10 Haziran 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

10 Haziran 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET CUMA 10 HAZIRAN a eme ni ği DÖŞEME MA AE Avrupa'da 236 yelken yarışı yapmış olan bir Türk genci * Bu Türk cocuğu 236 yarışın 220 sini kazanmış ve bugün dünya yelken şam- - piyonu olan Amerikalı Dr. Curry'yi de 531 yazında mağlüp etmiştir.. Dr. Demir Asım Turgut beyin, 1930 #enesinde Rözandığı meşhur “ Tuna kupası ,, Bu sahifemizde beynelmilel önhada büyük bir muvaffakı. et kazanmış ve Avrupa yel. n sporu âlemi parmakla isterilen bir Türk gencinden bahsedeceğiz. Bu genç ilim vâdisinde ol- ğu gibi sporda da mütebeh- yaşta iken kısmı siya- li ve iktısat doktoru unvanını azandığı gi ii peer göhr: iken Avusturyada her millete açık olan bir yarışa gi- rek kazanmış ve Avrupa spor âlemi kendisine “Harikulâde Çocuk” ismini vermiştir. Bütün dünya tarafından ta- nlar ve maalesef bizim meçhu İümüz olan bu muvaffak Türk İkencini Türk efkârı umumiye- e tanıtmağı, bir vicdan bor- | telâkki ettik. z Bu Türk yavrusu doktor ev Turgut Asım (Beydi: den lâhik Sanayi maadin ban. kası heyeti idare azasından A- #im Turgut | Beydir. Bu baba vatana böyle tam manasile bir insan kazandırdığı için ne ka- dar iftihar etse yeridir. Güzel ve mes'ut bir tesadüf bizi doktor Demir Asım Tur. gut Beyle tanıştırmıştır. De. ir Bey, Avrupada iktisap et. i büyük şöhreten memleke- tinin de istifade etmesini çok istemekte ve mütehassısı oldu. İ ğu sporun Türkiye toprakları | dahilinde revaç bulmasını te- İ min etmek için çalışmağa dai- ma hazır olduğunu söylemek- tedir. Bu münasebetle biz doktor Demir'in #por veçhesini bu sü. | tanlarımızda. karilerimize mak letmeyi münasip gördük. Doktor Demir, spor haya. tına çok küçük bir yaşta iken başlamıştır. Meşgul olduğu sporları sırasile kaydediyoruz: Binicilik, kış sporları, (Siki ve buz üstünde kaymak) denizci- lik, buz üstünde yelken ve ni- İ hayet yelkencilik, Sporların içinde bugün ter- cih ettiği spor buz üstünde yel ken ve yelkenciliktir. İlk spor yapmağa başladığı zaman henüz dokuz yaşında i- di. 12 yaşında yelken sporlarr- na başlamıştır. İlk defa Avus. turyada denizcilik ve yelkenci. lik sporile meşgul olan ve A- vusturyanın bu sporda beynel- milel vaziyetini üzerine al- muş bulunan Junior kısmına dahil olmuş ve bundan sonra beynelmilel şöh- retinin temelerini atmağa baş- lamıştır. - Yat lüp (Avusturya'da Âlp göllerinden birinin sahilin dedir ve bütün âza denizcilik ve yelkencilik santrenemanını bu gölde yapar. Bu klüpte iki senc kadar çalıştıktan sonra ilk defa olarak klübün hocasi bu genci beynelmilel bir ya: $a sokmuştur. Bu yarış bey:| nelmilel olmasına rağmen yal. nız Almanya iştirak etmişti, Müsabaka yapılmış ve ilk ya- rışta küçük Demir ikinci ol- mutşur, Yarış 1923 senesinde yapılmıştı. Bu kazanış küçük yavruda büyük bir heves uyan dırmış ve fevkalâde çalışmağa başlamıştır, 1924 senesinde Al | manya denizcilik federasyonu | bir enternasyonal yarış tertip etmişti, Bu yarışa da Demir iş | tirak etmişi Müsabaka © günü havanın çok sert ve bozuk olması bu müstakbel şampiyonun taraf. tarları için fena bir havai Fakat havanın böyle olm rağmen yarış yapıldı. Büyük muvaffakıyet © kazanacakları zannedilen bir çok mahir yel. kenciler havanın sert ve dalga- k olması yüzünden kazalara sebebiyet vermişlerdir. Bu ka zalar o kadar çok olmuş ki, fi. niş hattma 14 yaşında bir ço- cuktan başka hiç kimse gele- memiştir. O da Demirdir. Demir 1926 senesinde Avus turya namına hükümet yarış. larına girmiştir. Bu yarışta meşhur Alman yelkencisi Hu- ber de vardı. Uzun bir çarpış- madan sonra © Almana boyun eğmeğe mecbur kalan küçük yavru ikinci olmuştur. Nihayet 1928 © senesinde Baviyerada meşhur Amerikalı yelkenci ve bu sene dünya şam piyonu olan dektor Curry bu genci bir yarış esnasında gö- rüyor ve bunu talebeliğine ka. bul ediyor, Bu keyfiyet daha (Yat klübünün) / ilk defa olan bir hâdisedir. Çün kü o zamana kadar doktor Curry hiç kimseyi talebesi ola rak kabul etmiş — değildir. Bu şerf te ilk defa olarak bir Tür- ke nasip oluyor, Ancak Curry- | nin bu genci tercih etmesinde sebep vardır. O da Demir'de mevcut bulunan fıtri kabiliyet- tir. Bundan sonra o Curry De. İ veç hükümeti Avrupa'da 236 yelken ya- rışının 220 sini kazanan | Dr. Demir Asım Turgut B:;| mir ile bir çok yarışlara girmiş en tut- | rüzgârın istikametini çok ! seri bir surette kavrayışı sa. yesinde beraberce bir çok ya- rışlar kazanmışlardır. Ondan sonra Curry bu genç talebesi ne icazet vermiş. ve artık ya pışları beraberce girmeyip ay. Tı gategorilerde girmeğe baş-

lamışlardır. Bu tabiye o kadar muvaffak olmuştur ki, her ya- bu ikisi girdikleri kate- gorinin galibi olarak çıkmışlar ve mev'ut bütün mükfatları al İmağa başlamışlardır. Bu keyfi yet dedikoduları mucip olmuş ve ikisini de birden yarışa sok. kan bloku yaparak bütün yel. ken yarışlarını kazanıyorlar. miş, Doktor Demir, hocası ve bu büyük dostu ile 1931 senesine kadar biç rakip olarak yarışma mışlar. Doktor Curry beynel. milel yelkencilik sahasında çok tanınmış bir şahsiyet . olduğu bu sporun bütün gavami- zıma kadar vökıftır; Hattâ bu branche için “Ylekencilerin ki. tabı mukadesi” namile maruf olan bir de kitap yazmıştır ki bu kitap fevkalâde bir kıymeti haizdir. Demir Turgut tam 19 yaşın da olduğu zaman yani 1928 se nesinde Avusturya yelkencilik federasyonuna reis intihap edil iştirak ederek £ takımını galip getirmiştir. Nihayet Demir'in hayatında büyük bir sahifei şe- ref işgal eden 1930 Tuna ku- pası müsabakası geliyor. Bu yarış yine beynelmilel bir ya- rıştı ve Almanya, Avusturya, İsviçre itşirak ediyorlardı. Dok Demir bu yarışın yapılaca» gr gün ufak bir pnömoniden rahatsızdı. Fakat yine böyle ol duğu halde 38 derecei hararet- le, yepyeni ve hiç tecrübesini yapmamış olduğu bir tekne ile | yarışa giriyor, ve yukarıda zik | | rettiğimiz devletlerin en müm. taz, yarışçılarnı geride bıraka rak büyük bir muvaffakıyetle beraber, meşhur Tuna kupasını da kuzanıyor. Bu galibiyet üze rine Demir'in ismi Avrupa yel kencilik âleminin şeref levhasr Ba altın harflerle yazılıyor. Ve artık tam manasile meşhur olu yor. Bunun üzerine İsveç hükü İ meti tertip ettiği büyük bir en- onal maça Demir'i İs namma yarışa girmeğe davet ediyor. Bu mü- terna: ! sabakaya dokuz devlet giriyor. Demir dünyanın en meşhur tenke imaleilerinden —Estlan. der'in yaptığı gemi ile bu ya- rışa dahil oluyor ve iki defa bi rinci geliyor. Bunun üzerine tekrar Avusturyaya avdet et- | tiği zaman kendisini fenni yel. ken komitesine â diyorlar. Nihayet Demir'in en İ şerefli ve en mühim yarışına 1931 senesi yazında tesadüf e. diyoruz. Bu yarış Avusturyada ter- tip ediliyor ve yelken sporun. da çok müterakki olan Ameri- ka, İsviçre, Almanya, Avustur ya giriyorlar. Avusturya namı na müsabakaya Demir'in gir- mesi kararlaştırılıyor ve Zİ ya şında Demir bu beynelmilel ve fevkalâde mühimyarışa gi- riyor. Amerika amına bu Türk gencinin sabik hocası doktor Curry. giriyor. İlk. merhalede Demir ve Curry rakiplerini g© ride bırakıyorlar ve biribirleri- ve ayni senede de ilk defa | le çekişmeğe başlıyorlar. Ya- rış o kadar heyecanlı oluyor ki kimin kazanacağı tahmin bi le edilemiyor. Fakat sonlara İdoğru genç Türk yavrusu ar- tık bu sporun kurtu olan Curry'nin de önüne geçerek Yarışı ondan 20 saniye evvel bitiriyor. Doktor Curry bu se- ne yapılan Amerika ve Nis ya. rışlarında dünya şampiyonlu- ğunu kazanmıştir. Demek olu. | Möşhur Tuna kupası yarışı yapılırken “ öndeki kotra Demir Beyindir ,, | Bugünkü Müsabakada İ Bugün spor bâdiseleri olduk ça mühimdir. Bir kere Ankara. | da yapılacak olan mntakalar maçı için İstanbul omıntakası antrenmanını yapacaktır. An. treneman Galatasaray - Fener mubteliti ile diğer kulüplerin I muhteliti arasmda elacaktır. Avusturya Reisi cümhuru, Dr. Curry'yi yendikten sonra Demir'in elini sıkarken yor ki Demir, bu adamı şam- piyon olmadan bir sene evvel mağlüp etmiştir. imdi bu genç tahsilini bi- tirdiği o için Anavatanı olan memleketimize dönmüş bülu- nuyor ve yegâne gayesi de ya- Zımızın başında. söylediğimiz. gibi Türkiyede bu sporun reva cını temin etmek ve Türk san cağmi Avrupa sularında şe- refle dalgalandıracak Türk yel kencileri yetiştirmektir. Hafta içinde gazetelerde mın- takanın bu oyuncuları birinci antrenman için davet eden bir tebliği çıktı, Bu tebliğde Fenerbahçe kulübünden Alâ ve Muzaffer davet edilmemişti. Bunu hayretle gördük. Acaba mıntaka bu iki oyuncunun kıy metini hâlâ anlamamış mr?, Ax lâ ve Muzaffer bugü: yuncularımızdan | İstanbul timlerini temsile tam bir liyakatleri vardır. Herhal- de bu noktaya mıntakanın na- zarı dikkatini celbederiz. Eğer orada feci bir mağlübiyete uğ- rarsak bu mes'uliyeti muıntaka kabul edebilir mi?. Bundan baş ka güreş müsabakaları da var. dır. C, H. F. Beyoğlu merke. zinde mmtaka son teşvik mü. sabakası yapılacaktır. Bu mü- bakalar doğrudan doğruya tecrübeliler arasında olacaktır. Bu noktadan pek meraklı olaca ğı tahmin edilmektedir. Gol çıktı Dokuzuncu senesinin 13 ün cü sayısı Refik Osman Beyin çok şayanı dikkat bir yazısile intisar etmiştir. Tavsiye ©

Aynı gün çıkan diğer gazeteler