21 Kasım 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 45

21 Kasım 1933 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 45
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Yukarıdaki resimler Başvekil İsmet Pş. Hz. ile İktisat Vekili Celâl BF. yi v ameliyatlarını yakından tetkik için maden kuyularına kada, gir, Karapınar belediyesi re işler yaptı? KARAPINAR, (Milliyet) — Nahiye- Mix belediye meclisi toşrinsani toplantı- en vermiştir. Nahiyemiz belediyesi *n senelik Cümhuriyet devrinde 40000 Metro murabba kaldı asri bir hal Yaptırmış ve müteahhitten elektrik tesi hatta da satın alarak büyük bayramda elediye hesabına çalıştırmağa başlamış» Tesisat müteahhidin elinde bulundu- İu zaman kasaba daima karanlıkta ka- İrdı. Belediyenin tesisatı satın alarak kasabanm tenviratamı ele alması ve inti “ma sokması bütün halkımızı memnun iştir, Nahiyemizin köy yollarının ıslahına da Salışılmaktadır. e İzmit kaza mı oluyor? İZMİT, (Milliyet) — Bu rada vakıt it, menbas çok defalar Adapazarından n ve hiç bir ciddi tetkike istinat et- Miyen bir haber ağızdan ağıza yayılır, eri doğru büyük ve yorulmaz adımlar Alan İzmitlileri hakkı teessüre düşürür. ui, günlerde bu moda haber, yine çal- kalanmağa, dilden dile etrafa yayılma- başladı. Güya İzmit, kaza, Adapaza- * da buraya hayrülhalef olacakmış. itin İktisadi, içtimai ve bilhassa coğra- Üİ vaziyeti buranm hiç bir an kaza olma- nt terviç edecek mahiyette değildir. v. i zatında böyle bir şey olacak- hn Adapnzarlılar, arada serada İzmitlilere muziplik mi yapıyorlar? İzmit filmi İZMİT, (Milliyet) — Onuncu Cüm- huriyet Bayramını emsalsız neşeler ve “agunlukla kutlulıyan. Gazi heykeline, Gazi suyuna, Gazi mektebine ve bir çok Çümhuriyet eserlerine kavuşan İzmit- İsr bu mesut günün hatırasını yaşat Mak için bayramı filme aldırdılar, Hususi muhasebe tarafından citten mu iHfakıyetle sinemaya aldırılan bayram 2ahuratını halk şimdi görmeğe başla tar, Gazi heykelinin açılış resmi, halkın be ğu, Vali Eşref Beyefendinin ve * tın nutukları, büyük geçit res- | Ni in esa'İr mevzularıdır. Halk küt- 'eri kendi filmlerini görmek üvere Si- Nenalara dehşetli akınlar yapıyor. Akça Belediye gazinosu fırkaya verildi AKÇA, (Milliyet) o — Nahiyemiz Belediye Meclisi ikinci teşrin toplantı- li. Bu devrede belediye mec- 3000 lira sarfile yaptırı- lan belediye gazinosunu tekmil ojya ve mobilyasile beraber fırkamıza te: berruu kararlaştırmıştır. Belediye- miz evvelce de fırkaya kasabanm en iyi bir yerinden 450 dönüm arsa te- berru etmişti. Belediye Reisi İzzet ve azâ beylerin fırkamıza karşı göster. dikleri bu alâkayı takdirle yazarım. Germencikte belediye işleri GERMENCİK, (Milliyı Nahi yemiz Belediye Meclisi ikinci teşri devresi toplanlılarmı bitirmiştir. Bu devrede beş toplanti yapan meclis 932 mali senesi kat'i hesap cetvellerile 933 beş aylık hesap cetvellerini tetkik et- miş ve riyasetin çalışma raporunu karar üzerine satılan ev ve dükkân bedelleri hakkında riyasetir izahatı teşekkürle karşılanmıştır. Tahsisatın azlığından belediye he- kiminin tahsisatının teşrinisani na kadar verilebileceğinin kendi tebliği kararlaşmış ve toplantıya son verilmiştir. Okumak hevesi AYDIN, (Milliyet) — Aydın Hal kevi okuma odasma birinci teşrin a — yında 326 muailim, 322 memur, 283 ta lebe, 214 diğer meslek sahibi olarak 1165 yurttaş gelmiştir. Bunların 63 j roman ve hikâye, 65 i edebi, 81 i il. mi, 98 i ansiklopedik, 93 ü sıhhi, 72 si #i tarihi, 173 ü muhtelif ve 551 i gaze- t6 ve mecmua okumuşlardır. Teşrinievvel ayında sehhi müzeyi 217 kadın, 431 erkek olarak 648 yuri- taş ziyaret etmiştir. e | Aydında e'ektrik AYDIN (Milliyet) — Aydın münev verleri fırka salonunda toplanarak, şeh- rin tenvirat işleri ve elektrik kooperati- Finin faaliyete geçirilmesi hususunda fır | ka vilâyet idare heyetile konuşmalar ya- lar. Kooperatif fanliyete geçmek üze | sedir. MILLIYET SALI Zi TE Fırka kâtibi ik kadın muh- tarını tebrik elti AYDIN, (Milliyet) Çinenin Kar puzlu iye merkezi olan Demircide- ye köyüne, seçilen ve ilk kadın muhta- rımız olan Gül Hanıma fırkamız Umu- Recep Bayefendi, fırka i delâletile şu tolyazıyr yol şereftir. Kutlu olsun. Karpuzlu muhtarlığında erkek arka- daşlarınızdan geri kalmayan muvaffı kıyetler kazanmanızı dilerim. Sizi aranızda ayni vazifeleri alacak in fırkamızın Türk hakkındaki davası- na hak kazandıracak misâller vere- ceklerine şüphem yoktur. — C.H. F. Umumi Kâtibi Recep Kocablinde spor hareketleri voleybolcülerile bir maç yapmak üzere geçenlerde A- dapazarına gitmişlerdi. Memnuni; le öğrendiğimize göre şehrihiz orta- mektebi talebeleri arkadaşları olan A- dapazarı ortamektebi voleybolcülerini yüksek bi rfarkla yenmişlerdir. Şehrimiz ortamektebinde istidatlı, spora meraklı gençler çoktur. Orta” mektebin ayni zamanda kuvvetli bir futbol takımı da vardır. pair; Siirt'te bir cinâyet SİİRT, 19.— Sürt eşrafından ve Siir. din en zenğin adamlarından Hamza E fendi ile birader zadesi Kadri Efendi a rasında bir münazaa çıkmış ve Hamza Efendi Kadri Efendiyi beş yerinden ağır surette yaralamıştır. i Hamza Ef. ile biradör zadesi Kadri Ef. Gündinu köyünde müşterek bir tar. lann taksimi esnasında aralarında ihti. | If çıkmıştır. Bu mü, ümüş, Ham za Efendi oğlu Nasri ile birleşerek ye- ğeni Kadri Efendiyi beş yerinden ağır surette yaralamıştır. Hamza Ef. ile oğlu yakalanmıştır. Yaran sürte getirerek hastaneye yati- rılmıştır. INISANI 19335 “İsmet Paşa Hazretlerinin kömür. havzasını ziyaretleri intıbalarından.. İzmit doktorları Eczacı ve diş hekimleri bir birlik yapıyorlar İzmit doktorlarının toplantısı İZMİT, (Milliyet) — Cuma günü şehrimiz doktorları, diş hekimleri, ec- zacıları Halkevi sal umumi bir toplantı yaptılar. Şimdiye kadar dağı- nık bir halde bulunan İzmit doktorları bu toplantılarında aralarında bir bir- lik vücuda getirmek için samimi mü- nakaşa ve hasbühâ'lerde bulundu'ar. Ve bu arada şu esaslar otrafında fi- kirleri çevrelendi. “ Haftanın muayyen bir gününde top- lanıp mesleki konuşmalar © yapmak, köy köy gezerek yısttaşların sıhhi şartlarile yakından alâkadar olmak, halkın müracaatlarmı dikkate alarak hastalarını bedava muayene ve ilâçla- rını temin etmek, halka sıhhi konfe- nslar vermek, Omekteplerin sıhhi vaziyetini kontrol elmek, Halkevi İç- timai muavenet şubesine toptan bağ- lanmak ve saire... Bu ssaslar kararlaştıktan sonra Dr. Muzaffer, diş hekimi Necmettin, oczar ii İzmit tuzsuz kaldı KAŞ (Milliyet) — Kazamızda üç bep İnhisarlar idaresi © anbarlarındaki | mevcut tuzların hitmesi ve idarenin de sipariş verdiği halde memlehadan tuzun derilmemesidir. Halkını tuz ihtiyacı ğini haber aldım. Zaruri olan bu gibi ihtiyaçların vaktinde nazarı dikkate al narak gönderilmesi icap ederken bu ci- bet her nasılsa ihmal edilerek koca bir kaza tuzsuz bırakılmıştır. Sultanhisar fırka kongreleri SULTANHİSAR, (Milliyet) — Nahi yemiz fırka, ocak kongreleri başlamıştır. Vilâyet fırka reisi Etem Kadri Bey bu- gre ve fırka işleri üzerinde ve fırkamı i üzerinde izahat vermiştir. me iş İzmit Halkevinde kış programı İZMİT (Milliyet) — Şehrimiz kış ça lışmaları içini hazırlık yapmaktadır. Hallkevimize bağlı olanlar ayın yirmi al- bısında umumi bir toplantı yapacaklar, evin yeni çalışmaları etrafında konuşa - caklardır. Halkevinin yabancı diller kur su açılmış ve bir çok kimseler kaydolun- muştur, Gene Halkevinde usulü muha « sebe ve yeni ölçüler kursu da açılmak ü- zeredir, Vapur kâfi değil? İZMİT (Milliyet) — Vapurcular bir liği tarafından İzmit körfezine işletilen Kırlangıç vapuru körfezin bütün ihtiya- ema kâfi gelmemekte, halkın haklı ola - vak şikâyetini mucip olmaktadır. Evvel- ce körfez hattına Uğur, Kırlangıç, Yeni Dünya, İzmit vapurları işlerdi. Alâkadar makamın dikkatini celbederiz. <ı Ziya Beyler müteşebbis heyet ola- rak seçilmiş ve toplantı bitmiştir. İzmit, doktorlarının bu ilk ve fay- dalı hareketlerini takdir eder, muvaf- fakıyetlerini dileriz. gündenberi halk tuzsuzluk yüzünden çok sıkıntı çekmekte bulunuyor. Buna da se- için 600 çuvalın memlehadan gönderildi gün Sultanhisarma gelerek nahiyeye bağ- kı bütün fırka ocak reisi ve azalarile kon- konuşmuş | ü esasları yoklama talimatna- | 5 er zevatı Ereğli, Zonğuldak ve kömür havzasında göstermektedir. Başvekil Hz. kömür havzarında bilhassa istihsal vaziyet o ve lerdir. Resimlerden birisinde Başvekil «Hz. elinde lamba olduğu halde kuyuya girerken gi Kaş'ta tasarruf Cemiyetin esasları kuruldu, aza seçildi b ğ pi © Abdullah B. konferans verirken KAŞ, (Milliyet) — Kazamıza yeni tayin edilerek gelen ve üç gün evveli. si vazifesine başlayan C, Müddeiumu. misi Abdullah Nâzım Bey mi'li iktısa ve tasarruf hakkında halka bir konfe- rans vermiştir. Bu konferanai'e Milli Iktısat ve Tasarruf Cemiyetinin fayda ları hakkımda izahat vermiş ve mem- iekete hayırlı ve istifadeli hizmetler yapan bu cemiyetin kazamızda da bir şubesinin açılmasını ileri sürnüştür, Konferansı dinleyen hai£ cemiye! tabii azası addedilerek de.isi idare heyeti intihabına geçilmiş ve neticede bu işi başarabilecek zevattan hâkim Ahmet Bey, Belediye Reis K'zc, avu kat Şükrü, tahrirat kâtibi Mubarrem, zsbrt kâtibi Avni beyler seçilerek ida re heyetine geçirilmişlerdir. Bu suretle memlekete ve riilli sana yie hizmetlerini esirgemiyen İktisat v “esarruf Cemiyetinin kazanızda da ön şubesinin açılmasına önayak olan ve bu hayırlı işe halkı teşvik © eden Abdullah Nâzım Bey kısa bir zaman znıfında muhitinde kendisini şek sev dirmiştir

Bu sayıdan diğer sayfalar: