21 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

21 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kadımıar DEE” Başı 1 inci sahifede Kongre Gourd'un raporunu mütte- fikan kabul etmiştir. Bir senelik faaliyet raporu | Birliğin Londradaki merkez büro * $u umumü kâtibi Catherine © Bompas kürsüye çıkarak Londra merkezinin bir yıllık faaliyet raporunu okumuş » tur. Bu rapor kongre tarafından müt- tefikan kabul edilmiştir. Bundan sonra birliğin veznedarı Ba yan Von Dorothe Velsen birliğin ma- İi vaziyeti hakkımda hazırladığı ra - Eru okumuş ve bu rapor da müttefi- n kabul edilmiştir. Hediye edilen el çantası Bu sırada kongre birinci başkan ve- kili Rosa Manus Londra merkez bü - Tosu umum kâtibi Bayan Bompas'ın fevkalâde faaliyetini takdir için kon- &re tarafımdan hâtıra olmak üzere ken disine bir el çantası hediye etti ve çok alkışlandı. Mesai bürosu raporu Bundan sonra mesai bürosunun ra- poru okundu. Bu rapor Valin tara - dan verilen şifahi izahattan sonra aynen kabul edildi İkinci defa kürsüye çıkan Gourd arsmlusal kadmlar birliği ile uluslar kurumunun teşriki mesaisi hakkında hazırladığı ikinci bir raporu okuya - rak uluslar kurumundan gördükleri yardımdan dolayı kongre namma u - İuslar kurumuna bir teşekkür telgrafı çekilmesini teklif etti. Kongre hem u, hemdebuson teklifi kabul Uluslar kurumunun teşekkürü kurumu umumi kâtipliği mümessili Prenses Radzivil O kürsüye çıkarak uluslar kurumu namına kon - greye teşekkürlerini bildirmiştir. Esaretin ilgaşı meselesi Esaretin ilgası hakkında icra komi- tesi tarafından hazırlanan bir rapor vardı. Bu rapora göre 1926 senesinde Uluslar kurumunda esaretin tarifi ve ilgası ve bunu şimdiye kadar ilga et- iş olan devletl derece derece insan ticaretini taahhüt ettiklerine dair olan mukave- lensmeden bahsediliyordu. Prenses Radzivili kadın ve çocukla- rın bu hususta himay: jin 25 Nisan da Cenevrede bir komisyon toplana - cağı ve komisyonun son toplantısında Türkiyeyi kadının temsil ettiğini söylemiş ve bu münasebetle diğer ka- dın teşkilâtlarının da komisyona bi kadın murahhas göndermeleri fi olacağını hatırlatmıştır. Rapor ve bu Ikışlarla kabul edildi. Bresilya murahhasları geldi Bayan Manus Brezilya murahhas he yetinin İstanbula gelerek kongreye iş- trak ettiklerini heyete bildirdi ve İs- tanbul belediyesinin Istanbulda top * lanan bi: kongrenin bir hâtırası ol mak üzere kongreye ait bütün neşri- yat, teklif ve kararlarm İstanbul mü- zesinde hususi bir yerde saklamağa karar verdiğini kongreye tebliğ etti. Belediyenin bu kararı alkışlarla karşı" landı. Yarın resimler çekilecek Bayan Manus bundan | sonra yarın saat 13 de ulusal kadın birliği heyet- lerinin ayrı ayrı resimleri çekileceği” ni söyliyerek bütün azanın hazır bu- Tunmalarmı ve Bulgar beyeti reisi Ba- yan İvanof'un ağır hasta olduğunu te- esüfle bildirerek öğle tatilinde bir heyetin kendisini ziyaret edeceğini söY ledi ve hususi bir heyetin gönderilme si müttefikan kabul edildi. Ruznamede birliğin ana yasasında yapılacak değişikliğin müzakeresi de vardı. Saat 13 e gelmiş olduğundan bunun müzakeresi öğleden sonraya bi rakıldı. Oğleden sonra Kongrenin öğleden sonraki celse - #ine Bayan Schreiber başkanlık etti. Ruz- namede muhtelif komisyonların hazır İadığı raporların müzakeresi ve karar suretlerinin kabulü vardı. Sulh komisyonunun kararı Sulh ve uluslar kurumu komisyo- Bu başkanı Amerika © murahhaşı Jose- phine Schain kürsüye gelerek komis- Yonun hazırladığı raporu okudu. Ko - misyon başkanı ve suretinin Cen, e silâhsızlanma ko- misyonu ile yapılan temaslar netice - sinde hazırlandığını söyledi ve aynen kabulünü istedi. Bu kararda deniliyordu ki: Şarkta, garbde milyonlarca kadını temsil eden kırk kadın kurumunun, sulha hizmete âmade oldukları bildi - rildikten ve milletlerin harbden çek- tiği acılar, iztıraplar zikredildikten sonra her millet kadınlarının ihtilâf - İarı adalet fikrinden mülhem olarak balletmeleri ve ber milletin hakkına ri ayet edilmesini hükümetlerinden iste- meleri ve müşterek emniyet hin umumi surette — ğ zihniyetile milletlerin esas haklarma mesi ve tecavüze uğrayan aiyasi, iktısadi ve mali yardı lunulması ve uluslar arası kem mahkemeleri tarafından ball Cemiyeti Akvama müzaheret edilmesi, silâhların azaltılması, silâh imal ve ti- £aretinin kontrol altı sivil tayyareciliğin e kontrolü ediliyor ve terbiye sisteminin askeri bir ekilde takib edilmesi protesto ediliyor” lu iımlarda bu ihtilâflarm kongresi bir çok kararlar kabul etti bul edildi. Kongre hâtıra pulları Belçika murahhası Grinberg kürsü ye gelerek kongre hatırası olarak Tür kiye hükümetinin çıkarmış olduğu pul lardan dolayı hem hükümete, hem de Türk Kadın birliğine teşekkür etti. Bu pulların çıkarılmasında hizi miş olan Bayan Grinberg pul undan bir kısmının arsruhusal ka, iği ile diğer ulusal kadın birliklerine t olduğunu söyledi. Kürsüye gelen Bayan Guord, rın çıkarılmasında hizmeti gi Belçika muğahhasına teşekkür etti ve alkışlandı. Evli kadının tâbiiyeti mesel Bundan sonra evli kadınım tâbiiyeti meselesinin müzakeresine geçilmiştir. Birliğin icra kemitesi tarafından ba - zırlanan bu teklifte evli kadınlara ev- lendikten sonra da eski tâbiiyetlerini muhafaza etmek hakkı verilmesi is- teniyordu. Bu münasebetle kongre baş kanı 1933 yılında Montevideoda im - lanan muahedenin kadınla erkeğe * meselesinde müsavi hak verdi ğini hatırlatarak bu muahedeyi de ye koyacağını bildirdi ve her iki tel hakkında söz söylemek isteyenleri kür süye davet etti, Bunun üzerine biribiri ardıma söz a- lan Fransa, Lehistan, Yeni Zelanda, Ma- caristan, İngi Holanda murahhas- en müttefikan Monte- video muahedesinin ancak h z pulla- keğe müsa söz alan Türk murahhaslarından Bayan Nebahat Hâ mid Montevideo muahedesinde mev- zuu bahsolan müsavatın bir prensib meselesinden ibaret olduğuna işaret © lâzım geldiğini söyleğil “Bu mesele hakkında derek demiştir ki: “Biz haklarını müdafaa kadınları korumak mecburiyetinde - i itibarla Montevideo muahe - 'desini — iyaca kâfi bulmuyor ve kon- grenin teklifini kabul ediyoruz, de- di ve alkışlandı. En sonra söz alan kongre başkanı Madam Ashby, mevzuu bahis muahe- üüyet halki evli kadının kkma o malik söylemiş ve müna- kaşalara nihayet vermek için Monte- video muâhedesinin reye konulmasını istemiştir. Reyler tasnif edildikten son ra İl murahhas heyetinin muahede le hine, 13 heyetin de muahede aleyhine rey verdiği tesbit edilmiştir. Türk mu- rahhas heyeti de aleyhte rey vermiş- tir. Montevideo muahedesinin ekseri- yetle reddi üezrine, evli kadı takil tâbüyet hakkı verilmesin yen merkez bürosunun teklifi reye kon muş ve 3 muhalif reye karşı ekseriyet le kabul edilmiştir. Müstenkif kalmış olan Mısır heyeti başkanı Bayan Sarawi paşa reye iştirak etmediklerinden do layı mtücessif olduğunu bildirerek, Mr #ir heyetinin noktai nazarına göre, zev cinin tabiiyetinde kalmak mecburiye - ünde olan kadının kocasının tâbiyeti- ni kabul etmesi, zevcesinin memleke- linde geçinmek mecburiyetinde bu nan erkeğin de karısının tâbiiyetine geçmesinin daha muvafık olacağını an lattı Kadın ve erkek arasında huzkuk müsavatı Bundan sonra kadın ve erkeğin her türlü haklarda müsavi olm. da komisyonun v inin müzakeresine başlandı. Ko - misyon reisi Fransız avuaktlarından Marto Marin Veronne kürsüye gele - rek karar suretini izah etti, Karara göte nafaka vs ailesini terke'len er- keğin mahkeme tarafından hükmedi- len nafakayı bazan vermekten istin - f etmesi ve ecnebi memleketelre git halinde, nafaka hakkındaki hü- memleketlerde de tat bik edilebilmesi için arsrulusal muka- vel yapılması temenni ediliyor ve nafaka vermiyen erkeği hapsetmek - tense çalıştırma müesteselerine sevket mek daha doğru olacağını bildiriyor- du. Burada gene Montevideoda kabul € dilen ikinci bir muahede meselesi mey dana çıktı. 1933 senesinde Montevi - deoda Küba, Oroguvay, Ekvatör, Para- guvay hükümetleri arasında aktedilen bir mukavelede kadına her sahada er kekle müsavi hak verilmesi esası olmasını istediğini bul edilmişti, Holanda murahhası Ba- Pe Ein van Eghen bu mukaveleye kongrenin iştirakini teklif ediyordu. Bu fikrin leh ve sleyhinde bazı 8öz- ler söylendi. Amerika murahhası Ba- yan Schain, Amerika teşkilâtı esasiye- sinin bunu kabule mâni olduğunu ve çünkü Amerika Birleşik hükümetle ni teşkil eden 48 hükümetin her biri- ne bunu kabul ettirmek imkânsız ol- duğundan Amerika murahhaslarının bu meselede muhalif söy- ledi. Bazı murahhaslar mukavelede tadi iât yapılmasını — istediler. o Türk mu- rahhası Necile Tevfik, bu mukavele &- sas€n kabul ve devletlerce tasdik e - dilmiş olduğundan tadili kabil olamı- yacağını söyledi. Neticede, uluslar kurumu birliğin bu mukaveleye iştirak edip otmiyeceğini sormuş olduğundan kongrenin prensib itibarile bunu kabul etmekte olduğu- nun bir mektupla bildirilmesi, komis- yonun her sahada erkekle kadının mü savi hakka malik olması hakkında ha zırladığı raporla beraber kabul edi Saat 18 e geldiğinden (o başkan celseyi tatil etti, Bugün pazar ve ayni zaman edemiyen | Fransa - Sovyet Rusya anlaşması gM” Başı 1 inci sahifede leceği hususundaki israrından ileri gel « miştir, z Fransa kabul etmezse Eko dö Paris, Fransanın kabul etmek mecburiyetinde kalacağımı, zira böyle ol- madığı takdirde, Sovyetlerin, Yügoslav- yanm, Romanyanım, Türkiyenin ve Yu- nanistanın kendisinden yüz çevirecekle- rini tahmin etmektedir. Böyle bir ihti « mal karşımda Fra: Italya itilâfnin tâbi bulunduğu İtalya ve Tuna zümresi. le vaki uzlaşmanın akibeti ne olacağı ea- yisual görünmektedir. Petit Parisien, lokarno mukavelelerini nazarı dikkate almağa mecbur olan Fran sanın, Sovyetlere ancak Ren andlaşma » sının ahkâmı mucibince vaki olan taah « hüdatı dairesinde müzaheretini vadede. bileceğini yazıyor. Air Nouvelle, Fransız » Sovyet müza- kerelerinin teehbüründe bir tehlike gör. memektedir. Diğer taraftan guaütidien gazetesi de, Fransız nazırlarının, uluslar kurumuna dahil iki memleket arasında âşikâr su - rette, bir askeri ittifak akdini tazammun eden bir metni imzalamaktan istinkâf ey lemiş olmalarını memnuniyetle kaydet - mektedir, Fransa ne istiyor ? Fransız hükümeti, itilâfın ana hatları- nı, mütekabil yardım olomatizmi esası üzerine fakat uluslar kurumu kade rosu dahilinde tesbit etmek arzusunda dır. Müşküller ve geçikmeler bu yüzden doğmuştur. Figaro gazetesi şunları yazıyor: — Kör körüne bir otomatizm mesele. İ si mevzuu bahsolamaz. Vaziyeti takdir hu susundaki serbestimizi muhafaza etmek niyetindeyiz. Aksi takdirde efkörr umu- | miye bu misakı tasvip etirez,, Jurnal gazetesi, bu misakım ciddi bir | geşihüre uğreyabileceğini sanastmemek. tedir. Almanların protestosu LONDRA, 20 A.A. — Alman hükü - meti, Londradaki elçiliği vasıtasile, İn- giliz hükümetine, Cenevre kararını pro » testo eden bir nota göndermiştir. Kısa olan bu nota, Cenevre kararına karşı umumi bir protesto mahiyetinde - SPOR Bayrak yarışları 26 nisan cuma günü saat 14,5 da ilk Balkan hazırlı tecrübesi olarak bay- Müsabakaya işti 23 hisan salı günü akşamına kadar fede- rasyon merkezine göndermeleri rica olu- nur. Yarışları 1 — 4x80 bayrak bir tur, 4x350 bayrak herkese bir tur, 3 — 1000 metre hendikap. 4 — 3000 metre hendikap. 5 — Yüksek ve uzun atlama, 6 — Disk, Gülle, Cavelo. .“* Istanbul bisiklet heyetinden; 1 — 26-4.935 cuma günü 3 siklet teşvik yarışları yapılacaktır. 2 — Yarş iki sınıf üzerinden olacak- tm. İkinci smaf bisikletçiler Mecidiye kö- yünden hareketle Hacı Osman tepesine gidip gelecektir. Mesafe 21 kın. irinci sınıf bisikletçiler yine Mecidi. ye köyünden hareket edecek ve Hacı Os- esine iki defa gidip gelecekler» dir. Mesafe 42 km. Yarışa girecek müttefik klüp ü- yeleri pazartesi ve çarşamba günleri saat 17 den 19 n kadar Beyoğlu halke- vinde bisiklet heyetine gelerek kartlarını al Bizımdır. Kartı olmıyan yarışa lanmıyacaktır. Saat 11 de Kadın Birliği tarafından murahhaslar şerefine Boğaziçinde bir gezinti tertib edilmiştir. Oğle üzeri Beylerbeyi sarayında murahhaslar $8 retine bir büfe tertib edilmiştir. Va » li Bay Muhiddin Üstündağ ve refilka- sı dün murahhaslar şerefine bir çay zi- yafeti vermiştir. Brezilya murahhasları dün geldiler Kongrede bulunacak olan Brezilya murahhasları dün şehrimize gelmişler dir, de, Kadının Terak- kinci reisi Bayan ile Bayan Cornerio de Mendonça ve kızından ibarettir. Mu - rahhaslar dün kongre müzakereleri- iştirak etmişlerdir. Otobüste unutulan mücevher çantası ve namuslu bir şoför Kadınlar kongresi azasından bir yan Tepebaşından Yıldıza gitmek ü - zere bindiği otobüste, içinde kıymetli mücevherat ve oldukça mühim mik - darda para bulunan çantasını unuta- rak çıkmıştır. Müşterisini kâmilen bo- şalttıklan sonra otobüsün içini kon - trol eden şoför Mehmed Ali bu çan- tayı bulmuş ve derhal kongreye me- mur zabıtaya müracaat ederek sahi- bini arattırmıştır. Bir hayli © araştırma. dan sonra çantanın sahibi bulunmuş ve emanet kendisine teslim edilmiştir. Bu dürüstlükten son derece memnun olan Bayan şoföre mühimce bir hedi- ye vermek istemiş, fakat, fakir bir gündelikçi olan şoförden şu cevabı al- muştrr: — Ben vazifemi yaptım Bayan, he- diye kabul edemem: Bay Mehmed Alinin bu civanmerdli vak'aya şahid olan kongre üyeleri arasında büyü alâka uyandırmış ve Türk şoförünün merdliği takdir e- dilmiştir. Otomobilciler cemiyeti, bu hareketi ile şoförler hakkımdaki yan- ış kanaatlere yerinde bir cevab ver » miş olan bu değerli azasına bir tak - Türk senfonik Orkestrası Sovyet orkestra şefi aldığ neticelerden memnun ANKARA, 20 A.A. — Dost memleket artistlerinin vermekte oldukları festival. lerde Türk senfonik orkestrasını büyük bir et ve maharetle idare etmekte 0- lan ülk Sovyet orkesira şefi Sev Pet- roviç Ştainberg, ihtisaslarnı şöyle hulâ- sa etmektedir: “İdare etmekte olduğum orkestradan ziyadesile © memnunum. Genç ve dost Türkiyenin musiki ve orkestra hareketle rinde, daha bidayelte alınan bu parlak neticeler çok takdire şayandır. Orkestra mükemmeldir ve hakiki sanatte elzem stile bir taassupla çalışmak- li ayrı meziyet, kabi- liyet ve liyakatleri vardır. £ Kendilerine daha lüzumu olan, artistik terbiye ile ar- tistik disiplindir. Tecrübeli şeflerin ida- resinde çalışmak suretile, bugün kendi- lerinde noksanca bulunan çalış virtüozi- tesini de alacaklardır ki bu suretle or - kesira mükemmel ve kusursuz olacaktır. - Evvelâ pedagojik kültür ile malümat lüzumlu derecede bulunmadığı bir kaç ület grupları için profesörler lâzımdır. Buna bir çare olarak bir kaç zaman için muhtelif spesyalistler celi der zannımdayım. 5; man kaldıkltan sonra yetişecek olan müs tait artistler, arru edilen noktaya vasıl olmak üzere, terbiye rine devam edebilirler. Bunlar, idare etmekle hüyük bir zevk duyduğum orkestra için samimi arzula» vımdır. Diğer taraftan orkestra sön defa- ki konserlerde orkestra bakımından ga- yet zor parçaları o kadar güzel çaldı ve bunda sonraki konserlerde çalınacak da ha zor parçaları o kadar mükemmel pro- va etti ki orkestrayı teşkil eden bütün daşlarımı tebriki kendime çok sevinç zife bilirim. Stainberg, sözünü bitirirken dost Tür kiyede İstisnasız, herkesten görmekte ol- dukları samimi ve candan hüsnü kabulü tebarüz etüürmiş ve Türkiyeden unutul- maz çok tatlı ve dostça hatıralarla âyri. lacağını bildirmiştir. Boğazlar meselesi Ve ıngiiizier Ta msne diyor? LONDRA, 20 A.A. — Taymis gazete si, Türkiye Dış bakanı tarafından Ce - hevrede ortaya konulan Çanakkale me- selesine telmih ederek diyor İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümet - lerinin şinedi Çanakkale © rejiminde her hangi bir değişikliği iyi bir surette kar. şılamaları için âşikâr hiç bir sebep yek- tur, Bu rejim, nihai bir surette halledil- miyecek olan ulusal bir in mu - valkat tarzı hallidir. Ve bu kabil mu İ vekicat tarzı haller ekseri hayret verici bir surette Hevarılıdırlar. Bununla beraber, Türk mutalebesi her İ defa Cenevrede resmen ortaya konulduk- ir ki hakkaniyet dairesinde din- k olacak ve öyle de dinlene- at Türk bükü edeceği derpiş olunan tadilât muteber sebep mevcut gibi gözükmüyor. Ve bu tadilâtin lchinde müteaddit ku vetli deliller mevcut bulunmaktadır. D ğer cihetten mesele | Sovyetler birliği, | Türkiye ve Akdeniz devletlerinden baş: | ka, Almanyadan Bulgaristana kadar bü- yük Tuna cereyanında istifade etmekte olan devletlerin hepsini alikadar etmek. tedir. Bu devletlerden her birinin de mese- lenin müzakeresine iştirake hakları bu - lunmak icap edecektir. Alınanyanın tek. rar silâhlanmasının doğurduğu arsrulu like endişesinin, in müteessif olacakları bir değ kabule ârmüde kılması için öden yek Ni tar, otobüslerle temin edilecektir. İncir ve üzüm ihracatı 2 Izmirde atlı iramvaylar ka kıyor “ IZMIR, 20 (Milliyet) — Kordo n atlı tramvaylarının belediyeye deve © ri hakkındaki Vekiller Heyeti kararı bugün tebliğ edilmiştir. Bu tram vaylar Mayısta derhal seferden kal dırılacak, kordondaki servis mevcud IZMIR, 20 (Milliyet) — Iktısad Vekâleti Standardizasyon şubesi mütehassısları şehrimize gelmiş, üz üm ve incir mahsullerimizin standar dizasyonu ve bunların maliyetini t enzile hizmel edecek rasyonalizas* yon tedbirleri hakkında tetkikata b aşlamışlardu... ; Mütehassıslar bugün Bursada v e ofiste üzüm, incir tip ve fiyatlarını tetkik etmişlerdir. Tüccarla ayrı, ay rı görüşerek mütalealarını alacaklar» dir, Netice bir raporla bakanlığa bil dirilecektir. Uşakta bir kati? asıldı UŞAK, 20 (A.A.) — Simavın Kırık kavak köyünden Ali oğlu Hü- seyin hakkındaki ölüm cezası bu sabah saat üçte infaz edilm. esli dü seyin evli olduğu halde başka birisi nin karısı ile münasebetini engelsiz Vİ yapabilmek için ve sonra da evlen mek çarelerini aramak mahsadile kâr dının kocasını öldürmekten suçlu idi. Bu'garistanda | Ingiliz parlâmeh- kabine işinde zorluklar var B. Toşef kabineyi bir türlü teşkil edemedi SOFYA, 20 AA. — “Krl B. To- şefe hudutsuz salâhiyetler bağışlamışsa da yeni başvekil, kabineyi teşkil hu #usunda bazı güçlüklerle karşılaşmak- ir. General Zlatef, yeni kabineye girmi- yecektir. Harbiye nazırlığını, General Radef üzerine alacaktır. Yeni kabine, Kralın bini haiz olacaktır. Kral, başvekili serbestçe intihab eyle- > bu defaki hükümetin meşruti ir mahiyet arzetmekti de. Mi ie olduğu kayde Bazılarına göre, yeni hükümetin bu suretle teşekkülü parlimanter rejime doğru bir adımdır ve bunu, askeri ma- hafil, müsaid bir tarzda karşılıyacaklar- dır. temamile tasvi- Bir kubine şekli — B. Tochef'in şu tarzda teşek- kül etmesi muhtemeldir : Hariciye nezareti B. Kuseyvanoff, maliye nezareti B. Kanazirski, adliye ne- zareti B. Dikoff, harbiye nezareti Gene- ral Ziateff, Muvakkat nazırlar listesinde, sabık başvekil General Ziateff ile beraber, üç yüksek rütbeli zabit dahil bulunmakta dırlar. Evvelki kabinede adliye nazırı olan B. Dikofi, demokrat fırkası reisi Tzankoff'un tevkifi üzerine istifa etmiş idi, Zorluklar nereden geliyor? SOFİA, 20 .A. A. — Kabine buhran na henüz hir hal çaresi bulunamamıştır. kabineyi teşkile memur edilen sabık na- zır B. Toşeif, muhtelif siyasa adamları ile müzakerelerine devam etmektedir. Fakat bu müzakereler, şimdiye kadar bir betice temin edememiştir. Toşefi, istifa eden adliye nazırı B. Dikott'a yeni kabineye dahil olmasmı teklif etmiştir. Dikoff, Doktor Tzan koff'un affı şartile bu teklifi kabul ede <eğini söylemiştir. Söylendiğine göre; eski nazırlardan Gencral Radeff ve mi- ralay Koleff, bu teklifi reddetmişler ve kabul edildiği takdirde, yeni kabineye girmekten imtina edeceklerini söylemiş» lerdir. Eski başvekil B. Zinteff'e harbiye ne- zareti teklif edilmiş fakat kabul etmemiş» tir, B. Toşelf, gazetecilere, vaziyetin he- nüz çapraşık olduğunu söylemiştir. Bu akşam, Kraim huzuruna çıkacak ToşefP'in, kabineyi teşkil | edemiye- mesi ihtimal dahilindedir. Tayyare mektebi açılmadı , ANKARA, 20 A.A. — Ankarada bir sivil tayyare mektebi i Ankarada bir Otomobil kazası Elekirik şirket müdürle- rinden biri tevkif ed di içi lerinden Bay Kınar hakkında müddei ili tevkif kararı verilmiş, İeemdisi tamla << dilmişti. Bay Kınarın vekilleri kefaletle tahliye kararında bulunduklarından mü tantiklik 5 bin lira nakdi kefaletle tahli. yesine karar vermişti. Fakat müddei u . mumilik bu tahliye hakkında itiraz hak. kımı kullanmış ve ağır ceza mahkemesi bu itiraz üzerine vaziyeti tetkik ederek itirazı bakir bulmuştur. verdiği karar üzeri; tevkif edilmiş! Hava raporu Sılır hararet derecesine ve deniz sevi. yesine indirilmiş © barometre bu sabah saat 7 de 758, 14 te 759. Hararet dere; si saat 7 de 8, 14 te 12. Em yukarı har vet 16,5, en aşağı 7 dir. Rüzgâr poyrazdan esmiştir. En yuka- rı sürati saniyede 8 metreye çıkmıştır. Kayser hasta AMSTERDAM, 20 (A.A.) — Sosya: Tist Het Volk gazetesine göre, Doorn #atosunda oturan sabık kayser Vilhelm, siddetli bir gribe tutularak hastalanmış tur. Bu haberin doğruluğu heniz, tecyyüt satla muallimler gi haberler doğru değildir. Gelmiş olan mü tehassıslar Türkkuşu kurumu için geti rilmiştir. Va'i Ankarada ANKARA, 20 (Telefonla) — İstanbul vali ve belediye reisi Bap Muhiddin Us- tündağ bu sabah şehrimize gelmiştir. Bir hafta kadar şehrimizde kalacaktır. Bursa valisi ANKARA, 20 (Telefonla) — Bursa isi Bay Fazlının Evkaf umum müdür- lüğüne tayin edileceği haberi salâhiyetli makamlar tekzip etmektedir. İzmir dağlarına kar düştü IZMIR, 20 (Milliyet) İzmiri çer- çereleyen' dağlara kar düştü. i denbire soğumuştur. İzmirde sürek avı IZMIR, 20 (Mölliyet) — Cuma ova- sında tertip edilen sürek svına vali ge- neral Kâzum Dirik, fırka reisi Bay Avni Doğan da iştirâk etmişlerdir. Her hafta sürek avları yapılacaktır . Malmüdürleri arasında ANKARA, 20 (Telefonla) — Ceyhan malmüdürü Hulüsi Eğerdir malmüdürlü- Züne, Urfa muhasebe kâtibi Kâzım Gü iş Hacıköy malmüdürlüğüne tayin e dilmişlerdir. e Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık Vazifesinden ayrılmış olduğundan kendisinin şirket camına her hangi bir parayı almağa ve muamele yapmağa salâhiyeti kal ilân olunur. di N tosu ve kadınlar Bir komisyon teşkil edi lince, aman birde kadın j aza bulunsun, diyorlar © Mebus Bayan Turber- vilPin beyanatı © ştur £ heyeti murahhasamızın çehre sini bildireyim. Burada 24 İngiliz mi rahhası vardır. Bunlar arasında İngill& rede intihap hakkı mücadelelerine k. rak ettiğinden dolayı hapsedilmiş a iki kadın vardır. o Bunlardan biri La rens, diğeri de Brawndır . Kadının intihap hakkını elde etmefi hayatta büyük değişiklikler vücuda getir di. Bugün âvam kamarasında 15 kadın ve 600 erkek mebus vardır. Bu 15 kadir nın yapacağı işler pek büyüktür. Kadınlar avam kamarasına girmede evvel, kadınları alâkadar eden bir lâyis hanın mecliste tasdiki için beş altı sene lâzım geliyordu. Fakat kadınlar mebus olunca her sene meclisten kadınlığı alir kadar eden üş dört kanun çıkmağa bağ” Yarın Istanbula © gelecek olan avam kamarası azasmdan Lady Astor, 16 yar gından aşağı olan çocuklara içki satılan Sını meneden bir kanunu © meclisten gö çirtmeğe muvaffak olmuştur. Gebe kadınların idamı Ben de idama mahküm olan gebe ka dınlar hakkında bir kanun teklif ettim. Bu kanuna göre, idama mahküm olan ka- dın gebe ise idam edilmiyecek ve çocuk dünyaya geldikten sonra mahkümun €e- zası müebbet hapse tahvil edilecektir. Bu kanun 1931 de kabul edildi. Bu ka Bunu İngiltere, kadın mebuslara borçlür dur. Kadın mebuslar © olmasaydı böyle bir kanunu çıkarmağa imkân yoktu ve 600 senedenberi erkekler bunu düşüm memişle, İngilte, İe serbest mesleğe mensub kadınlar İngilterede kadınlara intihap edilmek hakkı verildikten sonra, muhtelif mes- leklere giren kadınların miktarı artmış” tar. 1921 de kadın doktorların o adedi 1253 iken, 1931 de bu miktar o 28108 çıktı. Diş hekimleri ayni sene 296 den 394 e, hastabakıcılar o 94,381 den 118,909 a, kadın mimarlar 29 dem 107 ye çıkmıştır. tün sigorta şirketleri tarafından müt- tefikan ittihaz edilmiş olan karar mucibince her ne şekilde olursa ol: sun müşterilere komisyon, iskontb Ve ikramiye vermek kat'iyyen memnu Ol duğunu yeniden muhterem halka BA- turlatırız. Ayni zamanda, Iktısat Vekâletin- ce musad. ücret ve tarife mizam- namesi ahkâmının tatbiki mecburi 6 lub hilâfına hareket cezayi müstelzim olduğu ilân olunur. Türkiye Sigortacıları Dairei merkeziyesi Türkiyede çalışan bilimum Sigor- ta şirketleri tarafından müttefikan it tihaz olunan karar mucibince, her ne şekilde olursa olsun, müşterilere ten zilât ve iskonto yapmamızın ve komis- yon vermemizin kat'i bir suretette memnu olduğunu muhterem müşteri" lerin ve cemiyetimiz azalarının naza» rı dikkatlerine arzolunur. Iktısat Vekâleti tarafından müsad- dak“tarife fiyat ve ahkâmın tatbi- kı mecburi olub, işbu tarifeye muga- yir hareketin memnu olduğu ilân olu- nur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: