10 Ocak 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

10 Ocak 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ee'soğukluğu"a ve F-ergiye ve sari ara totulmamak için İstimal ediniz. Dünyada mevcut bütün Prezervatiflerin en sağlamı, en hassası, en mükemmelidir. (6) adet 50 ipeklileri 75 kuruştur. SEVE SEVE OKUNACAK BİR ROMAN IPEK İpliği gibi ince, İpek kumaştan yumu- şak bir orta Anadolu kızı olan güzel BATAKSIZ TERTEMİZ DAMIN KIZI Romanı yazan: AKAGÜNDÜZ - Basan: Semih Lutfi Kolaylık ( Eski SUHULET ) Bitikevinde satılır. ndan sakınınız. ( ÜÇ KIZIN HİKÂYESİ), ( ON. ROMANI ) ( KOKAİN ) Romanlarında SEMİH LUFFİ OXUTAN'IN kolaylık ( Eski Suhulet (BU TOPRAĞIN KIZLARI) Basılıyor ) Bitikevinde satılır. 273 Uşak Şeker Fabrikasından Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi Sümerbank hisseleri namına şimdilik yalnız Uşakda alınmaktadır. 50 liraya kadâr hisseye s fazla hissesi olanların hisseleri p olanların hisselerinin tamamı, m yarısı ödenecek, diğer yarısı için hisse sahiplerine birer vesika verilecektir. Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin kendi- leri veya vekâletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza müracaat lâzımdır. bizzat Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısile yalnız mek- tup ile tediye yapılamamaktadır. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde satın alma işi ilerde Sümer Bank tarafından yapılacak, şekil ve şartları Sü- mer Bank tarafından gazetelerle ilân edilecektir. Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler çoğalmıştır. Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilmemesi ve müracaat edenlere cevap verilemeyeceği ilân olunur. Istanbul ithalât Gümrü stanbul ıthaiat Gümrü- | M .. Ye l udur Gümrük kimyahanesi için 3 Kânunusani 935 tarihinde bilmünakasa almacağı ilân edi len aşağıda isimleri yazılı kitap lar için yevmi mezkürda müra caat eden muayyen evrakı müsbiteyi ibr az edememelerinden yevmi mü- nasa 12 Kânunusani 935 cumartesi gününe tehir Taliplerin yevmi mezkürda saat 15 de İstanbul Ithalât Güm- Komisyonuna müracaatları - .. gu rüğünde müteşekkil Satınalma ilân olunur. (97) İsimleri Beri-Lunge (1931-33) Tab'ı- nım Fransız tercümesi Ensyklopaedie der technischen Analyese et essais des papiers Traitö de chimie o Pharmaceu- tigue Technelo: gue Die Praxis Chemiker Gesteinsana Lytisches Prakti- kum Lack U, Firniss Analyse et Fabrication des ci- menta Handbuch der Chemie und techrolozie der öle U. Fette. Hand Büch der Pflanzen ana- İyse. set Nalyse chimi- des o Organischen Müellifleri (6248) 2 ..... üğünden: kanunda talipler &dilmiştir. Cilt 3 yeni tabı Ghemie Ulman son tabı Hezberg - Marteau P. Lebeau - C. Courtois Levokavitseh L. Gattermann E. Dittler Seelgmann et Zieke. son tab'r Tsunntas Ubbelohde G. Klein. MİLLİYET PERŞEMBE 10 İKİNCİKANUN 1935 Hâdise yapan kitap da ı Yazan; A. Şükrü ESMER Satış yeri: Ahmet Halit Kütüphanesi Fiyatı: 50 kuruş ZAMAN Kitap baştan sonuna kadar adeta bir bardak tatlı su içer gibi okunuyor. CUMHURİYET Ahmet Şükrü Esmer arka daşımız bu yorucu fakat fay- dalı seyahatten hoş görüşler ve

intibalar hâsıl ve bunları mu vaffakiyetle tesbit etmiştir, AKŞAM Kitabı okurken insan bu memleketleri geziyormuş gibi bir his duyuyor. KURUN Avrupa'yı oturduğunuz yer. den gezmek, eğlenmek ve fay- dalanmak için bu kitabı alıp o- kuyunuz. HABER Kitabı okuduğunuz dakika. larda kendinizi seyahat etmiş- siniz zehabma kapılacaksmız. Aynı zamanda istifade edecek siniz. MİLLİYET Her aile kütüphanesini süs. liyecek olan bu notlar, büyük, küçük, kadın, erkek herkesin elinde gerekli zarif bir kitap ol- muştur, 5 Deniz yolları İŞLETMESİ Acenteleri : Karaköy Köprübaşı Tel, 42362 — Sirkeci Mühürdarınde Han. Tel. 22740 İ YKABZON YOLU CUMHURİYET vapuru 10 ikin- cikânan PERŞEMBE saat 20 de Galata rıhtımından kalka - cak gidişte Zonguldak, Inebolu, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gi- reson, Trabzon, Rize, Hopaya. Dönüşte bunlara ilâveten Pazar, Polathaneye uğrayacaktır. (83) 262 İMROZ YOLU ASYA vapuru 10 İkincikânun PERŞEMBE günü saat 16 da Tophane rıhtımından kalkacak Tekirdağ, Gelibolu, Çanakkale, İmroza dönüşte ilâ. veten Şarköye uğrayacak. Te- kirdağına uğramıyacaktır. (77) 258 anbul Levazım Ami liği Satm W a Komisyonu Levazım âmirliği ihtiyacı için yedi bin kilo kuru soğanm pazarlığında talip çıkmadığın dan 10 ikincikânun 935 per - şembe günü saat 14 te pazar- lıkla almacaktır. Tahmin be - deli 420 liradır. Son teminatı 63 lira olup isteklilerin belli saatte Tophanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (716) (69) 210 Tophane fırını için taah - hüdünü ifa edemiyen müteah- hit namı hesabına yüz ton un 10-1-935 perşembe günü sa - at 14,30 da pazarlıkla alma - caktır. Tahmin bedeli 9730 li- ra olup son teminatı 1459 lira 50 kuruştur. Şartnamesini gö receklerin her gün ve pazarlı- ğa gireceklerin (belli saatte Tophanede Satınalma komis- yonuna gelmeleri. Gi) (20) 211 Lâpseki, B 1. 2 inci Kânun. 935 Tarihinden İtibaren SATIŞA BAŞLIYOR FİATLAR : Fabrikada Teslim K Ü P ŞEKERİ 40 KRİSTAL , 37 En Aşağı Sipariş 1009 Kilodur. d s: TURHAL Şeker Fabrikası T.A.Ş. Talgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURE Kuruştur. İ viyet cüzdanımı zayi ettim. Ye: | 46820 Pe Türk Sigorta Şirketi 4 Üncü Vakı! Han İstanbul Iktiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. Nama muharrer hisse senetlerinin (4 60)ı Türkler elindedir. Türkiye İş Bankası (srafından teşkil olunmuştur. İdar» meclisi ve müdürler i ve memurları kömilen Türklerden mürekkep yezâns Türk Sigorta Şirke- Türkiyenin ker tarafında (200) ü geçen acentalarının hepsi Türktür. Tür. » mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalarını icra etmektedir. Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil sar vukuunda rararları sürat ve kolaylıkla ödar, İst. 20531 beyeti tidir. kiyenin e Yangın, uigorlalarnı en iyi çeraitle yapar. Hai Telgraf: İMTİYAZ - Telefon ve kuvvetsizlik hâlâtinda büyük faide ve tesiri görüen Zafiyeti umumiye, iştahasızlık Kullanınız. Her eczanede satılır. VTİ i DIŞ MACUNU: a Y.N HER HALDE DİŞ HEKİMİNİZİNFİKRİNİ ALINIZ m Doktor el , Bağdat caddesi, &. 10 - mann | 4673) we 17 ZAYİ — İstanbul Deniz Ticareti Mü- 'dürlüğünden almış olduğum Liman Hü. ini çi karacağımdan eskisinin bükmü yoktur. Z EE Ayi müz) Hâris oğlu Mehmet | Ümumi Neşriyat ve Yazı işleri müdürü Etem İzzet E

Aynı gün çıkan diğer gazeteler