17 Mart 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

17 Mart 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

R üdi PE AP RE İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: Emniyet Sandığı namına birinci derecede © ipotekli olup nısfı 2500 Hira kıymeti muhammeneli Alaca Hamam'da Hoca Alöettin mahallesinde Tahmis ve asma altı sokağında 28-30 Cedit ve 28-30 atik numaralarla murakkam bir bap dükkânm nısıf hissesi açık arttırmaya konmuş olup şartnamenin 16- 3-1933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından gö- rülebileceği gibi 24 Nisan 1933 tarihine müsadif pazartesi gü nü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satıla- caktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın ( taahhüdü baki | kalmak üzere 9 Mais 1933 tarihine müsadif | salı günü yine saat İ4 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırma- | * smda gayrimenkul en çok arttırana ihale edileceğinden talip- lerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanm teminat mektubunu hamil | bulunmaları lâzımdır. Müterakin vergiler ile vakıf icaresi ve | Belerliveye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müşteriye ait- | tir. 2004 numaralı İcra ve iflâs kanununun (126) mcı mad- | #esinin dördüncü fıkrasma tevfikan bu gayrımenkul üzerinde i»otekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sa- Hinlerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı | üsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile | sabit olmadıkça satış bedelinin paylasmasından hariç kala- ezkları cihetle alâkadaranm işbu maddenin mezkür fıkrasma göre hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak isteyenle rin 1932-2175 dosya numarasile müracaatları ilân olunur. İnhisarlar Umum Nümune ve şartnamesi mucibince yerli malı markalık 10,000 metre Amerikan bezi pazarlıkla satım almacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pa- zarlığa iştirak etmek üzere 9, 7,5 teminatlarını hamilen 8-4. | 933 cumartesi günü saat 14 te Galatada alım satım komisyo- | nuna müracatları. (1024). ———— | Askeri tebilğat | | amm Eminönü Askerlik Şubesinden: | Nisan celbi dolayısile yerli ihtiyat | sirad yuklamasile 329 duğumlula- rın ilk yuklaması tekrar haziranda başlanmak üzere bugünden itibaren muvakkaten tatil edilmiştir. SATILIK HANE FIRSAT Kügir - 7 oda - Banyo KADIKÖY vapur iskelesine yakın Galata'da Tünel civarında Hrisoveloni Bankasına müracant, SATILIK KELEPÜR EV Kadıköy Bahariye Caddesi Süley- man Paşa sokağında 7 numerolu kâ- gir © acele satılıktır. Bu so kakta bakkal Koti'ye müracaat. 3.K .O. ve müesseseleri ih tiyacı için taahhüdünü ifa et- miyen müteahhidi nam ve hesabına olmak üzere pazar- lıkla 69500: 84200 adet cet- vel 400 zımbalı koçan, 177 mücellit defter ile 800 yaprak bastırılacaktır. o İhalesi 18 Mart 933 cumertesi günü saat lidedir. Taliplerin şart name ve nümüneleri görmek üzere her gün ve pazarlığa iş- | tirak için o gün ve vaktinden | evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. | alma komisyonuna müracaat- ları. (55) (1165) 958 ... İ 2. Sv. fırkası ihtiyacı için pazarlıkla 25,000 kilo un sa- tın almacaktır. İhalesi 18 Mart 933 cumartesi günü saat 14 tedir. Taliplerin şart gün ve pazarlığma £ iştiraki- sin mezkür gün ve saatte te- | minatlarile birlikte 3. K. O, Sa. Al. komisyonuna Omüra- caatları. (57) (1166) 959 ZAYİ — Sarıyer Malmüdürlü. ğünden almakta olduğum zevcimden muhassas maaşımın senedi resmisini kaybettim. Yenisini çıkaracağımız- dan zayi senedin hükmü yoktur. Fatih Haydar Sinan ağa Cami sokak 26 No. hanede müteveffa kaymakam İbrahim Bey zevesai E ——— | numaralı bahçe derununda zemin | 933 tarihinde şartnamesi divanhane- İ bine müsadif pazartesi günü sa Müdürlüğünden: | İ RESSAM lara "“ Tempera,, a iş boyalarının her | rengi geldi. Boya ve malzemenizi İst. Necati Memduh- ta bulacaksniz. İstanbul Dördüncü İcra Memur. iağundan: Tamamına on bir bin yirmi lira kıymet takdir edilen Burgaz a- dasmda Manastır caddesinde 54, 47 katı kârgir üst katları yağlı boyalı ahşap köşkün temamı 32 sehim iti- | barile on dört (14) sehmi açık art trmaya vazedilmiş olup l Nisan ye talik edilerek 24 Nisan 933 tari- ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde açık arttırma süreti- | le satılacaktır. Arttırma bedeli hisse- ye musip muhammen kıymetinin yüz | de yetmiş beşini bulmadığı takdirde «n son arttıranın tenhhüdü baki kak İ mal üzere arttırmanm on beş gün daha temdit edilerek 9 mayıs 933 | tarihine müsadif salı günü ayni saat- ta gayri menkul hissenin en çok art- trana ihale edilecektir. Artırmaya istirak edenlerin hisseye masip o mmu- İ bammen & kıymetinin yüzde yedi buçuk teminat akçesi teslimi vezne etmeleri & lâzımdır. Müterakim ver- gi, Belediye, vakıf icaresi müşteri- ye aittir. 2004 numaralı icra kamı- nunun 126 mcı maddesinin dördün- cü fıkrasına tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak & hakkı sahiplerinin bu gay- ri menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddimlarını evrakı müsbitelerile yir. mi gün içinde icra dairesine bildir. meleri lâzımdır. Aksi halde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkça sa- tış bedelinin paylaşmasından hariç & kalırlar. Alâkadarların işbu maddei kamıniye ahkâmına göre hareket et- meleri ve daha fazla malömat al- mak istiyenlerin 32/2256 dosya nu- marasile memuriyetimize müracaat etmeleri ilân olunur. DOKTOR HORHORUN Her gün akşama kadar hastalarını Eminönü Valide karaathanesi yanın daki muayenehanesinde tedavi eder. Tel. 2,4131 637 ZAYİ ŞEHADETNAME Edirne Kız Muallim Mektebinden 29/2/930 tarih ve 216 mumerolu tahriratile Ankara Maarif müdürlü- ğüne gönderilen şehadetnamemin zayi olduğu vukubulan müracaatım üzerine 181 - 392 No. ve 13/3/933 tarihli tahriratla tarafıma resmen tebliğ edilmiştir. Yenisini çıkartaca- #ımdan eskisinin hükmü olmadığını ân ederin MİLLİYET CUMA 17 MART 1933 Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: Mahallesi Keçeci piri » ” ” ” Kalyoncu Bostan Çukur , » Hacı Ahmet " » Kalyoncu Yenişehir rar ” ” Bostan Güliz Bostan Kalyoncu oslhiğu »m Yenişehir » ” Yeni cami Sokağı Hasköy cad. Küsgüncü Ömer hayyan Kadıncık Peşkirci Pico Kw Hüsamettin Notacı Ok kiraz Tabur ağaları Marsık Kaytancı Yeğit başı Hanm Kadıncık Kalyoncu kulluğu Narcil Serdar Ömer Paşa cad. Tarlvbaşı cad. Akkiraz Hortumcu Dere caddesi Tevfik Kurtuluş deresi ri Kara kurun Te abaşı Halepli Bekir Karanlık bakkal ” » » Tirişe Tarlabaşı ” » Kalyoncu Katmerli Kuyucu Kemim Mandıra sam Hortumcu KarYENN Karsan ” ” ” Persembe Pazarı Perçemli Mahtum meyadnı ” " Fermeneciler Perşembe Pazarı Keresteci Kazıl ” » Zencirli han Tersane caddesi Fermeneciler Keresteci Fazıl Yenicami caddesi 35 Kömürcü Aziz Kürekciler # Tahrir No.sı Hane

Varidatı gay No.sı rı safi Sahibi Ahmet Paşa kızı Adile hanım Miğşillam ve Nesim Levi ef. 51 22 2 75 4 76 59 238 27 312 34 414 12 242 39 49 7/9 185 41 84 24 469 Viktorya 6 495 Nezir ve Behcül efendi 4 467 Aleksandra Kostantin m Di Mavanacı Mehmet efendi 14 Sütcü Lambo 191 Madam Sofya u 36 360 Andoniki ef. 18 240 Aşçı Koço ef. 26 660 Sofya hanım 14 97 360 Andon Kosti ef. 32 443 120 Hristo Dolar ve hissedarları Kleopatra ve Eleni hanım Sabri ve veli Sabri ve veli Ermanak efendi Kiriyadis Niko Turhan Bey Emine hanım Emilya ve Apostol Mehmet Selim 41 7/1 120 43 72 144 33 82 84 56 22 218 91/93/95 12 12 9 9 46 73 10 10 10 10/1 12 10/1 12 15 19 60 13 35 8 10 16 1/16 16 M.1/16 84 24 18 20 15 45 73 73 73 73 M.1/80 25 23 215 216 363 287 184 204 526/1 526/2 422 134/1 134/2 134/3 134/4 87 400 387 348 443 298/50 298/56 298/56 298/9 298/34 216/217/1,2 240 120 96 195 195 328/4 328/4 409/1 510/78 237 237 237 238 239 239 239 268 443 413 243 14 173,8 173/9 561/1 561/2 561/1 561/2 37 169/1 169/2 163/3 268 124 32/1 32/1 32/1 32/1 32/1 174 120 72 369 720 660 480 200 96 320 300 180 2700 180 144 60 60 300 120 120 120 120 144 120 360 360 84 84 720 240 427/1 w 3000 427/2 A 1260 185/1 186 187 185/1 186 187 497/1 497/2 8 900 360 360 900 360 360 144 144 600 M. Katina Cemal Bey ” ” Mığırdıç Tatkobiyıkyan ül Hanım Cermekân ef. ve hissedarı iste- fan ef. Praşkevi Şoya Katina Hanım Jinoris vekili Gavril Firdes Hanım ve hissedarları N siye Hader H. ” ” ” " » Dimitri kızı Karaliya hanım Hacı Nikoli Avram ef. Vecihe H. ve hissedarları Basri v Bahri efendi. Kostaki efendi Fredrik efendi Peruz Hanım Madam Verjin Boğosyan efendi Todori efendi Polis Fehmi efendi Mate Ostiryan ef. Madaros Hakti, Şerafettin ef. validesi Behri; İskohi hanım Maki Ali Ekber Madam Mari Tahir Bey Ali Ekber Han Tahir Bey Kadri Bey Kirkor ef. Herman ef. : Sait Bey zade Osman efendi Ekradtin Elisavi 4 İsak ve Musa Isak ve Musa Bederos ef, ve hissedarı Bederos ef. ve hissedar Hamza Bey Hamza Bey Fuat Bey Edip Bey Hasan Bakkalay Natiyas veledi Yuvan Kasap Sotiri Pandeli Yasef veledi Yani Haralambo Mihal Manav Sarafyadis Rober Mizrahi Mehmet Nurettin Ahmet Raif Maryam hanım , Devamı 7 inci sahifeda ŞAR

Aynı gün çıkan diğer gazeteler