18 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

18 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | | | | 6 Profesyonel güreşler Dünkü müsabakalar heyecanlı ve gü. zel oldu bu akşam Mü- lâyim pehlivan serbes güreş yapacak Fenlandiya şampiyonu Okranya şampiyonunu yenerken Reklâm, propaganda ve dediko- 'dusu bir haftadır devam eden pro- fesyonel ; güreş müsabakaları dün adı. Muhtelif milletlere mensup 15 ağır siklet profesyonel güreşçinin iştirak edeceği bu müsabakalardan beşi, dün, Taksim stadında, saat 16,30 da başlıyarak yapıldı. Havanın şeker renk olmasına ve hen an yağmur ihtimali bulunması. na rağmen stadyon bu güreşleri seyretmek üzere 2000 den fazla meraklı gelmişti. 4716 kilo Saat tam on altı buçukta, göğüs- lerinde mensup oldukları milletle- rin renklerini taşıyan on beş gü- reşçi, güreş minderinin bı ği rinkte minderin etrafına dizildiler, ez amp hoparlör tertibatile elçiler birer bi lim e dildiler. Her güreşçi takdim edi- lirken ismi, milleti, kilosu ve şam- piyonlukları. ziksediliyordu. Beş, on milletin şivesine uygun bu muh- telif isimleri, kısaca Gil tercü- mei hallerini ve kilolarmı ayrı ay- rı burada zikretmeğe lüzum görmi-! yoruz. Her birinin yapacağı müsa- baka esnasmda bunları göstereğiz. Yalnız şu kadarını p E Macar, Çek, Okranya, Belçika, Al- man, Romanya, Portekiz, Polonya, ve Estonya ini taşıyan bu on beş güreşçinin mecmu ağırlığı 1716 kiloyu buluyordu. Üç dakika olur mu? sonra, profesyonel nizamatına göre Greko — Romen güreşin tatbikatı hakkında izahat verildi, memnu hareketler gösterildi. reşleri yedişer dakikalık üç devre olarak yirmi bir dakika sürer. Her devrenin arasında ikişer dakika is- tirahat vardır. Bir güreşçinin mağ- lâp sayılması için sırtının üç saniye yerde kalması lâzımdır. Her söyle- meni ve her verileni tetkik etmeden veya bilmediği için farkma varnı- dan derceden bir spor muharriri bir gazetenin dünkü nüshasında bu sırtın yerde kalma mecburiyeti üç dakika olarak gösteriyordu. Bu gazete, bir güreşçinin sırtını üç da- kika yere mıhlıyacak in ne »lacağını tahmin edemiyor galı- bal; wYavrasile oynar gibi.. Bu'da bittikten sonra düu güre. şecek beş çift için kura çekildi ve Mei göre müsabakalara baş- i. İlk müsabaka, 127 kilo ağırlığın 101 kilo ğini Viyanalı bir zat yapıyordu. Hasmından 26 kilo ağır olan iri Portekizli, hasmile yavru- sile oyniyor gibi güreşti. Macar bü- tün gayretine rağmen, bu iri ada- min gelemiyeceğini an. lıyarak selâmeti 3 dakika 57 sani- yede sırtını yere vemekte gördü. Nasıl sempatik olunur? İkinci müsabaka © Estonyalı Rago ile Romanyalı Şirtop e sında idi. Rago uzun boylu, yarı 116 kilo çekiyordu. Ro - manyalı ise nisbet, kilo geliyordu. e yi Çok sert, şiddetli Ur olan bu müsabakâde ekimi e nazaran küçük kalan smını yerden yere vuruyor mütemadiyen eziyordu. İğ Fakat çok güzel oyunlar ya. pan Rowanyalı o kadar çevik dav. yanıyordu ki bütün bunlardan kur- teluyor, bu kurtuluşlar iri Eston- yalıyı kızdırdığı nisbette halkın şiddetli alkışlarile karşılandı. Ne çare ki oyun ve çeviklik bu iri Es- tonyalmın hakkından gelemedi ve Romanyalı hasmınm şiddetli ham- ieleri neticesinde 17 dakika 11 saniyede sırtı yere gelerek mağ- lâp oldu. Halk, galibi alkışlamadığı hal. de, mağlüp Romanyalıyı şiddetli alkışlarla karşıladı. Estonyalı mağ Tâp ve Romanyalı galip gibi min- derden çekildiler. gibi güreşçi Üçüncü müsabaka 122 kilo a- gırlığındaki Ukraynalı Bobiçko i- le 105 kilo gelen o Finlândiyalı Huttanen arasında oldu. Huttanen gelen © güreşçilerin en iyisi imiş. Hakikaten sülün gibi bir güreşçi. Tekmikte de çok kuvvetli, En mükemmel oyunları biribiri sırtına su gibi tatbik edi- yor. Hasmının 17 kilo ağır olma- sma rağmen Huttanen 3 dakika | 9 saniyede tüşla galip geldi. Dördünü güreş Bu müsabaka 94 kilo ağırlı ğında Çek Vavra ile Romanyalı 96 kilo gelen Draganiça arasında yapıldı. Sikletlerin müsavi olması yü- ri oldu. Hasmma (nazaran daha teknik olan Vavra, birkaç tehlilce atlatmakla beraber, omihayet 18 dakika 31 saniyede hasmınm $ır- tını yere getirdi. Kuvvet ve teknik Son müsabaka 107 kilo Macar Nagy ile, 108 kilo Çek Fişer ara- sında yapıldı. Bu müsabaka da sert, çetin, seri oldu. Macarın tekniği ve Çekin kuv- veti 21 dakika çarpıştıktan sonra teknik ve kuvvet berabere kaldı. Mülâyim güreşecek Bu gece saat 21 de gene Tak- sim stadında beşçift | arasmda serbest güreşler yapılacaktır. Mülâyim pehlivan o Polonyalı Gerze ile güreşecektir. S. GALİP ili a Başvekilimizin : Seyahati (Başı 1 inci sahifede) Kilimiz subahleyin saat dokuzda şehre çıktılar. Halk, bu ricalarını kabul eden başvekiline coşkun te- zahüratta bulundu. Genç, ihtiyar, kadın, erkek herkes sevinç içinde. Başvekil Hz. iskeleden çıkar- ken vali bey tarafmdan mahalli hükümet erkânı kendilerine tak - dim edildi, buketler verildi. Bundan sonra başvekil Hz. vi- lâyeti, fırkayı, belediyeyi, hasta - neyi, cumhuriyet meydanını ziya- ret ettiler. Şehir parkmda ayrıca e bir öğle ziyafeti verildi. iyafeti müteakip vapura dönüle - rek İstanbula hareket edildi. İsmet Paşa Hz. Sinoptan va- pura dönerken ve vapurun ha; ti esnasında halkın kalpten gelen coşkun tezahüratı arasında uğur. landılar. Ayancıktaki kereste fabrikası SİNOP, 17 (Milliyet) — Zon- guldaktan dün akşam saat beşte ayrıldık. Sabahleyin Ayancık açık- larında demirlerken, kereste yük- lemeğe gelmiş gemilerin düdükle- ri, süslenmiş kayık ve takalardan gelen sevinç sesleri ile karşılan- dık. Ayancık Sinop vilâyetinin şi- rin bir kaza merkezidir. Burada on küsür milyon lira sarfile vü- cuda getirilmiş kuvvetli bir kereş- te fabrikası vardır. Zindan ve Çan- gala uzanan dekoviller ve yirmi sekiz kilometrelik vargel hattı ile © man tomru'ları fabrikarım d s- terelerine kadar gelmektedir. İsmet Paşa Hz. nin bugün öğ- leyin İstanbula avdet — etmeleri beklenmektedir. gg MM YAŞA AMMA MILLIYET CUMARTES! 18 AGUSTOS 1934 | Heybeliada . Deniz bayramı (Başı linci sahifede) ma iştirak etmiştir. Denizin üstü yatlar ve yelkenlerle dolu idi. Mu- hittin Bey, Cumhuriyet Halk Fır. . kası idare heyeti reisi Cemal Bey, Halkevi reisi Ali Rıza Bey Adala- rı güzelleştirme cemiyeti azaları adalar kaymakamı Reşat Bey ve birçok kimseler bayramda bulun- muştur. Yarışlar akşama kadar devam etmiştir. Yarışlar bittikten sonra merasimle kazananlara kupa ve madalyalar verilmiştir. Yarışları idare eden İstanbul su sporları klübü birinci reis vekili Ekrem Rüştü Bey bir nutuk söylemiş ve Adaları güzelleştirme cemiyetine bu deniz bayramını yap tığından dolayı teşekkür etmiştir. Buna cemiyet namına doktor Esat Bey mukabele ede: ek hakem sheyetime ve bu bayrama iştirak e- den spor klüplerine teşekkür et - miştir. Erkekler atlama, Sadi Bey Fe- nerbahçeli 27 puvanla birinci, Şe- fik Bey ikinci. Gençler atlama: Necdet Bey 1. . SK. birinci Hidayet Bey Fener. bahçe ikinci. Bayrak yarışı Beykoz birinci isk inci, Hanımlar bayrak : Birinci Fe- nerbahçe ikinci isk. |, 100/200 bayrak i « k birinci, 400 metre serbest erkekler; To- Yüzme yarışında Hanımların birincisi ma ız birinci Selâhattin Hey- beli ikinci. 100 metre serbest erkekler Ni- beli ikinci. 50 metro kurbağlama Galip Bey Fenerbahçe birinci. 100 metre sırt üstü Sadi Bey Beykoz birinci Metin Bey Beykoz ikinci. 100 metre kurbağlama Halidun Bey Beykoz birinci Muzaffer Bey Beykoz ikinci, 100 metre kurbağlama kızlar: Hamiyet Behçet Hanrm isk birinci 100 metre serbest hanımlar: Mat mazel Fenerbahçe birinci Jale Hüsnü Hanım isk ikinci 50 metro avl Matmazel Hugner isk birinci. Padilbot 3 dakikada Cemal Bey bi rinci. Yatlar : Berberyan Beyin İnci ismindeki yatı birinci Bülent Bey- in Bülendi ikinci. Ufak yelkenliler yola sınıfı Ha- ru nBeyin coşkunu birinci. Büyük sandallar Verno birinci damya ikinci. Küçük sandallar: Nobar Beyin sandalı birinci. Heybeli Moda su topu maçında Modalılar galip, Yarışlardan sonra Adaları Güzelleştirme Cemiyetin. den Doktor Esat Bey bir nutuk söylemiş ve muvaffakiyyetlerinden dolayi sporcuları tebrik etmiştir. Bisiklet yarışları Bugün yapılan bisiklet yarışla- rındaki neticeler şunlardır £ Birinci katagori Şişliden Hacı Orman bayırını ve oradan Kefeli köye gidip gelme 25 kilometre Kir- kor birinci Agop ikinci. Ikinci katagori Şişliden Hacı Os- man bayırına gidip gelme Mimi bi- rinci Tanaş ikinci Kâni üçüncü. At yarışları Yarış ve islâh encümeninin ter- tip ettiği yarışlara Veli efendide devam edildi. Birinci koşu satış koşusu 4 yaşın dan yukarı yarım ve saf kan Arap hayvanlarma mahsus. Mesafesi 2000 metre, ikramiye birinciye 1 120 lira. Tevfik Beyin Sedası Salih Pa- şanın eSrdar'ı ikinci Karacabeyli Devriş üçüncü. İkinci koşu : 4 yaşından yukarı yerli ve yarım kan İngiliz hayvan- larma mahsusu mesafe 2400 metro ikramiyesi 410 lira Karacabeyli Rüstem efendinin Sehası i Prens Halim Beyin Semir” yine Rüstem ağanın Nonası üçüncü geldi. Üçüncü koşu: Saf kan ingiliz taylarına mahsus © mesafesi 800 Kurultay bugün saat ikide toplanıyo: | (Başı 1 inci sahifede) nın ön sofasında toplanacaktır Bu sofa ancak azayi (alabilecek bir genişlikte olduğundan dinleyiciler hoparlör vasıtasile muayede salo- mundan müzakeratı o dinliyebile - ceklerdir. Müzakere salonunda ön safa gazeteciler için Yerler ayrılmıştır. Riyaset kürsüsünün arkası süfera- ya tahsis edilmiştir. Müzakerat zabıtları, (o Büyük Millet Meclisi zabıt heyeti tara- fından tutulacaktır. Kurultay nasıl açılacak Birinci (o Türk dili kurultayı, Türk dilinin mühim ve tarihi bir dönüm noktasını teşkil ettiği gibi, ikinci kurultay da bunun ge- ne mühim ve tarihi bir merhalesi- dir. İkinci kurultaya kadar Türk dili esaslı surette değişmekte ve birinci kurultayın verdiği direktif- ler sayesinde yeni bir Türk dili için esaslı adımlar atılmıştır. Kurultay evvelâ istiklâl, sonra kurultay marşlarının çalınmasile açılacaktır. Bundan sonra Türk dili tetik cemiyeti reisi Maarif vekili Zeynelâbidin Bey açma nu- tuklarını irat edecektir. Kurultay reisinin O seçilmesi reisin nutku, kurultay riyaset vanının seçilmesi, 3 idari ve t ilmi encümen seçilmesinden son- ra umumi kâtip İbrahim Necmi Bey iki yıllrk umumi raporu oku- yacaktır. Çalışma yolları ve komisyon- lara verilen tezler hafikında azâya malümat verilecek, bundan sonra tezlerin okunmasına başlanacak - tır, Kurultaya verilen tezler şun- lardır: A) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri : 1.— Türk dilinin yapılış karekterleri ve türkçenin Hint - Avrupa dillerile mü- kayesesi. Ahmet Cevat Bey U.M.H. azasından. 2.— Eski dil mefhumu ve politik ter- biye, Dr. Saim Ali Bey Mekez Bürosu azasmdan. 3.— Rus dilinde ilk Türk dili yadıgâr- ları, Caferoğlu Ahmet Bey, Üniversite Döçentlerinden. 4.— Türk dilinin sami dillerle müna- sebeti. Naim Hazım Bey, U. M. H. aze sından. v $ — Ural-Altay dilleriyle Türkçenin münasebeti, Yusuf Ziya Bey, Eskişehir umu. 6. — Uygurca hakkında, Dr. Reşit Rahmeti Bey, Üniversite profesörlerin- der. /1.— Maya dili hakkında, Bey, hariciye memurlarından. .B) Türk dilinin tarihi akışı ve filolojisi : 1 Dilin neşvü nema tarihi hakkın- da, Pr, Meşçaninof, Sovyet Ulüm Aka- demisi azasından. 2 — Türk Paleo-etimelojisi Agop Martayan Bey, muallim. 3 — Dillerin menşei ve Türk Hakkı Nezihi Bey, muallim, 4 — Fizik bakımından dil, Salih Mu- rat Bey, profesör, ı 3.— “Türk dilinin eski inanlara bağir üreme kaynakları, Naim Hazım Bey, U. M. H. azasından. 6.— Sümer Türk söz kökleri, Hâmit Zübeyr Bey, U. M. H. azasından. 7.— Cuci ulusu edebi dili, Prof. Sa- möileviç, Sovyet Ulüm Akademisi aza- sından, 8.— Has isimlerin tetkiki: Hüseyin Namık Bey, muallim. 9.— Gazi inkilâbınm dil cephesine ka- dar yazı dilimizdeki teşevvüşler, Ali Canip Bey, Merkez Bürosu azasından. €) Dil inkılâbının manası .ve hedefleri. 1— Dil inkıldbımıznı temelleri Ha- san Ali U, M. H. azasından. 2.— Dil onarımı umumi görüncesi Ragıp Hulüsi Bey, Universite Profesör- lerinden. 3.— Dil düzelmesi üzerine düşünceler, , Şükrü Bey, muallim. 4.— Türkçede ekler ve kökler; "men- man”, Besim Atalay Bey, U. M. H.a- yasından. 5.— Açık Türk dili, Velet Çelebi Bey, Kastamonu meb'usu, 6.— Öz dilimizde bir dil tezi, Şeref Bey, Edirne meb'usu, 7.— Askerlik ıstılâhları hakkında, Al wat Paşa, Harp Akademis Kumandanı. 8.— Riyaziye ıstılâhları hakkında, Re- fet Bey, Urla meb'usu, 9.— Türkçenin ilmi ıstılahları mesele» si, profesör Dr. Kemal Cenap Bey. 10.— Eski tp dilimizin gidişi, Dr. Süheyl Bey, 11.— İlmi sstılahların Türkçeleştiril- mesi, İhsan Bey. Tahsin O- dili ————— metre , ikramiye 785 lira. Fikret Beyin Tomrusu birinci , Erolu i- kinci, İstiranca üçüncü geldiler. Dördüncü koşu 4 yaşından yu- karı İngiliz hayvanlarına mahsus- tu, Mesafe 2400 metre, ikramiye- si 730 lira, Prens Halim (OBeyin Ranfloni birinci, Akif Beyin Bekâ- rı ikinci, geldiler. Beşinci | koşu: Beş yaşından yukarı arap hayvanlarına mahsus- tu, Mesafe 1800 metre, birinci ik- ramiyesi 155 lira, İzmitli Şevket Beyin Nerimanı efendinin Leylâsı ser Serveti üçüncü geldi - er, birinci, Ahmet ikinci, İsmail 12.— İlmi komisyonların çalışma ve- | rimleri hakkında malümat, 13 — Idari komisyonların mazbatala- rı, nizamname ve çalışma proğramı ile bütçenin tasdiki ve U. M. H. i zimmeti nin“ibrası, 14— U. M. H. intihabı. 15.— Cemiyet Reisinin nutku. 16 — Umumi Kütibin nutku, 17.— Kurultay Reisinin kapama nut- ku, Umumi raporda neler var? Bu rapora göre birinci Türk di- Ki kurultayının kararlaştırıp başa- rılmak için kendi seçtiği umumi merkez heyetinin eline verdiği ça- lışma proğramı şudur: 1 — Türkiyenin gerek Sümmer, Eti gibi eski Türk dillerile, gerek Hint — Avrupa, sami denilen dil- lerle mukayesesi yapılmalıdır. 2 —Türkiyenin tarihi inkişafla- rı cranmalı, mukayeseli grameri yapılmalıdır. Bundan sonra akademik bilim çalışmaları hakkında malümat ve- rilmiş ve bunun için Türk dili baş- ka dillerle karşılaştırılmış ve Türk dilinin tarihten öncesi ve tarihi, lengüistik, filoloji, etimoloji, araş- tırmaları Türk tavihi ve mukayese- İi gramer çalışmaları, dil inkılâbı, halk ağzmdan söz derleme işleri, dilimizdeki yabancı sözlerin Türk- çe karşılıkları, istılahlarn Türkçe- leştirilmesi yolundaki çalışmalar hakkında malümat verilmiştir. Şim diye kadar 61 istılah bistesi basıl- mıştır. Bunlar 1721 sayfa tutmak- tadır. Ve yekünu 32302 sözdür. T.D.T.C. nin iki yıllık çalışma- larını gösterir amami rapor İkinci Türk Dili Kurultayının değerli azaları: 3 — Türk lehçelerindeki kelimeler derlenerek lehçeler lögati, sonra esas Türk Yügati, Türk sarfı, nahvi tez elden yapılmalıdır. Sarf nahiv, lügat yapılır. ken, ıstlah konulurken türkçenin bütün Jâhikalarının araştırılmasına, bu lâhika. larm, edatların dilimizin bütün ihtiyaç- larına yetecek surette işlenilmesine ©- hemmiyet verilmelidir. 4 — Türkçeni tarihi grameri yazıl. malıdır. 5 — Şark ve Garp memleketlerinde çıkan Türk dili hakkındaki eserler top- lanmalı, bu eserlerden lâzım olanlar di- limize çevrilmelidir. 6 — Cemiyet gerek kendisinin, ge- | rek dışarıda Türk dili işlerile uğraşan- ların tetkiklerini bir mecmua ile neşret- melidir, 7 — Memleket gazetelerinde dil işle- rine hususi yer verdirilmelidir. Müzakerat radyo ile dinlenecek © | İkinci dil kurultayma ait müza- kereleri takip etmeleri için Beya- zıtta Üniversite önünde, Halkevi merkezinde Taksimde abidesi ö- a li dairesi ö- mnünde hazırlanmıştır. Radyosu bulunan kimseler de radyolarının höparlörlerini soka- ğa verecekler bu suretle halk ser. bestçe müzakereleri dinliyebilecek- tir, Rizeliler ve dil kurultayı RİZE. 17(A.A.) — Y. - balda esans lam EML kurultayı burada derin bir alâka uyandırmıştır. Halkevinde kuru lan radyodan müzakereleri dinle- mek için herkes yarını heyecanla beklemektedir. Kurultayın açılışı T.D.T. C. Umumi Kötipliğinden: İhinciTürk Dik Kurultayı (bu- gün) saat tam İdte açılacaktır. Kurultaya gelecek olanlar saat kule. si önündeki kapıdan gireceklerdir. El.| lerinde yeşil, beyaz ve pembe renkli hart lar ön , kırmızı ve sart kartı olanlar da büyük mera- sim salonunda yer alacaklardır. Ku - raltay istiklâl marşı ile başlıyacak, kurultay marşı da okunduktan sonra Cemiyet reisi ve Maarif Vekili Bey aç- ma nutkunu söyliyeceklerdir. Bundan sonra Kurultay reisi ile riyaset divanı ve encümenler seçilecektir. Cemiyet u- mermi kâtibinin raporu okunduktan ve Te yolları hakkında malümat ve- rildikten sonra tezlerin. okunmasına başlanacaktır. İlk tez Ahmet Cevat e e dilinin karakter. leri ve Türkçenin Hint — Avrupa dil. lerile mukayesesi,, başlıklı tezidir. Va. kit kalırsa bu tezin de okunmasına başlanacaktır. Kurultay salonu bütün radyo merkezlerine bağlanmıştır. Cu- İ madan başka her gün saat 14 ten 18 e kadar radyolarda kurultay müzahere- Kayserin fikri Başı 1 inci sahifede) ş lerinden bahsetmiştir. Sonra harici siyasete ve bilhassa Avusturya si- Yasetine temas ederek demiştir ki: “ Alman milletinden arzuları hi- lâfına ayrılmış olan kardeşlerimizi düşünmekten vazgeçemeyiz ve geç miyeceğiz. BERLİN, 17.A.A, — M. Goe- ring, maiyetinde bulunan bütün memurları reylerini, “tek re's tek Almanya” vecizesini yerine ge- tirmek üzere pazar günü M. Hit- lere vermeğe davet etmiştir. On sekiz Ağustos 1934 (Başı 1 inci sahifede) le yeni harfler. Bunun i sı da vardır: Birinci dil yi Bunun 30 Ağustosu da vardi Yarınki 18 Ağustos. Bunun | zan'ını üçüncü kurultayda Ü layacağız. | T.D.T.C. Bu dört harfi ve neye işme duğunu bütün benliğimizle yelim. Silahlı ve ölümlü Ulus 8 da kağnı, deve, take, cej taşıyan dul yenge sırtı, b: nat tayyare (tayyare türkçe dekovil, ve Mehmetçik nedi ri bilimli ve dirimli T.D.T.C. bu savaşta odur ce öyle başis? başarmıstır. Edebiyatını yap yorum, böyle bir şey | benesÜi) büyük işi yapanlara karşi niklik “ve saygısızlık " Ben sadece deyilir (ma olanları söylüyorum. Ul mya, eğer berenarı ii yanlar varsa, onlara D. Bahçedeki Millet sarayının, solasını gösteririm. Oraya £ ler okunacak raporları dinle ler. Ünlü ve eski bir bilgin rık gücünün manivele ku a olduğunu anlatmak için d. miş ki : — Bana dünya dıştı dayanacak bir nokta bulun, SÜ dünyanın gidişini dönüşünü d€ giştirivereyim. Ne o, ne de başkaları bu dı bunu.Ama biz bulduk.Şu 09 la ki, biz dışarda değil ÇANİ YA'da bulduk ve kendi dün zın gidişini dönüşünü deği! yoruz. Bunu kendi çevremiz if de ve kendi Çankaya'mızda buluş sanmayınız. Be, bir ö buluştur ki bütün Uluslar © örnekliğimizi benimseye, dir. Göreceksiniz neler, neletr daha neler olacak. Edipler! şairter! münekkitl€ | profesörler! biraz da bunun çin çalışıp kalem oynatınız. Tanrı varsa, topuna birden diçerim ki günaha girmezs Ne mutlu (Türkçe bilirim) yene! Aka GÜNDÜZJÂ Açık hava balosu “| Himayeietfal Cemiyeti önü kazası heyeti idaresince, tip edilen ve Cümhuriyet Fırkası idare heyeti reisi dokt Cemal Beyin himayesindeki *İ hava balosu 24 ağustos perşef | günü akşamı Gülhane parkın? Jafıranga kısmında yapılacakt”, Sabaha kadar devarı edecek lan bu kır balosunda cazbant; cesaz, monolog, idman yurdu rafından mubtelif oyunlar b temsil şubesinin temsil £ edefi piyesler vardır. Dilsiz ve sağırlar cemi yetinin gezintisi Dilsiz ve sağır cemiyeti, 3) şembe günü akşamı Şirketi riyenin 68 numaralı vapurile lar ve Boğaziçinde bir gezinti tip etmiştir. Vapur çok kalabalık güzel bir gece geçirilmiştir. t Dilsiz ve e m si Süleyman Sırrı Bey bir Vi söyliyerek cemiyetin. hizmetli den bahsetmiştir. Süleyman li Beyin yazmış (olduğu bu 0“ kendisi dilsiz olduğu için, lim Şevket Bey okumuştur. Mürettiplerin içtimâ! tehir edildi Türk mürettipler cemiyeli içi yeti idaresi dün fevkalâde Dd tima yapacaklardı. Fakat U idare azalarından “ memesi münasebetile içtimi lecek cumaya kalmıştır. Konferans y Cumhuriyet Halk Fi m lemdar nahiyesi Divanyolu"'y ocaklar o merkezinde her e ra bir yapılmakta ola” yapılmıştır. Pek kalabalık olan bu yerli tıda fırka nahiye reisi Ri (Halk ve belediy€ babanı)” in anla mevzulu bir * Mil Türk Takibe, İğ heyeti idaresi bugün # birlik merkezinde bir toplar" >acaktır. >

Bu sayıdan diğer sayfalar: