13 Eylül 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

13 Eylül 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i | Çok kere Türk dili, in devir devir .şahit- ve fütuhat siya setlerinin yürü; de feda edil- mekten çekinilmiyen milli varlık- lardan biri olmuştur. Çok müfus- İu yabancı sahaları, sayıca az fa- kat umumi kültür ve ferdi kıy- met ve meziyetlerce yüksek ordu- ları veya göç alaylarile ele sz ik büki çabuk Turabilmmek, onları kendi- İerine ve ısındır Onlara lâzım olan zengin ve yağışlı su boyları, güzel bir vatan kurmağa elverişli toprak ve kur- lerinde le Gittikleri ve bakim oldukları sahalardaki kül. Türk dili söz derleyicilerine Reşit Galip gurupların Hindo - Avrupa dil guruplarma bağlamak tecrübele- rinde bulunuldu. Bu üç dil ailesi- nin Er bir atadan, müşte- rek n gelmeleri na- hakiki büsbütün ayları ik ve Ü)di. Ayni eserim 13 üncü sayfasm- da Meillet'nin. “Dil gurupları ara sında mukayeseli gramer tetkika- & henüz kifayetsizdir” yolundaki hükmü Vendryes'in cümlelerine katıldığı zaman ne turani deni- len gurup aleyhine, ne de Hindo - Avrupai denilen gurup | lehine bükümler vermek için henüz kim senin elinde salâhiyet bulunmadı ğe anlaşılır. Bundan kırk yıl evvel, Taylor: “Ural - Altay” dillerile ari dil- ler arasında, asri diller ile sami arasnda olduğu gibi g6 ilmeyecek bir ayrılık yoktur. “Yakut ve fin dili ile ari dili arasmdaki münasebet ari siste çil inin altay fonetik siteminden te.) | suretile li Hindistanda Müzakereler Gandhi silâhsız ita- atsizlik mücadele- sini terkedecek mi? BOMBAY, IZ A.A. — mak >usiyet ından yani Mme Maidu ile M. Pateli bir say ziyafeti hitamında Powma nahi- yesi idare merkezinde | hükümetin murahhasları olan miralay İsmay ve ği ar, terketmesini şart koşmakta olduğu- nu ve buna mukabil neşredilmiş olan .cmirnamelerin geri alınacağını ve hazırdaki 50.000 mahpusun tah etmişlerdir. i yerli dili hemen öğreme- Bilmek kolaylığı da dü emesedli hadisesi mütal tutulmalıdır. ders gibi istifade ile Ülniediğinde hatıraları arasmda bu hâdisenin lca edilirken gözde bir avaç Türk yüz binlerce başka dil konuşan insana hâkim olarak onları teşkilâtlandırmak, silâh- landırmak ve bir maksada doğru götürmek vazifesi içinde bulun duğu zaman ilk iş orada konuşu- lan dili öğrenmeğe girişmek ol- muşta — Onlara kendini ve maksadı- öğretmekli. i hatıratının daha geniş mikyasta ve Tarabu- lus harbinden çok daha uzun, ne- silleree sürmüş mazi hâdiselerine tatbik edilince Çine, Hinde, Av- rupa, Afrika ve Amerikaya göz- müş Türk kavimlerinin dillerini dınlanmış olabilir. Türklerin devlet emir ve fer- manlarile dil değiştirdikleri de d ini yalnız Çin'de de- ğil Japonyada dahi bugüne ka dar ve hâlâ sürdürmekte olan To- pa Türkleri hakimiyet rakipleri diğer Türk istilâ zümrelerine ga- İebe çalmak için (Devlet emrile dil değiştirmek) yolunu kullan- muşlardı. TI) Umumi, İkütle halinde dil de- Cermen kal larin Alamanlar bir zaman ayni dille söyleşirlerdi. Halbuki Sidi birine fransızca, diğerine alaman ca denilen ayrı diller konuşuyor- Aslen Keltlerden lar. Aslen olan Bavye- ralılar şimdi Baltık sahili Sakson- ları gibi alamanca, halbuki bun- lardan İngiltereye geçmiş karde kabilelerin nesilleri imei lizce konuşuyorlar. Prof. Meillet ve arkadaşları olan | tarafından yazılan “ Les langues da mönde” da (7000) den fazla Bu Dilin esas bünyesine müessir olmamakla beraber kelimeler, tabirler ve sstılahlar gibi terkip unsurlarına şamil olarak asli saf. Ma kekeme bel da vardır. Bu tesirler, (bilhassa son asırlar içindeki yazı dilimizde müfrit ... En diller ne hallde id dil vardı, nerelerde Hindo - Avrupa dil » (2). Diğer bir müellif J. Vendryes, hakika bu son o zamanlarda ie finugur, bazen © sami dil 12) Les langues du monde, par wn groüpe de İinguistes sous la di- don de A. Meillet et Marcel Co kei ul Te 12) Dillerin menşsi ve akrabalığı meselelerinin ancak Türk dili ü- zerinde yapılacak esaslı ve mazi derinliklerine kadar inen tetkik» lerle doğru neticeye vardırılabile- ceği, bizce şüphesizdir. Umumi dil tetkikatile uğraşanların ayni zamanda türkiyatçı ve Türk dili- cisi olmaları umumi tarih seyri- nin wrar ile ileri sürmekte oldu- Ku bakikatlerin teyidini ve kati- yete doğru inkişafını pek ziyade çabuklaştıracaktır. Ibuki bugün Türk dilin ihi bilgiler Deny'nin dediği gi- bi “1893 te Türk rüniform harfle rini okumağa muvaffak olan ma- raf Danımarkalı âlim O Vilhelm Thomsen'in pek mühim keşfine rağmen henüz çocukluk devrim- dedir.» (3) Türk dili hakkındaki bilgiyi mütemadi himmet ve (gayretle emzirerek biranevvel çocukluk- tan, ergin ve olgun devre erdir- mek umumi irfan aleminin benüz karanlıkta seçmeğe (| çabaladığı meselelerden bir mühimini agi ve güneşli havaya çıkarmağ rayacağı için, bütün dünya ile lerine ve onlar arasında, tabiidir ki, en evvel Türk dilcilerine vazi- fedir. O halde, Türk dilcileri iki bü- yük vazife gurubu karşısında bu- lunuyorlar. Bunlardan biri: ana dil olmak vasfını tesbit için Türk dilinin tarihini araştırarak kendi- sinden doğan dillerle bünyede ve ekilde münasebetlerini mütalca etmek, diğeri, Türk dilinin varlı ğından son yedi, sekiz asır zarfın | da kaybolanları bulup meydana | koyarak eski ki zenginliğini va safir | ğını inde etmek. Bu iki gurup mesainin en ba- şında yazı ve kütüphane de bulunmadığı halde bugün halk arasında, halk konuşma dilinde yaşayan lügat ve (hattâ sarf ve nabiv malzemesini (o aramak ve toplamak gelir. Bugün Anadolu balkı arasında dahi yaşamadığı halde en eski metinlerde ve türk- çe yazı vesikalarında kullanılmış kelimeler de pek çoktur. a, dil kaideleri disiplin teminine li- yakatli doğru ye sağlam esaslara bağlanır; imelerin muasır i lim, fen, sa: ilerileyişine uya- bilecek tarzda ıstılâhlaşması usul leri kurulur. İki arkadaşımızın, Hamit Zü-, beyr ve İshak Refet Beylerin bu derlemeleri, büyük mey- 'danma iddiasız ve & mütevazi çı- kan bir başlangıç, fakat işin bir cephesi için temel (o mahiyetinde sayılması yanlış © olmıyacak bir başlangıçtır. Geniş paylı yardım- cıların himmet ortaklığı sayesin- de toplanmış olan kelimeler ken- dilerinin buldukları binlercenin de eklenmesi suretile onlar tara- araya getirilmiş ve tas- ait toplanmış sekilleri ve mânalar için tenkitler yapılabilir. Bu eser bir Türk bügati değil, yn ann sia, yerek: erabtelif Ünsel kölür teşebbüsü ile şim- (1) Les langucü du monde. Vend | ryes tarafından yazılan “Langues indo-curopcennes” faslı. (21 The origin of the Aryans'an account of the prebistoric ethonolo- gy and civilisation in Europe, Lon- don, 1892, S. 253-398. (3) — Les langucs du monde. Deny tarafından yazılan “Languca Hint kanunu esasisine ithal eyliye- ceğine de ihtar olunmuştur. Kongre mümessilleri, İmperatorluk meclisi ekseriye- te cay olan hükümet, ahvali fev- Hindistan” Ajamızmdan: Atlas A- inmağa mecbur kalmış ve telsizle imdat işa- reti vermiştir. tir. Bulunamadı KOPENHAG, 12. A, A. — Bahri | muhiti geçmeğe teşebbüs eden ve | Groenland'ın şark sahilleri civarda | denize inmeğe mecbur olarak imdat işeyen Huçhinson rilesi, kaza mahal ine giden gemiler tarafından bulu- onmamıştır. KOPENHAG, 12. A. A. — Veli > Hutehinson'un “Famille neticesiz. lenenlerden haber alınmazsa yüz kişi tarafından ayrı ayrı bulun muş kelimelerin, diğer yüz kişi tarafından k ü- zere aranması tabii olur. kuvvetin boşuna gitmesi demek- tir, Boşuna gole olmak şüp İ hesi çalışkanların en büyük üzün tüsü ve gayreti kısan, köstekliyen İ başlıca âmildir. 2 — Bulunanların hasılıp alâ- İ kadarlara, bu iş üzerinde uğra- | ganlara dağıtılması — kelimelerin! doğruluğu, yanlışlığı Si münaka; mümkün Böylece bir kitap eee ve teklif mahiyetinde © olarak ileri | ü kelimeler | hakkında, muhtelif o sahalardaki mahalli mâna ve teleffuz hususi- yetleri hakkında mütalealar top- lanmış, kelimelerin coğrafi yazı- lış ve kullanılış sahaları tayin &- dilmiş ve mesai neticelerinin sih- hati temin veya teyit edilmiş olur. 3 — Bu eserde.veya bunun gi- bi black diğerlerinde görüle- cek kelimelerin artık bulunmuş #ç0& | Oldukları bilineceğinden üç azlık muntazam rialeler halin de basılıp dağıtılması ile söz der- İ leme çalışmaları, düzgün bir yola İ almış olacaletır. Memleletimiz- d> kullanılan bütün türkçe keli irşat çi idaresi altında tir. ... Türk dilinin güzelliği ve zen- ginliği hakkında öteden beri söy- lenmiş olanlar çoktur. Salâhiyet- tar arkadaşlarımızın, dilcilerimi- zin bir taraftan da bunları topla- maları dilimiz hakkında söylenen leri bilmek ve iyi söyleyenleri ha- noktasından faydalı o- lur. Türkler arasından Divan sa- hibi Kâşgarlı Mahmut ile Babe- rin ve Muhakemet - ül - lügateyn | müellifi Ali Şir Nevai'nin ba hu sustaki sözleri daima © anılmağa değer. Maruf müsteşrik OA.vonLe cı i Türkistan Türklerinin lerinden bahsederken: “Lisan itenliik | Paraguay HARİCİ HABERLER Bolivya Paraguay Harbi Paraguaylılar bir çok esir aldılar ASSOMPTİON, 12. A. A. — Res mi bir tebliğ, Bogueron | istihkâmi İ etrafındaki müsademelerin devam et mekte olduğunu bildiriyor. Paragunyklar birçek esir akmaş- Muhasematı tatil için VAŞINGTON, 12. A.A. — Ce- mahiri Müttahide ile mümessilleri Paraguay ve Bolivya arasında hadis olan ihtilâfı Vaşingtonda tetkik ey- lemekte bulunan 4 bitaraf hükümet | (Arjantin, Şili, Brezilya ve Peru) her ili muhasım hükümete araların daki muhasematı hemen tatil etmek talebini mutazammın müttahidilmaal birer nota tevdi etmişlerdir. 2 rotaların irsali Paraguaylıla- Chaco ormanında hezimete cali bulunduğuna dair olan Bo. livya tebliği resmisinin ahzile | ayni zamana tesadüf eylemiştir. Paraguay'ın cevabı ASSOMPTİON, 12. A. A. — Bir İ kabine içtimamı müteakip hariciye nazırı, Milletler Cemiyeti ile bitaraf- lar tarafından tevdi edilen notaya verecği ceva İ bin yarın meşredileceğini beyan et- İ miştir. Stresa Konferansı Almanya'nın konfe- ransa bir teklifi STRESA, 12. A. A. — Satın alanı larla satanlardan mürekkep muhte. komiteye Almanya tarafından yeni bir teklif tevdi edilmiştir. Al manya, bu teklifinde Almanya, A- vusturya, Fransa, İtalya, İsviçre ve İ Çekoslovakya'nın — satan devletlerle " rüçhan esasına o müstenit iki taraflı İ itilâfnameler aktetmerelerini ve di- ğer alâkadar devletlerin ziraat mem leketlerinin kalkınması için vücude getirilecek utüşterek sermayeye işti. rak eylesin tavsiye etmektedir. Fransa, İtalya” ve Almanya mu! İ tahhasları tekliflerini sıraya koymak üzere toplanacaklardır. Tali komite, müzakerata esas ol- mak üzere hali hazırda rüçhan esa- sına müstenit tarifelere tevfikan pi- yasaya çıkarılmış — ve müşteri bul muş olan 45.000.000 kentali vasati olarak kabul etmiştir. Zirai memleketler | murahhasları, meselesini tetkik etmek üzere toplanmışlardır. e şarkta oldukça temiz, i- tüdEy harileulâde nüanslar ver. mek imkânına malik bir Türk leh çesidir. Türk dillerinin © tahsiline Avrapadı daha fazla ehemmiyet verilmeli Lisaniyatçılar için bunun © ehemmiyeti büyüktür. Muhtelif lehçelerin farkını bilen bir seyyah türkçe bilgisi ile Bos- na'dan kalkıp bütün Orta Asya- dan tâ Pekine kadar meramını an latarak gidebilir” diyor. 117 Danimarka Darü'fünunu Pro- | fesörlerinden Osstrup, bir kav.! min dili, onun mun ea İyi, en | sadık damğası olduğunu izahtan zora sain; dillerde, sami ruhunda | (perspective) hassası olmaması hassbile cümlelerin o fikirlerdeki unsuriarı ehemmiyet derecelerine göre aymamıyan söz dizilerinden ibaret kaldığını, halbuki Türkçe- de bütün fikir unsurlarının çok daha nizamlı, çok daha yerli ye rinde ve hepsinin sistemli bir vah det eder halde olduğunu söylemiştir. 12) dili üzerinde esaslı tetkik lerde Ek m olan £. Fevillet dilimizden bahsettiği rada: | | “Türk dili yavaş yavaş cenkci dil vasfını kaybederek tatlı, ga- yet tatlı bir dil, dünyanın en gü- | el dillerinden biri oldu”. diyer BI Ayni müellif ee i yni Me eğ 'Bunlardan o Amedâe Jaubert bundan 99 yıl evvel, 1833 de ba» sılmış (Grammaire Türgue â Hu- sage des ölöves de Vöcole Royale et spöcinle des lângues Orienta- les vivantes) isimli eserinde ya- bancı kelimeler, tabirler, ıstılâh- (1) "Şark Türkistanda Hellas'in iz leri peşinde” eserinin * memleket, bu günkü hali ve nüfusu” faslı, (2) Le dechilirement des ancica- nes inseriptions turgucs opar Vi İ helin Thomsen et İimportance de sa | döçouverte pour Phistoire de la ci-; vilisation turgue (1930 da Ankara-! da verdiği konferans.) j (3) Esssi sur la reforme alpha-| ave turgue, 1928 S. 9. Feci bir Tren kazası Mançuride kaza neticesinde 100 kişi öldü CHANGCHUN ,12. A, A. — Har binin takriben 40 mil cenubunda sarki Çin e rilayma sez üzerinde vakum neticesinde gelen beli 100 kadar yolcu ölmüş veya yaralan mışlardır Yolun bir kısmında evvelce kaldı rılan raylar lokomitifle beraber altı yaşamın devrlmesini imtaç etmi. “nu tkikekin felci olduklari an nedilen haydutlar, derhal şaşkın bir hal alan yolcuların üzerlerine hü- cam etmişler ye ölü, yaralı hepsini soymuşlardır. Şakiler aralarında 5 tane de Japonyalı bi birinin oğlu olan o Henry Villard'n da bu katarda bulunduğu, fakat sağ ve salim kurtulduğu haber alınmış. ter, İngiltere - İrlanda KİLKENNY, 12 (A.A.) — M. de Valera, bir nutuk irat e- derek İrlanda hükümetini Zi taksitleri hakkındaki hattı hareketine müteallik evvelki be yanatlarını hatırlatmıştır. Mu- maileyh, M. Thomas tarafın- dan ittihaz edilmiş olan güm- rük tedbirlerine rağmen İrlen- da milletinin İngiltere - İrlan- da iktısadi mücadelesinde mu- zaffer olabilmesi için takip et- mesi lâzım gelen usulleri tas- rih eylemiştir. 4 bin Faşist seferber ri edildi ROMA, I2Z. A.A. — Bu gece, a- ni bir surette 4000 faşist genci s6- ferber edilmiş (ve teşekkül halinde bulunan Colonna meydanında tahşit edilmiştir. bunlar aramda | bisiklet ve motosiklet süvar olanlar ram var dır. Bu gençlere, federal müstetarı tarafından bir geçit o resmi yaptırıl. maştır. Bu, takriben iki aydanberi yapı lan bu kabil içtimaların üçüncüsü- dür. Kreuger'in borcu BERLİN, I2 A.A — Volffe- jansndan: Kreuger müesseselerinin iflâsna sit erkim, müteveffa Kres- ger'in karşılığı bulunmıyan şahsi borçlarının 1.00 000.000 kronu geç- mekte olduğunu göstermektedir. ği aaeraaserearareareareeeaeasezessseaaaz larla doldurulmuş olan yazı dilini ahenk ve letafetçe farisiye rma- dil, belki de faiktir. Türk dili bü- tün şark dillerinin en güzellerin- den biri ve itiraz kabul © etmez surette en muhteşemidir” diyor. Yine L. Fewillet'nin lâtince aslı | ile naklettiğine göre şarkiyatçı â- limlerden G. Jones Türk, Arap, Acem dillerinin vasıflarını şöyle bulâsa ediy: “Sunvitatem persica, uberta- tem ac vim arabica, mirificam ha: bet turcica dignitatem; prima al cit atgue obleetat; altera sublimi- us vehitur, et fertur guodammodo incitatius; tertin alate est sane, sed non sine aliğua elegantia et palehritudine...” “Acem dili caziptir, Arap dili fasih ve geniştir. e Türk dili son derecede vekarlı er. ER bizi tatlılıkla çeker; ikincisi yükselir ve büyük dalga- lar halinde yürür, o üçüncüsünde zarafat ve güzellikle Oo müratesiç mutlak bir asalet vardır.” 1. Feuillet A. B. Davids'in Os- manlı türkçesi hakkındaki şu cüm lelerini de naklediyor: “Bu dil zengindir, ahenklidir. Tabirlerinin inceliği itibarile belki hiç bir dil ona tefev | vuk etmemiştir. Asalette, likte, zarafette hemen eşsizdir.” İşte Büyük Rehberin herbiri ehemmiyet ve yükseklikte daha evvelkilerle yarışan inkılâp ve is lahat teşebbüslerinin en yenisi Türk dilinin bu eşsiz asalet, c#siz güzellik ve eşsiz inceliğini asırlar dan beri körletmeğe savaşan tah- rip unsurlarından kurtarmağı is tihdaf ediyor. Onun işe başladığı her Türke kendi na göre birini seçmek (imkânını veriyor. Onun kurtarıcı orduların dan birinde nefer olabilmek saa- deti yalnız bize, bugünkü (Gazi nesline nasiptir. Bu nesil, bu maz- hariyetin kiymetini tün kudreti dahilinde çalışıyor. Dr. Reşit GALİP biliyor ve bü-| İSTANBUL, 12 T. C. Kâtibi Umumiliğinden: arzusiyle mü imlerini meşre devam ediyoruz: Kâzım Sevinç Bey, Hasan Halet B. muallim, Şinasi Süleyman B. muallim, Abdurrah- man Şefik B. muallim, M. Şerif muallim, B. muallim, Şemsettin B. o Srvas mebusu, İskender Fahrettin o B. Muallim ve muharrir, Refik Ah- met B. muallim ve K. Hırant B, muharrir, A. Rza B. İlk tedrisat müfettişi, Aziz Neri- Dil kurultayına Adana'dan öz türkçe konu- şan bir kadın taştırlmıştr. bir suaygırı lerdir. mail oğlu Musa olduğu anlaşılmıştır. ipekli kumaş yakalanmıştır. Püsudan KAYSERİ, 12 (A.A. mürekkep tetkik heyeti di Gezirler mevkiindeki arazi; e günkü trenle Ankaraya hareket İ yarm Kayseriye gelecektir. lunmuştur. fötanbul ve Selânikten gelenler kişi panayiri gezmiştir. M. Vintson Churchill hasta fadan muzlarip o olan M Vintson Churchill'in Salzburgşda bir sanato- tır. Hastalık, normal seyrini takip etmektedir. Selânikte arbedeler janamdan: Nasyonalist talebeler zi raatçiköyülü fırkası lideri M. Papa- İ mastosyanun intihap nutkum irnt et tiği serada bir arbede çıkarmışlardır. Mümaileyh, bizzat zabıtanın mua- venetile arbedeyi yatışlırmış ve sü- künu inde etmiştir İspanyadan çıkarılanlar MADRİT, 12. A, A. — Krnl ta raftarı fesat hareketine iştirak eden: | İllerden 58 kişi Cadix'e gönderilmiş- İerdir. Mahlkümlar oradax ursnfan mahalleri olan Villa Cisneros'a nak- edileceklerdir. Kurultaya aza olmak için müracaat eden zevat ADANA, 12. A. A.— 26 eylülde İstanbulda toplanacak olan Dil Ke rultayına vilâyetimiz dahilinde bulunan göçebe aşiretlerden tahsil görmüf, €sas İehcesini bozmamış, düzgün konuşan, saz ve türkü (bilen halk şel liği yapmış bulunan erkek veya kadınlardan birisinin gönderilmesi kara” Doktorluk tarihi kongresi BÜKREŞ, 12. A. A. — Beynelmilel tıp tarihi kongresi kralın himaye v8 huzuriyle açılmıştır. Kongreye 28 memleketin * heyeti muratbasaları vE 48 darülfünün mümessilleri iştirak etmektedir. Zeppelin Cenubi Amerikaya FREİDRİCHSHAFEN, 12. A. A.— Voltf ajansından; Kont Zeppelin sevkiyat idaresine, cemubi Amerikaya yapacağı önümüzdeki seyahatinde bir hipopotam nakletmesi için müracaatta bulunulmuştur. Cenup hududunda kaçakçılar takip ve imha ediliyor ANKARA, 12. A. A. — Geçenlerde islâhiyenin dağlık mntakalarında kaçak eşyalariyle huduttan şimale geçtikleri haber alınan kaçakçılar Heli | hiyenin şarkında Kırkpmar deresinde kendilerini takip eden gümrük mu hafaza müfrezesiyle çevrilerek mrüsademeye icbar edilmişlerdir. Kaçakçılar karanlık basınca müsademe maktül düşen arkadaşlarında birinin hüviyyetini belli etmemek için kafasını mışlar ve ayrıca beşi yaralı ve iki diri hayvan bırakarak kaçmışlardıfı 'Hüviyyetleri tespit ve izleri takip edilen kaçakçılar yakında ele geçecek Kafası kesik kaçakçının Gaziantepin, Kürttepe mahallesinden Kel İs” 9 Eylül gecesi cenup hududunda Nüseybin ile Resülayn arasında hu" dudu geçen kaçakçılar hududun bir saat ilerisinde muhafaza müfrezesinin pususuna düşerek kaçakçılardan biri ölü olarak ele geçmiş ve bir. kaç yük dukları anlaşılmış, takip edilmektedir. Mütehassısların tetkikatı — Rus ve Türk mütehassıslarmdaf Bunyak. Sarumsaklı, Köykubat ve şam heyet azaları şerefine Erçiyeş kulübünde belediye tarafın- dan bir ziyafet verilmiş ve gece geç vakte kadar samimi geçmiş ve hasbuhaller yapılmıştır. Ziyafette belediye reisi ve Profesör Örolot tarafından birer nutuk söylenmiştir. Heyet bu Selânik panayiri açıldı ATİNA, 12 (A.A.) — Atina Ajansı bildiriyor: i beynelmilel Selânik panayiri bugün açılmıştır. Mahalli hükümet / erkân: ve çok kalabalık bir seyirci kütlesi merasimde hazır bu” ilerin büyük bir kısmını ecnebiler ve bilhasss LONDRA, 12. A. A. — Daülürti- | ndan: SELANİK, 12. A.A. — Havas a- | man B., Ziya B. muallim, İzge Zeki B muallim, — Ali Kâmi B lu A. Rasim Bey muallim, Galip B.Aydın mebusu, Falih Rf kı B. Bolu mebusu. gönderilecek nakledecek keserek beraberlerine ak kurtulup kaçan diğerlerinin kim ol suları tetkik etmiştir. Dün ak- ir vakit etmiştir. Heyetin ikinci kısmiği Yedinci teşkil ediyordu. Bugün 30 büsl Şimal denizinde fırtına BERLİN, 12 A. A — Volif ajaf Evvelki sece, şiddetli bir arta | 'denizindeki , Fransız iktısat mütehassısı BERLİN, 12 (A.A) W. jansından: Gazeteler, sız iktısadiyatçısı n memleketin mali ve iktısadi ziyetini ve inkişafi imkânların! İnsan öldüren arı DAVNENBERG, 12. Brandebourg hükümeti dı

Bu sayıdan diğer sayfalar: