23 Ekim 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

23 Ekim 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ırpan Şöhretler ve gençlik Mavi ve siyah edebiyatı devrinin meşhur bir terkibi vardır. Muarızlar, münekkitler biribirle- rini tatlı tatlı, okşıya okşıya hır- parlarken en ağır tariz olarak mu- hatıplarnın “şöhreti sehile,, peşin- de koştuklarını iddia ederlerdi. Bugünün şöhretini yapmak için dünkü şöhretleri kırıp geçirmekle ifade edilen bu tabir tıpkı o dev- rin “Sâati semenfam,, terkibi tari- he karıştı. Bu terkip ve tabirler şeklini de- #iştirmekle beraber maksat ve he- def değişmiş değildir. Fikir ve &- debiyat âlemine doğmağa çalışan her kuyruklu yıldız — yükseklerde gördüğü parlak küreleri karartma- ğa çalışıyor. Bu tıpkı tezgâhını kurmuş, adını tanıtmış müşterisini tutmuş dükkân sabiple- rile göçebe, pazarcı, işporta esnafı- nın mücadelesine benziyor. “.. Son zamanlarda İstanbulda, An- karada, İzmirde, Anadolunun da- ha kir kaç yerinde batan, çıkan, mecmualara sürünen edebi sık sık tesadüf ediyoruz. Yeni yeni dolmalarla ortaya çi- de imzalar var. Bunlara karşı dü- nün edebiyat tarihinde yerleşenle- rin istihfaf ve istihzaile karışık bir mudafaa cephesi kurdukları da görülüyor. ğ Yenilerin feryatları eskilerin a- maçlaşmış sesini bastıracak kadar kuvvetli değil! ,, İstihza ile karışık bir iki kalem darbesi önünde ezilip gidiyorlar. Anlaşılıyor ki eski şöhretleri yık. mak için yenilerin cesareti kadar bilgileri de yok! Vakia cesaret çok defa cehaletten gelir. Fakat kalem hareketleri, | fikir mü Yavan ve pestenkerani iddialarla hiç yürümez. Şöhret © mücadelesi servet mücadelesinden, ekmek kav sasmdan daha çetindir. Şöhreti el lerinde tutanlar onu için eskilerin dediği gibi ““malâ- mali mazilerinin i e in bütün müdafaa silâhlarından istifade e- derler, Yalnız bir iğ CEdebiyatıcedide) davul © gibi İcin sesi Faal heme bii ği Jamdı. Onu deşip patlatmak isti- yenlcre zaman da, siyasi inkılâp. Jar da çok yardım etti. Bunda onların tekâmül kabiliyet sizliği de âmil oldu. Fakat onların yerini alanlar (o inkılâbın seyrini her hat üzerinde takip etmek siya- setini kavramışlardır. Ağaran sa- çıma, buruşan yüzüne, kırkı aşan yaşıma rağmen harp nesli inkılâ- bın yürüyüş istikametini adım a- dım takıp ediyor, Onun için bugünün zayıf iddialı gençliği bir tehlike değildir. Bugünün şöbretleri inkılâp fikir-! leri üzerinde işledikçe mevkilerin- den emin olabilirler. | Bürhan CAHİT (İş Bankasmdan ulan cetveldir) 21 Teşrinievvel 1933 Akşam Fintları Taksi tatlar dahili “9728 İ Etek it 1033 İstikrası— 9520 İ Tramvayı — Sark D. yolları 220 $ Tünel D. Mevahhide 49508 yp ei me Anadzim AR Saydi mahi © 680 Bağdat mM 475 Taskeriya © 1035 $» Mümessil 3060 ESHAM Je Bankası Na- Telefon Çe 7 Memilize Tali La Pi Maze 7 OR Çimene. " varavay, 4Tİ Katihet day, Anadal Hisia ZI İ Serkdey 1S Reji 395 İ Balya 2 Sir, beriya © © AB,28 Ö Şark m acan EE ÇEK FJATLARI Paris 1206 $ Prağ 1584 Londra 678 İ Viyona 43050 'Nüyerk $s15$ Madrir 36525 Brüksel 3,3850 $ Berlin 19784 Milano 80056 $ Belşrak 3439 Atina 88,06 Ğ Ze © 5 42035 Genevre 245,15 5 Pevte 31450 Amaterdam — YIGZ6$ Bükreş Soya 662075 $ Moskova © 108325 NUKUT (Satış) Kursi a Framan 67 1 Ar. 2450 Mena ğğ A ken e 1 Dolar 147 $ 1 Mark - 20 Lira ağ 1 Ze a 20 £ Balçika . 37 20 Ler 20 Drakmi 24 $ 20 Diner — 20 İ, İavişre Li 1 Çermeviş —— 20 Lava — 4 1 Alm sarma 31 Kur. Cek Mİ 3 Mecidiye 037 1 Florin & Bankmet 243 Süngercilik Yapılan tetkikler ümitbahş neticeler verdi Süngerciliğimizin inkişafı ve sünger ihracatımızın tezyidi için yapılan tetki- kat neticesinde bir rapor hazırlanmış ve Iktısat vekâletine gönderilmiştir. Bu tetkikat , balıkçılık enstitüsüm Bün süngercilik ile iştigal etmesi ve ba hususta talebeye malümat verilmesi fay dahı olduğunu göstermiştir. Bordum, İzmir ve Mersin gibi başlıca merkezlerde sünger alım ve satımı ya- pılacak piyasa merkezleri tesisine, ayrı” ca işletme istasyonları vücuda getirile- rek buralarda süngerlerin tasnif edilme- sine lüzum görülmekte ve bu iş için ha- riçten de sermaye bulunabileceği anlağıl- maktadır. Türk-Yunan ticaret itilâf, Türk — Yunan ticaret itilâfının müd- deti teşrinisani sonunda bitecektir. Bu müddetin temdidi kuvvetle muh- temeldir. İtilâfname mucibince Atina ve İstanbulda teşkili lâzım gelen Türk - Yunan mubtelit ofisleri henüz kurul. mamıştır. Maamafih Atinada, Atina ti- caret odası reisinin de iştirakile maruf ve hususi bir şirketin (İktisadi tetkik i bir büro teşkil ettiği hak- Ticaret odasma malümat gel- miştir. Bu büro, Yunanistandan matlü bu olan tacirlerimizin alacaklarının tes- viyesini temin edecektir. Oda, keyfiyeti, alâkadar tacirlere bil- dirmiştir. İlk rapor bu çarşamba gönderilecek Iktısat vekâleti , her hafta sonunda mıntakanın o hafta zarfındaki ticari ve iktisadi hareketlerini gösteren bir rapor gönderilmesini Ticaret müdürlüğüne emretmiştir. Ticaret odası ve diğer iktısadi te- şekküller tarafından bu raporlar, her hafta hazırlanacak ve Ticaret müdüri- yeti vasıtasile vekâlete gönderilecektir. İlk rapor, bu çarşamba günü vekâ- lete takdim elunacaktır. Fıçılara da teşmil edildi muvakkat suretile ithal ediliyordu. Bu müsaade, balık ihracında kullanılacak fo çılara da teşmil edilmiştir. Bunun üze- rine Marangozlar Cemiyeti, Ticaret oda- sına müracaatla ihracatta kullanılan fıçi- ların dahilde ihtiyaca kâfi olarak gür- Cümhuriyet bayramında tatil Cümhuriyet Bayramı münasebetile Ticaret ye ekle, Libya Borsaları da diğer devair gibi tatil edilecekler- dir. Kozanda sergi MİLLİYET PAZARTESİ 23 TER Pole Poliste terfiler Emniyet memurluğunâ terfi edenler İstanbul Emniyet müdiriyetinde yeniden bazı terfiler ve tayinler ya pılmıştır. Bunlar meyanında ikinci şabe hırsızlık ma sası memuru Ham di Bey Sinop Em niyet memurluğu na, parmakizi me muru Kâzım Bey Ankara Emniyeti umumiye beşinci şube fen şefliği ne, birinci şube de Niğde Emni yet memurluğu - na terfian tayin edilmişlerdir. Bazı polis memurları da üçüncü komi - serliğe terfi etmişlerdir. Bir otomobil kazası Erenköyünde Bağdet caddesinden geçmekte olan şoför Hüseyin efendinin idaresindeki 55 numaralı otomebil 55 yaşlarında Çerkeşli Hüseyine çarparak mecruhiyetine sebebiyet vermiştir. Ya- ralı Zeynep Kâmil hastanesine kaldırıl- mış, şoför yakalanmıştır. Camları silerken Kumkapıda Acemdağı mahallesinde 28 numaralı evde oturan Madam Eb- roz evin ikinci katında camları silmek- te iken müvazenesini kaybederek düş- müş ve muhtelif yerlerinden yaralanmış. tr. Tedavi için Ermeni hastanesine kal. dırılmıştar. İzmirdeki tekaütlerin maaşları i len haberlere göre Da- yalıya Val İzmi Vliyetin gön. derdiği bir telgrafta Muhasebeihunu- siyeden maaş alan mütekaitlerin bi- rikmiş maaşlarının derhal ve Cümhu- riyet Bayramından evvel behemehal verilmesini bildirmiştir. Bu haber şeh. rimizdeki mütekaidin, eytam ve era- mili de ümide düşürmüş ve bayram- dan evvel maaşların verileceği kana- ati hâsıl olmuştur. Dün bu hususta tahkikat © Közem Bey yaptık. Inhisarlarda Afyon itilâfı Yugoslavya ile yapılan muühede nasıl tatbik edilecek? Türkiye ile Yugoslâvya © arasında ve her iki hükümet parlâ- yon itilâfının tatbikine geçi- lecektir, Aldığımız malümata (göre her iki memleketin müşterek (afyon ihracatını ve dünya piyasası afyonla: Elbe ölükağmmenin öaroti tatbiki bo- günlerde şehrimizde kararlaştırılacak- tar, Dün bu hususta uyuşturucu madde- ler inhisarı müdürü Ali Sami Bey bir ee ere En harririmize demiştir ki: Di Kene kararlaştırmak üzere wyadan bir zat bugünlerd şehrimize gelecek- tür. Bu zatla tatbik şekli | etrafında ındıktan sonra tatbikata yüzde 76 sini Türkiye, yüzde 24 ünü Yugoslüvya ihraç edecektir.,, Her yerde aynı fiat Uyuşturucu maddeler inhisarı ida- resi hariçten gelen, dahilde imal edi- len bütün afyon müstahzaratına narh koymuştur. Bundan osonrabu nevi maddeler hangi fabrikanın mamülâ- tından olursa olsun uyuşturucu madde- ler inhisarının firmasını taşıyarak sa- tılacaktır. Her müstahzarın ambalâğm da inhisarın etiketi bulunacaktır. attir, İlönci fiat toptancının eczacıya

inhisardan aldığı fiatine kârmı koya- rak vereceği fiattir. Üçüncü fiat ecza» cının o müstahzarı halka satacağı fi- attir. Her müstahzarm ambalöjında bu fiat bulunacak ve halk hiç aldan- madan Türkiyenin her tarafında ayni ilâcı, ayni fiate tedarik edebilecek- tir, İahisarm fiatleri eski fiatlerden çok daha aşağı bulunmaktadır. ——— Şehrimize bu yolda verilmiş bir emir yoktur. Esasen İzmire gelen emir de muhasebeihususiyeden maaş alan mü- tekaitlere aittir. Bu itibarla muvaze- Beimumiyeden maaş alan mütekait- lere, eytam ve eramile şümulü yoktur. Fırınların tahdidinden vaz geçildi, ıslahat yapılacak. Her fırın asgari 15 bin kilo ekmek - çıkarabilecek hale girecek Fırınların tahdidi fikrinden Belediye vazgeçmiştir. Şimdilik fırınlar yalnız dan rica işl edilmiş ve Odaca keyfiyet a- iâkadarlara bildirilmiştir. Buğday fiatı Londra Buğday konferansından son- cihan buğday piyasasmda az çok tereffii görülmektedir. Ecnebi memle- ketlerindeki mümessillerimizden, elle rinde mal bulunan tacirlerimizin iyi fi- ihracat yapmalarını tavsiye eden ave i telgraflar gelmiştir. Nikel ihracatı OTTOVA, 22 (A. A.) — Nikel ih- ittikçe artan bir inkişaf göster- çam 2 1933 senesinin ilk ayında . 1932 peak 1,088,000 dolarlık ihracat bir. z Mösyö Alfred Cortet, bir kaç yün daha şehrimizde kalacaktır. ri henüz malüm eğ > Yenibahçe stadyomu Yenibahçede stadyom inşa edilecek yerde şimdiye kadar 200 kadar arsa is edilmiştir. timiâk edilmiştir. — Daha 100 kadar arsa istimlâk edilecektir. İstimlâk için şimdiye kadar (100) bin lira sarfedil- niğtir. Stadyom tasisalı için ise £ 200 bin “lira tahsis © edilmiştir. Bu, kâfi gelmiyeceği için inşaata gelecek see bütçesine de konacak tahsisatla beraber başlanacaktır. » « Değirmenlerin ıslahı Değirmenlerin ıslahı için bir talimat- name yapılmaktadır. Bu talimatna- Sai tamamen kâ- gir olacak ve sıhhi, fenni şeraite rmu- vafık olup olmadığını belediye taatik edetektir. Un değirmenlerinin toz çı- bime için de bazı asri tesisat vü- a Zabıtai belediye talimatnamesi Yeni zabıtaibelediye talimatname , Lokantaları teftiş sekme ler rda pişirme, yeme ve bulaşık ları yıkama yerleri ayır aya deldi olacaktır. Et yemekleri, listeye yazılırken etin nevi ve cinsi de tasrih edilecektir. Mahkemelerde Eroinciler vi Dün şahitler dinlendi, Kaldiron ne diyor? Ormanlı Bankasının kasalarına eroin saklarken yakalanan Kaldironun ya- mında çalıştığı banker Davit Safra'nın muhakemesine dün dokuzuncu ihtısas mahkemesinde devam edilmiştir. Evvelki celsede ayaklarının üzeri- ne basacak halde olmadığı için mah- kemeye gelemiyen Kaldiron e Efendi dün şahit olarak dinlenmiştir. Bu mu- hakeme Davit Safra'nın yazıhanesin- ğunu ikrar etmiş, fakat bunların Davit Saf- ra'nın evine ait oyun kâğıtları oldu- ğunu söylemiştir. Muhakeme, gelmiyen şahit Ahmet Cevdet Efendinin celbi için, 6 teşrini- saniye bırakılmıştır. Davit Safra Efendinin yazıhamesin- de zuhur eden kaçak içkilere ait da- va da dün rüyet edilmiş, Obunda da Kaldiron şahit olarak dinlenilmiş, bu muhakeme de gene şahit celbi için baş ka güne bırakılmıştır. Sürgün de edilecek Adapazarında cigara kâğıdı kaçak- sılığı yaparken yakalanan Mehmedin muhakemesi dün dokuzunfu ihtisas mahkemesinde neticelenmiş ve 6 ay hapsine, 7 ay Sıvasa sürgün edilmesi- ne, 2751 lira para cezası © vermesine karar verilmiştir. 60 kuruşa bir adam Kasımpaşada bir kahvede 60 kuruş borcunu vermediği için Ahmet ismin- de bir adamı öldüren Kâmilin muha. kemesi dün neticelenmişti in varsilerine bin lira tazminat vermesine de karar verilmiştir. - Başka güne kaldı Eyipte bir alacak meselesinden bi- ribirini öldürmeğe kalkan boyacı Bay- ramla koyuncu Sadık dün « mahkemesinde muhakeme edilmişler- dir. Bu yeni başlıyan davada her iki taraf biribirlerinin canlarına kastet- mediklerini söylemişler ve yekdiğerine atfıcürüm etmişlerdir. e şa- hitlerin celbi için başka güne bırakıl. mg Bir sigortâ şirketi Haber aldığımıza göre, Milli Reas- süranan kanun mucibince yüzde elli için bir sigorta şirketi hakkında tet- kikata başlanmıştır. Bu tetkikat bir iki (o bankanın da kambiyo yolsuzluğunu meydana çıkar- mıştr. Kambiyo Mürakabe Bürosu tahkikatı derinleştirmektedir. pi sigorta şirketinin bir müdürü dün Av- |' rupadan şehrimize gelmiştir. Bu mü. dür memurlar tarafından kendisinden malümat sorulmuştur. Nekadar milli emlâk var? Vilâyetle belediye birleştirilirken milli emlâk işlerinden bir kısımları merkezden alınarak nahiye müdürlük lerine verilmişti. Yeni teşkilâtta mil. li ve metruk emlâk birleştirilerek müs- takil bir müdürlük yapıldığı için nahi- yelerdeki bütün defterler ve dosyalar merkeze istenmiştir. Merkez bu def- terleri tetkik ettikten sonra İstanbul- da ne kadar milli ve metruk emlâk yarsa bunlarmbirer cetvelini hazırl. yatak ve bunlara kiymetler biçerek sa tışa çıkaracaktır. Cetveller henüz ha- zırlanmadığı için İstanbuldaki milli #mwlâkin yarı: malüm değildir. Saray- Me hariç olmak üzere İş- i milli emlâkin kıymeti (15) e Kradan fazla tahmin dali ir. Bülreşten İstanbulda bir durak yazı mak üzere Halebe kadar bir hava hat tı tesisi etrafında o tetkikat yapmak tadırlar. Tayyareler tek satıhlı, ayni model ve ikişer kişiliktir. Madeni o- lan bu teyyareler bu sabah şehrimiz- den hareket edeceklerdir. Romen tayyareleri dün yeşilköye inmiş ve altı kişiden ibaret olan binicileri geh- ümidi | de bu münasebetle badanalanıp te- Bayramların faydaları Bayramlar bazıların dediği gibi yalnız ampul ve bayrak tica - retinin inkişafına yardım etmez, Onların daha tertipkâr, daha şü- mullü faydaları vardır. Bayram dostlar arasındaki, aile ve cemiyet hayatındaki ufak tefek kırgınlık'. ları tasfiyeye yarar.. Bu ini i yapmak için bu sevinç günlerinden istifade eder — Siyasi bayramlar arasıra akide» lerimizin üzerine konan tozların süprülmesine, umdelerimizin cilâ - lanmasına ve hedefe doğru gidiş istikametinin yeniden kontrolüne ve hele yürüyüş beraberliğine ya - Tar Bu seneki Cümhuriyet bayra - mının onuncu yıldönümüne tesa- | düf edişi işe daha başka revnak ve küşayiş vermiştir. İtiraf etmeli. yiz ki; biz öteden beri bayram et. mesini, şenlik etmesini, donanma yapmasını pek bilmey?:. Bu sene yer yer bu işle meşgul olan bay - ram komisyonlarınm bize yaptık - ları tavsiyelerin çok yerinde oldu- ğunu söylemek zaruretindeyiz.. Bir ciddi sevinci, memleket için geniş bir hayat kazancının kutlu - anmasını hafif tutmak doğru. değildir. Bu kazancın büyüklüğü * nü takdir ettiğimizi ancak böyle şehri âyinlere verdiğimiz revnakla gösterebiliriz.. Yerli ve ecnebi her şehirli ve köylü buna dikkat et - meğe mecburdur. Ben bundan dokuz sene evvel tesadüfen Fransızların 14 Tem - muz bayramında Pariste idim..Bir buçuk gün anlatsam bu bayramın parlaklığını, bilâ istisna her sınıf halkın sevincini, ateş ve fişenk o « yanlarının parlaklığını adam akıllı hikâye edemem. Sokaklar sabaha kdaar dans eden halkla dolu; kah- veler, birahaneler, dansingler, eğ- | lence yerleri eğlenenlerle lebalep | idi.. Bayram etmek bir büner, şeh- | ri âin yapmak bir sanatlir. Yavaş | yavaş buna alışmalıyız. Bu sene baş layan ciddi bir bayram bareketi umarım ki, her sene daha fazla in- kişaf etsin! şi Hele senelerden beri cepheleri miş, mühmel bir halde duran bazı” | karakollar ve resmi dairelerimizin mizlenmesi ayrıca memnuniyeti muciptir. Allah razı olsun şu bây- — | bilği ü Yabancı rozetler... Bilmiyorum; yapıyorlar?. Fakat benim zıddı - ma gidiyor.. Anlatayım: Şimdiki gençlerde bir rozet merakıvar. | Her devrin gencinde birmerak salgını görünür. Bizim neslin genç- | liğinde de meselâ ceket yakasına saat takmak merakı vardı. <4 Bu rozetlerin çoğu ecnebi ve yerli spor kulübü rozetleri, bir kıs- mı da otomobil veya lâstik fabri - kaları rozeti... Lâkin bu meyanda bir tanesi var ki, yabancı bir mem leketin siyasi armasını taşıyan mil. Mi bir rozettir. Bunu, o millete men. | sup olanların takmaya hakları ol » duğunu söylemeye bile hacet yok Fakat ben bu rozetleri bir takım yerli gençlerin yakasında da görü. yorum.. Bilerek mi takıyorlar, bil. miyerek mi takıyorlar? Bilmem, | Bildiğim bir şey varsa bir memle ket gençliğinin yakasına taktığı” rozetin siyasi ifadesini bilmeye ve © kendi milliyetine ilişecek en küçük. .. işkillerden uzak durmaya olan. mecburiyetidir.. Buna da m polis” karışsın! Azıcık kendi kendimizi | kontrol etmeli değil miyiz? — 29 Teşrinievvel Cümhuriyet İğ Bayramı Verem Mücadelesine yardım günüdür. üdür. Rorzetlerimizi hüsnü kabul e- diniz. Cemiyete öza o yazılınız. 1934 senesi için hazırlanmakta. olan, çok zarif Duvar Tahvim- lerimizi tercih ediniz. Fiatı “50” | kuruştur.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler