16 Kasım 1939 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3

16 Kasım 1939 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SE R VE TI FF Ü NU MN SİYASİ - EDEBİ -.İLMİ HAFTALIK GAZETE Telefon; 21013 Sahibi; A, İhsam Tokgöz Yıl 49 — Cilt 86/22 FaTfta Yazısı: UYANIŞ KURULUŞU 1891 Perşembe, 16 İkinciteşrin 1939 Telgraf : İstanbul Servetifünun Neşriyat Direktörü: H. Fahri Ozansoy M 2256/571 NEŞRİYAT MEVSİMİNE GİRERKEN.. Servetifünun-Uyanış gele- çek sayıdan itibaren yazı kad- rosunu genişleterek ve kuvvet- lendirerek neşriyat mevsimine yeni bir hamleyle giriyor. Servetifünun. Uyanış önümüzde- ki Martayında 49 cu yılınıtama- mlıyarak, 50 nci yılını idrak edecektir. Bu, Türk gazetecili- ginde mesud bir hâdise olmak lâzımgelir Çünkü elli yılı dol- duran bir gazete memleket kül- türü hesabınada bir kazanç demektir. Servetifünun- Uyanış herkes bilirki Türk sanat ve fikir hayatında büyük bir rol oynamış, son elli yılın en kuv- vetli edebi ekolü mecmüuamızın sayıfalarından doğmuştur. Bü- yük Fikreti Halid Ziyayı, Cena- bı ve Cahidi bize tanıtan edebi- yatı Cedide ve bu edebiyatın bu- güngü modren edebiyatımız üze- rindeki tesirleri mekteblerde okutulmaktadır. Bunları hatırlat. makla, öğünmek istemiyoruz. Sadece bugün elinizde bulunan, bilhassa ağır başlı gazetelere karşı okuyncu rağbetinin azal- masına ve daha bazı maddi imkânsızlıklara rağmen sizi tatmin etmeğe çalışan, Serveti- fünun- Uyanışın mazisine kısaca. işaret etmek istedik. Bugün Servetifünün-Uya- nış tarihlerdeki şerefli mevkini böylece işaret edivermekle artık vazifesinin bittiğini zannetmi- yor. 50 yıldanberi bu mecmu- ayı yaşatmak için böyük bir fedakârlık ve kültür sevgisiyle çalışan Başmuharririmiz Ah- med İhsan Tokgöz ve onun etrafında toplanan bugünkü ya- zı arkadaşlarımız, gazetemizin sayıflarına iğilerek memlekete borçlu oldukları hizmeti ayni iman ve eyni hassasiyetle yap- mayı kendilerine vazife bili. yorlar. Bu maksatla birkaç yıldan beri her neşriyat mevsimine girerken, okuyucularımıza bazı vaidierde bulunduk ve bunların hiç değilse bir kısmını tahak- kuka ettirdik. Bugün memnu- niyetle görüyoruz ki, Servetifü- nünun etrafında bir sempati çevresi teşekkül etmiştir. Bugün- Hicran ninnisi Halid Fahri OZANSOY'un en yeni şiiri GELECEK SAYIDA gü nesli, en seçme ve en kiy- metli unsurlarını burada ara- mızda görmek, bizim eskidenbe- ri düşündüğümüz ve tahakkuku- na çalıştığımız bir gayeydi. Abi- din Dino, Bedri Rahmi, Fehmi Baldaş, Kenan Hulüsi, Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Sait Fa- ik, Reşad Enis gibi İlah.. arkadaşların bize yardım vaid- lerini, bunun içindirki, sevinç- le karşıladık. Gelecek sayıdan itibaren mecmuamızda bu en seçme âr- kadaşların yazılarından başka senelerden beri Türk okuyucu- sunun seve seve okuduğu kiy- metleri de sahyıfalarımızda top- lamağa çalışacağız. Mecmuamızın teknik ve mi- senepage tarafına de ayrı bir dikkat ve itina serfetmeği karar altına almış bulunuyoruz. Ümid ediyoruz ki, Servetifünun-Uya- nış ilerki haftalarda alacağı mütekâmil şekliyle münevver kari zümresini tatmin edilebi- lecek bir kalitede olacaktır. Elbetteki, buna yardım edecek en büyük kuvvet hizdön önce, okuyucularımızın Oo göstereceği rağbet ve alâkadır. Servetifünun - Uyanış

Bu sayıdan diğer sayfalar: