18 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

18 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> 4 Maçkanın vaziyeti ? Maçkalı bir tanışım vardır. Bir tane değil bir çok vardır yal. Fa- kat ben birinden bahsedeceğim... Dün gördüm. Halinde bir hırpa - nilik, renginde bir uçukluk ve göz lerinde fersizlik vardı. — Hasta mısın? dedim. — Yook! dedi başka derdimiz var.. Malüma Maçkanın vaziyeti! İsrar etmedim.. Kimbilir, nedir de- dim. Biraz sonra bir emlâk tellâlına rastgeldim. Aman, dedi bir paralı tanı - dığın var mı?. — Ne olacak?. — Kelepir bir kaç mülk var, sa- tılık, — Nerede? — Maçkada.. Orada fiyatlar biraz düştü de. — Neden — Malüme, vaziyet.. dedi. Hic bozmadım.. Ama soçama -. dım da. : Biraz sonra bir hekim ahbaba rastladım Sinir hekimi. Hoş beş - ten sonra: — Ah, dedi, ah... Şu elimdeki muayenehanemin dokuz aylık kon turatı olmasa idi, bir dakika dur- mam, Maçkaya taşınırdım... — Niçin, dedim. Malüma. Maç- kanın vaziyeti, — Evet!, dedim. Bilir gibi gö- ründüm.. Lâkin düştü içime bir merak.. Nedir bu Maçkadaki va - ziyet, Polisteki tanıdıklardan birine şöyle üstü kapalı: — Yahu! Maçkada zabıta va » kaları nasıl? — Çıt yok!, De Allah Allah, Merakım artmıya başladı.. O me- rak içinde iken bir avukat ahbaba rastladım... İşten güçten, buhran - dan bahsettik: — Şükür Allaha, dedi. Maçka- daki vaziyet üzerine o banaoniş düştü. Artık dayanamadım... — Aman birader! Ayağını öpe- yim. Nedir bu Maçkadaki vaziyet? şunu bana anlatsana! — Aaaa? Bilmiyor musun?. — Tramvay hattı Maçka kış - lasına iniyor ya... -- Evet!, — Hattın, raylarını ve malze - mesini gece saat ikiye, üçe kadar taşıyorlar.. Bütün Maçka caddesi boyunca bu demirleri gecenin sü- küneti içinde kaldırıp yere attılar me değil uyuyanlar, Maçka mezar- Fiğındaki ölüler bile uyarıyorlar. Bir haftadır; halkta uykusuzluk - tan, iştihasızlık ve sinir hastalık. ları başladı... Apartmanlar kiracı bulamaz oldular.. Bir takım mal sahipleri mülklerini satılığa çıkar- dı, bir çok kiracılar da kira kontu- ratlarını feshe kalktılar.. Mesele ui — Ya, dedim. Simdi Machanın vaziyetini. B. FELEK A aş bartorurdan alınan cetveldir) 17 NISAN 935 anladım RAR AKŞAM GIYATLARI ISTİKRAZLAR TAHVİLAT Tatikrası dabili 100 50,90 4375 4550 Reji kuponsuz Telefon Terkos 20 1025 1.S0 1240 20 P. Franaıs 1 Dolar 1 Kur Çek , jile Av. BEL. ... Kfaiye takviye | Ediliyor Bütçeye 100 bin lira daha ilâve edi'di Istanbul belediyesi itfe #ine karar vermiş ve itfaiye bütçesine İ 100 bin lira daha ilâve etmiştir. Bu fazla tah: le 7 arazor, 3 kıla. | vuz, 4 tahrip inesi ile 12 motör al işkur. alışmıştır. Maamafih itfaiye mütehassısı ber nefere bir maske İzm olduğunu bildirdiğinden belediye gelecek yıl bu maksatla itfaiye bütçesine ayrıca tahsi- sat koyacaktır. İtfaiyenin şimdiye kadar ihtiyacı olan merdiven de 25 bin liraya satım alınmıştır Bu suretle Istanbul itfaiyesi takviye edilmiştir, Flurya plâjı satın alınıyor Istanbul belediyesi Florya plâjının bu yıl içinde istimlâkini kararlaştırmış, bütçesine de tahsisat koymuştur. Bu yol da ilk iş olarak kanuni muamelenin ya- mahiemeye müracaat etmiştir. Çarşambada çocuk bahçesi Belediye Modada bir çocuk bahçesi Çarşambada da bir çocuk bah- verilmiş, tahsi. üdürlüğünce verilen emir- de bunun için bir proje hazırlanması bil. dirilmiştir. Bahçenin haziran içinde başlanacaktır Bakırköyünda iskele Belediye Bakırköyünde bir iskele yaptırmağa karar vermiştir. Bunun için yakında bir proje hazmlanacaktır. Oğrendiğimize göre, bu iskele ls- tanbula gelen vapurların ilk iskelesi ola- cak ve buna (Şebir kapın) adı verile cektir Bakırköyüne terkos suyu Bakırköyüne terkos suyu götürülme- si hariçten boru getirmek yasak oldu- ğundan İstanbulda açılacak boru fabri- kasının çalışmasına bırakılmıştır. Isatnlu'un har.tası başlamış ğremdizimzz öre, li - bulun haritası bitmek Sieelir. Sİ İstanbulun 25,300 hektar olarak tes. tenzimine sne çakşılacaktır. Avcılık için | Kanun yapılıyor Kanun Si yakındâ kat'i şeklini alacaktır Avcılık kanunu projesi yakında kat”? şeklini alacak ve Kamutaya verilecek» tir, ğında bir av şubesi teşkili takarrür et- isliği altında bir heyet bakacaktır. Heyette orman ve baytar genel mü- ile avcılar teşekkülünden iki kişi bulunacaktır. Her vilâyette de en bük yük mülkiye âmirinin başkanlığında av- cılık kolları © kurulacaktır. Bu heyetler avcılığa ait ve avcılık kanunu çerçevesi- ne giren işlerle uğraşacaklardır. Yeni kanunla, avı biten © sahalarda avlanılması kat'i şekilde yasak edilmekte» dir. Bu arada bazı yerlerin hususiyetle. çine #üre yeni avlar yetiştirmek için ted- birler almacakıtır. Projede iy kurulması, hayvanların türlü çizeri ve nesillerini tüketecek şekillerde öldü- ok rdır. rüleemes ş Merkezi İstanbulda bulunan avcılar ve atıcılar birliği de, a Kikadarlara göndermiştir. Ee Tur'zm işlerini di zeltmek için Turizm işlerini görüşmek üzere Türk ofis merkezinde ayrılan komite, ay başı- na doğru bir toplantı yapacaktır murahhaslarının bu- ami Meke bu toplantıya Türkiye Tu- ring ve Ölemebil klübü namına Bay Şükrü Ali gidecektir. Klüp tarafından etraflı tetkikler s0- nunda hazırlanan beş yıllık turizm pro. bakanlıkça gözden KUÇUK HABERLER # Bay Hüseyin Ragıp geldi — Roma selirimiz Bay Hüseyin Ragıp bugün An- karadan Istanbula gelmiştir. Bay Hüse- yin Ragıp bir iki güne kadar Romaya Gidecektir * Doyçe Oryant Bank müdürü — Doyçe Oryant Bnnk müdürü Bay Leb- r 23 Nisan Size çocuğu dü-ündürecek haftanın bas'anvıcıdır. recht ve Krop fabrikası mümessili Bay nberger dün şehrimize gelmişlerdir. Anafarta bi ünde makinesine sakatlık arız o- lan Anafarta h yapura, Alemdar tahi gemisi tarafından limanımıza getirileri ve dün sabah Halice alınmıştır. Deniz dicaret müdürlüğü fen heyeti dün, Ana- inin takviye. * Bunlardan başka, 32 de gaz maskesi pılması için belediye hukuk müşavirliği | bit edilen arazisinin 21 bin hektarının | haritası Duyduğumuza göre, ziraat mii Bu şubeye ziraat bakanlığının re- | | arede Başbakan |. Esnaf cemiyetleri Hesap arında leri doğru mu? Esnaf cemiyetlerinin birleşik bürosu mali vaziyeti hakkında bazı gazetelerde neşriyatın devam ettiği görülmesi üzeri- ne bu iş için sakihiyettar makam tara fından muhabirimize aşağıdaki o izâhat verilmiştir: 933 yılında 20 cemiyetin iştira- kile bir birleşik esnaf cemiyetleri bürosu kurulmuştur. Iki ıl içinde yirmi cemiyetin iradı iki yüz bin lira olmayıp yüz küsür bin Hirağır. Tabidir ki be müddet esassmda da masraf yapılmıştır. Hesaplar tetkik olunurken bir cemi- yetin hesabı öbürüne geçmiş olması gi. bi vaziyetler vardır. Son günlerde cemiyetlerin idare he- yetleri tarafından seçilen © salâhiyettar l İ Dün sabah Süleymaniyede Uzunçar- 8 başında İsmetiye caddesinde bir te- mel kazılma esnasında çöken (topraklar altında kalarak bir kişi ölmüş, üç kiş yaralanmıştır. Bir yazıcımızın yaş re, tüccardan Bay Ha almış ve bu arsanın üzerine de biv apartıman yapmak üzere ( Muhittin amında bir zata plânlarını yaptırmış ve beton arme da mühendis Kürkçiyana hazırlatmıştır. Bu plân ve projeler belediyeye verilmiştir. Inşaat kısmına da Muhittin nezaret etmek şartile Etem usta ve Rifat kal - faya metre mikâbı hesabile vermiştir. Temel kazılmasına ve molozun kaldı- rılmasına başlanmıştır. Temelin üç tara- fı kazılmış, dördüncü tarafı, üniversite bahçesine bakan yüzü de kazılırken bu acıklı hâdise olmuştur . Bu yanda sağlam tabaka bulmak için kazılma işi 4,5 metre e indiril- miştir. Dün sabah sant 9,15 te Etem us- ta, Rifat kalfa, temelleri kazmakta olan Omer, Mehmet ve diğer amelelere kazı- lan temel içinden nezaret etmekte iken birdenbire ameleden Örer ve Mehmet i- le Etem usta ve Rifat kalfann üzerleri- ne 4,5 metre yüksekliğindeki toprak yı- ğanları çöküyor, ve dört kişi altında ka- yorlar, Toprakların gürültüsünü duyan Kars. hı Hamal, Nebil Hali Hüseyin ve diğer hal arkadaşlarının yardunla- rna el. Bunlardan Etem usta» yen sl kolu ve sol yağı karlyor, amele den Mehmet ile ayakları ha | RE emret eriyor, Duvarcı kalfası olan Rifat ta yığın ların a'tında ölü olarak bulunuyor. Çö- Suiistima. yapı'dığı haber- Sovyet artistleri şerefine Ankarada Sovyet sefarethanesinde verilen et İnönü ve davetliler İstanbul Maarif Müdü Pay Mehmet Emin ne diyor? rlüğü ülkpeke gekinietir. Baybal ie bu hususta bir muharririmize demiş &r kiz — Gazetelerde bana aid birçok ya m okuyorum. Hiç birisi doğru de. #ildir. Her memur gibi benim de ne rede ve ne şekilde hizmet edeceğimi tayin bağlı bulunduğum vekâlet ma - kamına aiddir. Vekâlet makamı ne yolda hizmet etmeme karar verirse o- Bu memnuniyetle yaparım.,, —— — bir heyet hesapları tetkik etmektedir. Tetkikatm sonu alınmadan suüstimalden bahsetmek muvafık değildir.,, ——— Hdisenin olduğu yer, yaralılar ve hâdisede orada çalışan işçiler Toprak aitında kaan bir amele öldü, üçü yaralandı Bu facız nasıl oldu? &* gmalümat veriliyor. Facin tahkikatına umumi muavinlerinden Bay Şefik ai koymuş ve Beyazıt nahiye merlin na gp muştur. mi ine Eminönü kayınaka- gp Bay Raif, nahiye müdürü Rifat, mer ez memuru Ali, Beyazıt komiserleri gi derek icap eden tahkikatı yapmışlardır. inönü kazası mühendisleri de ka- img imde olduğunu tetkik etmekte. Ağr glmani Ke Ismail Mehmet demiştir hi ee Amele Omer de isi â a leri söylemiştir. llevabında ayni söz. İngantzn plânlarını sam Muhittin de demiştir ki” — Mimari projelerini yapmış olan res- mühendis Kürkçiyan da beto; ârme saplarını usulü dairesinde yaptı ve vi diyeye müracaat edildi. İcap edi simi yapılmak üzeredi ülmemiştr > uyar işleri duvarcı usta ba ve mektebi sanayiden mezun Rifat TE falara mal sahibi tarafından metre mikâ- br hesabile götürü olarak verilmiştir. Ve bu ustalar plândan anlar ve piyasada bir çok işler yapmış ustalardır. Vakaya sebep olan hâdise 4,5 metre lerinliğinde O kazılan bu toprağın 1,5 miro ilerisine gizli bir taş duvarın bu- lunması ve toprakların gevşemesine se- iyet vermesidir. Facianın bir kaza olduğu anlaşılmak. olunmakta- ta ise de, tahkikata devam NE MArKemeLERDE Deli mi, i Seyyahmı? Bu garip kılıklı adam önce doktora gönderiliyor Kilot Bir pantalon üzerine çekilmiş, lskoç spor çoraplar... Şarlonun papuç larını tırlatan bir iskarpin üzerine gelişi güzel takılmış koyu renkli getr- ler... Çokça kullanılmış açık renk bir em bi.. Iki yakasında sarı birer ayyıldız. Göğsünün sol tarafında, kır mızı kordelalı bir madalye.. Belinde, ötesine, berisine halkalar takılmış, zin İ cirler iliştirilmiş bir manevra kemeri.. Bir tarafında bir matra, öbür tara- İmde, tramvay biletilerininkini andı: rr, Çapraz kayışlarla boynundan Ka zünde gözlük.. Elinde, kalın, kamış bir baston.. Başmda zabıta munda, daha koyu renkli bir kask. Boyu kısacık.. Badi badi, paytak yürüyüşü var. Elindeki evrak çantası- nı hiç bırakmıyor. İçerisi, zarf zarf dosyalar, defterler, kâğıtlarla dolu... Daha, jandarma merdivenlerden çı karırken, etrafını bir kı sar - mış... Muttasıl takib edi; Onüne gelenle konuşuyor. Sigara istiyor. Hâkimin karşına çıktığı zaman yüzü epey kızardı. Etrafına bakımı - yor. Utanıyor gibi... Sorgulara şöyle cevab veriy: nedir, 39 vilâyet 280 kaza, binden fax la nahiye gezdim. — Burada oturduğun bir yer yok mu? — Trabzon otelinde oturuyorum... Bekârım... Türk vatandaşıyım. Okur yazarım. Şimdiye kadar hiç hapsedil- im, — Kütahyada zabıtaya hakaret ve sarhoşluktan sabıkan varmış | — Ondan bernet ettim. Zabit kus- iketi giydin diyorlar. Bu zabit kaske- ti mi?. — Aklından rahatsızlığın var mı se Bin? — Hayır. Eskişehirde muayene ol- dum, Sağlam diye rapor verdiler. Iz- kim, mevkuf kalmasa lüzum zörme di... Fakat, önce akli vaziyetinin tes biti için, hiğalarm mumiliğe yoli Hüda sizmeniikten adli doktora yollanan İskender Ayhan, orada da saçmasapan anlatıyor: — Ben beş senedir geziyorum. Gez- mediğim yer kalmadı... Babam bin - başıydı. Ben de başçavuşum.. İşte, kâ- ğıtlarımı göstereyim... 1335 de, Uşak. ta, Murad dağında harbe girdim. Adii doktor Bay Enver, Tıbbı Adli ye yollanarak müşahed tekrar müddeiv- tak hâkimliğine, oradan da tıbbı adli- ye yollanan İskender Ayhan, merdi - Tenlerden inerken: — Yarn bırakazaklar.. Kart baslı rıp Viyanaya gideceğim... diye söyle- niyordu. So;madık ev tırakmamışlar Istanbulun başka başka yörlerinde başka başka 2 gecelerde, başka başka şekillerde yirmi bir evi soymak in suçlu ve mevkf olarak muhakeme edilen İbrahim, Yaşar ve Hüseyinin davalarma, üçüncü ceza mahkemesir- de dün bakıldı. Soydukları ıddin edi- ien evler sunlardır Hasköyde Makbule; Şişi'ne, Meşru- #vet caddesinde, Ebekiz solağında Nermin apartımanının bir katı; OBeşik- muallim Mustafa, ışla Zerde sokağında Ha Lötfipmşa mahallesi, Ördek kassp caddesi Ali; Meci köy, Taşocağı esddesi Hüseyin; Pan- gaitı, Meşrutiyet caddesi, Osman ka- rın Aliye; Şişli, Mecidiye köyü. Os - man; Beşiktaş, Dikilitaş, muallim Mus tafa, Beşiktaşta Ali; ayni gecede, ayni yerde Naki Kasımpaşada Triko ula Mecidiye köy, Taşocağı caddesinde 3, Mnilan nde ikaz; iköyle Yuyakim; Meşrutiyet mahallesinde Didar; Beşiktaş, Havuzbaşı, Hakkı: Etfal hastahanesi arkasında, Şevki Bey sokağında Hüseyin Avni; Reşiktaşta Saliha; Şehremininde Ab - dullah; Beşiktaşta Samatya cad desinde Polis Ahmedin evleri... Müddeiumumi, suçluların suçlarını sabit görmüş, cezalandırılmılarını İs- iemiştir. Suçlulardar. Ibrahim, bulu - nan eşyalardan bir kısmının kendisinin olduğunu, bunu, Kadriye, Naime, Fet- hiye ve Osman isimlerindeki şah'dler- le isbat edebileceğini söylemiştir. Du- ruşma bu şahidlerin dinlenilmesi için Mayısın birine bırakılmıştır. Damyasız çakmak satarken Damgasız çakmak satarken zaka - lanan Jan isminde kir suçla dün, 9 un cu ihtisas mahkemesinde, 6 ay hapse ve 10 lira para cezasma mahküm ol- du. Yaşı 65 i geçtiği için hapis cezası 5 aya indirildi. # Maslak yolu faciası — Geçen s6- ne, İrem yolunda, dikkatsizlik ve ted- bir: le jandarma Hasan Hüseyinin ö- Küme sebep olan klişeci Ba; gi nin mubakemesine dün, üçüncü mekkkemselae eyes Sinai BA ki celsede, müddelumumi, Alâettinin ce- gi diplomat ağzını açsa, sihirbaz külâhe gibi işinden b bildi. Avrupalı asker kıyafetine hiç te benzemi ütülü pantalonlarında, sahra dür bünlerini asla — halıriatmıyar gözlüklerinde, velhasıl her yerdeğ sulhün eserleri göze çarpıyordu. Avrupa son tir, bir buçuk sene içinde hayli krizler geçirdi. Her * kes günün birinde bir yerden tep patlıyacak zannederken, iş tersine oldu ve şampanya şişeleri patla * mağa başladı... Ne sl dönsek: —Barış, huzur, sükün, refah ke limelerinden başka bir şey isil - mez olduk. Diğer taraftan bir çok barış hâ- mileri peyda oldu. Laval, Con Says en, Eden muhtelif hükümet me- iii arasında mekik Te ar. Ve nihayet başbakanlarile hi likte Stresada arafata çıktıları. Herkes bunun neticesini merak- la bekliyordu. Fransanın, İngilte- renin, İtalyanın ve o Almanyanın gözü hep buraya dikilmişti. Niha- yet bu Arafat dağı doğura doğüra” bir fare doğurdu. Hem öyle bir fare ki, icabında sulh güvercininin Avrapa üzerind, kurdağu yuvayı kemirip yumurta, larını bile aşırabilecektir. Anlatalım: Türkiyede kıramadiğın eli öP başına koy derler... Vâkıa diplo- elini kırmadıkları için öpüp başlarına koymadılar. Fake buna mukabil bir çok silâhlı devletler hazırlan. mağa başladılar. Çünkü işlerine böyle geliyordu. cak, İngiltereye doğru cek bir hava hücumunun kuvveti. ni kırarak, onu Almanyanın A - a al beli dağıtacak - “Tabiatile Almanyayı silâhlı bir çenber içine alırken ve dünyaya süngü dağıtı ken, Bulgarislanı, bi. be bakar vaziyetinde bı - ayrıldı. Ve muahedelerdeki silâh. lanma fasıllarının yeniden tetkiki ve tashihi cihetine kayıldı. Simdiye kadar bütün dünyada silâhsızlanmanın kasidesini bu barış hacılarının böyle Birdensi bire Turnsol kâğıdı gibi renk des giştirmeleri insanı doğrusu hayret Ziştirmek istiyenin vay haline! diyen Laval nerede? Hani silâhsızlanmanın beşiği 0 lan İngiltere?. Vâkıa üç devlet te toprak husuzü sunda her yurdun £ tamamiyetii tanıyorlar. ve hiç bir o zaman biri karış topruğın başka bir devlet verilmiyeceğini söylüyorlar; fakat evvelce de, muahedelerin bir * ğıt parçası, olmadığını ve yırtil mıyacağını ayni dan çok defalar işitmemişmiydik?. İngilterenin müdafaa ettiği in “kollectif,, uzlaşma ise dünyanın vay haline... Bu da isbat ediyor ki Avrupaddi barış artık hüsnüniyete dayanmı © yor. Silâhsızlanma fikri iflâs etli Ve cihan barışı bu süngü yığını & zerinde yatan Hinili bir fakire dü.. Çünkü barış sever Stresa rilerinin işlerine böyle seli. şunu unutmamak lâzım, dır ki Karla Hintli fakir d. Günün birinde mu lının bir yeri ir. O zaman da bu barış sever & vat belki yine Stresada toplanıp! mesuliyeti yükliyecek sırt araya caklardır. Mümtaz FAİK Sinemacıların dilekleri" Si triğin ucuz bir o değer ile veri vardı. Tienret odası sinemacıları İanmağa çağırmıştır Bu toplantıda her iki tarafın illeri görüşerek yun midalamımı yapman ği ün .

Bu sayıdan diğer sayfalar: