24 Haziran 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

24 Haziran 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dr. Geçen hafta çıkan Türk Spor İkmuasında garetemde benim attığım bir hakikate ima dokunan bir yazıyı tesa- en gördüm. Yazıda deniz ve yelken spor- nda tek beynelmilel | şampi” umüzun muvaffakıyeti uydur olmak ihtimali öne sürülmüş bu mevzu etrafında bir çok sa r karartılmış doğrudan doğruya basit tecilik hırsı ile icat dedikodudur. Doktor Demir Avm — Turgut impiyat spor mecmunsı- tahriri yardım etmeği kabul kendilerinin bu işte geri ştur Hakikat tamamile meydanda Doktor Demir Asım Turgut İy, fevkalâde dürüst bir insan n o maada bu yarışların ir kazanmı; ve hatıralarını ika şeklinde saklamaktadır. Yaptığım tahkikata göre, Türk a mensup bir zat Demir Be «vine gitmiş o da fevkalâde imal bulunduğu için o günlük di konuşamıyacağım söy Miş. Dünyada © cari nezaket göz önünde bulunduru- sa, bir adamla konuşmak içim elden randevu almak lâzım- . Bu keyfiyeti o gazetede “pen İN” İmzası ile yazı yazan zat ta fark ettiği Sonra Demir Curry'nin Bir hakikatı bilmeden, tetkil imaen dahi hücum edi. Amerikalı Curry 1931 Tuna hupası yarışından sonra olan ve beynelmilel takip ettiğini Türk Spora yollar yelkeni ile meşhur Dr. için — hatasını alaylı bir şekilde yazmak suretile kur #nen itiraf ediyor. denizcilik ile maşgul matbuatı | “r&en eden ona EZ dığı mektupla zikreden zata ar - zedebilirim ki bu noktadaki malü matı noksan imiş. Çünkü Alman yada çikan ve bütün dünyaca © | kunah Die Yacht ismindeki mec muann mevcudundan bile haber dar olendığı burada ufak bir tercüme hatam olmuştur. Demir Asım © Turgut Bey Avusturyada Fo: isi intihap edilmiş deği yada yelken aporlarile olan ve resmi nan Union Yachtelub heyeti idare azası ve fenni komite © acan inti hap edilmi Bu hakikatı reami makamdan tevsik etmek © içim biz Avusturya Union o Yachtelib reisi ODoktor Hans Maurus'a bir mektup yaz- dık ve hakikatin ne olduğunu lütfen bize bildirmesini rica et tik.“Bu mektup © nihayet on beş gün sonra elimize gelecektir O zaman bu meraklı * Beyle | Türk Spor gazetesinin ne diye- cekterini merak ediyoruz. Bununla. beraber bu zat ile Türk Spor o Mecmuası — evvel don randevu almak şartile — ku paları ve Alman denizcilik fede- rasyonunun © vesmi organı olan Die Yasht mecmuasının neşriya- tanı Doktor Demir Beyin O evinde M.9 i | | biribirlerine tevafuk Bir tekzip Dün Mili takımımızın ve Fe- nerbahçe kulübünün azas! bulu- der- cettiğimiz takzipnameyi aldık ve aynen koyduk. ikret Beyden &rağıya Bu tekzipmamede Fikret Bey fesyonellik hakkında söyledik lerinin gazetede başka bir şekil- de çıktığını söyliyor. sttiğini bilmediğimiz için tekzibi aynen neşretmekle İletifa ruz, - Milliyet gazetesi spor muharrirliğine Son Powla'nın profesyonellik etrafında açmış — olduğu anket ediyo- almak üzere müracaat etti. Ben de sanllerine cevap sak bana Git yazılar gazetede in- bütün başka bir şekilde çıktığını hayretle gördüm. Muharrir Beyin: — Profesyonel olalım mı? Sunline cevap olarak. “Bunu ora olan o İihaydi karşımda imkânsız buleyorüm, Evveld ald- kayı uyandırclım. Stzdlar yap- teralım bu ondan sonra belki dü- şünülebilir,, dedim. En o mühim mesele — üçüncü swalde idi. Pro- İsayonel olunca maaş © meselesi sorulayordu. Bu suale de “Pro iesyonellik bizim için imkânsez- dır olsun da, ondan sonra hu işir halli holaydır,, dedim. — Halbuki gazetede “Fikret Bey;; asgari ay d da üç yöz lira verilmelidir, yar diye çıktı. - Söylemediğim bu sözleri bana ötfen yeretedı meşretmek salâhiyetini anket me harririne kim vermiştir Merak ettiğim © nokta di arkadaşlarımın da. . fikirlerinir böyle değişik çıkım” kmadığı key diyetidir. Bu tekkibilmin . imıhte vem sazetenizde © dersedilmesini — 87 Sl Ak Fenerbahçe oyüncerların- dan Fikret Bey rica eder ve bilvesile tahdimi tiramat eylerim efendim. Fenerbahçe bi, Fikret i takımından vo — Sharkey -Sche meling maçı NEVYORK, 22 (A.A.) - beş ravuntluk bir maçla Alman boksör Sehmeling'i hesabile mağlüp etmiştir. Bu telgrafı o çarşamba günü Anadolu Ajansı vasıtasile “ aldık, Bu mağlübiyet bütün © dünyada

çok büyük bir hâdise — olmwstyr, Çünkü bütün apor afkâr! umumi. yesi bu maçın Sehmeling fından kazanılacağı ka idi. tsra- hazırlandığı, ne gi yaptığı, daha duğunu düşünecek olür; rı umumiye kanaati şanlı ol. mişti. Ancak sporda tahmin ya- pılamadığı bu hâdise ile de teke rar isbat edilmiş oldu. Maçın taf silât malüm olmadığı için nasl tereyan sitiğini henüz bilmiyo. ruz. Fakat neticede anlaşıldığı» ba göre, maçla her iki boksör de edememiş- ler ancak biri (diğerine sayı he- sabile galip gelebilmiş Tafsilât geldiği zaman kari- berimize mufasstlar maçı anlata pi Meselenin ne şekilde cereyan | için bir muharrir Bey fikirlerimi | * verdim. An- | tişar edince söylediklerimden büs | | >. urelle stadında fransız beynelmilel atlayıcılar bir grup atlayışı yaparlarken | Vaterpoloda Almanlara karşı | | | Düseldorf'ta Fransızlar azim bir mağlâbiyete uğradıkları bir sırada, Tourello'da yapıdan bay- nelmilel dalma şenliklerinde iyi | neticeler almışlardı | | Londra'nm Hi in plonjonları | Paris aeasaeeesaesenasen Spor şenliği Yapılıyor İ Gayrifedere kulüp- İ İerin yeni İ sahası ve şenlik İstanbulun gayrifedere ku- lüplerinin teşkil ettiği İstanbul "İdman Birliği: bugün bir spor İ şenliği tertip etmiştir. İstanbul İdman Birliğinin bir müddetten İ beri hazırlamakta olduğu Edir- nekapı haricindeki saha ikmal edilmiştir. Bu suretle şehir ye- İni bir saha daha kazanmış ol- .seseremseeesesesese en güzel beynelmilel plonjonlari nı gösterdiler. Buna oo rağmen Fonasız Poussard Alman Plumans İnsilin Tomalin'e © bariz bir rüchan gösterdi. Fransızlar o Poussard ile yeni böynelmilei bir plonjon daha kn Ordu'da spor Hizmeti askeriyelerini ifa e- den ofradın spor sahasında da mükemmelen yetiştirilmeleri, bilâhara bü bilgilerin memleke | her tarafında neşir ve tami | mine yardım © edeceğinden İs. tanbulda Selimiyede bulunan bir taburun ihtiyacı olan futbol eşyasile top, dizlik, fanilâ ve lâstiklerinden 60 parça eşyanın Halkevi tarafından tedarik edil mesi için mezkür tabur kuman danlığınca bir teşebbüste bulu. nulmuştur. Keyfiyet Halkevi | idare heyetince tetkik edilmiş maktadır. Bu sahanın bugün sant 14 te resmi küşadı yapıla i caktır, Küşat resminde yapıla» | sabakalardan sonra İstanbul İd | İ man Birliğine mensup “on altı | kulübün futbol, voleybol, atle- | tizm takımları kendi formalari le iştirak edeceklerdir. Bundan manda on altı kulübe mensup atletler arasmda yarışlar ve müsabakalar yapılacaktır. Mü- sbakalardan sonra İstanbul İd. ! man Birliğinin dört muhtelit takımı arasında iki futbol maçı yapılacaktır.. İstanbul İdman ! Birliği sahası bugünkü küşat İ resmi için hazırlanmış ve liler için yer ihzar edilmiştir. Ayrıca, küşat resmi esnasında | bir bando hazır bulunacaktır. Fakirler menfaatine maç ve spor şubesince bu eşyanın kendi bütçesinden tedarik ve he diye edilmesi kararlaştırılmış. | ter, Nurilafi bir rekoru daha kırıldı Roorschot'da yapılan bir at- akasında Polonya: lı Rüsocinski Fenlândiyalı Nur- it olan 3000 metre mesa- feli cihan koşu rekorunu bu me safeyi 8 dakika 18 4.5 saniyede katederek kırmıştır. Eski rekor 8 dakika 20 4-10 Şehrimizde mevcut fukara | perver hayir cemiyetlerinin mü ! bessilleri, bugün saat on beşte fırka idare heyeti reisi Cevdet Kerim Beyin nezdinde toplana Fak fukaraperver cemiyetleri menfaatine Selânik muhteliti i- le Fenprbahçe takımımız arasın de yapılacak maç hakkında gö- üseceklerdi, Tenis'in atletik bir oyun , zanmış olduklarını söylüyorlar Şimdi ekip halinde © plonjonlar yapılmaktadır. Ve © Avrupada #porun bu sahasında oldukça mübim bir terakki o görülüyer. Haber verildiğine göre, önümüz deki aylarda da bu tarzda plom- jon maçları yapılacaktır. seaseeeseeaeesaenaaeeaesaaseesekekee Milânda At yarışlar 3000 metre o mesafeli ve 400 bin liret mükâfatlı Milân büyük dün San - Sira yarış yerinde yapılmıştır. Orsini tara- fından idame © edilen ve Kont Luchino - Visoonti'ye ait olan San zio amındaki at birinci, Fenole ikinci, Agrifolio üçüncü gelmiş. tir, at koşusu Nurmi'den yüksek Önünüzdeki Olim; tlara iş tirak edecek atletler için yapılan seçme müsabakasında * Lahtinem şimdiye kadar Nurmi'ye ait olan iki cihan rekorunu kırmıştır. Mu- maileyh 5000 metrelik mesafeyi 14 dakika 16 9-10 saniyede ve 3 mil mesafeyi 13 dakika 50,616 saniyede katetmiştir. İstanbul muhteliti Eskişehir İstanbul mubtelitinin Anka. rada yapacağı maçları itmam et tikten sonra cuma w Eski sehire gideceği ve orada cumar tesi günü Eskişehir © muhtelitile bir müsabaka yapacağı müstah. berdir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler