29 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

29 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Milliyet Asrın umdesi “MİLLİY 5 ŞUBAT 1932 Te T askeri bahisler Te| Çin - Japon muharebesi 41500 002 veşaszda ABONE ÜCRETLERİ: $İ Türkiye için LE e 7s0 u— Hariç için 1 Gelen Müddeti uytur. j evrak geri ver geçen nüshalar Gazete ve matbaaya ai in müdiriyete o müracast BUGÜNKÜ HAVA Yeşilköy askeri rasat merke. nalümata ihtimali var. dan kuvvet, 32 tarihinde tazyiki ne simi 759 milimetre en fazl. caklık nakız 2 en az nakız 4 san Ugrat kaydedilmiştir. Elma hikâyesi Kıskançlık nedir, bilirim?. Bazıları bunu medeniyete mu- rlar, Bazıları da ta- derler.. Hangisi doğ- rudur? Şimdi iddia edip te kar Şıma bir sürü muarız çıkarmak istemem.. Bazı dağlar, binalar| ses verir... mayın!, Ö yine sizin sesinizdir. Lâkin başkaları adam var zan peder... Sesi yüksek adamlar, i - akisler işitmeye telâkki edebilirim. Fakat ki öyle düşünmez... Onun için ar. söylemiyece- | Âdem ile Havva'nın cennet. | im.. Belki — Yalan! Ben senin ismini bilirim., Felek değildir. Baban sana (Kelek) demişti.. der di. irisi çalıp: cehen- biri- Eski hocalardan birisini bir | tüze ile baş göz etmişler. Hoca | Karısını | fena halde kıska horozdan kaçırıyor. Kadın bu işten memnun mu bilmem, lâ. kin ahbapları bir falso yapmıy, İm diye fena halde dikkat edi yorlar. Hocanm, Sapanca tarafların da bir bildiği varmış. Ahbaplık bu ya! aklına gelmiş ve hocaya bir sepet elma göndermiş., Hoca elmayı alınış ve tek- Yar inde etmiş... Bir de mektup | yazarak elmayı gönderenle se. İtmı sabahı kesmiş... Sebebi?, Dinleyin: Bu (Başlık) hukukan doğ- kabil ve ana vatana ru olmasa bile filen doğru ve pir mahreç olarak hakikattir. Japorilarm, evvelâ (Mançu- | güç ve tehlikeli hedefler peşine | mensup sabık Çin imparatorla- ri) ye, sonra Şanghaya saldır. | düşmek Japonlar için inmedikçe, | kıl kârı degildi.. hakkında | malarının sebebi, bu harbin neticesi tahminde bulunmak güçtür. ni kısaca zikretmek lâzım: Nü fusu 83 milyonu © geçmiş ol. maz oldular. Adalarından taş- mağa, genişlemeğe mühtaç bir hale geldiler. O halde nereye taşsınlar, ve nereye doğru genişlesinler. Kuvvetler, daima zayıf ta- İrafa taşarlar.. Bütün Bahrimu- hitin memleketleri, Amerika ve Avustralya, kapılarmı Ja. porlara tamamen kapamış va- ziyettedirler.. Bu kapıları aç- mak, ancak Âmerikalılarla ve diğer devletlerle bir harbi göze almakla mümkün olabilir. Bu ise akibeti meçhul bir karar o. Tur. Nisbeten en kolay istihsal? İten çıkmasmıa sebep olan mem- nu meyvayı elma ile tavsif eder ler, Bu elmayı gönderen zat ta | j bunun ile kendisinin memnu yvaya talip olduğunu istemiştir. Binaen. Bozuşmuşlar... İmdi; ey kariler! Badema kıskanç koca. İlara göndereceğiniz. hediyele. rin manalarını iyice © araştırıp öyle gönderin! an. Hep sorar.. Siz de rast gelmişsinizdi | bir sınıftır. Hep so — Yahu! Çin mi kazanacak, Japon mu?.. | — Yahu! Hitler mi, kazana cak, Hinderiburg mu?. — Yahu! Cim Londos mu kuvvetlidir, Çoban mı?. — Yahu!... ve saire vesaire. nsanın işi olmamalı oda bunların her sorduğuna cevap İ vermeli bakalım © ne zamana kadar neye kadar soracaklar?! i FELEK Milliyet'in Edebi Romanı: 24 GÖZYAŞLARI! Nuran oradaydı. Ve. bir genç a kamı ile be biribirinden ayırdet! Naran'r al, Ve.. koştum. Fakat, ayak. larımı işleten kalbim otomebi- lin motöründen çok zayıftı! O akşam gelmedi. Çıldırdım! Bir okka rakı içtim ve.. sız. dım!. Ertesi gece yine deli gibi e. ve gittim. O, benden evvel gelmişti. — Annemi beşi ie kebir Etem İZZET | Dedi. Asabi idim. Yüzüm. İde zorla dağılan bir tebessüm İ vardı: - Çok Dedim!. Rengim sapsarı ol. muştu, Bütün varlığım tam bir bozgun içinde bocalıyordu. Ze. ki kız, Perişanlığımı, asabiliği. mi anladı. Hemen sordu" — Nen var?, Ne oluyorsun?, Niye böylesin?, Ne kadar kendimi muhafa. | Zaya çalışsam; yine sesimden, bakışımdan, söyleyişimden an- laşılıyordu, — O Erkin harp kaymaka. ma kimdi?. Dedim. İlk önce: Hangi kaymakam. Ne Erkân: harbi? Nerede? Olen ze nun için evvelâ, Japon taarruzu | Bugünkü Japon nüfusu kadar nun hakiki ve zahiri sebepleri. ; Japonlar, artık adalarına sığa- | r- | peryalist Japon emelinin tahak İpacağı bir harekete müdahale İ aramızda MİLLİYET PAZARTESİ 29 ya vesile icat etmek, kendi ef- kârı umumiyesini o kavgaya ha zırlamak ister... Japonlar, o vesileyi de bul. İ dular: (Mançuri) de yerleşmiş olan Japon tabasına karşı, Çin me- murlarmın haşin muamele yap tıklarmı ileri sürdüler.. Arbede | İler koptu, öldürüşmeler oldu. Bu yüzden, Japon efkârı umu. | miyesi Çinliler aleyhine ve Çin ler de Japonlar aleyhine gale. İyana geldiler.. Nihayet, bir Ja- İpon erkânı harbiye £ zabitinin bir kaç arkadaşı Ole beraber (Mançuri) de Çin askerleri ta- | rafından öldürülmesi işi son| kerteye getirdi. Artık Japonlar için faaliye- | te geçmek zamanı geldi. $ — Malüm olduğu üzere geçen eylül nihayetinden itiba- | ren harekâta geçen Japonlar, | (Mançuri) yi (Harbin) e İldar işgale, ve oradaki Çin kuv- vetlerini, cenuba, (Çin seddi) gerisine atmağa muvalfak oldu İar. Bütün bu hareketler MANÇUFI Bilden olur- İ — bir iki protestodan başka— | hiç bir ciddi müdahalesine ma- en yakm | ruz kalmadılar. (Mançuri) | En sonrada orada, (Man. varken, başka zcahreçler, daha | çuri) de eski Mançu ailesine elbet a- |rmdan birinin riyasetinde yeni İ bir Mançuri devleti kurdu. dünyanm | $ — Fakat arazi işgal biridir. | dm teminine kâfi gelmedi. Çün | Esasen Mançuri, in yerlerinden İtisadi harp —boykotaj — pettiler.. Bu suretle, | Japonların en mühim iktısadi mahreçirinden | biri olan Şanghay limanını Ja. ponlara, Japon emtiasına karşı | kapamış oldular... $ — Bu vaziyet karşısında Japonlar ne yapmış?. a — (Mançuri) deki maksat | larını ve yeni emri vâkileri Çi- ne kabul ettirmek; İİ b — Şanghay limanını Ja. pon emtiasına açtırmak, boy- kotajı kaldırtmak; İ e — Çihiçin, birer hayat | kaynağı, düriya ile hayat bağı | ve kandaifiarı olan çin limanları üzerinde Japön “ kontrolu kur- mak; ç — Bü suretle, Çini, Japon. ların Mançuride kurdukları ye. Bi rejimin yerleşip kurulmasına ve genişlemesine meni olamıya | cak hale getirmek; d — Çinlilerin gözünü, endi- şesini ve kuvvetlerini, dünya. nın da alâkasını ve (dikkatini iktisadi vaziyeti, bütün devl - | (Mançuri) der. yzaklaştırmak; leri kendi başlarının o çaresini | diye hulâsa (edilebileck, siyasi kendileri arayacak bir hale sok | iktisadi ve askeri sebep ve mak tuğu için, hiç bir devlet Japon- İsatlarla bu (sefer de (Şang- yanın (Mançuri) aleyhine ya. | hay) a saldırdı. Bir haftadan beri, (Şang- hay) civarında Japonlar ile Çin liler boğuşuyorlar... Bugüne kadar gelen haberle- re göre, hâlâ Çinliler, (Şang- bay, m şimu garbisindeki (Şapei) ile - 25 kilometre ka. müfusu ferah ferah besleyebile- cek kabiliyettedir. İşte Japonları, (Mançuri) ye sürükleyen asıl sebep budur. $ —aponlar (Mançuri) hak İlandaki bu emellerini tahakkuk Jettirmek için, en müsait ve mü Basip zamanı, hakikaten betle tayin etmişlerdir: edecek kudret ve takatında de- dildir. (Mançuri) hakkındaki em- kuku için, Japonların eline bun dan daha müsait bir zaman ve fırsat aslâ geçemezdi. dar şimalindeki Woosung ara- Binaenaleyh, hükmedebiliriz | sındaki hatta, Japon taarruz. ki, Japonlar, siyasetçe, en mü- | larm muvaffakıyetle karşı koy nasip ve müsait bir an ve za-| maktadırlar.. Son (üç gündür manı intihapta isabet etmişler. | bu hattın merkezindeki Kiyank dir. Wan civarmda kanlı muharebe ler oluyot. $ — Müşterek tehlikelerin İ savleti kadar, ona maruz kalan millet için milli | şuuru çabuk yükselten, milli tesanüdü kuv- Her emperyalist dev. | let, diğer devlet ve millet aley- hindeki emelinin — tahakkuku için münasip an ve o zamanın geldiğine bükmedince, kavga | — Bırak. Bağırırım: Kepaze olursun! Herkes buraya toplanır. Diye merdivenleri indi. git tir, liyordum. Gözlerimden fışkırıyordu: — Ne çabuk unuttun. Tür. bede beraber otomobile (binip | gittiğin Erkânr harp kaymaka- mi... Dedim, O zaman topladı. Biraz kızardı, dı, — Evet anladım.. Dedi, ilâve et alev Türkçede kaba bir İE ver. dır: — Zebirden şifa. vefa gelmez!. Derler. Doğru. Bu doğrulu -— Yabancı değil İ ğu şimdi hakikat kayasma ka. bamt!,. İfamı çarpa çarpa öğreniyorum. Ve.. bundan sonra zorlu bir | Birisi çıksa da: kavga yaptık! Bu, kıskançlığın | — A.. Münasebetsiz adam yarattığı ilk şedit | senin neyine Tâzımdı böyle sür tüğün peşine takılıp | kendini mahvetmen.. | Dese haklı değil o midir?. İ Yerden göğe kadar bunu söy- liyecek ağzın hakkı vardır. Dü şünüyorum. Muhakeme edebi. nzibata hiç gelem. liyorum. Kabahatimin büyüklü Ben içtimai ve ahlâki telâk- | günü idrak ediyorum. £ Fakat, kileri bambaşka bir kadınım! İniçin kendimi çekip kurtaramı- Değişemem, İyorum?. Zora ei — Zararın neresinden dönül Mmantosunu en se kârdır! amine aş kendini | bozar. | Fenadan ki., Akı kavgaydı! . O söyledi, ben söyledim! Ben söyledim, o söyledi. En nihayet: — Ben böyleyim. İşine gelirse. ken, Japonlar, diğer devletlerin | | deten i İ günleri hariç olmak üzere bu müddet 6 Mart 932 pazar günü Dinema yıluızı olmağı Artık © Hollywood'a SUZY HO-Lİ arzu eyen genç kızlar kadar gitmeğe VERNO VU Tun İ mucizeleri, esrarı | İstanbu! Belediyesi ilanları | Hâkimiyeti Milliye ve Dumlupmar yatı mektepleri için lü- zumu olan dokuz bin kilo et kapalı zarfla münaaksaya konmuş- tur. Teminat akçesi 405 liradır. Talip olanlar şartname ve taf silât akmak için her gün levazım müdürlüğüne ve ihale günü olan 21-3-932 pazartesi günü de teminat makbuz veya mektu bu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmeli- dirler, (65) Beyoğlu, Fatih, Eminönti temizlik işlerine ait bir katır, bir beygir, bir merkep 2-3-032 çarşamba günü Fatih Atpazarında | aleni müzayede ile satılacaktır. Almak isteyenlerin otada bu- Tunacak kı Tütün inkisarı unuz) wüdür!üğ 4500 kilo Köhne çul 1200 İp 3500 Tömbeki derisi i Tömbeki bezi Kırpıntı Tiftik Demir ve çelik Dökme maden Yatak, kasnak ve pareket a müracaatları (764) İ inden, 150 Nev'i we mihileslari yukarıda gösterilen hurda sevazım 12 Mart 932 cumartesi günü aleni müzayede ile satılacaktır. Ta- liplerin nümuneleri görmek üzere daha evvel Cibali fabrikası. na ve pazarlık için de yüzde yedi buçuk teminat akçelerini hâ- | milen o gün saat 10 Galatada Mübayaa komisyonuna müra- | caatları, (31) Tekirdağ, Orkaf Müdirtiyinder: Tekirdağı Çukurçeşme çivarmdaki arsa üzerinde tam teşk. lâtir kâgir fırnla İttisali mağaza ve fevkani odaların müced- | atı kapalı zarf usulile 14 Şubat 932 tarihinden itiba- ren yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. İlk ve son hitam bulacak ve yemvi mezkürda teklif edilen mikdar haddi lâyik görülürse ihalesi icra edilecektir. Talibin şartname, keşif ve projeyi görmek ve tetkik etmek üzere Tekirdağı Evkaf idaresine müracaat etmesi ve teklif €- | dilecek bedelin yüzde yedi buçuğundan noksan olmamak üzere teminatı muvakkatelerile kapalı teklif mektuplarını 6 Mart 932 pazar günü saat onbeşe kadar idarei mezküre ihale komis- yonu riyasetine tevdi ve irsal etmiş bulunmaları ilân olunur İ heyeti , bütün maddi illi kudret ve kuv- veti ayni tehlikeye karşı tople. yan kuvvet pek azdır.. Bunu, biz Türkler, kadar nefsinde duymuş bir millet pek azdır. (Mançur) de hemen hiç bir devamlı mukavemet gösteremi yen, Çinliler, bir | haftadır Şanghay önünde yepyeni ve u- mulmadık bir müdafaa kudret! ve kabiliyeti gösterdiler. Ja- ponları iyice şaşalattılar.. Ve Başkumandanlarını beklemeğe — İrade. Denilen şeyin zerresi bende ya yok, ya kalmamış. Ben ki, dalgın kız.. Ne demektir ve ne ye derler?. Bunları iyi bilirdim. Ben ki evlenmiş, baba olmuş, hayat içinde şahsiyet kazan. mış, yava kurmuş biriydim. E. ğer benim yaptıklarımı bir baş kasında görseydim — Sefil adam.. Bayağı adam!, Bundan daha ahlâksız kim- se ol: z!, Bir insanm evini karısını bıralaması terketm. ne olabilir? Der, onu hiç bir zaman affet mezdim. Muhakkak ki ben: — Ahlâksızlık.. Denilen sefaletin tam içinde yüzen birisiyim. Ve.. hiç kim. seye yüzümü gösterecek halde değilim. Bunu çok iyi bili rum, Karımın gösterdi yıkması, çocuğunu kadar rezil şey daha liğine, - Derler. Bunu da biliyorum.An | de (653) | —————— ———————— mecbur ettiler, Bu vaziyet kar. şısmda şu sual hatıra geliyor: Japonlar yeni kuvvetler alarak taarruzlarına devam ederler de, ileri (Şanghay -Woosung) hattından daha geriye, meselâ Japonların (istedikleri | gibi, (Şanghay) ın 20 kilometre ka. dar garbine çekilmeğe icbar e. derlerse, bununla iş biter mi? Bu sualin cevabını da, bun. dan sonraki yazımıza bırakıyo. ruz. Yeşilköy: A. R. katlanacağım!, Bilmem ki bu iradesizliğin şuursuzluğun da ba doğrusu; — Aptallığın, İsmine mi dim, deli gibi, ölecek gibi sev. dim ve her şeyimi feda ettim Ve.. bütün bunları © yaparken tek şey düşündüm: Ona sahip olmak, Halbuki, o beni böylece insan kılığından çıkarıp; mana sız, münasebetsiz bir hale 0- kunca bir sözüm için yüz üstü bırakıp gitti. Şimdi bana; — Aptal. Demezler de me derler?. Hem de aptalın aptalı, budala. nın budalası!, Fakat, bütün bun ları böyle birer birer bilmeme ve saymama rağmen hâlâ onu ölesiye bir çılgmlıkla seviyo- ruh | rum. Onsuz dünya bana zindan geliyor ve.. bütün tlere karşı gözlerime onun sihirli, bü Jyorumi lüzum kalmamı tarafından temsil edilen Y-0Z DU şaheserinde film diyarı size kadar gelecek. Bunda büyük studyolarda geçirilen i i, ve materalarım göreceksiniz. Perşembe akşamından itibaren M A Jİ K Sinemasında KAÇAKÇILAR Türkçe sesli - sözlü - şarkılı temiz. heyecanlı bir aşkı yüle aile ve içtimai facia içinde yaşatmağa ımuvaftafl olan k sana'tkârlarmınl âbideleştiği bu muvaffaki" yet filmi alkışlar içinde ve ber gün saat 2, 4; 6 ve gec 9,5da. ALEMDAR nda seyredilmekt&' i Bugünkü program İstanbul — Saat 18 den 19 dar gramofon, 19,30 Vedia R: Bm heyeti, 20,30 Darlilbedayi te sili, 21 Zeki Bey ve Belkis Har 22 orkestra. Belgrat (4294 m.) — 19 Fra <a ders, 19,30 jimnastik, 20 Orkestrası, ZI madam Beter yano konseri. Budapeşte (550,5 m.) — 19 ke rans, 1940 opera orkest seri, 21,50 Çingene muz Roma (441,2 m) — 21 3 İyosu meşriyatı, 22 müâahabe, Zİ | 10 orkestra ve İtalyan şarkıları, Z $$ radyo jurnal Viyanâ — (5172) — İ babe 18,50 haberler, 1 İlar Roz operası, 2245 hafif musiki havaları. Galatasaray ailesi akşa yemeği Galatasaray spor kulübü reisi dinden: o Her sene bayramın birifi ci günü verilmesi mutat alan Gal tasaray ailesi akşam yemeği marti üçüncü perşembe günü #kşorup) tehir edilmiştir Askeri fabrika- lar ilânları 14 kalem Tethin Yağları Yukarıda yazılı malzeme © kazdan müstesna olarak pazaf Hkla 2-3-932 de al ır. “TAİ liplerin aatr, (686) Seksen ton tutya iki mast 932 tarihinde pazarirkla alma" catkır, Taliplerin müracaatı. Şu dakikada bile onun peşin den koşmak, ayaklarına kapa”! mak, yalvarmak, bütün kaba hatleri üzerime almak, — Ben ettim, sen yapma. Demek, başım: £ kucağını koymak, hüngür büngür ağla, mak istiyorum! — Madalyanın ters tarafı. Dedikleri işte galiba bu!. Yüreğim öyle sıkılıyer.. öf le sıkılıyor kil, Boğazıma bir ip geçirselet de sıksalar sıksalar o ve. boğsalar, belki de bu kadar #” Zap ve işkence duymam. İçimdeki bir his: — Gir, Ara Onu bul!, Göğsüne bastır, Koyverme... Râm olmaz didikle.. Diyor!, Ve.. ben bunu yapmak istir ; sır, kopar

Bu sayıdan diğer sayfalar: