29 Haziran 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

29 Haziran 1933 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ege odalar Kongresi Mesaisini bitirdi, mühim noktalar tesbit edildi İZMİR, 27. A. A. — Birkac gün evvel açılan Eğe iktisat mıntaka- sı ticaret odaları kongresi bugün İzmir ticaret odasında son içti- mamı akdedetek raporları tetkik etmiştir. Sanayi encümeninin raporunda Eğe mıntakasını alâkadar eden ha- hıcılık , dokumacılık, sabunculuk hakkında esaslı noktalara temas e dilmiştir. Son zamanlarda ihracı azalmış olan halılarımızın fazla miktarda sevki için çareler görüşülmüştür. İhraç edilecek halılarımıza souk damga konulması halıcılığımızmn im şubesinin türk harsına göre ginleştirilmesi gibi tedbirler it tihazı muvafık görülmüştür. Gül yağlarımızın ihracatını ço- galtmak için bir kooperatif teşki li düşünülmüştür. Bundan mada küçük menderes havzasında bir çuval fabrikasınm vücuda getirilmesi, süngelerlerin şirket tarafmdan © mübayaası ve Avrupa piyasalarma bu şirket va- sıtasile sevki münasip görülmüş- tür. Sabun, üzüm ve incir içiside muhtelif kararlar alınmıştır. Encümenlerin raporlarında ser- dedilen mutaleaların ekserisi müs- tacel işler olduğu için gelecek se- ne Ankarada aktedilecek' otan u- mum kongreye arzedilinceye ka- dar yapılması iktiza etmekte oldu ğundan kongre riyaseti bu noktala rı alâkadar makamlara bildirecek tir. Kongre mesaisi hitam bulması münasebetile kongre reisi tarafın dan murahhas Beylere İzmir şehir inosunda bir ziyafet verilecek Yeni mahsul buğday SÖKE, (Milliyet) — İlk buğday mah karşılanmıştır. İtal; bada 70, yeri bular ize ve yal ti satılmış. tr. Bu sensen pe Hamle. piyasasın- da (90) çuval kadar buğday yetiştiren Söke kasabası olmakla imiz i- çin büyük bir şereftir. Sökede ucuzluk SÖKE, (Milliyet) — Kasabamızda hayat gittikçe ucuzlanmaktadır. Bu da lerdir. Kuzu ve koyun etinin okkası 28 sığır ve dana 20 keçi ve oğlak etleri 15 kuruşa satılmakta olduğu gibi ete nis- beten sebzeler de pek ucuzdur. Bir ta- raftan fasulya 5 kuruşa ve kabak 100 paraya satılırken diğer taraftan da sa- lâtalıkların tanesi 100 paraya ve gayet iri ve nefis yaylâ kirezinin okkas da 10 kuruşa satılmaktadır. Merhum Vahyi Beyin yerine AYDIN, (Milliyet) — Dr. Vahyi B. in ölümile Cürhuriyet Halk fırkası vi- âyet idare heyetinde boş kalan yere yedeklerden sıtma mücadele doktorlar rmdan Yusuf Ziya Bey alınmıştır. Aydın muallimleri geliyor AYDIN (Mili; — Aydın - mler Balikelr, Buzsaz ve tama e re tertip - ediyorlar. Seyah. AŞ enleri in hemen hepsi işi Milliyet'in romanı: 725 Sarkilarin yemli miş Dorothy: — Bıçakların on iki düzünesi ne iki dolar kadar ederdi... Onun için para ile alınan bu bıçakları önüne ge, İene vermekte mana yoktu... Diyor. Bunun üzerine Dorothy'ye: — İyi amma, buna halkı soymak derler... Senin bundan - haberin var m1? - dedim. Maamafih Dörothy diyor kiz .— Hiç zannettiğin gibi değil... Bi- çağı almamakla kimse bir şey kaybet- miş olmıyordu. Çünkü bıçakların ağ- Zi zaten tenekeden olduğu için bir şey kesmek hususunda kimsenin zerre ka dar işine yaramazdı.... Dorothy on boz yaşma girince ba- | Mister Bozdoğanda temsil Aydın muallimleri bir temsil verdiler BOZDOĞAN ; (Milliyet) — Aydın Halkevi temsil kolu azaları ve müsikası dün kamyonlarla kasabamıza geldiler. Mazika akşam üzeri Belediye parkında halka konser verdi. Akşam temsil kolu 1500 kişi huzurunda (Mete) piyesimi temsil etti. Temsile kazanın her köyün- den bir çok yurttaşlar gelmişlerdir. Temsilde Aydm fırka reisi Etem Kad- ri, Halkevi reisi avukat Neşet, fırka vilâyet heyetinden Dr. Ziya Beyler de hazır bulundular. devrin tiyatrosu ile bugünkü temsil ha. yatını mukayese etti. İnkılâpe: fırkamı- zın sahneye ve sahne hayatına verdiği ehemmiyeti anlattı. Temsil heyetini teskil eden muallim hanım ve beylerin bu yolda gösterdikle- ri ferağat ve fedakârlığı takdirle andı. Türük ana nesini Türk tarihini bütün yüceliğile bilmiyen kafalara yerleşti memiş Türk o medeniy bin sene evelden beri yı kapladığını canlı mek olduğunu ve bu yolda daima yürü- neceğini ve ilerleneceğini söyledi. Bu sözler halkta büyük bir heyecan uyandırdı, ve bir cok defalar süreldi al- kışlarla kesildi. Bundan sonra piyes cok muvaffaki- yetle temsil olundu. Temsil kola reisi muallim Avni Bey, yeni teşkil matör vençlerden bir çoğuna bu piyes- de vazife vermişti. Gençler sahneye ilk defa çıkmalarına rağmen £ yadırğama- dan ve aksaksız olarak vazifelerini ba. sardılar. Temsilden sonra Avni Bey, büyük Türk hakanlarından (Mete) yi ve devrini hülâsaten anlatarak gösteri- len alâka ve misafirperverliğe teşekkür etti, Kaymakam Nami Bey, Bozduğanlılar namına heyete ve misafirlere teşekkür etti. Bozdoğanda kadınlarımızm medeni kıyafeti almaları hususunda fırka heye- timizin ve gençlerimizin büyük bir çalış maları var ve bunun açık verimleri göze çarpıyor. Bu temsilden halkı mahrum bırakma- mak için peştemallı kadınların da gele- ceği ilân edildiği halde seyirciler arasım- da olan 500 « yakım kadınların arasında yalınız 4 peştemal ihtiyar kadm görü- 'nüyordu. Aydın suyu AYDIN, (Milliyet) — Şemset- tin Beyin Türkiye mümessili oldu- ğu bir alman boru müessesesinin, mühendislerinden Her Rrahşbih- lerin şehrimize geldiğini bildir. miştim. itehassıs Aydın suyu nun çıktığı yere kadar tetkik ve | tahliller yaparak, suyun şehre altı kilometre mesafeye gelinceye ka- dar kirlenmediğini ve içme evsafı nı haiz olduğunu bildirdi. Ve altı kilometreden itibaren şehre suyun akıtılması teşrih havuzları ve şe- hirde taksimatını göslerir bir a- van proje yapmağı da kabul etti. Bu suretle Aydın su projesini şehre bar olmadan yaptırmak müm kün olmuş ve şehrin su işinde ilk ve mühim adım atılmıştır. Bolu'da eczane BOLU, (Milliyet) — Memleket ihtiyacına az gelen merkez eczane sinden başka Sihhiye vekâletinin müsaadesiyle değerli o gençlerden Hilmi Bey Halk ecnazesini açmış- tır, geceleri nöbet tutarak ihtiya- catı temine çalışacaklardır. Fırınları. badana , GİRESON, (Milliyet) — Bele- diye reisi şehrin bütün fırın ve kahvelerini badana ettirerek kah- ve ve fırmları ter temiz ve bem- beyaz bir hale koydı Tercüme: Kâmran Şerif bası büsbütün çileden çıkmış. - Yani yeniden evlenmeğe mecbur olmuş. Babasının evlenmesi tam manasi- le bir romandır ve bu roman da Pa- nayir kumpanyasnın “Âşıklar Pren- desi” ismi verilen en belli başlı bir eğ lencesi ile başlamış. “Aşıklar Prendesi"nin esası şu i- miş: Büyük bir halka şeklinde bir ko $u yolunda küçük bir otomobil mış. Otomobil bu halkayı bir defa dön 4ü mü, kendiliğinden epey uzak bir mesafeye fırlar ve yüksekçe bir 26- min üzerine düşermiş. Fakat bu işte halkı daha ziyade alâkadar eden oto- #eobilin içinde oturan Kaşpusyerli sa- — bile ei bu kız halkayı dön sonra Aşıkına kavuşurmuş. Aşık” rolünü de pembe mayosu ile* Shaw yaparmış. m a ELAZİZ, (Milliyet) — Mediha H hafta imtihanlarını ikmal etmiştir. Bey tarafından şahadetnameleri ve hanımın imtihan heyetile birlikte çe du memleketimizde herkes tarafınd. görmüştür. Resimde görülen zat M. retide yurdun müdiresi Mediha Ha gi tertip edildi. Sergi yüzlerce halk zizde büyük hizmetler gören bu yur. dir ederiz. Uykuyu takip eden ölüm | BOLU, (Milliyet) — - Kıbrıscık nahiyesinin Yazıca köyünde garip bir ölüm vak'ası olmuştur : Softa oğlu Hasan köy yakınm- da ki kuş konağı bayırın da katı- rmı otlatmakta iken uykusu gel- miş, katırı kaçmaması için yuları- rı emniyetle bacağına bağlamış ve çayıra uzanarak uykusuna dal- mıştır, sonra her hangi sebeple ür ken katır Hasanı sürüklemeğe baş lamış, öteye beriye çarpan Hasan m belindeki tabanca Patlamış, Hasan'ı göbeğinden vurmuştur. | Silâh sesi üzerine bir kat daha | ürken hayvan zevallıyı bir hayli sürüklemiş az bir (o müddet sonra yaralı ölmüştür. Yapılan adli tah kikatta bir kast olmadığı anlaşıl. muştur. Pusulu bir cinayet BOLU, (Milliyet) — Örencik köyünden Ali kalfa oğlu Kâzım Öküz arabasiyle yaylaya giderken Aydın çarşısı çamlığından geçer- ken çamların arasında m patla kurşun altımdan girene an kürek kemiğinden çıkmış, Kâzım yere düşmüş, bir az sonra da ölmüştür. Adliyenin mahallinde ” yaptığı tetkik ve tahkikata üç gün evvel bir kadın meselesinden kavğalı ve darğın bulunduğu ayni köyden Aşık oğlu İsmail tarafından ya- pıldığı anlaşılmış, katil yakalana- rak evrakiyle müstantıklığa tes- anımın dikiş ve biçki yurdu. geçen 13 hanıma Maarif Müdürü Rahmi rildi. Yukardaki fotoğraf bu on üç kilmiş resmidir. Mediha Hanım yur- lan çak takdir edilmiş ve iyi rağbet aarif Müdürü Rahmi Bey mmdır. İmtihandan sonra tarafından ziyaret edilmiştir. Elâ- 'dun Müdiresi Mediha Hanımı tak- Mektepten birinci çıkma mükâfatı TEKİRDAĞ, (Milliyet) — Şeh rimiz orta mektebinin mezuniyet imtihanları bitmek üzredir. Ada- pazarı Türk Ticaret Bankası Te- kirdağ şubesi bu sene orta mekte- bimizden neş'et eden birinci dere cede şehadetname alan gence bir hatıra olmak üzere münasip bir mükâfatın verilmesini tensip et- miştir. Verilecek mükâfat | şimdi- den vilâyet makamına takdim kı- lınmış ve vilâyet tarafındanda mektep müdürlüğüne gönderilmiş tir. Vilâyet matbaası kapatıldı ELAZİZ, (Milliyet) — Haziran iptidasından itibaren vilâyet mat- baası kaldırılmıştır. Vilâyet gaze- tesi kemafissabık intişarında de- vam edecektir. İmtihanlar ELAZİZ, (Milliyet) — Bu haf- ta şehrimizdeki bütün ilkmektep- lerle ortamektebin bakalorya im- tihanlarına başlanmıştır. Trabzon Halkevi bütçesi TRABZON, (Milliyet) — Hal. kevi 933 senesi bütçesini 4000 li- ra olarak tesbit etmiştir. Bir tayin ELAZIZ, (Milliyet) — Vilâye- timiz Tapu Müdürü Behçet (Bey terfian İzmir Topu sicil muhafız- lim edilmiştir. lığına tayin edilmişti Tekirdağ jandarması sporda da iyi. TEKİRDAĞ, (Milliyet) — Şeh- rimiz spor hayatında şu günlerde bir uyanıklık ve bir canlılık göze çarpıyor. Bilhassa vilâyetimiz jai- dâtması burada spor varlığının bir numunesini teşkil ediyor. Akşamları gerek idman gerekse spor oyunlarında halkımızın tak dir ve alkışları toplıyan öm ve ürbüz jandarmamız spor işlerin- ii bir örnek olmaktadır. Jandarmamızı takdir ve vilâyeti. miz jandarma kumandanı binbaşı Bahri Beyi bu muvaffakiyetlerin. den dolayı tebrik etmek yerinde olur. Mister Shaw bulunduğu yüksek | hizmetçi kz otelin sahibi olan kadı yerde zarif bir tavır alarak Dörotly- nin gelmesini bekler, gayet kibarane bir surette onu elinden tutup yüksek yerin merdiveninden aşağı kadar in- dirirmiş. “Halk ta bu osmada ortalığı yıkarcasına alkışlarmış. Fakat Dorothy bu mesele hakkım- Alkışlayanlar “Âşıklar Prende- si” ni mi, yoksa babamın. zil zurna sarhoş olduğu halde mördivenlerden yuvarlanmadan © inmekte gösterdiği muvaffakiyeti mi alkışladıklarma ben bir türlü akıl erdiremedim! Diyor. Her ne hal ise... Panayir Kumpan- yası alelekser sarışın kızları, (o baş- İarına bez peruka takmak (suretiyle tiyatroya heveskâr lokanta hizmetçi- leri meyanmdan tedarik edermiş. Fa kat bu da pek kolay bir iş değilmiş. Çünkü biçare hizmetçi “Aşıklar Pren- desi”'ni üst üste bir kaç kere attıktan son bel kemiğine bir ağrıdır yapışır. mış. O zaman kumpanya direktörü- nün münkali doldurmak için yeni hizmetçi ile anlaşması icap edermiş nın kızı olduğunu direktöre haber yermeği ihmal etmiş. Anlaşılan kızca- ğız, tiyatro mesleğine aleyhtar ve ceb bar bir anası olduğu meydana çıka- cak olursa işi kaçıracağından kork- muş. Hattâ Hazel ismindeki bu kız annesine haber vermeğe lüzum görme- den Panayir kumpanyası ile kaçacak kadar işi ileri vardırmış. Üstelik kum panya mensuplarından bir çoğu da bu esnada otele olan borçlarını unutup gitmişler. Dorothy diyor ki: — Otel sahibi kadın peşimizi bi- | rakmadı. O civarda başka bir şehre « Panayiri kurduğumuz yere geldiği zaman kadınm gözü kan ça- ağına dönmüştü. Kaderin garip bir cilvesi: Kadın Panayir yerine vardığı zaman Dorot hynin babası pembe mayo ile Mason Mabedinin çalısımdan aşağı atlıyor- muş. Kadın, otelde oturduğu müddet zarfında sökak elbisesiyle Mister Shaw'a dikkat etmediği halde, pembe Bu cümleden olmak üzere tör Modesto denilen bir şehrin otelin de bir hizmetçi kız bulmuş. Fakat bu mayo ile damdan aşağı atlarken gö- rünce ona cılğmea âşık olmus. Buna rağmen kumpanya müdüri- a mai Elâzizde dolu ELAZİZ, (Milliyet) — Geçen hafta hava her gün yağmurlu geç- miştir. Geçen cuma gecesi yarım saat kadar dolu yağdı. Şehir ve ci- vardaki sebze bahçelerile meyva ağaçlarını dolu kısmen tahrip et- miştir, Trabzonda yola kalbedilen mezarlık TRABZON (Milliyet) — Şehir da- hilinde Soğuksu sayfiyesine çıkan yol üzerindeki İmaret mezarlığının bir kıs- mı belediyece yola kalbedilmiştir. Üç senedenberi İyece defmine mü- saade edilmiyen bu büyük mezarlık şe. hir ortasında korkunç bir manzara his- sini veriyor, Bugün dörtte biri yola kak bedilen hu korkunç manzaranın yalın bir zamanda şehir haricine atılacağını ümit ediyoruz. Trabzonda bando TRABZON (Mülliyet) — Halkevi bandosu bugün Vilâyet binası önünde Vali, Fırka, Belediye ve daire müdürle- ri hazuriyle ilk selâm resmini o yapmış- tır. Trabzonda ilk defa vücude getirilen bandonun sesi duyulunca yüzlerce halk hükümet binası önüne toplanmışlardır. Bando yarınki cuma günü Parkta umu- ma çalacaktır. Trabzonda iyi su TRABZON (Milliyet) — Şebrimizin içilecek dere suyu, tozlu ve bazan da bulanık çeşme sularını içer. Üç saat mesafeden şehire iyi su getirilmesi icin belediyece bir mühendisin davetine karar verilmiş. iyi suyu yoktur. Bütün halk | tr. | Trabzonda yeni hükümet binası | TRABZON (Milliyet) — 180 bin lira sarfiyle yeni bir hükümet binasının inşaatı ikmal edilmisi odası vardır. Kalorifer tesitatı bittikten sonra temmuz sonlarma doğru bütün devair hu yeni binaye nakledecektir. Meriçte iki çocuk boğuldu EDİRNE, — Uzun zaman yağışlı ve serin geçen günlerden sonra bu hafta içinde birdenbire çok şiddetli sıcaklar bastırdı. Bu münasebetle herke serin yerle re çekildi. Bir kısım halk ta Meriçte banyolar yapmaktadır. Karaağaç yolun. daki Söğütlük civarında yıkanmak üze re Meriç nehrine giren Vitali Siliki, İs- rail, Grasyani namında iki çocuk kendi- a akıntıya kaptırarak boğulmuşlar- . Bu binanın 36 | | “Bedava seyahat Hakimlerden bir kısım d seyahate iştirak ediyorla Şikago sergisine iştirak etmek re memleketimizden hareket edeci olan kafile 18 temmuzda o Romasyi Köstenceye hareket edeci vize hususunda Türk seyyahlarma hilât vadetmiştir. Ancak İzmir, Ank ra gibi Anadolu içerilerinden seyab te iştirak etmek istiyenler 18 temi” dan nihayet 5 gün evvel İstanbula #'İ miş olacaklardır. şehirlerinde tevakkuf edecekti: Seyahatin rahat ve eğlencı rette geçmesi için tertip edilen p ramda en ince noktalara kadar ta! Iât kaydedi! ir. Seyyahların bii te götürecekleri elbiseler, seyahat vazımı hakkında tafsilât dercolun" tur. Mahkemelerimizin yaz tatili müs” sebetile bazı hâkimlerimiz de Bey lunda Pasrapit Acentesine müra ederek (seyahat hakkında izahat als!f lardır. Acente 180 kişilik kadron dolup dolmadığını her gün telgra' Bükreşteki merkezinden öğrenmekt' dir. Verilen malümata göre tem zun ilk haftasında kayıt muamel nihayet verilecektir. Pasrapit Acemi Anadoludan vaki olan müracaatis' telgrafla cevap vererek İstical e lerini bildirmiştir. Vücudün Sihhati Ruhi sıhhatin bir şar geyrimülaf" kidir. Kadının sıhhati söretl dalmedi samimi iinalarna medyundur. Cibas larının dezenfeksiyonu başlıca şartla” dan biridir. Tababet, muzadı taafiüf taharetleri tavsiye eder. Bu bapta © müessir müstahzar 1ysol dır. Terkibindeki mikrop öldürücü W antiseptik cevherleri sayesinde cezfsi” lar tarafından en müessir ve faal b ilâç gibi tavsiye ederler. Alâmeti fari kamızı hamil olmıyan bütün mümasi müstahzarları reddediniz. Fabrikatötler: Sölmelke & Mayr # G. Hamburg. Umumi acentaları: 5. Temmuzun İkinci Pazar günü Üsküdar At pazarın: ğından talip olanların yevmi mezkürde pazara gelmeleri çifteler harası hayvanatından bir rece beygir alenen satıla: ! i lân olunur. (2999) Eskişehir Evkaf Müdürlüğünden! Eskişehir'de Yirmi dört © saatte 150 ilâ 200 kilo Buğds! ekisti apan ve su ile müt eharrik ve alektriği olan Evle fa ait çeri başı Ali Bey namı di er Nuri Bey un Fabrikasın!f senelik bedeli muhammini “ 2000 ” lira üzerinden bu *€ ne Temmuz iptidasından itiba ren nihayetine kadar | bir aj müddetle yeniden müzayede ye çıkarılmıştır. Taliplerin 8 zusuna göre 3 senelikten 6 se neliğe kadar icarada verilebili yor .Talip olanların Eskişehir caatları. (2998) Evkaf Müdürlüğüne omür? e A ŞE YL ŞEMA YS e m an Gedikpaşada Jandarma Satınalma Komisyonundan: Mevcut nümunesine gör e 1000 çift yemeni pazarlii 2-7-1933 pazar günü saat 15 ten 16 ya kadar yapılacağınd?! nün muayyen saatinde komi Vin annesile müzakereye gi- rüzmek mecburiyetinin kalmış. Fakat daha müzakerenin başmda belli ol- muş ki Mister Shav'm tahtı nikâhma girmedikçe kadına meram anlatmak kabil olmıyacak. Bunun üzerine Do- rothy'nin babası, kumpanyasını sir- kat veya hizmetçi âyartma (fülleri: dan dolayı takibata maruz bırakma- mak için nikâhı kabul etmek mecbu- riyetinde kalmış. Luther mezhebine salik bir papas tarafından nikâhları İmiş ve mev'i in sana mahsus bir hâdise olmak üzere izdi- vaç merasimleri de aslan kafesinde icra edilmiş. İşte bu suretle Dorothy bir üvey anne kazanmış. Biltabi üvey annenin ilk işi, Pana- yir kumpanyasında geçi ayat if- fetine zarar verir bahanesiyle Hazel'i Madesto'ya göndermek olmuş. Fakat Dorothy'nin söylediğine ha- kılırsa Hazel'in iffeti daha Madetto- da iken kâfi derece zarara uğrama- mışmış. Hattâ bunu Kumpanyada bil- miyen kalmamışmış. Üvey amneye | gelince; o Panayir Kumpünyasında kalmış ve şirretliği i İictirmeğe başla- isteklilerin teminatı evveliye makbuzile beraber mezkür gü onumuza müracaatları. (2989 atlamaktan menederek adam ş8P yetini tamamiyle yok etmiş. Nihayet halkı eğlendirmek iş şey kalmış: Yeni gittiği bir izdivaç ruhsatnamesi alıp rafi le ya bir balonda veya aslan kzf€* de kasabanm papasına nikâh kıyd” rak karısile yeniden evlenmek. Dorothy diyor ki: — Hele biri çıkıp ta bana: “SX baban evlenmedi” desin... Vallahi ile rim... “ Fakat maalesef işler gittikçe batlaşmış. Madam Shaw kocas! 5 zeli bir nizanlı olmakla beraber, casma karşı hiç bir nişanlı gibi “) mele etmiyormuş. Hattâ nikâ| yıldığı esnada bile kadın nişan dan fena halde şikâyet edermiş. ki izdivaç merasiminde hazır bul halk: — Kuzum Allah aşkıma... ki böyledir bu adamı bu kadın! ye alıyor? diye izharı hayrete ar, (Arkasi #

Bu sayıdan diğer sayfalar: