27 Temmuz 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

27 Temmuz 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON ; MÜDÜRİYET : İs. 203 NUSHASI HER YERDE 5K. ) — /DAREHANE: NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞI Halk bununla gö Halk bunun Halk bununla /Buc N îârîlbriı;ıâ Arasında-Kur'a Açtık |Ayda 1000LiradanFaz- la İkramiye Veriyoruz... Hediyeyi Siz de Ka_zanabilirsîniz, | Lütfen Kur'amıza İştirakediniz.. Ülk nüshamızdan itjbaren karilerimiz arasında bir eğ- lence tertip ettik. Bu eğlence bir tali oyumu- dur, ikramiyesi 1000 dliradır. Tali oyununa siz de iştirak edebilirsiniz, hem bunun için herhangi bir masrafı ve zahmeti ibtiyar edecek değilsiniz, ba- kıBiz neden ; Müsabakamızın şartları 1 — Buğünden itibaren ga- zetemizin ilk gahifesinde bir kupon göreceksiniz, lütfen bu yoponu kesip saklayınız. 2—Bu, kuponların adedi 30 tane olacaktır. 3 — Bu otuz kuponu topla- gdığl z Zaman lütfen matbaa- a getiriniz veya gönderiniz, mukabilinde numaralı bir bilet alacaksınız, — bu. biletin ayni n marayı Yaşıyan — iki yardır. biringi kısmımı senet glarak taklıyacak, ikinci kas- | gini da katibialil tarafından .ühürlenmi: olan bir'kutuya bizzat atacal:sınız. 4 — Numaralı - biletleri ih- Şark'ta Aş kısımı | “1000,, | PARA NASIL VERİLECEK? | Bin lira kazananlar arasın- , da şu süretle taksim edile- cektir: LİRA 250 150 Birinciye Ikinciye Üç Dördünı Beşinciye Yetmiş kişiye Yetmiş karie ikramiyelerin — yekünu (1000) İira Istanbul'da Türkiye İş sına yalırıl- mıştır. İkramiyeler Cümhuri- yet altını olarak verilecektir. ye tiva eden kutu kâtibiadil tara- fından açılacak ve kâtibiadil tarafından kur'ası çekilecektir. Kuz'amıza adahil olmayı ihmal etmeyiniz, hiç bir zahmete girmeden mühimce bir para kazanabilirsiniz. iretler Ta- mamen Lâğvediliyor HAPİSANEYE GİDİYORUM 1 Haydar Rifat J| SONPOSTA | Haydar _RifatİBeyİ_Mâliıkıf"ıin;— “Fakat Mesele Henüz Bitmedi,; Demekte Israr Etmektedir. Kimsenin Değil, | Herkesin Malı İngilterede çıkan “DAİLY MAİL ,, isminde bir gazete vardır. Bu gazete günde iki milyon nusha satar; ve dün- yanın en çok satan gazetesi olarak tanınır. Bu gazetenin sahibi “NOR- THCLIF,, iki sene evel vefat etti. Bu adam son hastalık zamanlarında — “ AKDENİZ- DE ,, dolaşırken, gazetesinden kendisine — gönderilen telgrafta, gazetenin o gün, iki milyon nusha bastığı bil- dirilmişti. — “ NORTHCLİF ,, hayatının en büyük muvaffa- kiyetini tepşir eden bu tel- grafa şu cevabı vermişti: “Dailg Mail, in bu mu- vaffakiyetini iki şeye med- yunum, Biri, hiç bir siyast fırkaya intisap etmiyerek siyasi istiklâlini muhafaza etmesi; ikincisi, hiç bir ma- lf müesseseden para “almı- yarak mali istiklâlini feda elmemesi.,, .. Amerikanın meşhur gazete- ler kıralı “Hearst,, der ki: Kapitalist — memleketlerde gazeteler zenginlerin elinde,! geri memleketlerde politikacı- ların elindedir. Bir gazete is- tiklâlini koruyabilmek için bu iki kuvvetin tesir ve nüfuzun- dan kendisini kurtarmak mec- buriyetindedir.. . Bize, gazetecilik mektebinde öğretmişlerdi ki, eskiden ga- zeteler ya poletikacılar, ya si- yasi fırkalar, veyahut, muay- yen bir maksat ile kapitalist- ler - tarafından — neşrolunurdu. Bu gazeteler, onları çıkaran. ' ların fikirlerini neşreder, halka * ve karle ehemmiyet vermez. lerdi. Halbuki bugün gazete- ler halkın ve kariin - malıdır. Hakiki gazete halka tercüman olan gazetedir, .. Bugün — İstanbul'da — çıkan gazetelerin hemen — kâffesi mebusların elindedir. Binaenaleyh hepsi muayyen | bir-siyasi teşekkülün fifârleri- ni neşreder. Bu itibarla bu gııet:leriıı gözleri — takma bir | göz, kulakları tâkma kulak | ve Aağızları - takma denebilir. ağızdır; | .. « SON POSTA,, hiç: bir! | siyasi ve mali müessese' ile alâka ve münasebettar değil- dir. « SON POSTA ,, halkın gözü, halkın kulağı, halkın ağzı olacaktır. Halk, . bu- nunla — görecek, — bununla | işidecek, ve bunula söyli- Btcektir. B KUPON: .| > || “SON POoSTA,, NIN “1000.. LİRALIK KUR'ASI Bu İthamlar Ni- çin Âli Divanda Tetkik Edilmiyor Eğer Bunlar Yalansa Yalancıyı Sorguya Çekmelidir. Adliye Vekili Mahımut Esat Beyin Haydar Rifat B. aleybine açtığı hakaret, iftira ve lehdit davası Haydar -Rifat Beyin mahkümiyetile neticelendi. Haydar Rifat Bey mahkü- miyet müddeti olan dokuz ayı geçirmek üzere bugün hapse- dilecektir. Bu suretle aylarca Türk efkârı umumiyesini işgal etmiş olan bu davanın birinci safhası bitmiş oldu. Fakat bu dava — sadece Haydar Rifat Beyin Adliye (vekili hakkında hakaret, iftira ve tehditte bulunmasından İkpret değildi. Haydar Rifat B. Mahmut Esat Beyi ağır bir takım cümlelerle itham ediyordu. Bu ithamlar Türk adliyesini temsil eden Adliye vekilini hiç olmazsa zan al- tında bıralayordu. Bu itibarla bu — davanın — bir de — milli tarafı vardı. Bizce asıl dave Ya bu ithamlar yalandı, Adliye vekili mahkemelere tesir yapmamış; iddia edildiği gibi vazifesini sui istimal etme- miştir. bu idi. Bu takdirde Haydar Rifat | Bey bütün cihana karşı Türk mahkemelerine tesir yapıldığı- | ni ilân ettiği için ayrıca sor- guya çekilmek ve cezalan- dirilmak lâzım — gelirdi Haydar Rifat B. Yahut bu ithamlar doğru ı idi; bu takdirde ise mahke- | melerimizin istiklâline el uza- ! tanlardan hesap istemek icap ederdi. Ankara asliye mahkemesi Haydar Rifat Buy hakkında verdiği kararda bu ithamlar- | dan bahsederken diyor ki: “Haydar Rifat Beyin Adli- ye vekilinin vazifei memure- | sini sui istimal ettiği hakkın- da vaki olan ithamlarını tet- kik ve tahkik mahkememizin salâhiyeti haricindedir.,, nından biliyoruz ki Haydar fat Bey müdafaasmı yapma- dığı için bu iddialarını ispa- ta fırsat bulmamıştır. (Devamı 2inci sayıfada| Tek plâklı.bir gramofondur; sabahtan akşama kadar | hep ayru şarkıyı söylerler. Gene muhakemenin cereya- | Hi Ben Hapiste Dur- dukça Davam A- lâka Uyandıracak Mahmut Esat Beyin Yaptıkları O Vakit Görülecektir “— Ben hapsedilmekledir ki mukaddes davam alâka uyandıracak ve gözler açılıp Mahmut Esat Beyin yaptık- ları nihayet görülecektir. Bu görülüş çok — şeyleri halletmiye vefa edecektir. ,, Dün, geç vakit kendisile evinde temas eden muharriri- mize Haydar Rifat Bey, hapis kararını beklerken hissettiği- ni yukarıdaki cümle ile hülâ- sa etmiş ve sözlerine şu su- retle devam eylemiştir: — Görüyorsunuz ki sükün içinde hapis h"ml:ı tebli- ğini — bekliyorum. pisten :uıı Hapisane, bir İecöça bi - dfkimer. l şerefli bir yerdir; bir. mek- teptir. apis ile alâkadar olmıyan ve büyük denilen adamlardan şüphe edilse yeridir. Sonra Ben hapsedilmekledir. ki Mukaddes davam — alâka uyandıracak ve gözler açı- lıp Mahmut Esat Beyin yaptıkları nihayet görüle- | cektir. Bu görülüş çok şey- “leıi halletmiye vefa ede- cektir; ve çok şeylere rağ- men: — DAVA BİTMEDİ. — Bir gazetede Mahmut Esat - Haydar Rifat — davası | bitmemiştir: dediğinizi okuduk. Bu ne demektir? Hüküm çıkmış; kat'iyet kespetmiş; siz de Makamı Yusuf — talkip ettiğiniz yüksek makama ka- | vuşmuşsunuz. Şu halde - tas- hiki karar mı edilecek; - iti- raz mı edilecek; bu dava bitmemiştir ne demek? — Efendim, mukaddes da- vamız - yani Adliyeyi tahri- battan, müdahaleden; tesir- den kurtarmak davası- - bit- memiştir. Bu bitmemek iki | vecihtendir : Biri şudur: — İlim; “ bu,da- || vaya bakmağa Ankara mah- kemesi salâhiyettar değildir!, derken mahkemelerin: *“hayır biz salâhiyettarız!, — demesi || mevzuatı tağyir edemez. Ken- | bu | ruya dine kanunun sarahaten tahsis ettiği mehil talebite rağmen ehil verilmezse, o kimss muhakeme edilmiş olmaz. Şahitleri ben doğrudan doğe getirtmek — istiyorum; derken; — delillerim filân — ve filân dairelerdedir, getirtmenizi isterim, derken; — müdafaamı yapacağım, derken; muhakeme neticelenmiş olmaz.... (Devamı 2 inci sahifemizde)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler