28 Temmuz 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

28 Temmuz 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'FELERON: MÜDÜRİYET; İs> NUSHASI HERSTERDEY K A Halkın gözüdür. Halk bununla görür. A Halkın ıulıgıdır: Halk bununla işidir. A Halkın dilidir: Halk Lununla söyler. | İDAREHANE: NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞI HUDUDU GEÇMEK İSTİYENLER Haydar Rifat Beyin İttihamları *Kanlıvak'a' Gazetelerimizin Ağızbirliği Nasıl Görünüyor Tesir Yapıldığını İddia Ettiği Noktalar Neymiş Bunları Tasrih Ediyor Kaç kişidir, iki yüz mü, Beş yüz mü? İç sayıfala- rımızda tafsilât vardır.. *#ve Gazetelerimizin Ağız Birliği 'Hariçte Nasıl Görülüyor ?.. Amerika Cümhur reisi Diyor Ki Bir Kahveci İki | Kişiyi Vurdu Dün gece, Tophanede - katış h bir cinayet olmuş, ©o civar- da kahvecilik yapan Ali, kö- | mür - amelesinden — Şakir ile l HAYDAR RİFAT B. HAPİSANE YOLUNDA! dilirken; müd- jMumiliğe “ADLİYE VEKİ- İTHÂAM EDİYORUM ,, li bir istida verdi. at Mahmut Esat Bey, S olduğu için memuziyet Sini sui istimal ettiği hak- vaki olan ihbarları tet- € tahkike mezun olma- erek bu istidayı e koymadı. bu ithamlar mühim re temas ediyordu. bu ithamları madde ha- tesbit —ettik. Sonra Rifat Beye müracaat Bu ithamlarını vak'a ispat — etmesini t Haydar Rifat Bey İZe şu izahatı verdi: ., BİRİNCİ MİSAL Birinci | itham şudur: ş “Adliye vekili mahkemeleri '€sir altında bırakmıştır!., işte size iki misal: Mbe'ı Vazife Halbuki Meselelere iz linde Haydar ettik. — Kaocabaş Arif B. ismin- de meşhur bir madenci vardır. U adamın ocakları yüzünden Mmühim bir dava çıkmıştı. Bu dava Eskişehirde görü- lürken, —davayı tetkik eden reis ve Vaki olan mi alelerden mü- tecssir olarak istifa etmişlerdir. | İKİNCİ MİSAL cisi Ticaret Reisi Nuri Beyler omisyonda çalışırken bir emrinin tehir veya ademi te- !ı' şinde Kenan Bey vasıta- sile kendilerine tebligat ya- Pılmış ve müdahale üzerine her ikist de derhal o kom is- yondan çekilmişlerdir. , , İKİNCİ İTHAM İkinci itham şudur: İstanbul'da Birinci - Hukuk | Feyzi Daim ve İkinci | Haydar Rifat B. İtham — Ediyor Haydar Rifat Bey Adliye vekilini aşağıdaki madde- lerle itham ediyor: Mahkemeleri - tesir altında bulundurmuştur. 2 — Bir gün bir mah- kemeyi lâğv, ertesi gün ay- rı reis ve hâkimlerle ayni mahkemeyi ihya etmiştir. 3 — Adliye dairelerine tesir yapmışlır. 4 — Mevki ve nüfuzunu sui istimal etmiştir. 5 — İcrada tekemmül | etmiş ilâmları durdurmuştur. 6 — Hâkimlerin takdir hürriyetlerine tecavüz etmiştir. 7 — Kanunsuz tevkiflere || göz yummuştar. 8 — Memuriyeti iktızası olarak elde ettiği bazı ev- rakı ifşa etmiştir, 9 — Teşkilâtı Esasiye kanununun “54,, ve “55, , inci maddelerine hıyanet etmiştir. l ü müddeiumumi | *“Bir gün lâğvedilen bir | mahkeme ertesi gün ayrı reis | ve hâkimlerle ihya edilmiştir.,, İşte size misali: İstanbul İkinci Hukuk Mah- ini takriben iki | e perşembe l lâğvetmiş ve cumartesi günü ayrı reis ve azalarla ihya etmiştir. Bu hareket hâ- kimlerin — lâyenazil oldukları hakkındaki — maddeye muha- liftir. sene günü ( Yarın devam edeceğiz ) Muhittini tabanca ile ağır su- rette yaralamıştır. | Vak'anın sebebi ve şekli | şudur: Kahveci Alinin Gülizar is- | minde bir — sevgilisi - vardır. Son zamanlarda kadın hamile kalmış. Bunun üzerine kadınla ev- lenmek için kahveci Ali bazı teşebbüslere girişmiştir. AL ba Te bbüdedie derei ede dursun, kömür - amelesin- den Şakirle Muhittin, Alinin | kahvesine dadanmışlardır. Ekseriya sarhoş gelip nara | atmaktadırlar. — Ali, sevgilisi Gülizarla beraber — kahvenin üstündeki odada oturmaktadır, Bu iki amelenin sarhoş olarak kahvesine gelmelerini ve nara atmalarını istemiyor. Bu hal, biraz da kıskançlı- ğına dokunuyor. Dün gece, gene ayni hâl olmuştur. Şı-) kir. Alinin — kahveye — genc sarhoş gelmiş, gene naralanı bastırmıştır. ! Her ne kadar kahveci Ali; | bu hale mani olmak istemiş: sede dert dinletememiş, bunun üzerine Şakiri bir miktar pataklamıştır. Bu sırada Mu- hittin de kahveye — gelince iş büyümüştür. İşte bu sırada SAi tabancasını çekmiş, — iki kurşunla Şakiri, bir kurşunla da Muhittini yere devirmiştir. | Şakir İtalyan hastanesinde ök | müştür. Muhittin ağır yaralıdır. | Belediye Meclisi — | Cemiyeti — belediye bügüh | toplanacaktır. İçtimada yeni Oktruva tarifesi ve bir aylık |ağustos muvakkat bütçesi mü> | zakere edilecektir. Maarif Vekili Ankara, 27 ( Telefon) — Maarif Vekili “1,, ağustos'ta Vişi'ye hareket edecektir. Bu münasebetle müsteşar Emin Beyin Liyej seyahati gecike- cektir. T | Bir Yangın Arapcamiin'de Mahmudiye caddesinde — Kurşunlu han bulunan ve Viktorya sigol sına 9500 liraya sigortalı ccza deposunda yangın çıkmış sön- dürülr*"ıqîür, Bir Yankesicilik İstanbul Tuz İnhisarı Baş- müdürü Hacı Raif Beyin gü- müş saati ile altın kordonu yankesiciler tarafından — aşırıl- Bir İntihar Kasımpaşada Tahta burun sokağında oturan Reşit bey oğlu asker Yunus efendi taban” ca ile intihar etmiştir. | mıştır. -“1500,, hocanın “«500,, ü hasta İstanbul'da * 1400 - 1500,, - mülhakat hariç - kadar - ilk mektep muallimi vardır. Bu muallimlerden “ 500,, kadarının hasta olduğu ve tedrisat ay- larında sıhhi mezuniyet aldık- ları anlaşılmıştır. Yunanistana Zahire Gönderiyoruz Memleketimizden — Yunanis- tan'a peynir, yulaf sevkine başlanmıştır. Bu sene Yuna- nistan memleketimizden külli- yetli hububat çekecektir.. Güzel San'atlar Birliği Tenezzühte Güzel san'atlar birliği ede- biyat şubesi, önümüzdeki salı günü Adalara bir vapur te- hezzühü tertip etmektedir. SON POSTANIN PİYANGOSUNA İŞTİRAK EDİNİZ “1000,, Liradan Fazla İkra- miyesi Vardır 250./150, 50, 25, 10, 5, ve 2,5 liralık hediyeler -karile- rimizin emrine âmadedir. KUFON 2 “ SON POSTA ,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI | “Hürriyet Olmıyan Yerde Gazete Gazeteler Bir Ilân Vasıtasıdır Vaşington'da, — geçende, Amerika başmuharrirlerine Reisicamhur — “Hoover,, bir ziyafet vermişti. Bu ziyafette, Amerika - Reisicumhuru, mat- buatın bürriyelinden - bahse- derken, ayrıca şu söylüyor: —“ Şu hakikate gözlerimizi kapıyamayız ki, bir hükümet, zahirde — birçok - gazetelerin mevcudiyetine rağmen, gaze- tesiz yaşamağa çalışabilir. Bugün, isimlerini zikretmeğe lüzum görmediğim iki millet- te, matbuat, tamamen hükü- metin emir ve nüfuzu altın- | dadır. Bu hal, bir efkân matbuatı — sahte umumiye sözleri | | şey değildir. organı -| haline koyar. Matbuatın va- | zifesi sadece bükümetin e- mir ve noktayı nmazarını hal- Bu şartlar dahilinde bir gazete, » hükümetin, — üzerine Vilânlarıni. sastığı büyük - bir karatahtadan bir ha- başka Bu surcile reket — etmek gaye, vaktile / a hi olduğu gibi, bilhassa har rici meselelerde dünyaya ef- kârı umumiyyeyi göstermektir. Fakat bununla kimi tıyorlar? Kafaları yerinde olan nebiler, zahirde müttebit rünen — cephenin — hakikatte mecburi ve boş bir şey ol- duğunu tamamen' müdriktirler. Şunu da unutmamalıdır. ki matbuatın, bir fırkanın em- rine tabi olması, hükümet tazyiki kadar, © fırka için mütesanit alda- Va bildirmekten ibaret kâlır. | de muzurdır.,, Açıkta Kalan İskân Memurları Haziranda — tatbik — edilen yöni'"islân “kadrosu' neticesin” de birçok memur a: mıştı. / Aradan bu İ man geçtiği halde bunla mühim bir kısmı hâlâ bir yere - tayin pılan - şikây dilmemiştir. Ya- r Üzerine Da- hiliye. vekâleti tekrar bir e- mir göndermiştir. Bu emre göre açıkta bulünan — iskân memurları — açılacak — memur- luklara — tercihen tayin oluna- caklardır. — Üstat, burada ne kadar yatacaksını — Tam dokuz ay on gün. — Allah kolaylık versin. V adını Âdil koyarsınız. Çünkü x Otomobilli Ressam Gitti | — İki hafta evvel atelye haline koyduğu- otomobili ile mize gelen ve bir çok eserlerir Güzel san'atlar akademisinde teshir eden Belçikalı re: M. gitmiştir. n Amige, dün Mudanya'ya M. Amige otomobili ile Mu- danya; Eskişehir, Ankara, Kon- ya ve Adana tarikı ile S ye gidecektir. z? ğger çocuğunuz erkek doğarsa İalete aşeriyorsunuz!

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler