24 Ağustos 1932 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 8

24 Ağustos 1932 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ Maarif Vekâletinden: Muallim mektepleri: Bu sene muallim mekteplerinin yalnız dördüncü ve beşinci sınıflarına müsabaka ile talebe almacaktır. 1 — Müsabakalara 3 Eylülde muallim mekteplerinde, mu- allim mektebi bulunmıyan vilâyetlerde Maarif idarelerinde veya orta mekteplerde bir komisyon huzurunda tahriri olarak yapıla- k istiyenlerin bu | zaktır. Binaenaleyh muallim mekteplerine girme! makamlara müracaat etmeleri lâzımdır. 2 — Muallim mektebine girme şartları: | A — Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Türkiye hari- sinden gelenlerin yekâletin müsaadesini alması şarttır). | B — Yaşı 15 den küçük ve 19 dan büyük olmamak. C — Orta mektep mezunu veya Lise 10 uncu sınıf talebesin “den olmak D — Uzvi kusurları bulunmamak (pepeme, kekeme, kör sa- | ğir, şaşı, topal; çolak ve kambur olmamak). | — Trahom, verem gil ri ve müzmin hastalıklardan sa- lim olmak (namzetler kat'i ve nihai olarak mektep doktorlarınca muayene edilecektir.) F — Tahsil vesikası, hüviyet cüzdanı ve çiçek aşısı vesikası ibraz etmek. | 3 — Her Muallim mektebi için bir mıntaka tesbit olunmuş | tur. Muallim mekteplerine ancak kendi mmtakalarından talebe alınır, Bu mıntakalar şunlardır: Adana Erkek ve Kız muallim mektepleri için, İ , Ayıntap, Cebelibereket, Diyarbekir, Mardin; Maraş; rk: e; Urfa. Erkek muallim mektebi Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli; Kütahya; Mani: Muğla. Bursa Kız Muallim mektebi için: Balıkesir, Bolu, Bursa, Bilecik, Kocaeli; Kütahya; Edirne Erkek ve Kız Muallim mektepleri içi Çanakkale, Edirne, Kirklareli, Tekirdağ Erzurum Erkek muallim mektebi için: Artvin, Bayazıt, Erzurum, Erzincan, Kars; Muş; Gümüşa- ne; Van. Erzurum Kız muallim mektebi için: Artvin, Erzurum, Bayazıt, Erzincan, Gümüşane; Kars; Şe- binkarahisar; Rize Trabzon. İstanbul Erkek muallim mektebi Bolu, İstanbul, Kocaeli, İstanbul Kız muallim mektebi için: İstanbul, Gireson, Ordu, Sinop, Zonguldak; Samsun. İzmir erkek muallim mektebi Antalya, Burdur, İsparta, İzmir, İzmir kız muallim mektebi için: Antalya, Aydın, Burdur, İsparta, İzmir; Denizli; Muğla, Konya kız ve erkek muallim mektepleri için: Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Konya; Niğde, Srvas Erkek Muallim mektebi için: ji Amasya, Ankara, Elâziz; Kayseri, Kırşehir; Çorum, Malat- ya; Samsun; Sıvas; Tokat; Yozgat. Srvas Kız Musilim mektebi için: ya; Ankara; Çorum; Elâziz; Kayseri, Kırşehir, Malı ya; Sıvas; Tokat, Yozgat. | 4 — Kabul şartları arasında ortamektep mezunu veya 10 un | Cu sınıf talebesi tasrih edilmiş olmasına nazaran ortamektep son | smıfında veya lise 9 uncu sınıfta ikmalli bulunan talebinin müra | caatları nazarı dikkate alınmıyacaktır. 5 — Muallim mekteplerinin talebe kadrosu tahdit edilmiş bulunduğundan kazananlardan hepsi cak ve kazananlar kadroların müsaadesi nisbetinde ve derece s1- rasile mmtakalarında bulundukları Muallim mekteplerine yerleş birilecektir. 6 — Musiki muallim mektebinin kabul şartları ayrıca ilân e- dilecektir. 7 — Ana ve köy muallim mekteplerine bu sene talebe alın- mıyacaktır. Lise ve orta mektepler: 1 — Bu sene lise ve orta mekteplere 915 numaralı kanun mu cibince müsabaka ile meccani leyli talebe alınacaktır. 2 — Müsabakalar 3 eylülde vilâyet merkezlerinde liselerde, Mse bulunmayan yerlerde ortamekteplerde ve her ikisinin bulun- madığı vilâyetlerde Maarif idarelerinde İstanbulda İstanbul Er- kek ve Erenköy Kız liselerinde yapılacaktır 3 — Kabul şartları: A — Türk olmak, B — Line ve orta mektepler talimatnamesinin her sınıf için tesbit ettiği yaş hadleri içinde bulunmek. | € — Bedenen ve ruhan hasto, malâl, sakat ve kusurları ol- Manisa; | Kastamoni; D — Velisi kendisini tahsil ettirmiyecek kadar fakir bulun- mak. E — Yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak (A ve B şartları nüfüs teskeresi C şartı mektep doktoru (bulunmadığı takdirde - imtihanın yapılacağı hükümet doktoru )tarafından icra olunacak muayene neticesinde verilecek raporla) D şartı da ida ye meclisi mazbatasile tahakkuk ettirilecektir, . 4— Taliplerin 31 ağustos akşamına kadar lise, orta mek- #eplere veya Maarif idarelerine müracaatları lâzımdır. i 5 — Bu ilânla kabul şartları ve imtihanların sureti icrası bil. © dirilmiş olduğundan bundan sonra vekâlete vuku bulacak müra- €aatlara cevap verilmiyecektir Yüksek Baytar Mektebi Rektörlüğünden: “Cerrahi hastalıklar” kitabının tabiyesi aleni münakasa usu hile 14 eylül 932 çarşamba günü saat 16 da ihale olunacaktır. Ta- ipler şeraiti anlamak üzere mektep idaresine, münakasaya işti- rak için de yevmi mezkürda teminatlarını hamilen Fndıklıda | Yüksek Mektepler Muhasibi mes'ullüğünde müteşekkil Müba- bayaat komisyonuna gelmeleri, (4002) ÇE İ ve T İstanbu rakya Şeker Fabri kaları" TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN Alpullu Şeker Fabrikalarının yeni mahsul normal toz şekerinin yüz kiloluk bir çuvalı (36.75) otuz altı lira yetmiş beş kuruştur. Asgari 10 çuvalı a kadar alınmak şartile her İsteyene satılmağı başlanmıştır. Taşradan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde malın bedelinin yüzde yirmisi sipariş vukuunda ve mütebakisi hamule senedi mukabi linde ödenmelidir. Depodan itikaren bilcümle masarif ve Müşteri isterse sigorta ettirilir. Istanbul, Bahçekapı, #üncü Vakıf Han, 4 cü kat, Tel. 24471 mes'uliyet müşteriye aittir. 0-79 Telgraf İstanbul Şeker. Milliyet Matbaası HER NEVİ Mecmua Mektep Kitapları ROMAN Fenni Kitaplar Zarf Defteri kebir, Yev Duvar Afişleri Mektupluk Kâğıt - - Kartvizit - Fatura - Elilânları TABEDİLİR miye ve Kasa defterleri mevcuttur Her Müesseseye Elver işlidir. Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar Adres: ANKARA Caddesi MİLLİYET Kitap Kısmı Telefon: 24310 - 24319 - 24318 nin en eski hususi meiztebi: Nişantaşı'nda Leyli nehari Kız ve erkek Yuva, İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. karakolu karşısındaki mektebe müracaat edilebilir. Bütün olunur. Bu sen Tel. B. O. tarifesi takdim “olunur. > Nişantaşında tramvay caddesi Feyziye Lises Tesis ta- rihi 1885 yıt için hergün Nişantaşı'nda Teşvikiye sınıflara kız talebe kabul evli ücretlerinde büyük tenzilât yapılmıştır. Talep vukuunda mektep 4039 nde emdr Nehar Mabeyincilik ve Şekayık sokağında Halil Rifat Pş. konaklarında $ Neha Ana -İlk Orta-Lise ix Şişli Terakki Lis Kayıt muamelesi: Hergün 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat

9 Frantızca-lngilizce esi ve Almanca kurları Pş. konağında yabılır. Ayrı ayrı binalarda kız ve erkek talebeye mahsus leyli teşkilâtı mev- cuttur. Leyli ve nehari ücretlerinde mühim tenzilât yapılmıştır. Talimatname gönderilir. Telefon: B. O. 2517 Leyli - nehari - hususi - türkçe - fransızca YENİ İLK MEKTEP Talebe kaydına başlandı Adres: Kızıltoprak Ihlamur caddesi No. 77 BYE İnkılâp Liseleri - Leyli ve Nehari — Kız, Erkek, Ana, İlk, Orta ve Lise sınıfları MÜESSİSİ; NEBİ ZADE HAMDİ. baren ber sınıf talebelerine bu iki Jisan için ders saatleri haricinde mec- cani olarak hususi dersler verilir. Mektep bir sene zarfında gördüğü büyük rağbet sayesinde bu sene faaliyet sahasmı genişletmeğe mecbur olmuş ve eski Düyunu Umumiye sivarında evvelce mülkiye mektebinin bulunduğu büyük, fevkalâde havadar binayı kiralamıştır. Lise mezunu gençlerin hayat sahasında hemen bir iş edinebilmelerini temin için mektep idaresi bu sene ayrıca (TICARET VE BANKACILIK KURLARI) da tertip edecek, bu kurlar için de talebelerden muayyen mektep ücreti haricinde hiç bir para almiyacaktır. Kayıt ve kabul için hergün saat 10 dan 16 ya kadar Nuruosmaniye! deki daireye müracaat edilmelidir. İsteyenlere mufassz! izahname gönderilir. Nafia Vekâleti Satınalma Komisyonundan: takımı için muktazil950 adet meşe makas traversi ka a konulmuştur. Münakasa 4-9-932 tarihine zar günü saat 15 te Ankarada Nafis vekâletinde icra Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupalrını İ ve muvakkat teminatlarile Tizaret Odası vesikalarmı ayni gün ve saatte komisyona vermeleri lâzımdır: Talipler bu husustaki şartnameleri İstanbulda Haydarpaşada Liman İşleri Müdürlü- ğünden ve Ankarada Nafia vekâleti Levazım Müdürlüğünden te darik edebilirler, (4086) sali Leyli ve Nehari; Avusturya SENJORJ Orta kız mektebi İĞ Gülare, Çınar Sökek No 10 25 ağustosan İtibaren Cuma ve pazardan maada her gün talebe kaydına başlanacaktır. 10 Eylülde Bonoları * mambatalır ve deyin ilmühaberleri üzerine her surette muamele yapar. Balıkpazar Mak- sudiye ban No 35 Uğurlu Zade M. DERVİŞ. Tek 23397 DUHAN Türk Anonim Şirketinden: | İkinci ilân 24 Temmuz 1932 tarihinde sureti fevkalâdede içtima eden Duhan Türk Anonim şirketinin hissedaran beyeti umumiyesi şirketin inkizayı müddetten evvel feshile tasfiyesine karar vermiştir. Heyeti umumiye: Faik Nüzhet Beyefendi ile Mr. Adriyen Bilietti'yi tasfiye memurları olarak intihap ey- lemiştir. Ticaret kanununun 448 inci mad- desine tevfikan, ashabr matlubun a- zami hir sene zarfında şirketin mer kezi idaresi olan Galatada Nazlı Ha- nım birinci katındaki daireye müra- cant ile alacaklarını tespit ettirmele- ri lüzumu ilân olunur. İşbu ilân birer hafta fasıla ile ve bir birini müteakiben üç defa neşro- hunacaktır. Yukarda mevzuubahis İ bir sene müddet 3 üncü ilânm neşri- le başlayacaktır. Tasfiye memurları Unutmayınız ki «< ASİPİN - KENAN tabletleri baş ve diş ağrılarına ve soğuk algınlığına en birinci ilâçtır. ROBERT KOLEC — Kolec kısmı - Mühendis kısmı Sanayi kurları. Her perşembe ve cuma günü suat 9 ilâ 12 arasında kayıt muamelesi yapılır. -J Devlet Demiryolları idaresi ilânları 500 m; kerestenin kapalı zarfla münakasası 5 Eyldl 932 Ps | tar. | | Fazla tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lirayâ | satılan şartramelerde yazılıdır. (4076) | Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Dil iskelesi civarındi 54,600 üçüncü kilometrede vaki taş ocağından çıkarılacak 1200 İ M3 Blokun kapalı zarfla münakasası o 10 Eylül 1932 cumartesi | günü saat 15 te Ankara'da Idare Merkezinde yapılacktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşadaki İdare vezmelerinde behe | || © beşer liraya sutılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (4215) | | | G75 adet makas göbeğinin kapalı zarf usulü ve takas kaydı ile) münakasası 18 Eylül 1932 Pazar günü saat 15 te İdare binasın da yapılacaktır. Fazla tafsilât Ankara ve Haydarpaşa vezneletinde beşer li” | raya satılan şartnamelerde yazılıdır, (4168) İ Kadıköy malmüdürlüğünden:; Fenerbahçe deniz hamamları ve set Gazino ve namazgâh 08” İ mı kadım mahallin senevi 1500 lira bedeli icar ile Mühendis Ra sim Bey ve gerikine ihale edilmiş isede münakit mukavele ahi kiza riayet etmediğinden mukavelenin feshi ile yeniden msj | zayedeye vaz ve talipleri ihalei evveliyesi ölân'8 Eylül 932 tari hine müsadif perşembe günü saat 14 te malmüdürlüğünde , aff teşekkil komisyona yüzde 7,5 teminat akçelerile müracaatları. (4128) Konya Nafıa Başmühendisliğinden: (12545) on iki bin beş yüz kırk beş lira bedeli keşifli Konya İ Meram yolumun mebde kısmında (1680) metre tulünde şosa ta- miratı esasiyesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 28-8.932 tarihine müsadif pazar günü saat ön beşte Vilâyet daimi encümeninde yapılacağından talip olanların 661 İ No. lı kanun ve Nafia işleri münakasa şerniti umumiyesi ahkâmı İna göre hazırlayacakları kapalı zarfı ihale zamanına kadar yet encümenine tevdii ve tafsilât almak isteyenlerin Nafin Bas- mühendisliğine müracaatları ilân olunur. (3876) Heybeliada sanatoryomu baştabipliğinden: Heybelinda sanatoryomu için alınacak olan elektrik motörle- rile müteharrik çamaşır makineleri kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. Eylâlün yedinci Çarşamba günü öğleden sonra s5 at ikide Galatada Karamustafapaşa sokağında Sahil Sıhhiye Mü- diriyetinde ihale edilecektir. Şartnameleri görmek için mezkür Müdiriyet Levazımına müracaat edilmesi. (4091) Heybeliada sanatoryomu baştabipliğinden: Heybeliada sanatoryomundaki altmış yataklık pavyon içi mübayaa edilecek olan çatal, kaşık, tabak ve emsali 25 kalem sof ra edevatile 6 kalem tükürük hokkası, oturak oda derece ve saire aleni pazarlıkla münal konulmuştur. Eylülün yedinci çar- samba günü öğleden sonra saat ü sokağında SahilSıhhiye müdiriyetinde ihale edilecektir. Nümune eri görmek üzere mezkür müdiriyet levazımına müracaat edilme (4092) si, Büyük Tayyare Piyangosu 13. cü tertip 2.ci keşide 11. Eylül 1932 dedir. büyük ikramiye 35,000 liralir. Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir mükâfat vardır. Kocaeli Vilâyeti Daimi Encümeninden: Vekületçe keşifnamesinin tadil edilmesinden dolayı ihalesin den sarfı nazarla münaka: tehir edilen Geyve köprüsünün ta- miratı muaddel 8359 lira 35 kuruşluk keşifnamesi ve şartnamesi mucibince Ağustosun 3İ inci çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarfla yeniden münakasaya konmuştur. Ta lip olanların mezkür tarihte yüzde yedi buçuk nisbetinde muvak- kat teminat mektubu veya banka mektubu ile teklif mektupların münakasa kanunundaki tarifat veçhile Kocaeli Vilâyeti daimi 'encümenine vermeleri ve şartnamesini görmek isteyenlerin en- cümen kalemine müracaatları n (4009) MİLLİYET MATBAAS/

Aynı gün çıkan diğer gazeteler