12 Nisan 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

12 Nisan 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İş arayanlarla işçi arayanlar a || bir tarzda tasnif edilmektedir. Birçok © kaza merkezlerinde, â vilâyetlerde makineci, mo- örcü, tesviyeci, e tornacı, iyi bir Tülger, marangoz, âlât zirniye 'amircisi; elektrikçi şu veya bu İİ istisas işçileri ve ustaları yoktur, Gnun için biz işsizlerle işçi is- | teyenler arasında tavassutta bu | anmak isteyoruz. İ| o Gerek İstanbula, gerek mem ieketin her köşesine şamil olan bu -arassutun daha © müsmir ve fay: ial olmas. isteyoruz. Onun i- sin Ricamız sudur: Valiler, kaymakamlar, nahiye »ödürleri; diğer taraftan beledi. | vo reisleri, firka © idere heyetleri | Teisleri; ticaret müdürleri ve alâ— <rİrrdeki işçi ihtiyacını (şekil, mahiyet, crsaf, verilecek ücret > iş şartları tesbit edilerek) bi- | 7 İş ve işçi 'Şçiistiyenler 17 — Genç veiyi bilen bir i ustaya ihtiyeçimiz var. dır. Milliyet iş bürosuna mura iŞ istiyenler 14287 — Üsküdar Acibadöm cad İ desi Ekmekci İğ. Hair 40 yaşındadır. Otel kâ- li Üplüği, kamerot, amele kâtiplığı, Sökçilik yapaz, 20 lira maaş isti gr 288 — Yüksek ticaret mektebi 1189 No. b Eşref ef. her gün öğ- eden sonra hunusi müesseselerde veya Ticaret hanelerde çalişabi lir cüzü bir maaş istiyor. Rumen #ransızça, İnrilirçe konuzabilir. 259 — Sultan Ahmet tavukha- 36 soluk No 27 M. C, Ticaret ii. Betbinlik İri gene Avrupa» İşsizlere iş, işçi istiyenlere işçi buluyoruz! işsizlere iş bulmak için Milliyet | tavassut ediyor başı sokak No 8, MILLIYET Müzakerat Suya düştü C hanghai konferansı bilâ müddet tatil edildi CHANGHAİ, 11 (A.A.) — Konferansın cumartesi günü ak ; dolunan heyeti umumiye içti- mamda İngiliz elçisi tarafından | teklif edilmiş olan uzlaşma su- reti Japonlarca kabul edilmiş, || Çinliler Japon kıtaatının kat'i surette geri çekilmesinin sarih | bir taahhüt şeklini almasını ve || tahliye keyfiyetinin 4 ay içinde || icra edilmesini mütekabilen tek li lif eylemişlerdir. Bu mukabil İteklif Japonlar tarafından red- i dedilmiştir. Dost devletler tara fından atideki tasfiye sureti tek 4 hf olunmuştur: Japonya, Chan ghai'da mahalli şerait normal bir hal aldığı takdirde Japon kı | taatınım nihayet altı ay sonra tiyazlı mıntakaya çekileceği. *ni bildirmiştir. Bu tesviye sure. ti, normal şeraite avdete dair olan takriri daha müsbet bir şekle sokmağa matuftur. Eğer M. Shigenmitsu, Tokio hükü- metinin muvafakatini istihsal edecek olursa konferansın prog | ramını hazırlamaktan başka bir işi kalmıyacaktır. Japon kıtaatının çekilmesi mese lesi hakkındaki müzakere esas itibarile siyasi mahiyettedir. Ve bu hususta daha bir takım müş külât zuhuru muhtemeldir. Konferans kaldi ŞANGHAY, 11 (A.A.) — Çin - Japon konferansı bilâmüd det tehir edilmiştir. Tehiri ta İ vassutu yapacağız. İş isteyenle | lep eden Çin murahhaslarmın de, işçi ve memur arayanlar — dıİİİ zaüzakeratı vahi ve faydasız te mektuplarını / “İstanbul, Milliyet İİ lâkki ettikleri ve meseleyi Ce- gazetesi İş tavassut bürosu” na İİ miyeti Akvam huzuruna sev- mma göndermelidirler!. ketmek arzusunda bulundukla- rı zannediliyor. | Bir ceneral katledildi TOK1O, 11 (A.A.) — Har- binden verilen. malümata göre| Kirin kuvvetlerine muarız olan | | kıtaatın kumandanlığına getiri len ve yeni Mançuri devletini devirmeğe memur olan Ceneral | Tingehac, muavinleri tarafın. ii dan İlan'da katledilmiştir. Mak tulün, Japon aleyhtarlığı hare- ketini şiddetle takip etmemek suretile taraftarlarının hoşnut. suzluğunu celbetmiş olduğu söyleniyor. Şangbaydaki Japon kuv- vetleri çekiliyor TKİO, 11 (A.A) — Şang- | haydaki vaziyetin salâh kesbet mesi üzerine bahriye nazırı ma- Ealli mezkürda bulunan silâhen daz bölüklerinin çekilmesine ka rar vermiştir. Bu bölüklerden || birincisi bugün Şarghaydan ay rılacaktır. Bize yazınız! 26 bildirirlerse bize mürncnat et vatandaşlarımıza hizmet etmi; hem de memleketin her tarafın: | bu husustaki ihtiyaçları biz bildirirlerse memnuniyetle kayd. edeceğiz. 1 — Kime ve nasıl işçiye ihtiyavrnız var? 2 — Nasıl iş istiyorsunuz, elinizde ne san'at vardır, ne kadar ücret istersiniz, İstan- bul haricine gider misiniz, hususi bir şartınız var mı? Bize bildiriniz, Bu, memlekete ve vatan- dasa yapılacak en büyük hizl| mettir, istiyenler Hamdi, muhasebecilik yapar, taş raya gider. 291 — Üsküdar Evli hoca ma- hallesi Çavuş dere caddesinde 4 No du Mustafa ei. 20 yaşındadır. ilk mektep mezunu odacılık, ka İ istiyor, taşraya gider: 292 — Darülfünün fen fakul- tesi Elektrik makina muhendis İğ)! zümresinden 844 No lu Talat Bey İğğİ| İ 20 yaşındadır. Kâtiplik, muhase- bocilik, Almanca, Türkçe bilir:40 lirn maaş istiyor taşraya gider. İİ İ 293 — Kasımpaşa Sıra berber İğğİ ler No 30, Mehmet 20 yaşında İğil dır, okur, yazar, hademelik, ka. puculuk yapar, 40 lira maaş is- tiyor, aecek mi? CHANGHAİ, 11 (A.A) — İ Yeni Mançuri hükümeti, bey- nelmilel tahkik komisyonunda | Çin. murahhası olan M. Welling ton'un Mançuri'ye girmesine bakıcılığı, reisi Lord Lytton, M. Welling- ton'un Mançuriye girmek hak- Maamafih, | idan | M. Koo, Mançur'ye dö | | SALI 12 NİSAN Fransada İntihabat intihap dairelerinde propağanda nutukları başladı BELFORT, 11 (A.A.) — M. Tardicu, bugün kendi inti- hap inde intihap mücade lesine girişmiştir. Mumaileyh, her tarafta hararetle karşılan- mış ve bilhassa Chapelle-Sous- i Rougement da bu karşılaşma çok hararetli olmuştur. Muma- ileyh orada 14 üncü teşrii dev- re esnasında takip edilmiş ikti. sadi, mali ve içtimai siyasetin âna hatlarını izah ve teşrih et- miştir,Rougemout - le - Clâtesu M, Tardicu'nün mü cavir nahiyelerden gelmiş olan rakipleri hazır bulunuyordu. M. | Tardieu'nün beyanatı, şiddetle Jalkışlanmıştır. Mumsileyh, al- salonu terkeder kışlar arasında ken marseilleise, ve enternasyo nal marşları salıyor idi. Başve- | saat 1,05 de Ce- evreye hareket etmiştir. NABNNE, 1l (A.A) — Aude departmanı $. F. İ, O. fe. İderasyonu tarafından tertip edi len bir propaganda içtimaımda nutuk söyleyen M. Blum, 801. yalist fırkasının 3 haftaya ka- dar en kat'i muvaffakıyetlere İ mazhar olacağı kanaatinde bu- Tunabileceğini söylemiştir. Mu- maile ;h, fırkanın kazanacağı â- zalıklar mikdarı ile fırkalar et- rafında toplanacak yüzbinlerce tahipten de bahsedilebilece ilâve etmiştir. Mumaileyh demiştir ki: “Kapitalist mülki- yet ile hususi mülkiyet arasında bir fark gözetmekte olduğumu. zu bilen çiftçi sınıfının bir kıs. min kendimize celbedeceğiz. i cum ve ikincisini himaye edece Ta hdi: | Teslihat | Cenevrede Eüzakere- lere dün tekrar başlandı CENEVRE, HM (A.A.) — M, Tardieu öğle. yemeğini M, Benes ile birlikle yemiştir. Tah didi teslihat konferansı saat 15, 30 da mesaisine tekrar başlaya | caktır.. Amerikan murahhas he i yeti Tank, ağır ve seyyar topçu kuvvetleri, gözler ve tahtelba. hirler gibi taarruzi | silâhların ortadan kaldırılması maksadile müsbet tekliflerde bulunacaktır M. Litvinoff'un bu içtimada söz HARICI HA ERLER | Parzları Aldıkları halde Lindberg'in çocuğunu geri vermiyecekler mi? NEVYORK, 11 (A.A.) — Lindberg'in 50 bin dolardan i- baret fidyeinecatı tesviye eyle- miş olmasına ve kaçakçılara va itlerini infaz için büyük bir müh letvermiş bulunmasına rağmen tediye gününden beri çocuğu kaçıranlar tarafından hiç bir haber gelmemiş olmak itibari- le federal hükümet fidyeinecat olarak tesviye edilen evrakı nak diyenin hangi ellere geçmiş bu lunduğu hususunda taharri ha- rekâtma tekrar başlanmıştır. NEVYORK, 11 (A.A.) — Lindberg'in çocuğunu kaçıran- ların istemiş oldukları fidyei ne catı vermiş ve fakat bir netice elde edememiş olduğu tecyyüt etmektedir. ileyh, sinden korktukları (takdirde İmatlüp parayı altın olarak te- diyeye amade bulunduğunu bil dirmiştir. m NEVYORK, 11 (A.A.) — indbergh' parayı bir müddet evvel aldıkları halde çocuğu ik ade etmeyen kaçakçıların izle- rinin bulunması maksadile, fid yei necat olarak tesviye olunan kâğıt paraların ea neşrine izin HOPEWELL, 1 AA. — Lindberg'in çocuğunu kaçıran: larla tekrar müzakereye giriş mek arzusunda olduğunu ve ne çat fidyesi olarak vermeği ka. bul ettiği parayı kâğıt para ye- rine altın olarak tesviye etme- ğe hazır bulunduğunu söylen- mektedir, Lindbergh'in çocuğu- nu kaçıranlar aldıkları kâğıt pa ralardan - bunların numaraları nım evvelce ilân edilmesi itiba- rile - istifade edemeyeceklerini beyan etmişlerdir. Avusturyada kontenjan VİYANA, 11 (A.A.) —A- vusturya hükümeti Avusturya- ya fazla mikdarda idhalâtta bu. lunup Avusturyadan az mikdar da mal celbeden memleketler idhalâtınm tenkisine matuf âcil tedbirler ittihazına karar ver- Anadoluda kış Geri geldi Konya ve Denizlide kar yağıyor KONYA, 11 (A.A.) — Ak şehir ve Beyşehre kar yağmak. alması imkân haricinde değil. dir. CENEVRE, M. Tardicu saat 938 de Belfort !Sir John Simon, dün saat 16,25 | te Londradan tayyare ile bur. Yunanistan milli bankasında ATİNA, 11 (A.A.) — Yur | hatsız bulunmakta idi. Mums- bankasının altın karşı LL. KALA.) İri kaf Yüksek dağlara mebzul kar düş ya gelmiştir i gi) tadır. eŞhrimizde de yağmurla ık kar 5 santimetreyi bul DENİZLİ, 11 (A.A) müştür. Hava soğuk ve kapalı Hüsrev Bey Tahran sefiri Hüsrev Bey bir buçuk aydan beri, Ankarada ra ileyh evvelki gün şehrimize gel “kı tanınmadığı takdirde komis 'İiğının nisbeti umumi taahhüt- | miş ve dün refikaları ile birlikte Meclis ayın 21 ine kadar toplanmıyacak Ayın 20 sinden 30 una ği mek tuplara Himayeietfal yapışacak... 3 idam kararı tasdik edildi | ANKARA, 11 (A. A.) — Büyük Millet Meclisi bugün reis Kö| zım Paşa Hazretlerinin riyasetinde toplanmıştır. Meclisi 1931 senesi bütçesinde 189 bin ve muhteli bütçelerinde 84 bin küsur liralık münakale yapım. kanun lâyihasmı müzakere ve kabül etmiştir. Himayeietfele yar.) dım olarak Nisanın 20 inci gününden 30 uncu gününe kadar bilü| mum âdi mektuplara birer, taahhütlü ve kıymetli mektuplara iki- şer, telgraflara üçer kuruşluk ve kartlara 20 şer paralık pul ya” pıştırılması hakkındaki kanun müstaceliyetle müzakere ve kabul edilmiştir. Katil cürmü ile mazmun olan Tarsuslu Veli, Dayıoğlu! Mehmet Çavuş ve Mıhalıççığın Doğan köyünden Strumcalı Ma-| lik, namı diğer Ahmet hakkındaki idam i kabul olunmuştur. Müteakıben Meclis müzakeratının Nisanm 21 inci gününe kadar tehiri hakkında makamı riyaset tarafından vaki teklif kabul edilerek içtimaa nihayet verilmiştir. Zirai müesseselerde tasarruf ANKARA, 11 (Telefonla) — Ziraat vekâleti bütün zirai mü-. maz dar m yp irmemmeden meme as m riayeti ve | bu suretle en yüksek randmanı almağa çalışmaları lüzumunu teb- Tiğ etmiştir. Meb'uslar Istanbula geliyorlar ANKARA, 11 (Telefonla) — Millet Meclisinin bayram tati- line karar vermesi münasebetile bir çok meb'uslar bu akşamki trenle İstanbula hareket etmiştir, Sulama idaresinin Ziraat vekâ- letine intikali takarrür etti ANKARA, 11 (Telefonla) — Konya ovasını iska için tesis edilmiş olan sulama idaresinin Ziraat vekâletine intikali takarrür etmiştir. Hükümet iskanın ziraatle olan mühim alâkasım göre- rek şimdiye kadar Nafia vekâletine vekâletine raptetmeğe karar vermiştir. Çifteler çiftliğinde teftişat ANKARA, 11 Telefonla) — Ziraat ümum müdürü İbrahim Tevfik ve muhasebe müdürü Kemal Beyler Eskişehir Çifteler çiftliğinin fenni, idari ve mali hususatını teftişe gideceklerdir. Anadoluda mahsul vaziyeti ANKARA, 11 (Telefonla) — Orta Anadoluda ziraat ve mah- sul vaziyetini tetkik etmek üzere vekâlet hububat ve nebatat sek siyonu şefi Atıf Bey tetkik seyahatine çıkacaktır. Atıf Bey Eski şehir, Kütahya, Afyon ve Konya havalisi ziraat vaziyetini tetki! edecektir. Anadoluda soğuklar ÇANKIRI, 11 (A.A.) — İki gündür kar fırtınası devam edi- yor. İlgaza bir karış kar düşmüştür. Bugün yapılması kararlaştı rılan ağaç bayramı havanıngiddetinden dolayı tehir edilmiştir Romanyada feyezan: iki köy tamamen harap oldu BÜKREŞ, 11 (A.A.) — Arat mmtakasında feyezanıar iki köyü tamamen harap etmiş ve 300 ev yıkılmıştır. Şimdiye kadar 20 ceset bulunmuştur. Esnaf bankası heyeti cemiyeti umumiyesi | Darülfünun kimya şubesi ta| - Esnaf bankası heyeti umu- lebesi dün saat 17 de Halkevin a nisanda semer de bir içtima yaparak talebe ce içtimada bankanın miyeti tesisi otrafında görüş” par emme müşlerdir. Cemiyet için yapıla imi ge cak nizamname diğer bir içtima Kimya şubesi talebe i yonun Mançuri'de tahkikat ic- ler itibarile fe 34, 45 ve tedavül ra etmeyeceğini beyan etmiş" | mevkiinde bulunan banknotlar! işlerde, rine yüzde 45 nisbeti bulan, mun. zam harp vergisi de dahildir) biz- zat Maliye nazırı Mr. O. Milis'in itirazını mucip olmuştur. Mumai- - | siri Amerikan sanayi kâğıtlarının, in bir de bizzat dor 5 fiatinin suku- dme ra la, baş muhar Tiriniz Mahmut BE. tarafından kâfi izahat verilmiş olmakla bu meselede tevakkuf etmiyeceğiz. Fransanın mâli sıkıntısına ge inçe, bu avakıbı eeştedilebilme. si mümkün olmayan şayani dik- ent bir hüdiledir. Tesmpe gazetesi mali kronik muharriri Mr. Frede. ric Yenny, bundan iki ay evvel, bir çak esbap, serdederek, Fran- sadan da artık harice altın çıka vılmazı beklenilebileceğini söyle- miş; manmafik. vatandaşların Amerikada bu ağır vergiler (ici bu meyanda büyük servetler üze- Şii giymedi Kile gireceği : lam inikâsattan bahseylemiş ve a- ğır vergi tarkı suretile servetlerin tevzi ve tesviyesi (redis- | garmin maksadile, bunun endişeyi trilyutinn) Ba tedbirlerin ik de ünl ör Biz olumlığıı Hive ol. miti. tarihinde neşrolunan bilânçosun- 'dan anladığımıza göre, bir kaç ay 26,34 e kadar besabedilen düşmü, üştür ki, bu fink, Frans jin | hazinesi mevcudu bu tarihte 19 Sm ia ından ae. milyon franga tenezrğl 5 Dİ İİK bn tu suretinde tecslli etmiştir. Dala- rın b nazaren paritesi 25,52 Bangue de France” m 1/4/932 | in itibarile de Yo 37, 4 dir. 'enny'nin tahmini veçhile, bie de ik defa olarak, 45 milyon frank kymetinde alin külçe ih hiz Erman ERE LL chi, azamet ve * itibarile, dığı vakit, bazı memleketleri de | dünya tarihi malisinde tesadüf &- beraber Şimdi. kıs | dilen bütün mumasil o hâdiseleri metlerini Fransaya ve franga bağ | geçmistir. layan diğer bazı memleketler de hummaya tutulacak gibi görünü. yorlar. “». “Financial Times” gazetesinin İberayi tedavi Fransaya gitmek üzere şehrimizden hareket et- miştir. Fı nsada, Oustric namındaki banker de, heyecanlı bir “Krach” a sebebiyet vermiş- ti; fakat bu defaki Kreuger Kra- Esham ve tahvilât Piyasa, geçen ve evvelki hafta- lardan beri dora eden tereddüt ini muhafaza et- intizar vaziyeti; mektedir. Tereddüdün sebebi Sa. racoğlu Şükrü B.f. nin hâmil oldu ğu talimatın mahiyeti hakkmda bir kimsenin birşey öğrenememe- da müzakere ve kabul edilecek tir, Bunun için belediye ile lâ- zım gelen temaslara devam edil İ mektedir. ve kupon bedeli de 15 lira bulun masma nazaren, bunlarda da 5 Kiralık bir tezayüt olduğu onlaş lr. Anadolu Şi berveçhi atidiri Aksiyon Oblizasyon küğitleri Şark Deyirmencilik 2,65 viii Arslan çimento geçen haftadan beri 40 kuruş gerileyerek 8,70 1i- rada kaldı. sidir, Pariste o münteşir Fransız

Bu sayıdan diğer sayfalar: