21 Mart 1857 Tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 1

21 Mart 1857 tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TH WHOLE NO. 1507. INTERESTING FROM NICARAGUA. ARRIVAL OF THE TENNESSEE. More Battles and Repulses of Walker's Troops. The English Commodore and Captain Faysoux. Visit of the English Commander to Walker. Official Returns of Xdving and Dead Filibusters. OPERATIONS ON THE SAN JIT AN. INTERCEPTED CORRESPONDENCE OF GEN. MORA. Failure of Col. Lockridge to take Castillo. TK COWARDICE OF TITUS, OF EABSA8, 4c., 4c., 40. The ateamehlp Tenneaeae, Captain Tlnklepaofh, from Aaplnwali. tIs Key West, with MS paaaenfere and $8,900 In apeote, arrived at thli port yesterday afternoon. Tbo Teaaeaaea arrived at San J nan del Norte Kirch 7, nd at Aaplnwali Maroh 0. Passengers remained on board till next morning, and left by rail lor Panama at 10 A. M. Same day (Karoh 10) passengers arrived from Panama Cor New York at 6 P. M., and the Tenneaaee left Aapln. wall at S P M. no Tenneaaee left at Baa Juan the United States ehlp Sam tog*, English man of war Aroher, Ooasaok, TIclor, Cntrejdd and Pioneer; at Aapinwall, the United Stales (UfOju*. The SUrra Nevada met the Ortsaba off Oerroa [eland, *700 mMea below Baa Pranclaoe, en the trenlag or Pobruery tt. Bearded her and fboad all well. The Tenaeeeee did aot toaota at Baa Jaaa oa her reCera touched at Key Weet for ooal Maroh 16. Tie position of affaire In Nloaragua remalaa rery mooh Che aaaae ae before. Walker holda fUraa. The Alilee are at Baa Jorge. Walker baa altasked Baa Jorge twtoe without effeot. Ooi.Oayeee, who brought dowa the Kaagera to Baa Jaaa del Bud to eaoert Mr* Daaeabury, waa attacked aa da retura bp a superior force of Ooeta Kloaaa aad 'Irirea into Baa Jaaa. He left again oa the 7th, the day the Sierra Nevada aalled, with 76 reerulta from Baa Praaoiaoo Ool Lookfldga had tnkea Beraplqni, aa wo have already reported, aad attempted QaaBMo; the latter moveaMat failed from the oowardloe of Ool. Tttaa, formerly of Kaaaa, who led the party. The enemy burned Oeetillo, bet still held the fort. Iaokrtdge bee hie eblef three now ea Oarloa Ielaad, a abort dtotanoe below CeetUlo; alao a garrison nt Sempt qui, eeauaaadod by Cel. Aad era oa Tltne ban loft him and goaa round to Blvaa. 1M Untied Stains eloop-of wnr Dmtw, Onpt. Middleton, arrtrod el Pimm en the Mh I net. AFFAIRS ON THE SAN JUAN RIVER. The mm?hip Tmimii roaohod See lui del Norte oe ker outward paaaage on Saturday evening, Mareh 7, at o'clock She oarrled no pe??a(ere for Nloaragea. round In hnrbor there ike United StntM aloop-or wnr flaroMga, Oaptala TUioo, whloh arrived tkero en Ike Mk a? ike roilewtag KnfUek v?ala-of-war:? Aroker, to gen eerreMe, Captain Beelkoete; Geeeaek, 21 gen oer Me, fhptala Oohorn, end genkonle Intrepid, Pioneer end Victor, of Ioar gene enok, Otptelno Weed, Menee end DeBofeep. Ikeee rowele ere nil ir?w prepellere, nnd rery eerrieenkle on enok n elation end In n barter no dtflloetl for e Millng tomoI to enter. Wken ike Saratoga on? in, the Intrepid, wklofc happened to knee ker aieeM ep, towed her Into harbor. The Orion, chip of the One, ta ntail at Peart Key (off Blewdelde), where eke went two Monlke ago fbr a eare anchorage. Her ooouaender, Oept Brehlae, the eonler ofloer of the BrIUnh aqeadron. Urea on Mtore at Qieytowa The EagUah Mali eteaaer Clyde wee alaantSaa Jean, and the krlg We?on, of New Yort, koead to Meteneee. The offioera and orew of t^ Saratoga were la good henUh. A n?ker of Cel. Ixwhrldge'a eOeere were at Saa Jean, where they had been Iter nrvernf deye. Col. An m jaot roaoTortag ma aa mm of ptearuf, ud M i Herniary owaud il Pun amm duii| ktt omtiKmum. Col Hall, cot Tttaa, OtpUlaa Parabaa ud Webb. ui Col. MaDoaald udi up U>? r? dor. Tbey wara all la goad baaitb, ud Oot Aadaraoa bio to b? Ml OAPTCKC op antAPiQtn. Tkm bad but do doMto oparatloaa oa Um rlror aiaoa boat Um 1Mb of February. WbM tba T?mm? lad Saa J dm. Iba 1Mb of February, Iba Taxaa r amain ad (bora dartag tbal dap la ardar to oarry baaaa aawa of Iba labtag of Baraptqal, of wbiob U waa aapaebad tbal lateiUgaaoe woo 14 ba brought dowa to Saa Jaaa bafora after aoea Bat Iba Tana Bailed witboat raaalviag My lataM gaaoo Iba plaoa waa takaa. bo waver, oa tbal day, aad Oabaaat Leobrtdga'a aiawfir arrived at Saa Jaaa altar tba faaaa bad pat to aaa. It will ba mmbar ad IbadOot Loakrtdfa waa fbrttftod aa rtalag croud ad (Myl ptaao. dtraaUy op pool to 8orap>a?l. Oa tba 1Mb ba opoaod tra a poo tbo plaoa wttb Ma tbraa alx poaad ata at a dtaiaaaa oI two baadrad aad tftr yarda, aad la vary low alaataa dlaladcad tba Oaola Maaaa aad drora tbaai lata tba woada. Ba aaaaoaidtac waa oapportad by a wan dtrootad Sro of Mala rtfl?. Ha tboa oroaiad tba rtrar with Ma aata, aad ton I riaraptqat oooaplataly dwalid by Um linag; bat Um aaabar of dead bod tea wMab bare atrawa ovac tba graaad autaiad tba daatraaMraaaaa of Ma bra aad tba aklll of Ma aarkaaaaa oar. ao aid's i.rrrua nrriaccttcd. Ba gal paooaaataa of two bold piaoaa, a aaa bar a' aaao Mi Ud nu union bat Itr MM Important pari at tb* lyKk of hto notary waa a p*ro*l of Mian Mi |||im Mir?hi by 0?. Mar*, to# 0?a*i*rla-Chtof mt imomi R ? tor? o* tb? rtrar **d liU, U th? fyii?, in Mi*M*r ol w*r Mi Ik* o?Miar of Dm Brittofe inl?i Hu J?. OMoral Mora In bia taaad Tartar* at f ort Saa Carlo*, at to* baad valara of Ik* Ran 4?, aai to*** iocamaaM (4?d r#*r*ary 1,1 h*i got u*a tor M Ibotr way to to* Coat* Mom ?i of grrara ?at, (toa'Jw*,) wbaa toay toU tow formaatoiy tat* <M laekrlig*'* kuit. Tint offloar pat than tola to* fe? of a gaati?m boaad for Mm Krauiwo by Iba T#M'iwr aai (fearr* Nantda. to iaHrar la Han Walkar w Ran .'mi d*l Sar Oar coma pood Mil aaw lba?, aai bad toato traaalatoi tor to* Mwuld. (Tb*y will b* nasi kaaaauiar ooloaia ) Tb* ortgloala baar MR Mark of graala ?, to* bMdwriUng la proaotiaeai by a gaatl* a? at Mba Jnaa, ah* |g wall aiqaalatod wlto Mara a baai, to b* bia, aai to* Mar la ladaMtobia. Tb* totitora bow tb* eaaditiaa of tb* Ooau Rtoaaa to b* tar from M naara aa baa b*aa aaia?w mportod Tbetr aouaa aa to* ftrar Boat b* awtlraly oaafla?i to tb* dafaaatra, aai? to*y aaa r?Ira ratotonwwwala toil wa will allow war naian to Jadg# tor too?alraa. kOTMIKT OM CAflTILtO. Ua tb* day altor tb* taklag of Raraptqal, Ooloa*l Lookliig* ?rod ap tba rlrar towaria Caatllto la tb* R?a <3W, leartag, Mwna, a kdiumi -lorsa m nerapiqai eeder Oaloaei Aaderaoa, to garrteoa thai plaee Oe Mills beet forty miiat abort Sarap^al, ta ika ne*t petal ta Ik* jUMHilaa of tha OoaU Rlaaaa. It waa a awall aattleoMal ? tha right baak of iba rlrar, oppodte Ika raptda, where Obara waa a poniga whoa Iba fraaalt raata woo la aaa The Onaia Rtoaaa bora rortiflad them eel rao bara ia thi aM ban of Ha* Jaan da Dloa, iba aaaaa thai Nwaea too a 17* (or thereabout) whan ba waa aaal oat by too Tagllah (orai nait at ta take poaiataloa of Iba latbmnt, with a new ta tha ooMtraatlon of a ahlp oaaal betwaea be A Heat to and 1'eetfa II will ba remembered tbat whoa eeerly all bla m?a were dee,I with favor, aad bin eelf Wo*, ba refoouatljr retired from bla poollloe at Geotitle aad left the noon try. aad the project wae abaadoa ** byihe Kaglleb (orerament, M impreattoabie fr >a? the twklmaaa ef the eoeatry We hare had a bat liar eipe eeeoe la New Oranada. darlag tha ooaatraetma of tha '* aflroad, whan aearly all who wara employed apoa the work fall vtetiaea to Iba tropical fbrar What Ma Jmi r?r?r to aow '<i?widodiy mora boolthy tbu A* Hawaii and tto TloiBtty TRR ATTACK ARB fORTI, AO RATION, l-notrldfo biM AdMbant of dm baadrod aal Vtf oaoa aador OH Tttaa, mil* bolow Oaatiuo, with orjon to mrob roaad Ibroufb Ibo woodo ood oator n <to AO o*hor aid*, whiio bo woat op to oaoaoaada H from AM rtror with bto roiaotaiao foroo. Who* t,oobnd?o eatoo to to?bt of amptoao, hofcaad Ibo t1 lorn whiob it M**w tm tort, to flotow, Md atr> two of too nra EJVE itwmtri which were lying there He without uf da lay boarded the J N. dootl under a hailstorm of balla front the fort, put out the Ore, cut her adrift, and floated her down out of the ranga ot the tort. Toe other, the Maonuoe, waa entirely on Ore, aod no attempt waa made to aave her. The doHl had a largo hole burnt through her deck, whore the lire wa? eet, and her llpht work waa riddled *uk balla. One of tho valrea of the holler bad been rumored, but there wee no damage done mere than three day a oould repair. N'oiwIibiUu ling the beery volley a of innaketry wbieh they reoelrod while cutting the boat adrift. Lookrtdga'a Lorn waa qalte l ooon ildereble. emountiug to four or Ore prlraiea killed and one In'erlor otlloer Ooi Tltua found the Tillage la rulna when be arrirod. He seat in a (lag to the fort, demand lug an tnatant surrender?baring previously aeoortaloed by aonne mean* that the Oosla R'ean garrison numbered oniy iwraiy ove men. aorn, in dim aonndei.ce in the security of bis '.utpost at Seraptqol. bad withdrawn mast or the men from Cattlilo for oiber service, Che flag re turned with a conditional promise of surrender?* propo slilon (or an arsiiaUoe for larenty (bur boars, after wolcb, If the girrlson should receive no reloforoeooruta, be would deliver np the place and surrender tne men m prisoners of wsr Strange to say, this proposition was agreed to by rites, and bis men reited on their arms, while the Costs Ricsns had tree oommunioatlon with the river above the rnplda, and by that rneana with Fort San Carlos. COWARMCK or TITTJH OF KANSAH. Be fere the srmlsloe bad expired, one or the men came running In with word that the Costa R! oana were oonalsg In foroe. No sooner had they appeared In eight than Titus gave the order to retire, end set the example. From retiring In order, they broke Into a full rnn. The men who woaid bare faced the enemy el bout (llnnhlng, were turned to the rtgntaboal by the cowardtoe of their leader; and their beads onoe turn rd to lligbt, terror naturally aeon posstaaed them, ant 1 they were In one universal stampede, which did not ceeae until they were m the woods, fnll tbree miles from Castillo. They were received on board the Reseae, and the whole force was landed on Carlos Island, several miles below Castillo Rapids. Here they have fortified in< mwiTU ma still remuD, waiting ror retnroroe meats, which tbay hoped to reoalre by the feooetsee end Texas. Thle la the Oral oocaaiou en wbleh may want or oourage has been sbown by may of tbe men under I.ookrldge's command. Without Bring e gun or offering any oppoal Hon to the advancing column or watting to aaoerialn Ita force, Tttua gave toe order to retreat It hat been sua pected that be bad been bought by the enemy?a auppo allien that la probably unjuat. But tt will be dlfflrult for Mm to aatiafy hla brother offloere and the men that the name ol coward doea not fairly belong to btm. Ha baa been la dlagraoe ever since, and Ool I.ookrtdge baa ao oepted bit resignation On tbe Sd o> Marco be oame down tbe river In tbe Resone with Ool. Lock ridge and tbe Other offloere already raeotloned. Look ridge brought tbe j. N. Soott lu tow Woen they arrived at tbe mouth of Ute river, Cap I Ooburn. ol the Ooeaack, boarded tbe Reaoue and made hit usual otter of pro taotton to any man who were serving against their will. TITUS DRUNK AND ARKBSTKU. Titan, who In a very violent man, and abusive on sell ooeeslona, attacked the officers so violently with his tongue aa to dtagnat every daoent man who heard htm; and Col. Lo6krtdge was not sorry when, aa soon aa they had landed el Mreytown, a boat oame ashore from tbe Cossack, arrested Titus end took blm on board tne ship. THB RESCUB DETAINED. The Kagllab effloer took possession of the Rescue. whloh Col. Leokrtdg* did not ao mnoli approve of, and remonetrated agatnat II aa an illegal aot. Opt ( jTiklue WM not at Man Juan at the time. The In irepid, gunboat, waa Immediately aent to Inter m aim of the arreat, and retnrnad la taro day* with htm on board. No eooaer bad the Intrepid oome aiongelde or the Koaoue, which had bean drawn op beside the Ooeaanh, than np wort the Nlearagnaa flag again, and Tttna waa dtaoharged. It waa aoon known that Oapt K did not rapport hU offl eer in the eoarte he bad taken. A fear hoera later iha Saratoga amend. TITUS 8 DEPARTURE FOB KIT At. The Soett waa pal on to the waya for repair* Tttna want aahere at Wreyto wn, where he baa made anemic* of everybody by bla abnalra language and vtoleaoe, whloh are none the leaa when he la under the tmflueeoeof llqaor. He took paaeage tn the Tcnneaiee for Aipin wall on hta way areond te Walker'* headquarter*. It ta vary doubt fhl whether hi* rooeptioa there will he ae agreeable aa he would like, for doeumeeta daeortbiag the whole eeeree or areata on iha river Ibr the laal twe montha. are o* their way to General Walkar by the mm at earner that oomreyi htm. Tee Eaghah mall at earner Otyda eat led teem Han Juan lor AaptnwaU, oe Sunday morning, Mareh S, baring on board twenty three daaertore from Col. Look ridge, the aeeemuleuoo of the pentloue fortnight. The Tonareeee lefl San Joan on Sunday afternoon at 1 o'otoek, and arrived at Aspt* wall oa Headay, at IX P. M. The paatenger* remained oa board the ablp Uli next morning. wh?n new* of the arrival of the iherre Me vede el Panama wa* motived by telegraph ki 10 o'olook the Teeneeeee'i paeaeagare left for Panama by railroad, and at P. M. the train with the paaaeogar* from the Storm Nevada arrlvod at Aeplawall At t o'olook In the nvoalag tbey were all on board, aad the * learner put to ea Mareh 10. FATI OF HllfUrRKnTba deeertera brought by the Jlyde wort pot Mboro At Asptawall to ablft for themselves John Bull's praimiM protection of bla family doet not tnoul to nncb la tbla onat. It la limply?" I'll doptira Walker or your sarvloee, and Attar that you may go baag." Otbara who bad baaa laadad thee* b?f*re by tba mall alee mere from (iraytowo, waro tall to ba luffertag f ?r waat of food; nothing to do by wbich the? oould atrn a ilrlog, and no meant to |0t away. Or thoae twenty throe the Clyda brought, away wara Amartoaaa. Tbey talkad with pan aecgart of tba Taaaeieee ashore at AtptawalJ. aad wara very blttar agataat ttiua, wboai they oallad a oo ward aad a brute Thay tald ba I boo Id oarer go aero at that railroad altra; but wa kaow tbat ba arrtred taftly at I'aia ma. n jtwunttandlng lhatr threats dome oae wan kind ?totab to pot htm upon hi* guard, bat b# aaui ba waa sat airald of tbeai. aad waa wall armed He bad two reroirers la bla belt fie la a apleadid looking man?tnota a oae aa oae would ba aorry to saa deterrlag tba braad of cowtrdtea or aay other rloe The Sierra Narada tail "aa yraaeiaoo oe tba Mtb f ab raary, bru(lag about 9>5 paaiaagan tor Now York. 8ho met the Orlmba oa the araaiag of February tid, aboot :eo mliet balaw Baa Fraaelaoo 8ba waa detaiaed at Maasaatllo two days, owl eg to ?omi delay la grtttag coal, and eiopped alao at -en Joan del Bud, where the reotlred a number of Walkar't officers, bound to ths Alton Jo aiatea?awoeg them Oof .Teauae, J net raoorarlag from a irrtoes wound raomrad at Baa Jorge on tba twin of Jaaaary. whtob waa reported by the laat steamer to ba of total character Tba Blerra Nevada arrtred at Panama, March 10, *1 7 A. M The Cnttod "talaa Hoop of ?v Cpoao. Copt- Robb, WM ol anchor to the harbor of Am pimm oil. AFFAIRS AT WALKKR8 HKAIHJTJARTER8. FAII.FBK OP TBI ATTACK ON SAN JOMt Tho oowa from Gh Wolkor la bo* parttcalarlp farom bio Bo la otiu forufloti la Ritoi, wboro hia foroo aaaooola to am hoadrrd aflootiTo moo Ha boa Mtaotod Boa Jorgo twloo rtDOo oar laot datao Tbo drat attoofe voa moda bote ra dap brook ol tbo Mb laotaat?tbo day oAor hta ratal a froaa Boa Jooa dot Bar. Ho lod hta atoo la poraoa about two baadrod, oompaood of tbo IIrat oad aoeoad rtBro, oad tbo roagora. Ho maaat to aarprlao tbo plaoo, oad took ao oaaaoa wltb him Rot bia plana vera onUroip rrootratod bp tbo matiuoaa ooBdoot or tho moa. Tbo Ooota Riooa gorrtaoa out amboodd bia foroo proboblp too to oao. bat tboto la Itttio douM bo would bora tokoa tbo plaoo had bia mm baboard wail. Tor thor found tho oaomp aaUroip off tbotr guard. Tbo atroota of Soa Jorgo worn oaaptp, tho gorrlooo la tbo ptorr aaloop: bat whoa tbop oaaao wltb la abot or tbo barrloadoa tbo moo refuaod to odrtaoo fur thor. Not thor oaraoa nor throata bad oap a tract apoa I boat A flow Baoltp Tolantoorod to atom tbo plaoo, and, adranotag utth Ooa. Wolkor to tho barrloadoa, flrod otrar I bom Tbop worn afterward a aapportod bp Oopt Big lop't company ; bat It woa of ao no* 'ha gorrtooa waa bp thla Uaao ororaod, oad oador a boarp Bra of muatotrp and oaaaoa Wolkor woa obliged to draw off hta m>a and rotura to Klvaa. Two of hia odtoara?Ool. O'Not' oad Oopt Blaokbarn?raootaod woaada. of which tbop dtod la a low dopa. It waa loaraad that Joroo roootrad a wauad ta tbo food; bat tba looa auaUlaod bp too gorrlooa la aot kaoaa Oa tbo moralag of tbo 7lh, (ioa. Wolkor marched With Ul'M Md pteOOa to Itai ./OTfO, Ud OUMatdd lh? pMntm butNd ;wd? dletnaoo for MTirtl eon re, ud then retired to Kirae tibits or nioLiin omenta. Or the 14th of yebroary Oea Walker renewed rlelt (root Mr Robert MoOlero, of H, R. M 'a ehip Kek, thee lying la the harbor of San Jaaa. Wa hare raoeiend report of the intertiow between thea, together with aa amount of the natl of Mcf'lare'i lieutenant to Oaptala ftfwu, who command* a Nireraguan anhoaoer at Man .loan?all of which wtll be foand ta another roiaaaa. Mr Robert reined very little by hie rlell to Klyae. "He went oat for wool an 4 name be me ihorn " Ho wea erldeally lakea qalto by enrprlee, and found hiaeeif fhr tea* at eae la Qeaeral Walker* preeonoe thna ba expected to bo. AMKR1CAN OrriCRM AT RITAS. On the ISth mm of the oflloora of the Lotted Htataa nhtp 81. Mary'a, then at toa Joaa del Mar. paid a rlnlt to Oeaeral Walker The next day thay wool to 8aa Jorge tad rial ted Uaaaa Thay wara renewed by hl? la tha Tillage, autotde tha harrtoadae, wbleb he woail aot perre It there to eater They retaraed iheaoe to *aa Jnaa hetnc tplawd by hta party, where he **ewi*i to be taking hi* eaa* uid to bare entirely fnrj ottea that h? bad aay ooa neolloa with tha United Atetea aerrloe When Meeral day* had paeaed without hi* eppeareaoe oa hoard hie btp, the eommaadar leapatobed Lianteaaat Keyaokta, <X the marlae*. to Naa Jorn, oa Um aapnoaltioo that the mdy hah baaa detained by Oaaa* lie*tenant R appeared bafhratbe wan* and demanded admit laone, whtob w? ? . ' ' W YO MORNING EDITION-SAT 6 ? wu %WIW rWWVDJ lUUf MIU IQkl UUU IUO VVJWI '?| bla rtalt; bat replied to him that there we no American officer in the piece Lieutenant K Inalaied that be mull be tbere, aid told blm that he would return with a foroe anflletent to take the piaee if the young ten He man wee not instantly produced; but Cenaa ocutluued to auure him tbet be wea mlstaktn, and U. R wae Dually persuaded that be apoke the truth. On tearlag San Jorge he rode to Kivas, and there found the boy strolling about, ?ery much ae If he belonged there; waltnf, he aald, to eel a Of hi But thii amuaemont waa denied blot, ano he wea convoyed on board bis ahlp. Llouteuant K told Oeneral Waiker nil be bad been able to observe white be wet within the defence* at 8t. George? whlob waa not muoh. Walker, in bis quiet way, eald, " It appear* to me, dr, that ta not eaaotly preterving the neutrality which the United States profess " PIL1BU8TRK RBPUL8R*. On the elf tat of the 4th of March a d stash neat of forty Kahfere, under Colonel Oayoee, went to San Joan del Dor, as an eeoort to the widow or Major Dasenbury, who wat on her return to the United States They met with no opposition on the way ; but on their return the host day ihey came upon a Co*la Kieen foroe of about Utroo hundred men, an mtlea from Sao J una. on the Jooote road, whlob leada trom the Trenail road to Rivaa and were obllfed to retire to San Jnan, with a Iota or two killed, two wounded and tbree miming In the meantime the Sierra Nevada arrived and landed seventy Uve recruits from California, and on the 7th Colonel Oayoee eat out again for Rlvaa with aw ipiuiu'wuirui vju mo vtn, wuiw iuoj wwo WMUfl| At San Joso, a sound of distant onnonndlng ni heard In the d treotion or Rlvas, and It seemed toty probable khat Ibe Costa R least bad taken advantage of the division o( Walker's force?which they knew most happen at the time the steamer was'doe?to attack Rives, (here li no epdemlo at Walker's camp, bat be has a large number of woonded men In hospital. BTATK or R1VA8 AhD VIOIMTT. Rlvas Is well fortified The town li batik of stone, and well defended by stone barricades and eleven pteoes of ordnsnoe?three six pounders, two mines, two howltsers and fonr mortars; the mortars are very email. Tko force of the enemy at Ran Jorge Is very unoertaln, and preba bly vares from time to time, according as men are taken across the lake to Ran Carlo* or other pasts, or are concentrated at San Jorge LtaCk Reynolds did not see more than Use hundred men there, bnt they are probUily in moch larger force They range the oountry about ittvas. and men who venture outside Walker's outposts are frequently picked off. Altogether his position la not very enviable INTERCEPTED CORRESPONDENCE OF GEN. MORA, COMMANDER-IN-CHIEF OF THE COSTA RICAN ARMY. I hlA V 1 I "v ? J Foar Sab Cabiom, Feb 8, 1887. To Bn> ficmncT 8b. Dob Juab Kutii Hob*? Dbab Bko'hu? I here b?d the pleaaure of reoalrtag your letter of the SM oil Kea peeling tho otate of tbe war, I reftr to By official note. Doo't think of Bonding Spencer on ony war oommtaelooa, an bo boa not too nincb knowledge of military taction, nor dooo bo know bow to ntanage our aoldtora. Oooopy bin In arglag on I be boaao of Vaaderbtit to help ua with tbatr intluenoa and tbe matertala or war. It would not be bad to tend oa ten or t voire twelve poundera. even if they ware only Ircn one*. Send me, b* way of Tortnga, bib or algbt hundred picked men aa toon aa poaatbie, and their oorreaponding ammunition. Don t talk to me about tbe crop In tbia crtala, until wo have flntabod Walker. Thane preJodtoea are the reaaon that tbe war baa bean prolonged till now. Tho poota on tbe river are too Important and eapoeed to bo garrlooaed by men from Liberia, nor oaa we rtdcoe their number. Your all rationale brother, J06E J. MORA. [No. IL] To tub M iblntbb or Wa?? 1 acknowledge tbe receipt of your ExaeDeaoy'a aotea of the SStb and SOtb ult., and of the duplioatee aooompanyIna them. I alao received five tboaaaad dollar* wblah j00 mt dm by Dob Emiito Qarasa. Keapaetiag ihi mat ten or tba war and of tho poattkM whieh I hold I refor to Bay tetUro of to day- 1 aloo aaut as offlslal ro port, which 1 joat receieed rrom the nwnhdor at Trialdad, (Seraptaal.) To amrrow at daylight, thooaptalaa Dob rraaolaoo Airarado aad Dob Rafael Rosas, will diotodfo the flltbaatero who oooapy tho haaa of the daa Joan rtrer, opposite Trtaidad. I foal tor tho had bahavtor of tho offlooro you amotion. I haro lahoa away thotr oom mlaitoBO, which la tho oaly paatsbaMet, osier proeent otrcnmstaaots, they caa bo aah>ootod to. I asppooo tba yoo are alroady eoawlooad of ay coal la tho oporatloaa aod of my ocdaarore to establish tho malle Too daisy I* cauaed by bad roads aad tho had maaagainont of the boats la tba fleraolqnl rirer, whloh atllors aro oat or at roaoh. I kaow that It la foaorally thought In Costs Rat that this campaign la a more pastlaae, and that It is nearly i oooluded 1 bare bad neither a moment of root, nor hare wo bora free from oootiaoal dangers 1 haro eooa oocopled ast oaly la keeping op this loog and oxpoood Has (of do iomss. ) bot I bare aloo ontted aod orgaotaod oaos aero tho alrcaty die beaded amy of the allies, aad ladaoed the a to attach Walker again. If la Ooeta Rloa they nan not bo disoaadod from their error, they will bare to deplore by and by a bitter disappointment If lire bsadred man bad bero girra to me to ttme. erarytbleg would bare baee flolebrd. If bow etroeg reisro- oenernle are aot Ml o me, our triumphe will ear re oaly to bring sa new dee gore aod make ear defeat mora shaaeelul Tour moot obedient ee reset, JUdK J. If OKA [No III) Bat nut sBTBaa, Fort Ken Carlos. Fob I, 1847. To Bo> fx. siiejM v thb MiecriBK or wta.? I bars glroo your saostUaoy taformattoc, by way of Tortega, oi the la it oroaia. The ataamar Virgin, ooeray tog the sams oorrsapoodaaoo, returned lie! sight Too reparation ol tbs p<>rt ol Tortsga has pro rod satialaoiory. Tho steamer raa go nsar enough lo the rtilags to atnbirk troops, prortsloss, fko After bar log mads this oiplors Oos ?nr recetrsd yoor oilloUl corrsapoadaaos of Jai 'id. of wbicb 1 MkiovIWi* Uio rwvMpi, lb* (teamer pal rbora Colonel Don Manuel, G d?l Bouquaand iapt Upon oor, and went oa to O notopn fur wood Onthrlr return to thin tort, tboy natood mot don Jorgo, ud hoard hoary cannonading to the dtmotloa if Klrat Thoy wool along to Virgin Bay. and, arriving oppoeUe Iho p'aeo, Orod a blink ratinogo, to ohltgo I be at to abow thotr colon, which woo Immediately followed hr thotr riloing whllo flag At olght of Uito thoy rant as officer oahoro, who returned a rbort lime aftor wi;h tbo oewo that tbo allloo bad bean aUarkod la ttoa Jorge, on the 4th by Waiter, that they ropulord him no fir no Klrnt, where ho U oar round, d with bio irholo for or 1 A< V o'olock ibib morning I roootrod oowi front tbo river aad Onetillo, by tho ?iearner Bui oor Oo tbo SOtb uit Uo bow of b flnbootar aieame? bailing from dan luan dol Norte, aado In appoaraooo at tbo tarn of i bo rtrrr cenrrrt to Trialdad They flrwd a nbot, warn no nworod by tbrao ohoto. and roitrrd Br tbo loot report, hearing no data, fbut I brllere It mnot bo tbo nib.) Dan treoewoe Alwarado opoako about a now oaf violent at lark, which woo glerteoolf not by our mon without nay one unit en I flatter nyaolf with tbo bopo that tblo btoodobod will bo oufllatoal for tbrao vagabond* I bora eat Maximo Blanco a ruppl v of pro. toioon I bore re:a for cod Cent 11 In, and 1 ha e nolo ay dlopnottion for any erent I oapoet to oltbt Don rroactoco AlvaraJo with tbo dotal In of what boo boppoood la aay erost. tor, although 1 bora bono woo km lag nyoolf by rota forcwmeaU wbtob I gin to 11 aural Oaaaa, I will arowwr for tbo pr on nation of tblo fo.t oad tbo ooatrul of tbo lain Ttur K.roolloaoy murt, never thoiooo, bo matlnoally aotlro la ooadlaf mo toot, u otebaooo boa rodnood aiy odnotlro foroo oao third Tbo natoo I bare to toy roopocttag tbo pool nt Trlnldod, wbrro tbooo rodootlooo ore more ooatobly frit, bociuoo ibo frrer tboro to frequently fotol I born alma ordero to Obi Booqao to meruit two or thiro hundred toco la Liberia (HsonooaoU), aad dootlaa ibom cichtotrcly tor tbo oocupaitoa of Boa Jama dol Bur; but I do not think that ouob ror. rutting will bo oIlMlod, nor will tt over orrro too to guard tblo lino Tbo three hundred noon whom, according to report, you think of eroding too by Tortuga. will oo?e In gooi tlmo KeapecUog the Mtnr* of Pn*ta da OMtllla (Pasla Arena*), | fear* laid your KxoaUaany of tba dtmealttt* la which Um kagileh commodore (Krawtae) ha* nbjwHad oa. It appear* |o mo that tha aald genllemaa I* aot al all ealiprw la I la ooadooi, beoaae* al the aaaaa Um* thai ha imoadaa a republic irteedly to hia a at mm la II* attack oa a pored of rogaboaea ha permit* tbaaa np bead* la orgaalaa piratical aipadlUoaa I addraaa a aaia to bin la day, oamptototag raapaal rally to him, a copy of whieh I oaciaaa la yaar Kaaal .... la rafard to tha aipadlttea ot Rooqaa aad Mpaaaa garnet the BMbaatera al Haa Joaa del Nana lhay war la Uka the three baadrad maa from Trlaldad tor tha rarpaaa. bat by chaaoa lhay did aot datormla ao, af which 1 am rery (lad. aa it doaa no appear wall to me to lake away tha |arriaaa roro a foriifled poet far UM aaha of trylag aa lortaaa la a natural territory aad dtfflialt of da'aaae " neing at tha aame lima tha rtak of hartaf oar retara rat of, aad of Bading par ha pa aa Important poattiaa oa ra|4ed. Three aame ceatlemea aaaa to aak to* for maa lor thta lajadMaaa attach It waa Impoaelbi* far ma la rooted lo take away tha g*rrt*oo from tut* fort, oar loot tad tec ore r? *011 roe far tba tanaaae of oar eatarpriaa, row (arriarmed with oaly two kaadrad maa, aad which mtihthlwat* bagaarded by plakad maa from tha lata rtor of Oaata Rtoa epeitcer not baring gal aad bla object demanded that the tteaaacra thou Id be abut up lb tha rirar Sea Oarlaa, 1 he morth of which wonld aooa be dry. Thta ope ration worn d aot oaly daprlm oa of their naa for otir aerrtca, but alao wonld give than tato tba haada of tba rnemy, m tha aarorioaata naaa or loaing Triatdad (derapt'iai) toaaeqieatiy I opeaiy oppoaad tha opera boa Ro goaa to Onam Riet to tea what aocoaea ha amy bar* wi h hta Kinrllewey the Preatdeat 'hern* no Oonbt that Speoeor baa sereod a* wall, bnt I want year Itareiieaey le obaerra thnt Ik* troops dotant Mm, and maprot him of harlai aaalatr I to lib* rve no irom Walker for the parpooa of aalltai to other* TMt Is probably oajaat, and I know well tun I It la noMssary to troat him with rratltni* and pol teneaa iM naly as ait anhaowlndtm ?t of h<? ftlro, ba- tnnbllf* him tootmt labs to terra oa I thero ft m be? yoor Raw'*nny to see that betakes aonnra* e poaite h. tbat of to* army btmanao aa a m'l'tary au ba i 1

>RK I TTRDAY MARHR 91 1R/51 MB be or no oee to us; end during the days Ibotbo w iu the tort, when I ?tt engaged In the sec cad expedlllo of Sob Jorge he committed outrages udob sesUnaU, laou isd chiefs aod officers and talroduced, la lac'., ouob dtoor if that bad I not returned ooob some accident might b ire happened I uestre that tbe military opera tons eboald be le entlrely Ib my cburge, beoease. being at the ecaoo or ao tloa, I can iedge exaouy of the opportunity to aot aad tbe Diaets or operations. Your KseaUewoy suggeato many things to me whi b a knowledge ol tbe relative positions of plaoee, their roaoorors and tbe dtstaaoes between lb em will joattfy me tn severing impiaetirab'e and rulaouo No one feeu more the want of communication than myself and I have proceeded te overcome this difficulty, to olear tbe Tortuga road, leading from Tort use on tbe south shore of tbe lake to tbe interior ot Oosta Rica. Your Kscoileney knows already that tbe attaok on Pants d< Castillo (Punts Arenas), without counting beforehand on Ute good will of Rax land (bewylscito d* Y?gIs fsrro), and without eendlng a force Independent of Iba which garrisons oar military posts, Is InspO'sib's. Mo stosmsr can bo kspt staMonod at tteraptful, beoaase tbe Morgan, the only one left HI for tie. Is In oontlnutl move meet between this point and Castillo I will he'p Trisldsd with supplies whenever It la tn my power, but It Is very dtfflooli 1 think great efforts ought to bo mads to repair the read to Trtnldad. The beat route during the summer la that or Tortuga, asd the best way to Hnlab all these difficulties Is to reud me si oeoe six or etgbt bun dred picked men and plenty of ammunition. Your obndlost servant, JO JE J. MORA. __ [No IV ] TO 1? HI ABOVK amouii OOMUCNIUAtlO* TO TUB MIMHTHS or *iij aaidqr*ktam< Kobt 8a* Cakum Fob 8. 1867. To tins Oww OvrinKH or Has Burrow Majbsty's SqUADaox, Phut or Gbbytown:? My Dbae Bib?I b?ve just learned with rauoh turprtoe that the lortifled poet of Trim did it the jomMob of Berspiqui end Bun Jam, has been Attacked by a strong party of SUbuatera on a attain er fitted oet at Greytowa, and "that they have beea driven back with low, doing no damage to the Coeta Rieaa force* I cannot but espreaa my surprlae that a bead of pirate* could have oeen fitted out and or ganlssd, under the very eyee of ber British Mijeity'a iqradroit, when by your ri-oeat oommunicai. on yon maniftated to me your dolt rmlnattou to tateroede, *o a* to void a c utl et in tboie valor*, tor wniob reason I did not prooaed to deetroy the steamers and drear off the foroe that bad been detailed lor thla object. The desire of Jte government of Coeta Rica?batng the me with that of your government?Is that the qnoaUon or territorial ngb * may be amleably settled, and In n diplomatic may; but 1 hall find myealf under the oece* My of carrying the war even to that port, if In future It be permitted that a neutral or disputed territory should continue to be the plaoe at which our euomiee assemble end enlist, aad I beg to announce to yen that those tedl video la (referring to Walker's c 01 tiers aad others who were tehea on the ataamer Baa Carlos oa the 84 of Jean ary) who oa a tormer oooaaton reoelved every considers Hon, aad who hare bow again taken op arms sgalaat us, shall be treated la future la a meaner qalle different I hare the honor to inform yon that I hare under my command oa the river a sufficient foroe to take the offea stve, end I am very well fortified at various points. oon seqeentiy, under ao pretence what sorer wl'l 1 lose aay one of them, nor can I consent that a hand of pirates shall exist la the rtolnliy of Ureywwa. 1 am therefore obliged to blockade the river indefinitely, to the preju dice ot commercial Interests i upvq mciTwi cummaoioavHin iron my fovoru meal. ottering I roe paw to the officer* of y*ur iqui ion to nnTlgal* the rlrer, eltber for amuiement or olentiflo parpoore; and I bare giro* order* to UtU elteoi to all Um commanders of the military porta JOdK J. MORA. INTERVIEW BETWEEN SIR ROBERT MoCLURE'S LIEUTENANT, OF THE BRITISH SHIP K8K, AND CAPT. FAY80UX OF THE NICARAOUAN NAVY. At P. M., Fab. II. the Oral l.louteaaat of the Brltteh men-of-war K*k, Mr Robert MoOlara. commanding, oame on board the Nicaragua ecbooeer of war Granada, Oapt. C. J. Feyeoai, oommtndlng, when the feltewtag oonyer oultaa took plana, and woe taken dawn oa the apot by aa accurate reporter ? Luui. OtweiMH?8lr Robert MoOtore boa neat me oa board year voaeei, and wlohee to know by what authority yea fly a flog whlah la eot known to any notion, and nloo ebero year nommmeton to, and ordora aao to tone yea en beard bar no)eety 1 ahtp Reg to ehow yoer turned mtoa toblm CAPT. PATflOCZ flTANDfl ON BIO DIONITT. Car*. F>reoc*?I hay* my oommlaala* below In the oabtn, bat wUl net ge oa board the Eft to ehow it I am In the oerytoo of the Nloaragaan goioremont, and fly ft flog of that goimoment. IT yoa oompoi one to ehow my commlmtoa and paper*, I will do a* aa ft* daok of my own yyreel, ander protaot; Mil beneath my dignity to go on beard yoer yeaoei with thorn, and 1 will do eo an dor ne elreumetoenoo. Libit. D?I will tell mr Robert whet yea hay* mid, and warn yoa If yoa attempt to go oat of the harbor la the nigbt I will otnk yea DON'T OAEB IP HI IS SUNK. Cm. t?Humid I bars oooMtoa or / doty oali <-uu.de I will do oo, rogardieaa of grow threats. Liarr. D ?Bat air coaa aro ahottod, aad laadad wltfe hall, aad wa will blow poa op I ataall fa oa board tha ? Marpa aad loll tb? offloera H they bear nop Bring luring tba a'gbl no. to be alar wad?a will ba nothing but otu flaking tba aebooaor. Cart F ?Ghat balp that, air. IJeat. dawkim tbaa prooodod oa boar 1 tha Kak, aad la a raw atlaalaa ratnraed aad aald?I bars aaaa Sir Robert. Ha aapa poo atari ahow poor aawmltaloa to ma, aad what la poar Authority lor abowlag Iba oalara wklia poa Op. HHOW9 Ilia I* a 1'kKH. V*n 1?1 would aader do ai/cuatataaora ahow wp aalborltp, bad 1 raaaal oaa half poor ataa, or wtra la aap wap ab a to ooataod agalnat poo Yoa aaa how I am rtioated, with a tmali raaaal aad a aatall oraw Aa It la 1 bow It lo yom, bat aodaralaod wa that I do It tinier pro not. I cannot aadaraland wbp pan bar* takaa tbaaa prooa? <ilBf , aad wual aap that po? art deoido tip tatinc idea with wp eoeaap. (Ha abowa IJeot Dawblna Die oowwiaaloa aad trbar papara ) Libit d?i will tell Wr Robert that i bora aaaa poor t>oper*, II tbep are am sotwfictorp to him poo will bo tabea a? a ptrata. Lleat. n tben weal oa board tba Kit tad reiurnioa, aald?Sir B > tart MeOlaro aap* poa waat ocwa on board with poor oommwoloa If you rafUt* I aw ordotad to baal poa atoogeloe tba Kak aad aaoJ poo oa board (I.iaat Dawktaa bad llaw la bla boat for tba parpoaa of lowing tba Uraaada aioagal *a ) Cin P.?1 wji am go oa board piar reoaol with my cowmiaatoa I aw wooa aad poworlea* la rolatioa to poo, bat I protean agatawt poor threat Mp wtab la to ooaolhaio la all waltar* with othar aatlooa Laatr II ?III tank a aaa ot tbaaa wra, (polatlag to bla boat'* r.rew.) la h?o lag pour tnmI aloogelda mine, will jon BU? anp rtlliluot' Of COCB8B HI WILL WtSIHf. Can r.?Ootaiaip I will ra?WI gov. Too btre not a lefTlntowl foraa to tab# me I jart. D ? r?a gaaa of the Sab ate pointed at f?a, and aa it la rurp eaep tor me to briag oa biard a ooejda ef hundred maw, rtaiataaoa would ba madaaaa WUI four maa a?:k by rout Can r?Mr man will aatek by ma. aad pan will bora la briag a murrh largar florae than I bare, before 70a eaa taba ma. Whaa po? briag aocha foraa aad I aaathw mil tar aa waa d ba madaaaa, I will aurrandar without I iar-r I) ?Han ;aa nap obi action la mp (peaking lo Can r ? N'aaa whatever Maw, atop aft bara U?ta gaaUamao wtabaa ta apaab a 70a Im 0 ? Wall www, I am |Mi| to atak tbta raaaai aa a pirate aad mr boat will taba aa a bora auob of 70a aa lab to go aad tare pour Hraa Will 70a go? M> WILL TBI OUW. fc?rw ?Na, aa, wal Sab aad ba damaadr I.iact D ? You aaa mp gaaa art baarlag oa paa. Tbap ara laadad with aba!I, aad will blaw paa all op Do poa uii parawt ta ramalatag aw tha raaaal? Cnaw ?Yea. aad go to hall la bar. Sbell doa I bart much. I Jaal Ptwmna, having gone oa board tba Sab. return <d aad eald?It M eoetomarp whaa maa of war oomea ' to part tor tba oommaadara of other voneele of war to pap the a? w arrival a rait Tba oapUia * tba dmartoaa r'aap of war di Bar** aawt oa board mp vtaael aad bta wt wa? returned thte mora tag You did not oall, aad a aaaa of tba crrw or offlaara of mp vamnl bad erar aeaa pour flag before wa did sot know what It aaoaai Can T.?Whaa paa eameta mat evening t did not emit v telling poa fraaa a waat of etiquette but I boteiad mp flog, which I thought waa eafflotaat I da not bnow hp what right pou toroad ana ta ebow mp oommwaian I iin ii ?win yon r?a? on board or tn? m* wun mo i Weed, witb your oommlaaloo Yoo ooo leetbo nop J loin, who oaya bo will bo glad to mo yoo <w board, mod wnl bo hoppy to make year aomielBtaace (J* lato my toot bow, u b freed, and oomo a) sag wlW will Tintr tbk mi a? k r?tSNt>. C*rt. F ?! will bo moot boppy to go oa board wttb yoo to a rrlood. but aot wltb my oomon tattoo liiCT. n ? Woll, got oto my boot tow aod go off ottb mo oo a mood rapt F ?I will bo oo board m my owa boot, to a How iP'ootoo rapt Fayoont tboo woot t?i board lb# Bab. aad waa to- rod ai tbo gaagway by Robert BoClnro, aad bod k l< ag for Tpr* alien witb h m, aad toy a, lb roof b tbo ? boto of tt ba ornld ooo aatr >t g prejedlne *iw*| oth?r IMrn ta ooo ??need of ba lag oooo taboo ?a?noh p*yy?ty Capt F ro d If behod u'eoe ao, that N bod.BOt beea reoeg etted to aoob?tbat ba doable t ita belag troa?aad P at bo woold Mho (Or Robert to eee bla mental arrntea at tie time. aad tbaa be woe id b? aptded tbat bo bad boot IER A r. misinformed Hr Robert mid that he would like v> ?* it, end that 1 woold eatiefy him, alao mid, if ha taoe*>i >n Oapt. F.'a taking at y Koglteh property, he would uk kin mi pirate. Oapt. J. replied that he would ??* anything In tkeee water* that waa In any way amlatlog the ear our After noma more talk. Sir It abort laid he waa satisfied that Capl. Kay won had a rl|bi to carry the flag fbr the preaent, and that he would like to meet him an If nothing had occurred. SIR ROBERT McCLUKE'H VISIT TO GEN. WALKER. The next day Sir Robert went to Itiyai and oaitei on Qea. Walker. Whan he entered the room the General waa mated with hie back to the door. He turned hair round to me who hie natter waa. Sir Robert eaid. " Being ao near yon, Go*oral I thought I would oome up and eee you." Gen. Walker did not rlaa, nor did he oak Sir Robert to lake a neat; hot in km peculiar, measured tone of otoe mid, " Yea ! I hope yon ham oomo to apologias for that affair of the nohooner " Thin reooption minor antoothed sir Kooert, add he more ao reply. IMl'KRTISKhUH OP WALKEE After a long pau*e the General said, "Your oonduot, nlr, to Oapt Fayaoux waa unbecoming au Englishman and a Brltlnh officer. I ih all make auoh a representation oi It to your government ao will oauae an lareflUgaUon and ta*nra an explanalion." Whoreupoa #r Robert expressed hlo tlnoere regret ror the oocurreuoe, amurtng the General that ne offence waa Intended, and lb U be bed no Inteotlon to insult Alter having made *uoh ex piauationaaa wire deemed satisfactory to the Genera1, he waa aiked to take a onalr, and the ooDverea'.lou turned or 00 the present state of affair* In Central America The General gavo him permission to take away any HrHtsh subjects thai wero on tbe isthmna who did not bolong to tbe army When ha tailed Ihla mora ag (Feb 10,) he took with him totne doten passengers for Panama the r ajiriiy of whom were English subjects or the African race from the it lane of Jamaica. OUR GRKYTOWN CORRESPONDENCE. Gksvtowk, March 0, 1867. THE HDKF1AN TITDH. Gar good Irtondn la the Stales, In thetr kind tbonghlfhlnem of ua, have aent n? the ruffian Tliut, of Ktoaae memory; and I assure yon we have aeen quite enough of him, and am ready and willing to hare him return boom. No one la sorry to learn hia Intention of taking passage lor Aaptnwell lathe Trnneeece when the arrt?m hem. He baa disgraced all parties Wbtn be came here he brought with him the preatlgo of a successful military chief, whom explolta In Kansas had Invested hU name with glory la the eyea of Southern man, and carried terror to the peaeerul settlers of Kansas. Whaierar Ua opinion entertained of the propriety of hie earner la that Territory, there waa oo doubt ft It of his military skill and oonduot; and If my raoolleotloa nerves me right, hut de meaaor la private was Ual or a geot'emaa. Hut in Nloa ragua he has disappointed all expectations, end thorough ly disgraced himself as a sold er and a man. Ho la a vary Sac looking man, tall, wall made, with a handsome Ihoe aid the air of a gentleman, which oaJy makes one Utlak It the greater pity that ho cannot lay olalm to Uo aama. On Uto 13th of February be retrceted disgrace rally from UmiIIIo si tbe (1 at onaet of toe Coats K) -am 0o(. Look rid ye bod antlgned blm tbe oommand of a tone to attack Oaatlllo oa tbe land nda, while tba Koaoae oan boaadad the place from tba river Mow Uta Kaplda. Ha laadad tome dlataaoa below tba plaoa aad took a tarn through tba wooda, ao aa to brtag bta fjroe oat ta tba roar or Uta town. Bat tba Coata Kloaaa bad eridoatljr got wlad of tbelr approach, tor whin Tltoa raacbcd tba Tillage It waa a smoking rata. Tbo old Cast) Itan fort ta Hosted above tba village, and Tltoa advaaoed to It aad ad ta a auaimooa to aurrendor. Tba ootnmaador, wboao foroa, as we bave learned, waa vary small, asked a dalay ot twenty-four bears, whoa, IT not retaforoad, be agreed to deliver up tba plaoa ta 0?1 Tltoa. Ta Ibis Tltoa ooaseotad, bat apparently took aa atapa to a set re blmaair against a aurprlae or to oat oil oommaalaatioa at tba tort with tba oouatry above?for before tba traoe waa over, down oaaee a body of Oaeta Kwaaa apoa blm, wkleb ha reports to have oaiaambartd bis owa man ooaatdarably. Ha did not, however, atop to got aay vary exact knowledge of lhair a am bar or pasrar, bat leataatly gave lbs ward to retreat la good order. Bool ardor did not last loag. Tba Ool. blnueir lad tbs way off tba Hold, aad It waa aooa all harry aad eoafaslaa, aad tba "devil take the hioomoat," oatll thay ware fairly ool ot tight o all tba Coata I Steam, wbea they suooeedsd la reaob?og tba baak of tba river aad gotsg oa board the Ketone Ool Lockndge than lortlflod blmsvll aa Oar loo Island, a abort distance below Oaatlllo, where hie forte has remained anil! bow. While THo? was maan-arrtor around Oaatlllo, lock ridge aoooaednd la getting pnsseistoa ot lbs Moett, one of tba rlvar ataasnars Tbe Costa Kioacs had flrad it at lbs as me time with tbs b oases Is lbs village, bat the m*a boarded It la eoaaoa to oiUtgntah the flamaa, aad, nnder a galling Ore from tbe fart, out it from Its m tort age aa 1 aat It adrift MMBCSTIKH WAITING BOB BRCBOird. Mace they laadad oa Carlos lataad tba lilbMtare bare aot baeo ang aged la aay oilaaatve aporalloaa, hut nave nee a appareatiy awaitiay aa eddltloa to thetr forcea t enable (ban to roaaw lb a Attack oa CeetlH? li r I fara, Inactivity, and, moat or all, tha draaken hab t? am! total want of dlantpi um oo tha part or moat or iho oft) xtra, taao away Iroaa I bo men the little laioraai the/ evar had la tbo andertaktny, aad It la cot Hiraa/a that doaortiooa are for/ frequent 8tbamkkh HCOTT AND hBHC'tri AT BAN JVAN. Throe d?ya ayo Tltaa name dowa Iho near la ta learner Keacoe with Ool. Loot rid (a They bad aooc with them Uto auaasor J N HooU, whleh they had btooybi dowa ror rapalra. No aooair bad they arrived a the barber thaa aa Bay lUta officer rrom ooe of the ynn boa la bearded thim (aa ta the ease ovary Uae the Boaaaa oowaa dowa the rlrer) aad odorad pratretloo to every Briunh anbject who wao dotal and ayelnal bu will. Tola la a prereedley to whtoh Ool. l/orkrldye aovr oflert aay oppratiloB, for bo mo oh prereia havlny tbooi aeat oat of the ooaktry by the bay lob, rather thaa deeertlaf to the rcraay or raaatalny to be oaaeea of dlaaflrotioa la bia owa rank* t'Ttra ABwaa th? inbi.iam. Bnt Colo*el Tliaa (who bad prevtooaly reatyaad tha eoaiaiaetoa LackrMya bad (iroa, aad coaMqeoatly bad ao aeibortty oa the boat.) beyaa to abaae tbo Kay hab cfflorr la ao aratered teraa. froa pfoteauay a?aiaat the praoood na af tha Kayllab towarda tha a*a #r Ool LoetrMye. ho pooaod to povaeaal laayneye of the aoat ImoIUii character, aad weal ea to apeak of that watch la aaoat (acred la aa Kayllohaaa'a ayaa. the ohar aotar or tbo Qoooa. whoa he aaw It a tradaeo It teraa rook ao are oobbmo eaoeyh at tha Fivo I'olaB aa I la the vilest elaaaaa of aaoatv, aad applied a pereeea of low character, bat wfetch ara ml carraal amoay yaaUoaua, aar ntteraa towaroa royalty. It l>aa< a'moat abturd to tpaak la dotall af aay net ooonrraacaa. bat whoa a biU lory afltoor ar yaailiBaaly prtteaatoaa to tar foryote hia paattlea aa la tenon aa oiBcar who la parfrrBlay a dioay rrcable doty la a oirll Baa oar, and lo laaaM Mb aat oily by vtoiaat paraoaal abaaa, bat br applylay tool Boutbad laayeayo te bto guoaa, all who bara Uio mantttoauoa la kaaw of tea traaaaetlaa eaaaot aroid kotdiay hla ay to pablle rrprobatlaa aad aaora Ool loebrldyt, B firtny aa aoaoaal of tht aoaao said bo aawar board laayoayo aa nio aad faal from aay oaa, rati tiaaaa or boar Tha? flioar aada aa rayly U Ooi. Tnuo'o raaarfet, bat Mt tba ably aad ropotted biawalf to Oapt. Oobora, bta ooponar ottloar Booa after tba lookrtdya aad TNna w?at aa abora at Oiytewa, whoa a brat waa drayatebad from aaa of tba Kay I lab raaaola wlte aa ofllorr aad a Ma of aoa, who arraated Titaa by Oapt Cobara'a ordar, aad oarrted him oa board tba Ooaaaab Ha tbaa look poaanaaloa or tba two olaamira oopdcct op cot. LociaiMr. 1 br arraat of Tttaa oaoaod oo diaaauafbouca aa tba part of Ool Inaartdya or aay of bia Baa. Hit dtayraoefai ratroal btfora Uaatllte aad bla toKmeo aa vary ally at ooaa k>na bad loat blB tba rayard of arery oaa; aad Uwkrldya hlmaalf fait aa daaply ootrayad by lh? laealte offarad to tbo Katilth offlear la bla praaaoea tbat ba waa willtay lo mo Tltna aadoryo aay poeiobBabl tbat tbay Ihoaykt propar to lb 11 lot opoa him Ha. bowaaar, m mod lately raBoaatrated ayainat tea dateatloa of tbo boata, atettay ibat Tllti* ?m Ml la noaiBiM oa, aad bad aa aatbarlly oa tba ataaaiara or maaaattoa a I lb tbaaa Tba ataam. ra vara ratataal br Oapt Onbara, aad tba Ra?ttab (aaboat I a Vapid vaa aaal at oaaa la raport to C*pt Rrablaa, tba aaalor nfltoar ?(tba tqaadbon. wbo waa at ibat lino at Oora la I aad, a boat atfbty aiilaa rwm Graytaaa ('apt. k rata road la tba latrapid. aad impdtataly ordarad tba ralaasa of Oal Ittaa aad tba raatar* Uaa of tba ataamboata, raprtaaadtag Onbara (br tba aat. aara. Bowarar oatragaoaa THaa' oaadact wkj hara baaa tbara aaavad ta ba m tagal (raaad fv b(? arraat, aad m raaaoa for tba m-tlf of tba ataaaara LD. PRICE TWO CENTS. ABB1TAL OP THB SARATOGA. Thu ?h y??d?y mornlag. Ia the alteraoea the United Mates (loop of- war Saratoga, Oapi. Til too, here la light, end afterwards name to anchor la the harbor, dR fusing uoireraal atiafaotioa ovir aU partial of Aaatoaei and flilbaiteri. The preaa bai for amay meatlii eaMed loudly upon oar govern men t.to lead a veeeil of war le 1Mb nation to look after the interestsor Ute Dulled State*, bag heretofore la rata, and yon may emtly Imagtae theflM> or* we felt at tfai light of cor latloaal flag oaa? mora onforled here by an oUJcer quallfled to proteot It fram ta ult, and tboae who boa to III sovereignly from lajertea from whatever quarter A ilngie ship li of ae aootxnd la ease of aetual boitllltloe ea the part of the EagHihJwka have fear times the American force here; bat eaeh hoeMUeearenot apprehended from them. Whatever oemneetion the preaeaee *f the BniUh squadron may have with the desire for tin poeieeeioo of thi? letamne hp Ortat Uritaio, or with an Intended armed nuppert ef any alUffltlH dllllAMhilfl nPAAAfwtlnaa thai* aatlan aA ran haa only boon In the protection or Individuals of their ova net too, end the support of their uiumrl pi ill mil iw? of tee Mosquito ktntdom CONDUCT OP T11B RNULIHU AT HAN J(J AM No hot tile spirit baa been show* bp them, nod ell residents here end et 1'unts Arenas, whether oouncoscd with Ibe Nicaragua steeaehip lina, prt TSte ottisers, Walker men, or sap other*, here reosired the bent personal trsatment Irom them, end I .there bad boon seinterraptdd social lolerooorse wtte wttb tea reaidenta on bcth sides of tho harbor. Norerthoirsa. It ban long appeared yerp desirable that we should hare one of our own nblos here to look after Amor loan Interests and Uta reputation of oar counter, bote or wbteh hare been coax tan tip liable to aalfss at MM bands of lererai parties in tbls region. And If KngMb dlplomacp should aim at gettlog aap Improper advanuge oyer as In tbeee waters In Ibis ooontrp we ought to hare s represeutatlve of the gorerament hare armed with more power than a commercial agent NO PkAK OP A KVl-TlTBg. No one need fear that the presence of n United Blades ship will create anp danger ore rapture between Amartee and Ureal Britain. There might be en opportnaltp top ratting dimoultiaa and creating bad blood between the two nation*, if the oommaadtng officer bad been aslant id because of anp flllbusUrlng tendencies he entertained. But, fortunately for all parties, for we are nil interested Ill UtlUCHMli| KM OUBU1 Ul pOWQ MM |VUU Will DfHfM Ike L'dimxi HUM nnd England, Captain Ttllon, of lha Ueratoga, W a onor?>et and aeatlemaniy odljar, atroagir oppceed to filibustering, and by bla ooorae of oooiool wfl ba p to restore foreign ooofldenoe la the good (ailb of Oka United Biataa loirarda tba aaUoaa arttb wboaa w? era ad peaoe kxlkabf. op PBISONBtH to be dbmandhd. It U aran rumored already that U l< Ha btaction to tollaw tba oourae of aha Kogtlab aoeamander bera In a oortain raapoct; that la, IkM be will aand a boat eipedition up tba Una Jam river to fort Ban Oarioa, where Geo. Mora of Carlo Btmh la In oommnad. and demand tba raleaoa of any taarlmm wbom b? boida prtaoaara. There in ooaaa iniartwm who were trad era at Oaatlio, wbo warn takes prteoema by tba Coate Kiowa when they look pooaeaatow Of IM place, wbom Mora look to Ban Carton and ntdl daedna tbcm tbore Oooto Uea boo obotrn no dtopoofuoa to *~*~t I be Hi#, liberty or property of American ciUnaos, bob Mora took eo nanoa reins to keep all knowledge of Hi operations a aeoret from Walker that U la probable ibeao ptraoaa are datalnao merely to pre re at tbotr oarrytnm any tntellifoaaa to tbeir enemy I do not know Mat Mm Captain Tilton'a intention to offer proteouoa to any gf Waiker'a men abonld tbey deatra to leave tba owatrf, tbey claim to bo c1Ur.ee of Nicaragua?at leant tbnp bava taken tbia atand wb? never tba t'alnd Btaloa lathe n Ira have erroeted tbaaa oa polltloal ground*?and Mm American Conoal nt Uraytown ban refused tbaaa prafiaoMoo when tney bava aakad for It, a ooaraa la wbtab In waa fully jaaitlled by tke poaitioa tbey bad inamoalf aoaamad. Tttua, aiara bla lelaaaa, baa baoa perpetually In n druakaa aad rto out mete In oompaay with OegMMfi farnum be baa wandered about tba stream of Qrormwn ma a it'ay aad abuoitg everybody taal oaaaa la ht< tray ui'aurh. or tiiro with thb amejucaf oohmoi. WbUo Tttua waa under arrant on board tba Coaoank, bo aoat Uoionol McDonald (of cube memory) to Mr. Ootr?ll, tba A mar icon Oonanl at Greytowa, soiioittag bta protantion After bla reioaie Cotooal TNua waa Icamo0lately to Mr. Ootrall aad laid "1 am Clonal Titaa, CM you rvoafvaa maaaaga from ?a'" Tba Ceoaoi. aaatag a man of eo gretiemaaltke nppaaraaoa aad ano wbo waa Ma ly to llataa to raatoe, bagna to exptala to b.m way ho ooaio aot intarfere la bio babaif. Ha elated to bin that bla positive ordera from bla k ?veraweol ware Mat ho abeaid aM la aay way laterfare with the fliiaaetero OP give Uiem acr prouuiion, thai baring reoolrel 11notn mlorwmtlon that bo (filoa) had soma out from the Called mtales with man and trot (or the oorvlm of wmnnr. aad that bo bad boon rename in thraa flrhta mm mm ri?er ogaiaot Uia Oom Hloaao, a ptepie wiin whoa Ibe Untied HUM wore ni peace, b? *a no*joxtmad la rueagal/tng him aa aa Antorlaaa clllrea; that ibe retaaal M protect baas waa nut dirretod against bim for ear peraMal rtaaoaa, no not aa to aatapitab tbo principle reoago'/ed by tao United Melts. lb at for nay Amenoaa ottiaaw to cagafe la a warlike m pedtttoa against nay oeuoa WWW ton we are at peace, t* rtrtaaUy aa aat of sipatneWew. Whereopoe.intua opined npa Mr Oolretl a larraal al peraoaai abaae and tatuit. iticb aa wo hare by lata wan warned be baowa so wtU bow to mm Tbo 0sweat took ao notice of lb la rory nan pasted and sat raaaona attack, but tit.Hag ba continue i to blaotgaartf. weWsd away and is ft bun Tbaitaratoga arnred oa thai day. Mr Uotrril made ao lormel oompialal of fltaa M Oapt. Tuum, bo i la glrlag bias aa acoonal or Ma giairst itale of sftnJra at Hsu Jaaa. ba oMWltowed lbs rWXeas aad diaorderfy conduct of Waiker'a cflldera at ttreytnwa wad bis lat rview wilb Titos Tba lloaaul aod all AaMstaaw ciii/.er.s bar* tax rraroa to ooagratnJalo thsoiaal res aw bavinc notmoMtaina -fflser aa Onptala Tllloo oa MW siatii? Ba rcqurstrd Mr oh rail to toJorm ha If ha, or aay otber Amonnaa oltmaa, should at aay urns saflar loouM or tajory at I be heads of 111 l bust an or aay etbdfB, tbo dloadara tni(bi bo saroof prompt paalabMaWb? sesry attiasa of <a. United -Onion aboold bare bta prwteeiiou bat lbs Ocneul be should rspodaily support hi MarblMMIaf bis daty Mr Uotratl aatd taat bo ooold hare awtaiaad support before tba BarMngu arrlewd from tba ItrtUsfa oOlorrs oa tba ntatloo, bat mat ba wow oasrti lag to oak H ead ba ead all Amsrtcaa oNtaaaa wart rary much gratiflad by tba arriral of the iWrataga ptmbcstrrh IN A row. GRpi t trains and Col Hall canto down oa Ma M IW Ma ctraaMr with Ool Laebrtdga awd Cat. THaa Itrtaw aod bail bars baaa al Oraytawa brer ataoa Tbatr taw dec I baa b?ea oatrngsaaa Oa Ma ti?t day tboy wore la the streets la a swm at leioi-cetsoe Ismowtt a club nits tor ted to prernat aay osa from paaaiog, aad vary awe Mere waa a cmoral awd? IB wBiob Mtaa rioa lent geailataea (') wore aagagad, wWW Jtamlna aegraaa aad satires of tbd plaoe. Then ward a law brobaa brads, bat neihiag ware eartoea Mr. Martin, tba Mayor of Uroytowm, bearing tba antos, oaaaa oat aad lb mat himself mo taa affray, bat waa kweafcBd oowa fiasiag it would ba difloolt ta raatare |sM wttb aay force al bw oowuaead, ba aawt a nqaaai la awa Of tba RagtMb restate for a a la of mannas to raawaa nrder Tba marl sea want promptly neat, aad remalwad nt Ureytown uu all waa qs'at aad everybody awd guwa to bed. wboa they ratumad oa board Mdir eblp LIIABACTKA or THX HAN. hmi of in* mm otteobad to Got i. xkri i go'' oeob aad Art moo of drooken end dtaoolata babtto mum rar they oojao dm iho n*#r lb* pnei of GrtfMn ta dtatorbed ky then I'aaIa dMM ku M liquor tar tbeas. tbarefore tdreytowa ilnfi kao III bwill At their prmi aoa. Am UMy Ail w?tr iinliiri oad kotrob, ibay at* by do AM ogreoobla .etiitara dnak. flamo lit# to AlWAJrS bo?d r.boip lA lAOIr Maamw, bw? wbon deprtred of leaoob Ibay am n?ry doagereao oetfb bora Hod ihotr bebtta booa differeM ibay wool* tm toe Madly ban r fleeted mark Mora thai thoy kiTf opoe tbo rlror, bob ibotr drontaoseeo aad wool of abbrector baro creeled noaataal laoAbordlaoUM IJMAk work U ecaoaipiiaced?tbo mao opoaiy refoairg M lob or baa iboy f*ei dwtaoiteed? aad dioorblub on iaiia| piaoo aJbmoi daily Thooa loo Eegneb bra aiooro ready 10 eoeeurege Upt dobare. of tbo ' a, ooror failo to board l/OOOrtdgof otoooaor waaw bo orxaeo down tbo rtror, oad ray a At Mo offer of pr react too to My who wtab to lea* a Walk or'a eerrtee. Tito drortora or a boarded At thtt place ootlltbo Mot taf Hob oaaii a tea me* eoMO, whea they ore iaaw ad too leaner Clyde, whlek aaita for Aopdawall tbo day o/bor bo morrow, haotweoty three ot tbarn to oorry array ocon I'llARACTMt OP COL. LOCRAIMA. Col urkrtdfo la a marked eieepboa to tbo goo oral bod character of tbo Ollbnatera Temperate oad predMb, a tberoegbly (ood officer oad a reliable am. bo w rnaob teemed by everybody, lAciodiBd oil the offtoera of ttao Kagllab oqoedroa All ore aorprtaod to tod ooo of owab otabtmy of character ao be e*hioitt. eoftfod to aa arpodtttoo of thto nature. aad wIMbf to worB|Wttb aeoh I a etc. It la aery cortais the affaire of walker oo Mb rtde tf tbo latbnoo wnoid bore aoltarad total wroek leaf before tbdb wltb bay ether ot tbe offtoero her# at tbo bobd_ He boo tobeo away tbo eonaileitoe wbbk bo gore to Tttaa, tap oo word loo tad lotal lacempeleocy Hill KKfll.lhH ?T BKBTTOWI*. TM Kl|im fNMH ? ? baaa H|*< ? M tatioa la taw lima thatr amoara hart bmama watt aw aaaiatr* wttfc at tha Aaaartoaaa at Oraytawa ut raata araaaa, *ad taara baa baaa flraa aad agraaaMa lata* noaraa oa ail aidaa. Tbay ara aadar |m?1 daalpHaa, norar aabora at lata boara of tba araatag. aarar >ataat rata*, alaaya anartmaa M afl Tbay ha?a glraa twa baiia la thatr thlpa naoa thay bare baaa tylag bara, la w|Mi thatr aoinaiataaoa* at Wrayto ?a tad r<iata Araaaa wrra latitad Oa aaothar tnoaatan thay ga? aa Wrrtdan't roiaadp af 'tba Rirala," awd parfttnaoa tt wait Tbatr mood hall waa gtraw 'aa* naaaUt, aa tM [owtrnNUBOOtt iibuth rang. j