- | hiliyeden Haydar, Heybeliad ya Beylerbeyi müdürü Ali Eş- ref, Beylerbeyine muamelât me' muvu Kerim Beyler tayin edil- | mişlerdir. Nahiye müdürleri kendi prn İtâkalarında ve vivarmda ika. arttırılması düşünül er İ satiyesi ahnıp alınmıyacağı belediye- /Sonra da polise hücum eden Hüseyin tutuldu Belediyede ! Tenviriye Artacak mı? Tanzifat resminin ds or Tenviriye ve tanzsifiye resminin yüzde 30 artırılması halıkındaki tek İif üzerinde bütçe encümeni tetki ts ikmal etmiş ve teldifi muvafık görmüştür. Mesele bugün şehir meelisinde müzakere edilecektir. Teklif kabul edildiği takdirde Tenviriye varıdatı senede yüz bin liraya yakın bir mik- tarda artmış olacaktır. 800 bin lira tahmin edilen bütçe açığının bu su- retle bir kısmı kapanacaktır. Ete narh konacak mı? lamıştır. Belediye reisi tetkikatı De- emele bir kaç gü rai encümene bildirecektir, Encümen a- zami fiatın miktarın; tesbit edecek- tir. Masmafih belediyenin narh kara- rı vermesi üzerine İcasaplar fistleri şimdiden indirmeğe başi N Fena soğuk gitmesine rağmen fiat ler en fazla 70 üzerindedir. Belediyede maaş Belediye memurları yarın mart maaşlarını alacaklardır. Cuma günleri Cumaları da bali faaliyette bulu- han benzin depolarından cuma ruh- <e Dahiliye vekâletinden sorulmuş- tar, , Vekület bu düldkünlerden rubsa- tiye borca alınmamasını, fakat cuma- ları benzin tulumbalarını sokağa koydukları için caddeyi işgal resmi alınmasını bildirmiştir, Acemi şoförler! Belediye daimi encümeni şolör- lük öğrenmek istiyenler. . hakkında altı maddelik bir talimatname hazır. lamıştır. Bu talimatnameye nazaran acemi şolörler şehir dahilinde telin tecrübeler yapamiyacaklar,. Kâğıtha yede ayrılan hususi sald alıncak lr. Yeni iktısat müdürü 300 lira ücretle belediye iltuat müdürlüğüne tayin edilen tütün in- biter murakiplerinden Asım Süreyi ya B. yazından İlibüren:yoni vezil sine başlayacaktır. yi Poliste Kadına Taarruz Beyoğlu polis merkezi Hüseyin isminde birisini yakalamıştır. Hüse. yin evvelki gece Beyoğlunda Huri ye Hanım isminde bir kadının önü- ne çıkarak sarkıntılık etmiş ve ret cevabı alınca bıçağını çekip kadının üzerine hücum etmiştir. Bu sırada polis memuru Zihni © fendi yetişerek Hüseyini yı iş ve elindeki bıçağı er Bunun üzerine Hüseyin, polisle kavgaya başlamış ve bıçağını almak için Zihni efendinin üzerine bücum etmiştir. Hüseyin zorla yakalanıp götürül müş ve hakkında sarkıntılık, tehdit ve polise | taarruz cürümlerinden maznunen evrak tanzim olunmuş- tur, Hayvan hırsızları Geçenlerde Kami, © Bakırköy ve Markeriteni taraflarında yüzlerce koyun ve diğer hayvanları çalanlar. dan bir kısımı yal km lanmıştır. Tramvaya atlarken.. Kumkapı polis merkezi mürette. bal İN numaralı Safa efem; dün gece sani 20 buçukta Bebek tramvayile köprüden geçerken atla. ak istemiş ve buzdan ayağı kaya rak düşmüştür. Safa efendi muhte- lif yerlerinden tehlikeli surette ya ralanınış, hastahaneye görürülmüş- tür. Kundakçılik mı? * Fener'de Haydar mahallesinde Raşidin ba, lübesinden yazın ck. İN Mahkemelerde Kadın Kazandı! Maznun kadın beraet etti Mazmun orta yaşlı bir kadındı Çene hizasından «bağladığı siyah çarşafının içine büzülmüş, yaşlı göz lerle kendini müdafaaya çalışıyordu: — İs esrar nedir bilmem reis bey... Ne içmişim, ne içirmişim.. Bana bu düşmanlarım yaptılar... Me kahveyi ele geçirecekler. İste niyet. leri bu. ye gitmiştim. Kapıcı dılar, Meğerse bizimki için aldı i inin içime esrar paketini koymuş haberim yok, billâhi ha- hapisanede ziyaret ettiği erkek, kocası olmadığını, tu- tulan zabıt varakasile cürmün sahit bulunduğunu söyledi ve maznunun mahkümiyetini istedi. Mahkeme icabın O düşündü ve sürmü sabit görmeyerek mazmunun | beraetine karar verdi. Hapsedilecek! Yankesicilikle mazmun Altın diş likabile anılan Ömerin dün Ağırce- zada muhakemesi intaç edilmiştir. Ömer, Yahya ef. isminde birinin 100 çarpmak, Hikmet Beyin be- hafif meşrep bir kadın jartiyeri i- ginden 8 lirasını ve kolundan bile ziklerini çarpmak gibi muhtelif sir. katlerden ve yankesiciliklerden maz. altı ay yirmi beş gin hapsine karar vermiştir. Mahkemeye verilen şirketler Ticaret müdürlüğü faaliyet saha. sından çekilmiş olan fakat | tasfiye muamelesi de yapmamış olan bazı girketleri tasfiye edilmek üzere mah kemeye vermiştir. Süreyya Bey Zimmeti bulunduğu iddiner ile — Me mia tevdi olunan Moskova Konsolosu- müz Sami zade Süreyya Bey hakkın. se vaki idöinya , miniş ve bimenaleyh muhakemesi. nin men'ine karar Ihtısas Mahkemeleri | Bunlardan biri güm- rükte çalışıyor ikili ve'l bir istanbuldaki ihtisas mahkemelerin- den birinin İstanbul gümrüğü dahi- linde fanliyette bulunacağı gümrük başmüdürlüğüne bildirmiştir. Baş müdürlük ihtisas o mahkemesi için gümrükte eski tarife müdürlüğü dai resini hazırlamağı başlamış be içinde gazlı bezler görülmüştür. Rasim elendi isminde biri, burada oturan uygusuz takımından bir kadı- am bir hafta evvel | çıkarıldığı ve yangının bu kadın tarafından kun- dakçılık sureti ile çıkarıldığı haber verilmiş ve tahkikata başlanmıştır. Zorla para almak istemişler Hulki ve Hakkı isimlerinde iki kişi Davut isminde birinin önüne çıkarak sorla cebindeki parayı almak istemişler ve adamcağızın — üzerine “| der. Bu sırada polis yetişmiş ikisini de cürmü meşhut halinde yakalamış. tır. Poliş merkezi maznunları adliye ” | ye vermiştir. Karakollarda nöbet Öteden beri polis nokta memur. ları altışar sant nöbet beklemekte i- ken bilâhare bunun bir çok mahzür- ları görülmüş ve nokta möbet müd- 'detleri dört saate indirilmişti. Bazı merkezler dahilindeki nok- den ileri geldiği tadı Son defa verilen karara nazaran, ha- zirana kadar polis mevcudu artırıla. cak ve merkezlere, ihtiyaca kifayet edecek kadar memur verilecektir. Bu kararın tatbikinden sonra nok nöbet inleri de a konacak | Paşabahçe Heyelânı! Beykoz kaymakamı son vaziyeti izah ediyor Beykoz'un Tepe köyünde heye- lân eden bir kısım arazi üzerin dün de Belediye ve mıntaka fen me murları tarafından tetkikata devam edilmiş ve kat'i bir karar verilebil. | mesi için arazi üzerindeki karların tamamen erimesini beklemek zaruri görülmüştür. koz kaymakamı B. e atfen, heyelâm mntakasına yakın yolun da kuyvet- Ki bir tazyik tahtı tesirinde kalarak kayması muhtemel olduğunu ve bu takdirde yolun beri yanı 150 hanelik köyün de heyelân tehli kesina maruz kalacağını yazmıştı. Kaymakam Reşat B. kendisine atfe- dilen bu sözlerin yı yazılmış olduğunu söyliyerek bize vu izahatı vermiştir: “— Heyelân eden arazi 150 met- ve murabba: bir sahadır. Bu saha ü- zinde 8 ev vardır. Evvelce 6 sını, —— diğer 2 sini tahliye ettirdim. ların sakinleri irilmiş, is- Girahatleri temin mi ve Kl kimse a- çıkta kalmamıştır. Bu sabah ta oraya gittim. Mühen disler de orada bulunuyorlardı. Dün den beri arazi pek az daha kaymış, 2 - 3 santim daha farketmiştir. He. yelânm bidayetinden beri de fark 7 santimi bulmuştur. Şimdilik heyelâ- | nın esbabı nedir; tesbit edilemiyor. Heyeti fermiye, heyelânn, — yağan yağmur ve karların tesirile mi, yok- | sa arazinin altındaki tabakat icabı mı bâsıl olduğunu tetkik ve tesbit için karların iyice erimesi icabettiği- | ni söyledi. Her türlü tedabiri aldık. Maazallah, zelzele gibi kudreti beşe- rin men'ine muvaffak olamadığı â- fattan biri zuhur etmezse, (tehlike yoktur. Heyelân eden arazi dağ ta- rafındadır; önünde yol vardır. He- yelân yolun dağ tarafımda olduğu ve diğer tarafta arazi de batık bu- lunduğu için bu yola birşey olma- dı bu pek uzak bir kça dir — deniz kenarındaki evler için hiç bir tehlike mevzuu bahsolamaz. Heyelin mıntakasına yakın 150 ha- nelik köy dedikleri, deniz kenarın- daki bu evler tr, Bu evlerde oturanların da büyük endişe göster dikleri doğru değildir. Şayet ciddi bir tehlike varit olsa, onlardan evvel, bizim icabeden ihtiyatı tedbirlere tevessül etmemiz tabiidir.” Rizede heyelân RİZE, — Mapavri nahiyesinin köyümün şimal rilanıştır. Üç ev ve bir mektep tama- men yıkılmış beş ev de maili inhi- dam dır. Tütün. Tetkikatı Ankarada toplanacak olan konfe- rans için hazırlık... ülen lüzum üzerine Bal ark tütünleri etrafın da tetkikat yapmağa (o memur edilen Ticaret odası tetkikat şubesi müdürü Hakkı Nezihi Bey dün Yunanistana hareket etmiştir. Ankarada mart sonlarında toplanacak olan Balkan tütün konferansından evvel yapılan bu seyahate ehemmiyet atfe- dilmektedir. Hakkı Nezihi B. tini bu konferanstan ev. ektir. Şark tütünü yetiştiren üç Balkan memleketinden ikisi o- lan Runanistan ve Bulgaristan da seyahat edecek olan Hakkı Nezihi Bey, tetkikatımı bu memleketlerin © başlıca tütün | Selânik, Kavala, Drama, Dani ça, Sofya, Hasköy, Filibe mın | ye takalarını gezecektir. Ağrı maznunları ADANA, 27 — Ağrı dağı maz. sunlarından 162 mevkufun muhake. seelerine ağır cezada devam edilmiş, mahallerinden gelen istinabe evrakı okunmuş, mahalceme talik olunmuş tur, wi iz Bir tavzih Geçen cuma halkevinde top "lanan kongrede tarih, edebi- yat ve dil şubesi idare heyetine Peyami Safa Beyin de namzet liğini koyduğu yazılmışsa da Peyami Safa Beyden aldığımız Ee şe Milli Arma!. Yeni bir müsabaka açılırsa iyi p şekiller alınabilir Milli arma meselesine yakında kat'i karar verileceği anlaşılmakta. dar, İsmet Pş. Hz. bir kalkan üze, rinde ayyıldızm güzel bir arma teş- kil ettiğini ve etrafındaki © dalların bunu tezyin eylediğini söylemişler- di. Bu hasusta Ali Sami B. le görüş tük, Sami B. demiştir ki: “— Eski Türk arması, üç yuva lâik gülleden terekküp ediyordu. Ev- kaf Müzesindeki bozı eski halılar ö- de okuduğum gözlerimin önünde tecessüm ettire- medim. larını andıran bir şekille iştirak et- mişti ve zannedersem, Namık B. im beğenilmekle beraber teklif ettiği arma şeklinin hükümetçe ademi ka- bulüne sebep te, onun eski feodal armalara benzemesi idi. Geçen mü- sabakaya, hatırımda yanlış kalma mmışsa, çok kişi iştirak etmemişti. İş. tirak edenler de, daha ziyade ama. törlere munhasırdı. Bu sefer, her halde yeni bir müsabaka açılsa, çok güzel bir şekil bulunabileceğine uv vetle ihtimal veriyorum. Çünkü, o zamandan beri | san'atkârlarımız, arma hakkında baylı tetkikat yap- muşlardır.” Rıhtım şirketi Suiistimalâtı İZMİR, 27 — Rihtım şirketi me. #elesini tetkik oden ehli vukuf vapo- rumu buşün müddei umumiliğe ver. di. Rapor şirketin sahtelsrlığımi, hü kümet hakkını gizlediğini ve çifte defter kullandığını tesbit etmekte. dir. Adliyece ekili vükufa sorulan 13 sualin cevapları tamamile şirket aley binedir. Tahkikata memer © edilen kadastro fen müdürü Halit Ziya Bey Manisa'dan döndü. Tahkikat devan etmektedir. Şirket © memurlarından bazılarının yarın adliece ifadelerinin alınması mahtemeldir. Elde edilen yeni ip uçları hakkında ketum dav- ranılıyor Ölülerin Yakılması Nureddin Münşi Bey müderrisler için ne diyor? Öldükten sonra cesetlerinin ya iyenlerin teşkiline teş. büs ettikleri cemiyet müessişleri; yakında içtinm edeceklerdir. Bu iç, tima için Avrupa'da bulunan müss- İ sislerden Doktor Osman Şerafettin B. in avdedi beklenmektedir. Cemi: yetin hazırlanan nizamnamesine gö” re, intihap edilecek rei: “ imi olacaktır. Bazı kimseler, bu kay dın kabiliyeti tatbikiyesi olamıyaca i daha âlim olduğunu kestirmek müşkül bu lunduğu fikrindedirler. Bu yüzden, şimdi değilse bile, ileride, cemiyet yi bir çok gürültüleri ve ihtilâla. mesi leri ve, yı macip olacağı tahmin edilmekte. rimizin kendisile görüştüğü cemi müessislerinden kil Yerriz Narettin Münşi E, <a tefrik ve temyizi kolaydır. vaziyet ve derecede iki âlimden gizi mimecçak olduğu da, om Ayni ham bildik, mile

Bu sayıdan diğer sayfalar: